ГРОЗДОВЕТЕ В ГОСПОДНИЯ ШАТЪР – I ЧАСТ – IV ГЛАВА

4. ГРОЗДЪТ НА ХРИСТОВАТА ДОБРОДЕТЕЛНОСТ

“Който върши правда…” (Псалом 15:2)

Братко мой! Верни ми приятелю!
Искам да знаеш, че ако има нещо, от което този свят се нуждае отчаяно, то това са Христовите Добродетели. Тия Добродетели, които са най-мощният противовес на дяволските злини. Тия прекрасни дела на Христовия Дух, благодарение на които все още има Живот и Светлина на света. Аз не искам да си представя свят, в който няма капчица милост и състрадание. Аз не искам да си представя свят, в който няма щедрост и саможертва. Но колкото и да не искам да си представя подобен свят, то той все повече заприличва на такъв. Това е видяно от Господ и Сам Той е пророкувал за това в Евангелията Си. Тъй щото противоречието между човешките и божествените факти е повече от страшно.
Човешките факти ще те накарат да приемеш, че в по-голямата си част светът е християнизиран, а Господ Исус Христос има поне два милиарда последователи. Такива са човешките факти, но какви са божествените? Божествените са такива, че Християнството е навсякъде, а Христос – само на Господния Хълм! И ако някой иска да Го намери, то ще трябва да извиси сърцето си при Него, като се отрече от себе си и приеме да пострада за Него. Сега разбираш ли защо светът става все по-зъл и отчаяно се нуждае от Добродетелите на Исус?
Именно защото са много малко човеците, които наистина искат да се уподобят в Христовия Образ и да вършат Христовите дела.
Всъщност – няма никаква разлика къде искаш да замръзнеш. Можеш да замръзнеш в света. Можеш да замръзнеш и в светска църква. Но ако искаш да гориш от Огъня на Исус, то ще трябва наистина да се покориш на думите Му. “На кои думи?” – ще попиташ ти. Ето тези думи, братко мой:
“Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си. Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко…” (Матея 11:28-30)
Виждаш ли как Господ ти казва “Дойди при Мене!”?
Когато е заявявал тези думи, Исус е имал предвид именно Себе Си. И не просто Себе Си, като Господ, но Себе Си като Лозата на Отца. Защото Неговото иго е благо и бремето Му е леко. Ти вкусвал ли си напращяло грозде от лоза? И можеш ли да отречеш каква благост се разлива в устните ти, когато гроздовите зрънца пуснат сока си?
Помисли тогава колко голяма ще е Благостта от тоя втори Грозд на Лозата, който Давидовият псалом разкрива като “вършене на правда”. Колко ли голяма ще е Благостта от Грозда на Христовата Добродетелност?
Аз не ти задавам въпрос без отговор, понеже Исус е Отговорът. И когато Той ме въведе в Шатъра Си, отново започна да ми говори, като казваше:
“Виж втория от Гроздовете Ми! Защото това е Плодът на Моята Добродетелност. Плодът, с който призовах при Мене всички, които са отрудени и обременени, за да ги успокоя.
Как мислиш тогава? Имат ли сила всичките човеци, за да дойдат при Мене? Най-малкото – могат ли наистина да Ме намерят? Не просто да отидат при някой, който им говори за Мене, но в действителност да дойдат под зелените пръчки на Лозата и под Гроздовете Й…”
“О, Исусе! Много болезнени са думите Ти. И Ти Сам знаеш, че твърде често човеците не идват при Тебе, но при някой, който им говори за Тебе. И това е така, понеже Ти не се възцаряваш във всяко сърце и във всяка църква, и не всички, които се наричат Христови, имат Христос…”
“Точно така е, момчето Ми. Думите ти наистина са правдиви. Но колкото правдиви са твоите, толкова по-правдиви са Моите. Защото Лозата продължава да вика от Новия Завет:
“Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си. Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко…” (Матея 11:28-30)
Как тогава човеците ще изпълнят призива на Лозата? И как изобщо ще намерят Гроздовете Й?”
“О, Исусе! Голяма е Милостта и Благостта Ти. И аз зная, че ако човеците не могат да дойдат при Тебе, то Ти ще отидеш при човеците. Защото инак не би имало никакво Спасение…”
Чул последните ми думи, Господ нежно се усмихна. А след това, като протегна ръката Си и откъсна втория от Гроздовете, ми го подаде, казвайки:
“Вкуси от зрънцата на Моята Добродетелност! Вкуси и виж, че Господ е Благ…”
С огромно вълнение откъснах чепчица от Грозда. И като поднесох няколко зрънца към устните си, вкусих ги. А тогава, за втори път Святият Дух премина през мене и изпълни цялото ми същество, тъй щото Го чух да ми казва:
“Исус е Лозата, а ти си пръчката! Каквото ражда Той, ще го раждаш и ти. И ето, където ходи Лозата, там ще бъде и пръчката. За да благославя и храни човеците с всичката Божия Благост и Милост. Последвай Исус и изцяло се покори на Волята Му!”
Думите на Святия Дух бяха толкова живи и завладяващи, щото мигновено погледнах към Господ, като Му казвах:
“О, Исусе! Готов съм навсякъде да Те последвам. Заведи ме където поискаш, Господи! Постави ме, където поискаш, за да върша Волята Ти!”
След последните ми думи, Господ погали главата ми, като ми казваше:
“Аз наистина ще те заведа там, където искам да бъдеш и ще те поставя там, където искам да стоиш. Но ти готов ли си в действителност да оправдаеш Доверието Ми?”
“О, Исусе! Не зная дали съм готов, но го искам от цялото си сърце и Те моля да ми дадеш Сила, за да не Те разочаровам…”
“Тръгни тогава след Мене и Ме последвай. Защото скоро ще видиш мястото, на което ще те поставя!”
Ето, че Господ излезе от Шатъра Си, а аз Го последвах. Така ние отново слязохме в долината. И тогава Исус простря ръката Си и посочи едно място, като ми казваше:
“Тук Аз ще бъда Лозата, а ти ще бъдеш пръчката. Затова сега гледай и почувствай всичко от Лозата, докато Тя пуска корени на мястото Си…”
След Тези Свои думи Исус се видоизмени, тъй щото аз Го видях като Лоза, а себе си, като пръчка, която беше родила Грозда на Неговата Добродетелност. Точно тогава Лозата разпери всичките Си пръчки и извика със силен Глас към човеците в долината:
“Елате при Мене, за да живеете! Елате и Ми дайте смъртта си, а Аз ще ви дам Живота Си! Аз ще вкуся вашата смърт, а вие вкусете Моя Живот…”
Чули думите на Лозата, към Нея заприиждаха много човеци. И ето, че те хвърляха смъртта си към корените на Лозата и протягаха ръцете си към Гроздовете й. А когато корените на Лозата започнаха да вкусват от смъртта, аз усетих страшна болка, която буквално прониза сърцето ми. Това ме направи да изохкам и да извикам към Исус, казвайки Му:
“Господи мой! Какво става? Защо усетих човешка смърт, която сякаш, че прониза сърцето ми?”
А тогава Лозата ми проговори:
“Защото именно това е Игото Ми – да вкусваш смърт, докато другите вкусват Живот. Защото вкусвайки смъртта, ти я отнемаш от човеците, за да им дадеш Живота Ми.
Готов ли си именно на това Иго? Готов ли си именно на това служение? Защото това е Служението на Човешкия Син, за което е записано:
“Но виждаме Исуса, Който е бил направен малко по-долен от ангелите, че е увенчан със слава и чест поради претърпяната смърт, за да вкуси смърт с Божията благодат, за всеки човек…” (Евреи 2:9)
“А да разбирам ли, Господи, че всеки път, когато човек вкуси от Твоя Грозд, аз ще претърпявам смъртта му?”
На тия мои думи Лозата ми отговори:
“Ако ти не си готов да поемеш бремето, болката, теготата и скръбта на човека, то нито пък си способен да му дадеш от Моята Добродетелност. Защото да премахнеш товара на някого, ще рече ти да носиш товара му. И да отървеш някого от бремето му, ще рече ти да носиш бремето му. Защото ето тия – бремето, болката, теготата и скръбта – са самата смърт, която уморява човеците. Но когато ти вземеш смъртта им, те ще вкусят Живота Ми.
Разбираш ли това? Разбираш ли, най-сетне, че ето това ще рече да вкусиш смърт с Божията Благодат за всеки човек?”
“О, Исусе! Колко тогава ще се покорят да бъдат Твои пръчки? Колко ще искат да вкусят смърт, докле дават Живот?”
“Малцина са, момчето Ми! И ето затова мнозината са в християнската религия, а само малцина при Христос! Защото кой би искал да умира, когато другите живеят? Не искат ли повечето да живеят, когато друг умира за тях?
Но ето затова казвам на теб и на всички Мои, че тоя Мой Грозд на Добродетелността Отец Ми дава на най-силните мъже и жени на Вярата. Сиреч – на тия, които умират, докато се яви Животът в тия, които трябва да живеят.
И на това дело кой е способен? И колко са човеците, които наистина ще вземат Моето Иго върху себе си и ще се научат от Мене? И ако Моето Иго е благо, както са благи зрънцата на Гроздовете Ми, то биха ли вкусили човеците Благостта Господна, ако няма кой да им вземе горчилката? Биха ли взели Живот от Господа, ако няма кой да отнеме смъртта им?
Казвам ти, Стефане! Блажени и Святи човеците, които в това последно време станат пръчки от Лозата и вкусят смърт с Божията Благодат, за всеки човек. Такива в Дух и Истина, и в дело и действителност, ще покажат на Бога и Отца, че имат Духа и Образа на Неговия Единороден Син. За да изпълнят писаното:
“Защото ние живите винаги сме предавани на смърт за Исуса, за да се яви и живота на Исуса в нашата смъртна плът. Така щото смъртта действа в нас, а животът във вас…” (II Коринтяни 4:11-12) 
Братко мой! Верни ми приятелю!
Колкото повече гледах как Лозата приемаше смъртта на човеците, а им даваше Живота Си, толкова повече разбирах, че тоя Грозд на Христовата Добродетелност е най-съвършеният и най-прекрасен смисъл на всичката вяра и на всичкото упование в Исус. Затова те моля:
Не бягай от смъртта на човеците, но я отнемай от тях, като им даваш Живота на Исус! Защото колкото и смърт да погълнем, пак духовете ни ще останат живи поради Правдата!
Тая Правда, която Давид видя като Грозд от Лозата! Тая Правда, която Господ ни разкри като Игото Си! Тая пречудна Христова Добродетелност, която действа в малцината, за да дава Живот на мнозина! Амин и Амин!

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s