ГРОЗДОВЕТЕ В ГОСПОДНИЯ ШАТЪР – I ЧАСТ – II ГЛАВА

2. ДВАНАДЕСЕТТЕ ГРОЗДА НА ЛОЗАТА

(ВИДЕНИЕ ЗА ВСИЧКИЯ СВЯТ ДУХ И СВЯТ ЖИВОТ НА ИСУС)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Аз зная, че всеки от нас поне веднъж е имал сън, който е искал да не свършва. Понеже след събуждането винаги идва ужасната реалност на нечестивия свят. Реалност, която сграбчва с остри нокти гърлата ни, сякаш за да ни убеди в лъжата си, че е единствена и друга освен нея няма.
Истината е, че реалността на Господния Хълм не е сън. Тя е по-жива от живота, по-жадувана от всичко, което сме имали или ще имаме. Реалността на Господния Хълм е мястото, където вярата намира прицела си, надеждата – пристанището си, а любовта – извора си. А когато прицелът, пристанището и изворът оживеят пред сърцата ни, то тогава ние вече сме съзрели Господния Шатър. Сиреч, пречудното и извисено място в Святия Дух, където човек не се насилва да си представя Исус, понеже Той е реален. Толкова реален и достъпен, колкото реална и достъпна беше Лозата, Която виждах, след като последвах Господ. А когато влязох с Него, Той започна да ми говори, като казваше:
“Погледни Лозата, Която съм Аз! Погледни и виж колко много са Гроздовете Й! Погледни и проумей, че в тия Гроздове е изявен смисълът на всичката Благодат, която Отец Ми ви е дал от Небето. Защото Отец Ми е Земеделец.
А какво най-много желае един Земеделец?”
“О, Исусе! Един Земеделец желае повече от всичко да получи скъпоценните Плодове на труда Си. Защото само тогава Сърцето Му би преливало от радост и щастие, че трудът Му не е бил напразен…”
“Как мислиш тогава? Кога Тази Лоза е родила всичките Си плодове? И кога Земеделецът се е радвал да събере цялото Й плодородие?”
“О, Господи мой! Аз вярвам и съм убеден, че всеки от тия Гроздове Ти Сам Си родил на земята. В Твоя Живот и в Твоето служение за Отца Ти всякога Си бил Неговата Съвършена Лоза! Всичките Евангелия говорят за Твоите Гроздове, Господи! Целият Нов Завет е изява на Тая Лоза и на Нейните Плодове!”
“Точно така е, момчето Ми! Ти правилно каза, че Лозата на Отец роди Плодовете Си на земята! Но какви бяха тези Плодове? Пръст или Дух? Гроздове за корема или Гроздове за сърцето?”
“О, Исусе! Всичките Твои Плодове бяха Свят Дух! Свят Дух на Свят Живот, Който Ти даде изобилно на сърцата ни!”
Думите ми накараха Исус да се усмихне. И Той, като вдигна десницата Си и прокара пръстите Си по зелените пръчки на Лозата, отново ми каза:
“Можеш ли да видиш колко са Гроздовете на Лозата?”
Погледнах към Лозата, а тогава сърцето ми ясно видя, че от Нея тежаха дванайсет тежки Грозда, напращели изобилно от всичката възможна Божия Благост и Любов. Това ме накара да кажа на Господа:
“О, Исусе! Сърцето ми сега вижда дванайсет Грозда, събрали в зрънцата си всичката Благост и Любов на Отца! И като си помисля, че Дървото на Живота всред Божия Рай ражда Плод всеки месец на Божията Година, а тук аз виждам дванайсет, то проумявам, че в тия Гроздове е събран всичкият Твой Свят Дух и всичкия Твой Свят Живот, които Ти Си дал за Спасението на света…”
В отговор на думите ми Исус посочи с десницата Си към Гроздовете, като ми казваше:
“Виж тогава Духа на самите Господни Плодове, които ще изявя пред тебе, за да свидетелстваш за тях на Моята Църква:
Първият Грозд на Лозата е Моето Незлобие!
И на него отговарят думите от псалома:
“Оня, който ходи незлобливо…” (Псалом 15:2)  
Вторият Грозд на Лозата е Моята Добродетелност!
И на него отговарят думите от псалома:
“Който върши правда…” (Псалом 15:2) 
Третият Грозд на Лозата е Моята Истинност!
И на него отговарят думите от псалома:
“И който говори истина от сърцето си…” (Псалом 15:2) 
Четвъртият Грозд от Лозата е Моето Смиреномъдрие!
И на него отговарят думите от псалома:
“Който не одумва с езика си…” (Псалом 15:3) 
Петият Грозд от Лозата е Моето Благоразумие!
И на него отговарят думите от псалома:
“Нито струва зло на приятеля си…” (Псалом 15:3) 
Шестият Грозд от Лозата е Моята Безукорност!
И на него отговарят думите от псалома:
“Нито приема да хвърли укор против ближния си…” (Псалом 15:3) 
Седмият Грозд от Лозата е Моето Благочестие!
И на него отговарят думите от псалома:
“Пред чиито очи е презрян безчестният…” (Псалом 15:4) 
Осмият Грозд от Лозата е Моята Почтителност!
И на него отговарят думите от псалома:
“Но той почита ония, които се боят от Господа…” (Псалом 15:4) 
Деветият Грозд от Лозата е Моята Неизменност!
И на него отговарят думите от псалома:
“Който, ако и да се е клел за своя повреда не се отмята…” (Псалом 15:4) 
Десетият Грозд от Лозата е Моята Щедрост!
И на него отговарят думите от псалома:
“Който не дава парите си с лихва…” (Псалом 15:5) 
Единадесетият Грозд от Лозата е Моята Неподкупност!
И на него отговарят думите от псалома:
“Нито приема подкуп против невинния…” (Псалом 15:5) 
Последният Грозд от Лозата е Моята Непоклатимост!
И на него отговарят думите от псалома:
“Който прави това няма да се поклати до века…” (Псалом 15:5)
А сега ти казвам и нека всеки от Моите отвори сърцето си за думите Ми:
Всичките дванадесет Грозда на Лозата трябва да се родят в сърцата ви, за да имате дял от Дървото на Живота и изцяло да се уподобите в Моя Образ!
Всичките дванадесет Грозда на Лозата трябва да превъзмогнат над гонението и яростта на дявола!
Едни от тях вие ще превърнете във Вино за Сватбата Ми! Други ще бъдат сладък гроздов сок за сърцата ви! А трети – кехлибарени зърна в златните съдове пред Престола на Отца Ми!
Всичките дванадесет Грозда на Лозата трябва да се намерят върху всяка от пръчките на Лозата! А пръчките биха ги родили само тогава, когато са съединени с Мене във Вяра, Надежда и Любов! Защото, отделени от Мене, не можете да родите Гроздовете Ми!
Всичките дванадесет Грозда на Лозата Аз ще ви разкрия с пророческите видения в тази книга!
Блажени и Святи човеците, които поревнуват за Лозата така, както и Аз ревнувам за тях! Защото те ще се нарекат поколение на Божиите скъпоценни Плодове – радост на Земеделеца и Съвършена утеха за Сърцето Му!
Аз, Лозата на Отца, пророкувах тия думи на слугата Си!”

Leave a Reply