КОЛЕСНИЦАТА НА ИЗРАИЛ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ОГНЕНИТЕ КОЛЕЛА И БРОНЯТА НА ИЗРАИЛЕВАТА КОЛЕСНИЦА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Аз не зная кой и как е проповядвал в църквите, за да имат всички християни готовност за Мига на Грабването. Аз дори не знам каква е представата на Божиите чеда за най-важното събитие, което предстои в живота им. Но ако има нещо, което знам със сигурност, то е това, че във времето на умноженото беззаконие дяволът е силен и властен да лъже сърцата и да опорочава Спасението в Името на Господ Исус Христос.
Днес цяла една нечестива плеяда от самозвани пророци пъплят като скакалци по лицето на земята, за да бълват отровите на старовременната змия, която е дявол и Сатана. Заредени с неизчерпаем финансов ресурс, тези свине на Легион бързат да съблазнят и помрачат сърцата на милиони човеци, като им проповядват финансов просперитет, лъскави Вавилонски кули, и категорични поклони пред червеите на лукавия. Тъй щото човеците наистина придобиват готовност, но не за Небето и Мига на Грабването. Една друга готовност царува в тщеславните събрания. Готовност за шумни религиозни банкети и бляскави шоута. Готовност да се сеят пари, та да се пожънат пари. Готовност да се търгува, търгува, търгува, търгува с всичко, на което великата блудница е сложила подобаваща цена. Затова в Святия Дух на моя Господ Исус Христос, аз пророкувам против всичката дяволска съблазън, и заявявам на всички църковни търговци, лидери и книжници, думите, които Спасителят е положил в сърцето ми:
“Вие, църковни търговци, не сте поколението Аминадав, на което Господ Исус Христос е дал златни колесници в Святия Дух, за да участват в Грабването! Един друг дух е пленил сърцата ви! Не Духът на Грабването, но духът на ограбването! Духът, който пришпорва нечестивите ви страсти, за да тичате на корист и да бързате на грабеж!
Вие, църковни лидери, които допуснахте в събранията ви да царува дяволската съблазън от лицемерие и първенствуване, не сте поколението Аминадав, за да ви познае Господ Исус Христос като Негови благородни люде! Защото истинските слуги на Божието благовестие са измет на света и жертвени юнци, предадени на съразпване на Кръста, и на всеизгаряне пред Божия Свят Олтар. Един друг дух е пленил сърцата ви. Не Духът на Грабването, но духът на кариеризма, алчността и самодоволството.
Вие, църковни книжници, не сте поколението Аминадав, за да платите цената за твърде великите дела на Святия Дух, които въвеждат Христовата Невяста във Вечността на Обновлението! Не ще намерите колесницата на Израил във всичките ви купища от конкорданси, речници и учебници, защото сте прегърнали в сърцата си онази фарисейска “правда”, с която никак да не можете да преминете оттатък Йордан. Един друг дух е пленил сърцата ви. Не Духът на Мъдрост и Откровение, но духът на чародеянията и религиозното мракобесие, който всячески ще осуети Спасението на всички, които ви почитат и превъзнасят!
Ти, блуднице Вавилон, халдейска дъщерьо, не си Невястата на Младоженеца, и никога няма да бъдеш! Ако и да угнетяваш Божиите чеда с угнетителните си съдилища и чародеяния, пак Званите, Избраните и Верните ще превъзмогнат над тебе, и Сам Бог Всемогъщи ще определи сетнината ти в дълбините на огнения пъкъл!”
Тези са думите, които пророкувам за противниците на моя Господ и Хълма Мория! И нека Суверенният Господ и Бог запечата пророчеството ми и определи сетнината ми с цялата духовна отговорност, която поемам за написаното по-горе! Понеже всеки ще отговаря пред Бога за всяка дума, която е изговорил или написал. Така и аз ще нося Кръста на думите си до мига, когато ще застана лице в лице пред Този, Който ме е пратил.
Без да съжалявам, че не натрупах земни богатства, понеже не продадох нищо Негово! Без да съжалявам, че животът ми се превърна в една дълбока и кървяща рана поради гонението и отрицанието от църквите в България и по целия свят! Без да съжалявам, че късогледи книжници и скудоумни наемници покриха името ми с чернилка и позор, а вярващите в събранията им запечатаха хулите им с категорично “Амин”! Без да съжалявам за нито една минута, час, ден, седмица, месец и година, които посветих в слугуване към моя Небесен Спасител и Господар!
Защото краят на всичко твърде много наближи! И за мен писането на пророчески книги вече върви към края си, понеже товарът на духовните ми плещи стана твърде голям. Но пак Господ е, Който последен има думата за Делото на пророка Си. И нека с Неговите думи да продължа оттук нататък, понеже духът ми все така оставаше в Божието Светилище пред колесницата на Израил. А Исус отново започна да ми говори, като казваше:
“Слуго Мой! Гледайки на тази златна колесница, знай от Мен, че тя е сътворена от Святия Дух и може да бъде обяснена само с Божията Мъдрост! Ето затова ти казах, че имам още Скрита Манна, която да дам на сърцето ти. Понеже как иначе Моите да очакват колесници в Мига на Грабването, ако не знаят как да платят цената, за да ги получат? И ако Аз съм казал на всички Мои да си събират съкровища на Небето, то ще намерят ли те по-голямо съкровище от тази Израилева колесница? Как мислиш ти?”
“О, Исусе! Думите Ти са краен предел за цялото ми разбиране на блаженството, което Ти Си ни обещал. Но сега виждам и знам, че в Небето няма по-голямо съкровище за праведния от тази колесница. Защото с нея ще настъпи Грабването. И без нея не е възможно да влезем през Портите на Твоя Град, нито да имаме дял в наследството на Светиите…”
Господ поклати Главата Си в съгласие с думите ми. А след това отново започна да ми говори, като казваше:
“Преди няколко месеца дадох на сърцето ти твърде скъпоценните откровения за Златото и Среброто на Месията. А сега ти виждаш, че самата колесница на Израил е златна. Това не те ли води към едно най-вярно заключение как е създадена?”
“Ах, благодатни мой Спасителю! Да разбирам ли, че тя е направена от всичкото Твое Злато, което Си ни дал за земята? Защото като зная, че Златото е Вярата Ти, а самата Вяра е убеждение за неща, които не се виждат, то излиза, че за Небето, където всички ще Те виждаме, Твоето Злато ще послужи за направата на колесницата…”
“Точно така е, Стефане! Всяка колесница, до последния си Небесен грам, отговаря именно на Вярата Ми, сиреч на Златото на Месията. Но ти сега внимателно разгледай самата колесница. Виж, че тя има две колела, както и златна броня отпред.
Но какво са самите колела? Или какво е бронята? Имаш ли Мъдрост, за да Ми отговориш?”
Гледах на усмивката, с която Господ ме питаше, и в този миг знаех, че Го обичам още повече. Но отговор на въпросите Му нямах и не намирах в сърцето си. Ето защо Му отговорих, казвайки:
“Господи! Нямам отговори на въпросите Ти? За тях ми е нужна извънредна Мъдрост и Твоето благоволение, за да получа разбиране!”
В този миг Исус бръкна в мантията Си, като извади Стомната със Скритата Манна. И като я протегна, за да ми я даде, казваше ми:
“Имай благоволението Ми! И като надигнеш Стомната, отпий от онова Святото, което се намира в нея! Защото така духът ти ще се просвети, за да получиш отговорите Ми!”
С вълнение, което не мога да опиша, аз взех стомната от Господната Десница, като я надигнах към устните си, и отпих от Манната. А тогава една искряща Светлина с дъх на мед и кориандрово семе изпълни духа ми и просвети очите ми. И златната колесница просия пред погледа ми, тъй щото онези неразбираеми символи по колелата й се превърнаха в думи, които можех да прочета и разбера. А докато още гледах и ме изпълваше благоговение, Исус застана до колесницата и ми даде знак да се приближа до Него, като каза:
“Слуго Мой! Ела и виж надписите върху златните колела на Израилевата колесница. Какво гласят те?”
“О, Исусе! Надписът върху окръжността на лявото колело гласи:
“Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум…” (Матея 22:37) 
А надписът върху окръжността на дясното колело гласи:
“Да възлюбиш ближния си, както себе си…” (Матея 22:39) 
А това са двете големи заповеди, които събират в себе си Закона и пророците…”
Докато още Му отговарях, Господ ме погледна с твърде завладяващи и огнени очи. А след това ми каза:
“Докосни с едната си ръка лявото колело на колесницата, а с другата си ръка дясното!”
Без всякакво бавене аз докоснах двете колела според изричната Му заръка. А тогава огнени пламъци преминаха от колелата по ръцете ми и подпалиха целия ми дух. И докато още не знаех какво да кажа или как да реагирам, Спасителят положи ръцете Си върху рамената ми, като ми казваше със съкровен Глас:
“Помниш ли как преди десет години ти дадох да напишеш книгата за “Огненото колело на живота”? Нямаше ли там разкрити във видения едни думи на Апостола Ми Яков, които гласят:
“И езикът, тоя цял свят от нечестие, е огън. Между нашите телесни части езикът е, който заразява цялото тяло и запалва колелото на живота, ни, а сам той се запалва от пъкъла…” (Яков 3:6)
И ако в онези видения ти видя каква е погубителната сила на дяволския огън и празните думи, то сега не ти ли давам да усетиш каква е Спасителната Сила на Божия Огън и Божиите думи? Сега разбираш ли най-сетне какво са колелата на тази колесница?”
“Да, Исусе! Сега разбирам, че тези колела са Животът ни за Отца и Сина в Святия Дух! Понеже в лявото колело е Любовта ни към Бога, а в дясното – Любовта ни към ближните!”
“Виж тогава още по-съдбоносното в тези колела. И забележи, че всеки от надписите тръгва от горната страна на колелото, а краят му прави цяла окръжност. А как ти разбираш това?”
“О, Господи! Аз разбирам това като кръгове от целият ни живот на земята. Когато бъдем новородени в Святия Ти Дух, ние започваме да изработваме с Твоята Вяра всяко от колелата, за да го изпълним с Дух и Живот в Истината. И колкото повече обичаме Бога – толкова повече лявото колело се създава в кръга си. И колкото повече обичаме ближните си – толкова повече дясното колело се създава в кръга си. И в Мига на Грабването именно тези колела ще ни изискат горе – при Теб и Отца!”
В този миг Исус погали главата ми с всичката Си Небесна Благост. А след това отново ми проговори, като казваше:
“Ти вече имаш отговор на въпросите Ми, и знаеш какво са двете колела на Израилевата колесница. Но сега искам да видиш и бронята на колесницата в предния й край. Пристъпи и я виж!”
Пристъпил според заръката Господна, аз погледнах към бронята на колесницата, когато забелязах как върху нея беше изваян щит. И в самия щит пламтяха скъпоценни думи от Завета Господен, които гласяха:
“Стойте, прочее, препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник, и с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира. А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия…” (Ефесяни 6:14-16) 
Това ме накара да коленича в нозете на Исус и да Му кажа:
“Спасителю мой! Слугата Ти беше сляп, но вече вижда. И сърцето ми разбира, че тази златна колесница на Израил е най-чудната и най-славна скъпоценност сред Божиите съкровища. И няма вражеска стрела, нито демонично копие което да би пробило Щита на Твоята Вяра, или да би поразило бронята на Божията Вечна Правда! С двете огнени колела на Твоята Любов и с бронята на Правдата Ти ние наистина ще платим цената, за да бъдем поколението Аминадав пред Тебе и Отца в Святия Дух!”
В отговор Господ ме привдигна с Десницата Си, като ми казваше:
“Аз благоволя в теб, слуго Мой! И непременно ще въздам върху враговете Си пророчеството, с което започна посланието преди това последно и най-свято видение! А на Званите, Избраните и Верните сега ще кажа Святите Си Думи и ще ги призова с могъщата Си ревност!
Божии люде! Идва краят на този свят и времето за изпълнението на библейските предначертания вече изтича! Аз изпращам към вас пророка на Сион с пророческото видение за колесницата на Израил! За да знаете, че с всяка стъпка, която сте направили в Моя Път – в Дух и Истина, в боголюбие и братолюбие – вие сте плащали и все още плащате цената, за да бъдете участници в Мига на Грабването!
Нека от днес и до последния ден и час, ръцете ви всякога да пламтят от Огъня на колелата, които показах на слугата Си, и сърцата ви да стоят твърди и неустрашими зад бронята на Божията Вечна Правда!
Обичайте Бога с цялото си сърце, с цялата си душа, и с всичкия си ум, за да изработите златното колело на боголюбието!
Обичайте ближните както себе си, и им слугувайте като пред Бога и за Бога, за да изработите златното колело на братолюбието!
И най-сетне – бъдете светила на Сион всред опакото и извратено поколение на Вавилон, като отстоявате в твърдост и решителност Божията Вечна Правда – за да изработите бронята на Израилевата колесница! Защото идва Денят, Часът и Мигът, когато всички ще се въздигнете в колесниците, които сте изработили с Вярата на Сина, за да бъдете всякога в Лоното на Отца!
Аз, Господ на Грабването, дадох тези най-святи видения на пророка Си! Аз ги изговорих! Аз ги изрекох!”

Leave a Reply