ДОЛИНАТА АХОР – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ДУХА НА АХАН

Скъпи ми братко! Аз искам да вярвам, че ти вече си хванал с вяра това светло въже, което Господ ти спуща от Небето. Защото ако Той не мислеше за нас, то не би се избавила нито една твар. Но Той все още мисли за Църквата Си. Защото Името Му е Избавител и Изкупител. Защото само Той може да ни изкупи от жилото на смъртта и от силата на греха. Ти вече се убеди, че днес в духовния свят приключва битката с Вавилон. И този огромен град на високопоставените, това най-мръсно и най-зловонно творение на Луцифер, скоро ще падне на земята.
За белезите на Вавилонското падение Библията говори на много места. Но като най-убедителни и въздействащи аз считам стиховете, които гласят:
“Затова, веселете се небеса и вие, които живеете в тях. Но горко на вас, земьо и море, защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време…” (Откровение 12:12) 
Когато Словото те предупреждава, че дяволът е слязъл много разярен, то е за да внимаваш и да не се намериш в полезрението на демоните му. А единствените, които няма да се намерят в това полезрение, са човеците, които живеят с Исус в небесните места. Колкото до морето и земята, то не мисли повърхностно и не смятай, че дяволът би заплашвал рибата в морето. Не за такова море ти говори Словото. Защото морето е преобраз на този свят. И за всички, които живеят в света, а не с вяра в Присъствието на Бога, е дошло времето за най-голямата измама и поражение.
Аз зная, че е възможно никой досега да не ти е говорил за духа на Ахан. Но такъв дух действително има и на него е дадено да бъде един от най-успешните в покваряването на човеците. Самото име “Ахан” ще рече “този, който безпокои или наранява”. Ето защо е много важно всички да внимаваме не просто като страним от користолюбието, но преди всичко – като страним от безпокойството. Защото безпокойството е отворена врата за користолюбие.
Как да разбираш това?
Ами – просто си спомни думите на Исус, отправени към твоето сърце:
“Затова ви казвам: Не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната, и тялото от облеклото? Погледнете на небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират; и пак Небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях? И кой от вас може с грижене да прибави един лакът на ръста си? И за облекло, защо се безпокоите? Разгледайте полските кремове как растат; не се трудят, нито предат; но казвам ви, че нито Соломон с всичката си слава не се е обличал като един от тях. Но ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, не ще ли много повече да облича вас маловерци? И тъй не се безпокойте, и не думайте: Какво ще ядем? Или: Какво ще пием? Или: Какво ще облечем? (Защото всичко това търсят езичниците), понеже Небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави. Затова, не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Доста е на деня злото, което му се намери…” (Матея 6:25-34)  
Трябва ли да ти казвам, че днес никой не ще да гледа на небесните птици, нито да се вдъхновява от полските кремове? Колко повече – да не се безпокои…
И именно защото мнозина започват да се безпокоят, то затова те се отказват да търсят първом Божието Царство и Божията Правда, а решават, че е по-важно сами да си прибавят онова, което би им прибавил Отец. Нещо повече – в стремежа си да се почувстват напълно сигурни и задоволени с всички блага на живота – те изместват прицелната точка от Господ Исус към користолюбието. И тогава всичките им проповеди стават едно неспирно користолюбие. Всичкият им пример – поклон след поклон към това користолюбието. А поклонът, освен всичко друго, е отворена врата, която кани дявола.
Как мислиш тогава? Ще пропусне ли дяволът да влезе, щом го канят? Ще пропусне ли да извърши покварата и пълното духовно разрушение в сърцето на човека?
Ти няма да разбереш колко съдбоносен е отговорът на тези въпроси, ако не ти разкажа за видението, което Господ Исус ми даде във връзка с духа на Ахан и неговите атаки против църквите и техните лидери.
И така, братко мой, Господ ми даде видение с духа на Ахан. Аз виждах този дух именно като онова уродливо животно от предишното видение с битката в небесните места. Животно с глава на свиня и крака на куче. Така това животно просто бягаше по един път край огромни пшеничени ниви с избуяли пшеничени класове. И като тръгна сред класовете постепенно се приближаваше до огромна и красива къща, в задната част на която имаше продълговати и широки житни хамбари. Всички те бяха напълнени догоре с жито. Но не житото вълнуваше духа на Ахан, а собственикът на къщата. Защото уродливото животно влезе през отворената врата на къщата и завари собственика й, който се бе изправил и се оглеждаше пред масивно огледало в просторния си хол. Това беше видимо щастлив собственик. Той имаше осанка и самочувствие на господар. Всичко в него – изгледът му и дрехите му подсказваха завидно положение на много състоятелен и заможен човек. Той все така се гледаше в огледалото и с типичен жест на бизнесмен прокара пръстите си по луксозните си тиранти и ги дръпна напред, така, че да шляпнат по колосаната му риза и вратовръзка. А след това, като се завъртя и направи пирует, вдигна ръцете си пред огледалото и извика:
“Какво да правя, защото нямам где да събера плодовете си?” (Лука 12:17)
Въпросът му беше зададен с такова самочувствие и гордост, щото в следващия момент Господ ме накара да се обърна и да видя духа на Ахан. Този дух просто се засили и скочи в сърцето на богаташа. Това непременно намери отзвук в устата на човека. Защото той, като плесна с ръце, извика:
“Ето какво ще направя: Ще съборя житниците си, и ще построя по-големи, и там ще събера всичките си жита и благата си. И ще река на душата си: Душо, имаш много блага, натрупани за много години; успокой се, яж, пий, весели се…” (Лука 12:18-19) 
В този момент, след самата изповед, до богаташа се появи Господ Исус, Който с твърд и страшен Глас му каза:
“Глупецо! Тая нощ ще ти изискат душата; а това, което си приготвил, чие ще бъде?” (Лука 12:20) 
Думите на Господ излязоха като светъл лъч от устата Му, но сърцето на богаташа не прие този лъч, защото духът на Ахан вътре в него заглуши силата на Божието Слово. И тогава Господ се обърна към мен, а на лицето Му аз видях сълзи. Той ми каза:
“Виждаш ли, че богаташът не Ме чу? Виждаш ли как духът на Ахан заглуши думите Ми и те не стигнаха до сърцето на богаташа? И спомняш ли си други Мои думи, с които отново предупредих за силата и властта на този дух:
“А посяното между тръните е оня, който чува словото; но светските грижи и примамката на богатството заглушават словото, и той става безплоден…” (Матея 13:22) 
Ето тук, момчето Ми, е най-силна атаката на духа на Ахан. Той кара мнозина пастири да подменят не просто видението от Бога за църквите им, но дори и самата основа. Понеже богаташът ясно заявява:
“Ще съборя житниците си…”
Кой е онзи, който събаря, когато Господ строи? Не е ли дяволът?
Виж и другото, което богаташът заявява:
“Ще построя по-големи и там ще събера всичките си жита и благата си…”
Знай тогава, че човешкото око е ненаситно за користите на света. И когато Ахан, който е духът на користолюбието, влезе в сърцето на някого, то такъв престава да мисли, че житата и благата са Божии, а наместо това ги прави свои.
Ето такъв е богаташът. Той говори за житата си и благата си, като че ли душите и сърцата на човеците са станали негова собственост, та да разполага с тях както си иска. Такъв престава да бди и изковава с трепет спасението си. Такъв престава да мисли за грабването, което може да се случи дори утре. Такъв измамно и спокойно заявява:
“Душо, имаш много блага, натрупани за много години; успокой се, яж, пий, весели се…”
Ето така – в измамно спокойствие, в ядене, пиене и веселене преминават дните на тщеславните църкви. И никой от стоящите в тях не мисли, че така трупат гняв за Съда на Великия Ден. Затова виж как ще продължи видението, което ти давам. Защото не може духът на Ахан да влезе в живота на човека и това да не се окаже фатално…”
След думите на Исус аз отново гледах на видението. Тогава забелязах, че самото жилище на богаташа се смрачи и над всичките му жита и хамбари легна огромна тъмнина. Тогава до мен застана Господ, като ми казваше:
“Виж сега, че користолюбието наистина е най-бързият път към ада…”
След думите на Господ аз видях как в пространството пред самия дом на богаташа земята се разтвори изпод къщата и отдолу излязоха тъмни началници на Злото, които държаха дълга верига. Те се качиха по стълбите на дома и влязоха в просторния хол на богаташа. А той, като се стресна и видя идещите зли духове, вдигна библията си от масата и като я сложи пред гърдите си, изкрещя:
“В Името на Бога ви заповядвам да се махнете от дома ми. Вие нямате право да влизате тук. Това е дом на Исус Христос, в който живеят Божии светии…”
Думите му накараха тъмните началници да се разсмеят гръмогласно. А единият, който твърде много приличаше на Исус, му каза:
“Ако това е дом на Исус Христос, то какво търси моето вярно духче в сърцето ти. Я виж! Ахан, Ахан…”
Дочул името си, духът на Ахан показа главата си изсред сърцето на богаташа, който като погледна ухилената глава на свинята, изкрещя ужасно и след това падна на коленете си, като викаше:
“Господи, спаси ме! Господи, загивам! Защо ме наказваш, след като всичките житници все за Теб ги строих…”
Но Господ не отговори. Наместо това тъмните духове обвиха веригата около богаташа, и като впиха ноктите си в душата му, го подкараха. Тогава главният измежду тях, като се смееше високо, отново каза на богаташа:
“Аз имам право да те изискам. Защото ти живя в долината Ахор. Ха, ха, ха! И тази хубавичка вавилонска дреха, с която те окичих, трябва да се изплаща цяла вечност…”
Стоях като замръзнал пред самото видение, което Господ разкриваше пред сърцето ми. И тогава разбрах колко голям е ужасът на тази трагедия. Трагедията да тичаш на корист и да бързаш на грабеж. Трагедията да изнасилваш вярата на малките и да изстискваш всяка капчица от мизерията им, та да имаш самочувствието на “Авраамов” син.
Аз не вярвам в такива “Авраамови” синове. Защото те са Аханови синове. Те не се качват на Хълма Мория, но слизат в долината Ахор. Затова проклятие от Господа ще стои като вечна верига върху сърцата им. И онзи дух с глава на свиня и крака на куче, непременно ще ги остави вън, та да се сбъдне краят на “Откровението на Йоана”:
“А отвън са псетата, чародейците, блудниците, убийците, идолопоклонниците и всеки, който обича лъжата и лъже…” (Откровение 22:15)  
В мига след самото видение Господ успокои сърцето ми и отне болката ми, като каза:
“Днес Аз призовавам на покаяние и отричане от користолюбието всички, които са видели себе си във видението с духа на Ахан. Днес Аз заповядвам да свалите вавилонската дреха на користолюбието и да изхвърлите от сърцата си сребърниците на дявола! Днес Аз призовавам да престанете да тичате на корист и бързате на грабеж.
Който Ме послуша, ще бъде наказан с мярка, а след смирението си – напълно възстановен пред Лицето на Отца Ми! Който отхвърли Святите Ми думи в тази книга, то над такъв дяволът ще упражни двойна сила и той непременно ще се погребе в долината Ахор.
Ето, ида скоро! Блажени и Святи онези, които облекат дрехата на смирението и благочестието! Над такива погибелта не ще има сила, но те ще превъзмогнат над нея и ще възвеличат в сърцата си Името на Небесния Цар! Аз го изговорих! Аз го изрекох!”

Leave a Reply