ЗОДИАКЪТ НА ВАВИЛОН – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЯТА В ЗАЛАТА НА БОЖИЕТО ПРЕДУЗНАНИЕ

Благословен да е Господ Исус Христос!
Благословено да е скъпоценното Име на Царя!
Защото в Неговото Име наистина Отец ни даде достъп до най-неизследимите височини и дълбочини на познанието. Нека сега ти разкажа какво се случи, когато Господ Исус възнесе духа ми пред Престола на Отца. Там Той вдигна мантията Си и покри с нея главата ми, а след това каза на Отец:
“Отче Мой! По Твоята Воля и според божествената Ти промисъл доведох слугата Ти пред Твоя Престол, за да му дадеш Силата и помазанието, нужни за осветяването на челото на блудницата Вавилон…”
След думите на моя Господ проехтя Гласът на Отца, Който казваше:
“Аз полагам в сърцето на слугата Си Силата на Вечния Си Избор, с който съм го извикал в призвание и служение за Мене. Аз ще му дам достъп до Моята Скрита Манна и ще облека духа му с помазанието, нужно за осветяването на Вавилон. Затова нека той пристъпи с Тебе в Залата на Скритата Манна и там Ти му дай съкрушаващото слово против блудницата Вавилон…”
Гласът на Отец млъкна и тогава усетих как невидима ръка хвана сърцето ми и ме заля с необяснима топлина. Тази топлина тръгна по жилите ми, сякаш че се съединяваше със собствената ми кръв. И тогава ми олекна. Усетих се толкова лек, щото всякакво чувство за тежест си отиде от мене. Не усещах нищо друго, освен собствения си поглед, който ми даваше ясна представа, че не съм се разпаднал, но че всичко в мен е било осветено и издигнато в небесните места. В следващия миг видях до себе си Господ Исус, Който вдигна мантията Си от главата ми и ми каза:
“А сега нека те въведа в Залата на Скритата Манна. Защото там се намира Божието предузнание, сиреч, Вечните Думи на Моя Отец, които не преминават, но пребъдват из род в род…”
След думите на Господ двамата с Него се отдалечихме от Престола на Отца и тогава очите ми съзряха висока златна врата, на която бяха изписани два символа: Алфа и Омега. В лявата част на вратата беше изписан символът Алфа, а в дясната част на вратата – Омега. Исус протегна ръцете Си и отвори вратата. Така аз влязох във възможно най-удивителната зала на Бога. Залата на Скритата Манна. Залата на Божието предузнание. От предишни видения имах бегли спомени за тази зала, понеже във виденията, свързани със съдебния процес против духа на Мамон ангелът на Исус ме беше въвел именно в нея. Но сега въздействието от залата беше много по-мощно, защото забелязвах много повече неща. Самите стихове на Библията тук бяха като живи картини. И тогава Исус ми каза:
“Сега искам да ти покажа нещо съвсем определено. Нещо, в което е скрита силата на Вавилон. Защото Вавилон не би бил това, което е, ако нямаше активната подкрепа и съдействие на Халдея. Затова виж сега тази Халдея, момчето Ми…”
След думите Си Исус се приближи към една от първите картини в залата. И като вдигна ръката Си и посочи картината, отново каза:
“Ето я Халдея! Ето причината за съществуването на Вавилон…”
Погледнах към картината и видях, че пръстът Господен сочеше огромно поле, което беше покрито от тръни и плевели. И това не бяха обикновени тръни и плевели. Защото след внимателно взиране аз забелязах, че самите тръни и плевели преливаха и на моменти се превръщаха в човеци, а след това отново ставаха тръни и плевели. Все още не разбирах защо това, което Господ ми посочваше, е Халдея. И тогава Го попитах:
“Исусе! Какво е това поле и защо именно то е Халдея? И как да си обясня тръните и плевелите, които растат по него?”
А Исус ми отговори:
“Името Халдея ще рече “демонско поле”. Не какво да е поле, но поле за изявата на демони. Именно затова тази картина е една от първите в залата на Божието предузнание. Спомни си тогава как някога, когато отлъчваше човека от Едемската градина, Бог му каза:
“Понеже си послушал гласа на жена си и си ял от дървото, за което ти заповядах, като казах: Да не ядеш от него, то проклета да бъде земята поради тебе; със скръб ще се прехранваш от нея през всичките дни на живота си. Тръни и бодили ще ти ражда; и ти ще ядеш полската трева. С пот на лицето си ще ядеш хляб, докато се върнеш в земята, защото от нея си взет; понеже си пръст и в пръстта ще се върнеш…” (Битие 3:17-19)
Виждаш ли сега за какви тръни всъщност е предупреждавал Господ първия Адам? Виждаш ли сега, че тези тръни и бодили, не са част от земната флора, но са част от потомството на змията? Виждаш ли, че тази “полска трева”, за която Господ говори на Адам, е тревата на полето, сиреч, потомството на полето?
Защото от грехопадението досега дяволът винаги е имал своето потомство, както и Бог – Неговото. Докато Божието потомство винаги е искало да направи Бог явен чрез благовестието, потомството на дявола винаги е криело произхода си от баща си. И на това поле, което се даде на змията, бяха реализирани всички най-велики проекти от царството на Злото. Затова продължи да наблюдаваш същото поле, но в следващата картина от Божието предузнание…”
След думите Си Исус премина към следващата картина, която също така беше в началото на залата. И като ми я посочи, каза:
“Виж сега тази картина. Защото тук ще разбереш как змията вече си е създала потомство…”
Наблюдавах картината и тогава забелязах същото поле. На него имаше един висок и светъл бор, а до самия бор – остър бодил. И изведнъж борът се превърна в светъл момък, а бодилът – в тъмен човек, от чието сърце се извиваше опашката на змия. Тогава тъмният взе сечивото си и замахна, така че уби светлия. Докато отварях устата си да кажа на Исус, че това са Каин и Авел, Господ каза:
“Точно така, момчето Ми. Но не това е важното като факт. Важното е друго, а именно това – че Авел израсна като светъл бор, но на тъмно поле. Той предизвика тъмното поле, така че полето да роди тръна си и да го убие. Виж това в самите стихове от “Битие”…”
Погледнах на Книгата на Началата, а там ясно се казваше:
“И когато бяха на полето, Каин стана против брата си Авела и го уби…” (Битие 4:8)
След пълното ми убеждение Господ отново започна да ми говори, като казваше:
“С тази картина знаменията на Халдея като демонско поле не приключват, но тепърва започват. Защото ако Отец Ми определи змията като най-хитрата измежду всичките зверове на полето, то е, понеже Сатана знае как да използва полето за целите си…”
След думите Си Господ отиде към друга картина, посочи я с пръста Си и ми каза:
“Наблюдавай я внимателно. Защото тук става явен най-великият проект на дявола върху неговото поле…”
Погледнах към живата картина и забелязах как множество човеци строяха кула със завидна бързина. Повече дори не ми беше необходимо, защото аз вече знаех, че това бе строежът на Вавилонската кула. Тогава казах на Исус:
“Исусе! Нима това поле е същото, каквото го видях и при другите две картини?”
А Исус отговори:
“Точно така, момчето Ми. Затова си спомни писаното в Битие:
“И като потегляха човеците към изток, намериха поле в Сенаарската земя, гдето се и заселиха. И рекоха си един на друг: Елате да направим тухли и да ги изпечем в огъня. Тухли употребяваха вместо камъни, а смола употребяваха вместо кал. И рекоха: Елате да си съградим град, даже кула, чийто връх да стига до небето; и да си спечелим име, да не би да се разпръснем по лицето на цялата земя…” (Битие 11:2-4)
Виждаш ли как е писано:
“Намериха поле в Сенаарската земя…”
За строежа на лукавия не всяко поле му върши работа. Защото той върши всичката си работа на неговото си поле, Халдея. Именно работещите на това поле, сиреч, халдейците, са най-неуморните строители на Вавилон…”
Слушах Господ, но някаква неяснота стоеше в сърцето ми. Затова Го попитах:
“Исусе! А как да разбирам това, че на дявола му е дадено да работи на полето си?”
А Исус отговори:
“Разбирай го така, че за всеки, който сее, идва време да пожъне. А мястото за всяко сеене непременно е поле. И ако на дявола е дадено да сее на полето си и да жъне от полето си, то той непременно ще посее своето си семе, за да пожъне своята си жетва. В това отношение Божиите закони са ненарушими. Защото след потопа, когато Отец Ми сключи Завета Си с Ноя и потомството му, Той каза:
“Не ще проклинам вече земята, поради човека, защото помислите на човешкото сърце са зло още от младините му, нито ще поразя вече друг път всичко живо, както сторих. Догде съществува земята, сеитба и жетва, студ и горещина, лято и зима, ден и нощ няма да престанат…” (Битие 8:21-22)
Как мислиш тогава? Престанал ли е дяволът да сее заблуда и да жъне плевели? Престанал ли е да строи гордия си град Вавилон? Престанал ли е с богоборческите си амбиции?”
“Не, Исусе! Той нито за миг не е престанал. Въпреки, че от видяното досега в мен назрява убеждението, че това поле Халдея би трябвало всички да са го забелязали…”
Исус тъжно се усмихна и каза:
“Би трябвало! Но не са го забелязали. И знаеш ли защо? Не ти ли казах Аз, че земята се вижда само от космоса и светът – само от Божия Престол?”
“Да, Господи! Каза ми, макар, че все още не разбирам пълнотата на думите Ти…”
“След малко непременно ще ги разбереш. Защото колкото за Небесните чеда и живеещите високо в областите на Святия Дух, дяволът винаги е бил змия, лазеща на зиг-заг по полето си. Но когато стане дума за земните човеци, които не искат да се извисят в съвършеното познаване на Божията Истина, то тогава за такива Вавилон изобщо не е земен град. Защото за Небето и Небесните Сатана си остава пълзяща змия, но за земята и земните той все още е титулуван като бог и в умовете на поклонниците си обитава небесните места.
Как мислиш тогава? Това демонично поле, наречено Халдея, няма ли да е толкова много издигнато от измамите на дявола, тъй щото мнозина да го припознават като Небесния Ерусалим? И тези тръни и бодили на полето няма ли да изглеждат съвсем по друг начин за сърцата на Вавилонските поклонници?”
Слушах моя Господ и в този момент прекрасно разбирах колко прав е бил Апостол Павел, за да запише:
“Ако някой мисли, че знае нещо, той още не е познал както трябва да познава…” (I Коринтяни 8:2)
Тогава Исус допълни към стиховете на Апостола думите Си, като ми каза:
“Нека сега да те заведа до една от най-впечатляващите картини в Залата на Божието предузнание. Защото там ще видиш Халдея така, както никога никой не ти е давал да я познаваш…”
След думите Си Господ тръгна и вървя дълго сред картините, тъй щото стигна почти до самия край на залата. И тогава, като посочи с пръст картината, ми каза:
“Ето тук е челото на блудницата Вавилон. Чело, зад което ще видиш всичко, което Сатана обича да скрива от човеците…”
Погледнах онова, което ми сочеше ръката Господна и видях същото, което някога беше видял Апостол Йоан. Аз виждах блудницата Вавилон, като красива и привлекателна жена, в чиито очи имаше повече лъст и похот от лъстта и похотта на всичките проститутки по света. По подобие на записаното в Откровението и аз тук виждах как жената държеше в ръката си златна чаша и беше облечена с дреха, покрита от злато и скъпоценни камъни. И докато все още се впечатлявах от подробностите, Исус ми каза:
“Виж главното! Виж челото й! Защото именно затова съм те извисил тука…”
Погледнах челото на блудницата и видях, че то беше като бездна, която всмукваше всичко около нея. Челото беше едно черно място, което теглеше с невероятна сила. И тогава казах на моя Господ:
“Исусе, тук на челото на блудницата не пише “Тайна”, понеже в тази Зала всичко става явно. Но аз все още не мога да разбера какво се крие зад челото на блудницата…”
След думите ми Исус се приближи към живата картина и я докосна с ръка, така че това имаше ефект на увеличителна лупа. И в следващия миг пред очите си аз виждах самото чело на блудницата, което порази очите ми с невероятни подробности. Бях до такава степен изумен от измамата, която Сатана е приготвил за земните човеци, щото просто казах на Исус:
“Исусе! Тук аз виждам небосвода. Той изглежда точно така, както бих го съзерцавал в някоя лятна нощ. Целият този небосвод е покрит със звезди. Нима искаш да ми кажеш, че зад челото на блудницата като тайна е скрит небосводът?”
“Не, Стефане! Съвсем друго искам да ти кажа, а именно – че този Вавилон, който дяволът е изградил в последните времена, е бил припознат от мнозинствата за Господното Небе. И не самото небе е толкова измамно, колкото другото, което съзираш по него. Какво е то?”
Погледнах на челото на блудницата и казах на Господ:
“Исусе! Виждам твърде много звезди. И всяка от тях притегля с голяма сила, въпреки че Твоето присъствие и мястото, на което съм сега, ми дават сила да устоя и превъзмогна на това притегляне…”
Тогава Исус с твърде сериозен Глас ми каза:
“Запиши видяното в тази Зала на книга и се приготви да кажеш на братята и сестрите Ми за огромната измама, която се крие зад челото на блудницата. Защото както зад всяко чело се намират мислите, желанията и намеренията на човека, така и зад челото на блудницата се намират мислите, желанията и намеренията на дявола. Ти можеш ли да си спомниш кой от пророците на Отца Ми говори за мислите и желанията на дявола…”
Без всякакво колебание отговорих:
“Исусе, пророк Исайя говори именно за амбициите и желанията на това блудническо чело. Защото в изобличението против дявола Отец чрез пророка Си му каза:
“Как си паднал от небето, ти Деннице, сине на зората! Как си отсечен до земята, ти, който поваляше народите; а ти думаше в сърцето си: Ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди, и ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север, ще възляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния. Обаче ти ще се снишиш до преизподнята, до най-долните дълбочини на рова…” (Исайя 14:12-15)
И тогава Исус допълни в сърцето ми:
“Виждаш ли как Сатана иска да възвиши престола си над Божиите звезди? Виждаш ли как на змията й се иска да бъде хвърчащ орел? Какво повече тогава да стори полската гадина, освен да направи в умовете на поклонниците си такава измама, щото непременно да й повярват, че полето е небе, а тръните и бодилите – светила по небесния простор? Кажи Ми, Стефане:
Кои са светилата на Небесния простор? Кои Отец Ми е поставил да бъдат знаци за познаване на времената, дните и годините?”
“Господи, това са Божиите пророци. Те са светилата на Отца!”
“Кои тогава да са светилата зад това измамливо чело, придобило образ на небе? Няма ли да са онези, за които ви предупредих, като казах:
“Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители. От плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репеи?” (Матея 7:15-16)
Колко от вас разбраха, че именно лъжливите пророци на Вавилон са тръните и репеите на Халдея, на онова поле, което днес дяволът представя като небе? Понеже кой лъжлив пророк би казал, че идва от бога на лъжата, та да лъже?
Никой не би сторил това, но всеки би сочил себе си като пратеник на Небето. Затова ви казах, че по плодовете ще ги познаете! Защото лъжливите пророци са измамни светила на Сатана, зад чиято активност и роля се крие още по-дълбока измама, която ще изоблича с тази книга. Защото лъжливите пророци са тези пратеници на Халдея, които днес печелят милиони от продаваните си книги и карат хиляди църкви да примират от възторг, когато се появят на лъскавите им конференции. Затова нека сега двамата с теб да продължим да се движим в Залата на Божието предузнание. Защото челото на блудницата е заприличало на небе, за да се сбъднат Божиите думи и за да се изяви всичко, което Отец Ми е допуснал за изява…”
След думите Си Исус отново докосна картината и тя възвърна предишните си очертания. И тогава пръстът Господен ми посочи нещо в самата картина, което преди това не бях забелязвал. А то беше такова, че самата блудница лежеше, съблазнително разголена върху пустинни пясъци, а край нейното тяло аз видях пирамиди. И тогава казах на Исус:
“Господи, виждам в тази картина пирамиди около тялото на блудницата. Създава се впечатление, че блудницата се е облегнала на пирамидите…”
“Точно така, момчето Ми. Това са пирамидите на блудницата Вавилон. Понеже Вавилон не би станал толкова велик, ако времето, в което Отец Ми е допуснал да се уголемява, не е белязано от духа на две сатанински мерзости. Ти знаеш ли кои са тези мерзости? Знаеш ли как се нарича духовно онзи град, в който ще дойде да царува Антихрист?”
“Да, Исусе! Откровението ни казва, че този град духовно ще се нарича “Содом и Египет”…”
“Защо тогава да те учудват пирамидите? Или защо да те учудват лъстта и похотта на блудницата? Понеже лъстта и похотта отговарят на Содом, докато пирамидите – на Египет…”
Слушах Исус и в следващия момент устата ми изговори един от най-дълбоките въпроси, което накара Исус да се усмихне. Така аз разбрах, че през цялото време Той ме е довеждал именно до това – да Му задам дълбокия въпрос. А ето въпросът, който зададох на Исус:
“Господи, как се формира последният Египет с пирамидите си? Понеже за Содом вече зная, но за Египет – не знам…”
Тогава Исус ми каза:
“Ето това е същината на тайната. Това е дълбоката тайна, която Сатана ревниво е криел от човешките родове и поколения. Виж тогава как се формират пирамидите на последния Египет и всички негови поклонници…”
След думите Си Господ отново докосна с ръката Си живата картина и тя пак се увеличи, тъй щото аз отново виждах измамливото небе и хилядите му звезди, блещукащи по него. И понеже все още не забелязвах онова, което Исус искаше от мен, Той започна да върти черното небе от видението пред очите ми, тъй че се чувствах като на сеанс в планетариум. Изведнъж очите ми започнаха да забелязват ясно отчетливи съзвездия, а към ума ми дойде мисъл, която в първия момент ми се струваше невероятна. Това ме накара да се обърна към Исус и да Му кажа:
“Господи, ако Сатана е направил полето Халдея да изглежда като небе, то и тръните и бодлите на Халдея вече изглеждат като звезди. А измамата, която излиза от древния Египет и мами и до днес човеците, е астрологията. Аз мисля, че зад челото на блудницата, има една тайна астрология, много по-смъртоносна и убийствена от онази, която се основава на естествените звезди. Защото тази тайна астрология на Вавилон разполага с тъмните звезди на Халдея, сиреч, с лъжепророците на Вавилон. Мисля, че именно тяхното движение върху черното небе Ти искаше да ми покажеш…”
Исус се усмихна и очите Му заблестяха радостно. А после каза:
“С тайната, която сега Небето разкрива на сърцето ти, облият камък на Истината вече е пръснал челото на блудницата. Защото цялата сила и величие на Вавилон се основават именно върху движението на тъмните звезди на Халдея. Движение, което е така устроено от Луцифер, щото всякога да води до засеняване и да накара мнозината да виждат в това Божия пръст и движението на Святия Дух. Сега разбираш ли, момчето Ми, че истински опасната астрология иде от истински опасните звезди – онези тръни и плевели на лукавия, които той чрез силата на измамата е наложил в църквите като Божии пророци. И ако за естествената астрология древните си имаха определени съзвездия, запазили се и до днес, то и за астрологията на тщеславните църкви важат абсолютно същите съзвездия. Защото ако бащата на лъжата е лъжел успешно, карайки човеците да следят движението на естествените звезди, то колко по-успешна ще е лъжата му, ако кара църквите на последното време да следят движението на Халдейските звезди. Така непременно пред очите на Отца Ми вече е въздигнато онова беззаконие, което да измами човеците, че виждат не Зодиака на Вавилон и тъмните му звезди, а Божият Ветил и ангелите, слизащи от Небето.
Спомни си тогава думите Ми. Защото мнозина, като съзерцават тъмните звезди на Халдея, мислят, че така се изпълнява писаното в живота им…”
Към сърцето ми вече бяха дошли думите на Исус, Който казваше на Натанаил:
“Понеже ти рекох видях те под смоковницата, вярваш ли? Повече от това ще видиш. И рече му: Истина, истина ви казвам, [Отсега] ще видите небето отворено, и Божиите ангели да възлизат и слизат над Човешкия Син…” (Йоан 1:50-51)
И тогава Исус продължи да ми говори, като казваше:
“Днес Небето е отворено за църквите. Но църквите не са отворени за Небето. Защото светът е станал тяхното небе. И тъмните звезди на Халдея са станали за тях пророци на Бога.
Кой е възвестил това, което е говорила устата Господна? Кой се е намерил Натанаил, сиреч, “даден от Бога”, та да го посоча и да му кажа, че е истински и в него няма лукавщина? Кой се е намерил под Моята смоковница, та да види Моето Небе? Кой е видял и проумял, че Божиите пророци не търсят нито щат, нито заплата, нито високи постове, нито човешко одобрение? Кой е видял и проумял, че Моите ходят във вретище и в пепел поради греха и покварата на мнозинството, докато звездите на Халдея първи търсят амвони по конференциите на тщеславието? Кой е видял, че Моите стоят в пролома и просят Божията Милост за възвръщане, изцеление и съживление, докато тъмните звезди на Халдея стоят в бляскавите си лимузини и разкошни кабинети? Кой е видял и проумял, че Моите всякога ще правят онова, което тъмните звезди на Халдея не могат да правят? Защото, ето, казвам, и праведни думи излизат от устата Ми:
Начинът да различите пратениците на Небето от вълците в овчи кожи е в Плода! Защото Моите дават даром и идват, за да явят пълнотата на Божието Сърце, докато лъжепророците на Вавилон са фабрики за теология, носеща милиони в банковите им сметки! Защото Моите всякога ще бъдат скрити, за да отдават човеците Славата на Единия Бог, докато звездите на Халдея ще се събират в съзвездия и ще търсят своята си слава, за да засеняват с лукавствата на дявола! Защото Моите никога няма да бъдат приети в родината си и в собствения си град, докато звездите на Халдея ще бъдат лъскав хит на човешкото одобрение и възторг!
Затова сега ще заведа слугата Си в Небесната стая на Апостола Ми Юда. И който е разумен, непременно ще протегне шепите си, за да пие от най-голямото Небесно освежаване, което Отец приготвя за Званите, Избраните и Верните…”
След тези Свои думи Господ ме изведе от Залата на Божието предузнание, за да ме заведе в Небесната стая на Апостол Юда.

Leave a Reply