КОЛЕСНИЦАТА НА ИЗРАИЛ – НАЧАЛО

“ГОТОВИ ЛИ СТЕ, ЛЮДЕ МОИ, ЗА МИГА?”

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Ако някой преди десет години ми беше казал, че ще достигна в следването на моя Господ до Мига на Грабването в Духа и Силата на пророк Илия, аз със сигурност щях да се усъмня в думите му и сърцето ми съвсем щеше да премалее само при мисълта, че е възможно да покоря подобна височина на божествените откровения и тайни. Но както неведнъж съм писал в книгите си – Исус е Верен и Истинен. Верен – за да ме води по пътеките на Своята тайнствена премъдрост, и Истинен – за да потвърждава великите Си видения с Огъня на Святия Дух.
Още в първите седмици на тази последна 2011 година аз разбрах, че тя ще е свързана с възможно най-чудесното благоволение на моя Господ и Спасител. Защото времето за сбъдване на най-желателните очаквания в Завета Му изтича неудържимо. И от нас не се иска нищо друго, освен да Го следваме с Неговата Вяра в последните стъпки до Грабването.
Няма да скрия от никой, че след последните две книги – за Господната Година и Йордан – дяволът стовари върху сърцето ми цялата си жестокост и зла воля, за да потърси в отмъщенията си лек за лудостта си или утеха за съкрушаването си от Меча Господен. И на нечестивия много му се искаше да изтълкувам злочестината си като демонстрация на неговото насилие, а не като белег на собственото му безсилие. Тъй щото едно съжаление или отчаяние да смути душата ми и напълни със сълзи очите ми. Но аз, като помня и зная, че не съм се самоизбирал или самопосочвал за Делото, което върша, и този път ще устоя с Вярата Господна, каквото и да ми струва сблъсъкът със сатанинската ярост. Понеже със сигурност и на пророк Илия никак не му е било леко да извърви последните си стъпки на Вяра, преди Бог да го вдигне с вихрушка в Небето. И като е преминал с приемника си през Ветил и Ерихон – стигнал е до реката Йордан, и оттатък нея. А там, докато още се е разговарял с Елисея, Небето се е разтворило над него, и Всевишният го е въздигнал с огнени коне и огнена колесница. Така кожухът му е паднал върху Елисей, за да бъде продължено на земята Делото на Божия Пророчески Дух. И тогава последователят на пророк Илия в един невъзможно кратък миг е успял да възкликне думите си:
“Татко мой, татко мой, колесницата Израилева и конница негова!” (4 Царе 2:12)
И докато още ехото на хълма не е успяло да огласи вика му, огнените коне и огнената колесница са изчезнали от погледа му, а Елисей е разкъсал дрехите си, за да облече кожуха на великия Божий слуга.
Знаеш ли, мили ми братко, че от подобно мигновение снагата ми настръхва и сърцето ми съвсем се смирява в духа ми? Самата краткост на мига и преживяването се превръщат в огнен въпрос – не само към мен, но към всички, които вярват в обещанията на Господния Завет.
“Готови ли сте, люде Мои, за Мига?”
Готови ли сме, наистина, за Мига на Грабването? Готови ли сме за онова най-жадувано събитие, за което Апостол Павел написа думите си в “Първото послание към Коринтяните”:
“Ето, една тайна ви казвам: Не всички ще починем, но всички ще се изменим, в една минута, в миг на око, при последната тръба; защото тя ще затръби, и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим…” (1 Коринтяни 15:51-52) 
Готови ли сме за онази Божия Слава, която се открива в други думи на Христовия Апостол, записани в “Първото послание към Солунците”:
“Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа…” (1 Солунци 4:16-17) 
Нека ти кажа, приятелю мой, че ако искаме да бъдем готови за Мига, то непременно трябва да очакваме Божията колесница така, както я очакваше пророк Илия. Защото той знаеше, че ще бъде грабнат на Небето. И не само той, но и учениците му във Ветил и Ерихон. А подобно знание предполага не просто пророческа готовност за Мига, но могъщо Небесно просвещение. Просвещение, което се загатва само с един едничък въпрос:
“Какво представлява огнената колесница на Израил?”
Имат ли Божиите чеда отговор на този въпрос? Има ли просветител на тази земя, който изчерпателно да обясни Божието знамение? Не е ли скрито грабването на пророк Илия във възможно най-голяма тайна, която Господ е утаил само за последното Си поколение? И ако слугата Господен през тази 2011 година пише последните си книги изключително в Духа и Силата на Илия, то това не е ли ясен сигнал от Господ Исус Христос, че идва краят на всичко?
Нека ти споделя и това, че аналогиите с грабването на Илия непременно ще бъдат белези на последното време. Понеже във времето си на земята Божия пророк имаше две пророчески училища, които беше създал, за да бъдат учениците му продължители на Божието Дело. Но Небесният Отец никак не благоволи в Илиевите ученици от Ветил, нито в учениците му от Ерихон, а намери мъж по Сърцето Си – Елисей, Сафатовия син, за когото заповяда на Илия:
“…и Елисея Сафатовия син, от Авелмеола, помажи за пророк вместо тебе…” (3 Царе 19:16) 
И докато Елисей още следваше Божия пророк в последните му стъпки преди грабването, онези “просветени” ученици, решиха да “блеснат” с голямата си информираност, казвайки на Божия избраник:
“Знаеш ли, че днес Господ ще ти вземе господаря, който е бил над тебе?” (4 Царе 2:3) 
И докато очакваха едва ли не Елисей да се поклони от знаенето им, той съвсем кратко им отговори:
“Да, зная това, мълчете…” (4 Царе 2:3) 
Ето така и днес има една последна аналогия, с която Господ ще съкруши всички книжници и буквоядци в църквите. Защото и днешните също се имат за “просветени” относно Грабването на Невястата, но пак в нито един от тях Младоженецът няма да благоволи. Понеже библейските им дипломи са грим на Езавел, а всичката им ученост е човешки поучения, научени папагалски… Мед, що звънти, и кимбал що дрънка! И както древните се усъмниха в грабването на Илия, та поискаха позволение от Елисей да потърсят пророка, да не би Божият Дух да го е хвърлил някъде по бърдата или долините, така и днешните книжници няма да усетят Мига на Грабването, нито ще разпознаят Божиите пратеници в Духа и Силата на Илия. А аз не пиша всичко това, за да злорадствам или да се превъзнасям поради Божието благоволение над мен, но за да имат Верните на Господ Исус Христос най-разумния поглед върху днешното състояние на света, който затъва в тресавищата на умноженото беззаконие.
Виж отново, братко мой, че пророк Илия бе грабнат с огнена колесница, която приемникът му Елисей потвърди като “колесницата Израилева”. И като размислиш дълбоко в сърцето си, запитай се защо тези последни времена на света са като Содом и Египет пред Лицето на Всевишния. Онзи Содом, който отговаря на блудницата Вавилон, и онзи Египет, който отговаря на поклонниците на астрологията и окултизма. (За които Господ Исус даде на верните Си твърде страшните видения от “Възходът на погибелта”.) Понеже в Библията, която държиш в ръцете си, се споменава най-вече за колесници, които прилягат на Египет, а не на Израил. А ето, че пророк Илия беше грабнат с огнена колесница в Небето. Така и Своите Верни Исус също ще грабне с огнени колесници от този зъл египетски свят. И нека с Неговите думи да продължи началото на тази книга. Понеже Той отново се сниши до сърцето ми и започна да ми говори, като казваше:
“Слуго Мой! Укрепи се, защото трябва докрай да издържиш духовния товар на Господното Спасение. Понеже Словото, което ти се дава през тази последна година, тежи повече от виденията в минали години. И след като духом си преминал с твоя Господ оттатък Йордан по стъпките на Илия, то непременно водителството Ми за теб трябва да продължи с Мига на Грабването и колесницата на Израил. Защото всеки от Моите ще плати цената да бъде грабнат с огнена колесница. И Сам твоят Господ ще стори така, щото във Вечния Му Живот да се сбъднат думите, свързани с колесниците на благородните Му люде.
А къде в Словото Си Аз говорих за тези колесници, Стефане?”
Господният въпрос ме изненада с прицела си, защото още с първите Си думи към мен Исус влизаше в същината на водителството Си. А аз, погледнал в дълбокото на духа си, Му отговорих, казвайки:
“О, скъпоценни мой Господи! Ти Си говорил за тези колесници в “Соломоновата песен на песните”. Защото там заяви прекрасни думи за Своята Съвършена Гълъбица и избраница на Сърцето Ти. А думите, за които ме питаш, гласят:
“Без да усетя, очакването ми ме постави между колесниците на благородните ми люде…” (Песен на песните 6:12) 
В отговор Исус кимна с Главата Си, като се усмихна. А след това отново продължи да ми говори, като казваше:
“Ето, че Словото Ми е живо и деятелно в сърцето ти, понеже помниш думите Ми към Моята Съвършена гълъбица. Но ти сега забележи, че Аз без да усетя съм намерил очакването Си между колесниците на Моите благородни.
А какво значи това “без да усетя”?”
“О, Исусе! Това значи, че случването за Твоето очакване е било мигновено. Толкова бързо, че да не усетиш. Бързо като миг…”
“Да, слуго Мой! Бързо като Миг! Защото това е Мигът на Грабването, когато Невястата и Младоженецът ще бъдат едно в Небето! Точно така, както Илия стана едно с Отца и Сина в Святия Дух! Но за да бъде още по-прекрасно откровението Ми към теб, ще ти дам един по-дълбок прочит на стиха от “Песен на песните”. Затова го прочети отново, но не от българската Библия, а от английския превод на “New International Version”, като забележиш каква е препратката под стиха…”
Отворил английския превод на Библията, който моята съпруга и синът ми ползват за превод на цитатите от книгите ми, аз отново прочетох стиха, който гласеше:
“Before I realized it, my desire set me among the royal chariots of my people…” (“Преди да се осъзная, желанието ми ме постави сред кралските колесници на народа ми…”)
А в препратката под стиха беше записано:
“Or among the chariots of Amminadab…”
“…или сред колесниците на Аминадав…”
Това искрено ме смая, тъй щото вдигнах глава към Исус, питайки Го:
“Господи мой! В забележката под стиха се появява името на Аминадав, за когото зная, че присъства и в Твоето родословно дърво, записано в “Евангелието от Матея”. Но защо, Исусе, Ти поиска от мен да свържа колесниците именно с този Аминадав?”
В отговор Господ ме прегърна и със съкровен Глас започна да ми говори, казвайки:
“За откровението, което ти давам, Аминадав е не просто име, но Свят Дух на Небесно откровение. Защото Духът на името Аминадав в смислов превод гласи:
“Моят народ е готов!”
А какво друго да е нужно за Мига на Грабването, освен готовност на Верните Ми люде? Разбираш ли, най-сетне, че ако Аз неусетно се намеря сред колесниците на Аминадав, то Грабването непременно ще се е случило?”
“Защо ще се е случило, Исусе?” – настоявах аз. А Спасителят отново ми проговори:
“Защото Небесното Царство насила се грабва, и онези, които се насилят, грабват го! А да се насилите ще рече ето това:
Да платите цената за колесницата на Израил!
Понеже както пророк Илия беше грабнат с колесница и не видя тление, така и последното Ми поколение на този свят ще бъде грабнато с колесници и няма да види тление!
Разбираш ли сега, че поколението на Грабването е Аминадав пред Лицето на Моя Бог и Отец? И проумяват ли Моите Верни, че с божествена ревност днес ги събирам на Хълма Господен, за да ги направя готови за Мига?
Ето затова днес призовавам цялото Божие домочадие!
И на Моята Църква възвестявам думите Си:
Последвай Ме, Невясто Моя, във виденията, които ще дам на слугата Си! Защото за теб съм запазил огнени колесници в Сион, и бели коне в Святия Си Дух! За да те въздигна и грабна така, както в древността грабнах пророка Си Илия!
Всички люде, които искат да бъдат поколението Аминадав на Хълма Господен, нека осветят сърцата си със Скритата Манна, която днес изливам в сърцето на последния Си Небесен пратеник! За да възкликнете с радост в Мига на Грабването! И думите ви да повторят ехото на Елисея:
“Татко мой! Татко мой!
Колесницата Израилева и конница Негова!”
Аз, Господ на Грабването, все още говоря и не млъквам!
Блажен и Свят всеки, който Ме вярва!”

Leave a Reply