ЦЕНАТА НА ДУХОВНОТО ИЗДИГАНЕ – III ГЛАВА

3. ПЪТЯТ ПРЕЗ ДЪНОТО ДО ВЪРХА

Братко мой! Верни и скъпи ми приятелю!
Аз зная, че Божието Слово няма да се осуети, но скоро ще се осуетят онези, които всякога се опитват да възпрепятстват Божиите думи. Защото днес е времето, когато смирените и кротките са станали обект на присмех и презрение. Защото никой не харесва дрехата им. Защото никой не иска да потъва и да бъде опозоряван заради Името на Исус, когато панаирът на Вавилонската суета му предлага доходен бизнес от Евангелието. Но аз зная, че живият остатък на Бога е получил нещо ново с това пророческо послание. Защото смирените непременно ще бъдат възрадвани и укрепени. Те вече ще бъдат напълно убедени, че пътят до върха на Сион непременно преминава през дъното на себеотричането и смирението. Защото ако онези благословени нозе на Йоан Кръстител не бяха стъпили на дъното на Йордан, то не биха се отворили и устните, които да викат “Осанна” на Исус. Аз не желая друга съдба и друг пример в живота си от примера, който Исус ми завеща с тази книга. Защото зная, че непременно идва мигът, когато моите очи ще се срещнат с Неговите. Тогава бих искал така да съм живял и стоял пред Бога и Отца, че в устата ми да се намерят думите на Божия слуга Йов, а Духът на Истината да ги потвърди и освети:
“О, да можеха да се напишат думите ми! Да се начертаеха на книга! Да се издълбаеха на скала за всегда с желязна писалка и олово! Защото зная, че е жив Изкупителят ми, и че в последно време ще застане на земята; и, като изтлее след кожата ми това тяло, пак вън от плътта си ще видя Бога; Когото сам аз ще видя, и очите ми ще гледат, и то не като чужденец. За тая гледка дробовете ми се топят дълбоко в мене…” (Йов 19:23-27) 
Искаш ли, братко мой, това слово да стане съдба за сърцето ти?
Тогава виж Онзи, Който те чака на дъното! Тогава виж Онзи, Чиито ръце днес ти подаряват мантията на смирението! Амин и Амин!

Leave a Reply