АЛФАТА И ОМЕГАТА II – VIII ГЛАВА

8. ВРЕМЕ ЗА ВОЙНА И ВРЕМЕ ЗА МИР

Братко мой! Верни ми приятелю!
В една от предишните книги, които Господ даде на сърцето ми, аз написах, че всичко около мен придобива белезите на тотална война. Война между Истината и заблудата, между Светлината и мрака, между Божия Пророчески Дух и лъжепророка.
Война между Бога и дявола!
Аз няма да ти казвам кой ще спечели тази война, понеже мисълта за подобно съждение би била безумие. Но сега искам да знаеш, че е съдбоносно за сърцето ти на коя от воюващите страни ще преминеш.
Едно от нещата, с които Исус просветли сърцето ми преди години, беше абсолютната категоричност на съждението:
Мирът с Бога е война против дявола, и мирът с дявола е война против Бога!
Нямаше как да не си спомня за това съждение от книгата против търговците в Храма, след като моят Господ отново ме гледаше с дълбоките Си зеници, а погледът Му достигаше до дълбочините на сърцето ми. И ето, че Исус отново ми проговори, като ми казваше:
“Сега твоят Господ Алфа и Омега ще те въведе в последните Си две Времена. Времето за Война и Времето за Мир. И ако ти би казал, че съм говорил на сърцето ти за тези две Мои Времена, то никак няма да сбъркаш.
Да, Стефане! След като толкова години посещавах сърцето ти и ти давах от Моята Светлина и Помазание, то няма как да съм прескочил тия две Мои Времена. И сега ти казвам, че в духовния свят над сърцата ви днес се кръстосват Меч със меч, Слово против слово, Пример против пример, Дух против дух. И ти самият вече стана Божий фактор в тази война. Защото чрез дадените ти от свише думи и видения Господ воюва за Святостта на Хълма Си и за Славата на неговата възвишеност.
Но Аз сега ще те заведа в тоя последен пролом на Святия Дух. За да видиш с очите си как изглеждат Времето за Война и Времето за Мир. Защото има една истина, която съм ти казвал, но отново ще повторя за всичките Ми братя и сестри:
Мирът с Бога е война против дявола, и мирът с дявола – война против Бога!
Затова и ти Ме последвай! За да видиш нещата, които трябва да запишеш и предадеш на Църквата Ми!”
След тези Свои думи Исус се изправи от мраморния Си Трон, като тръгна към последния от проломите на Святия Дух. Така, за сетен път нозете ми стъпиха в кристалните води на Духа. А Той, като погълна мен и Исус в Себе Си, скоро ни постави на Господния Хълм на земята. Но ето, че този път Хълмът изглеждаше твърде различно. Защото на него бе събрана Войската на Господ на Силите. Така очите ми видяха Божии ангели, въоръжени с лъкове, копия и излъскани мечове. И аз, видял цялата тази Божия Войска, съвсем премалях в сърцето си, като казвах на Господа:
“О, Исусе! Какво ми даваш да видя? Та Войската на Бога и Отца е наистина Славна и несъкрушима…”
В отговор Господ проговори на сърцето ми, като ми казваше:
“Думите ти са верни. Но сега ти казвам, че ако и Войската да е събрана на Хълма Господен, за да атакува и поразява Вавилон, пак плановете на Военачалника не се намират всред нея, но са дадени за изява от Бога и Отца чрез пророците Му по цялата земя. Тъй че не друг, но Божиите пророци на последното време предизвикват тази най-велика Война в небесата…”
Думите на Спасителя бяха дълбоки и пречудни за сърцето ми. Ето защо отново Го попитах, казвайки:
“Как, Исусе, Божиите пророци предизвикват тази Война на небесата?”
В отговор на думите ми Господ отговори, казвайки:
“Докато светът стоеше в мир с дявола, то и дяволът стоеше в мир със света. Но ето, че пред погледа на лукавия бяха изпратени Небесни пратеници, които да отнемат мира между него и човеците, като им предложат Мир с Бога. А там, където се отнема мирът, идва Войната.
Сега разбираш ли как е предизвикана Войната с Вавилон?”
“Да, Исусе! Наистина разбирам думите Ти…”
В следващия миг, докато още Му говорех, Господ посочи надолу от Хълма, като ми казваше:
“Сега Господ Алфа и Омега ще те изпрати в долината. За да отнемеш мира между дявола и човеците. Защото оръжията на Божиите ангели са излъскани до блясък и Божиите войни копнеят да влязат в битка. А ти вземи свитъците за Небесното прогласяване на Войната и слез със Мене, за да отнемеш мира на онези места, които ти посоча с ръката Си…”
Така Исус бръкна в Мантията Си и ми даде три Небесни свитъка, подпечатани с Неговата Кръв. А след това, като направи знак с ръката Си, призова ме да Го последвам в самата долина…
С огромно вълнение аз последвах осанката на моя Господ, защото Той вече слизаше в долината. И ето, че не се наложи да вървим дълго. Понеже очите ми видяха храм на човешкото осквернение и мерзост, в който търговци бяха разположили всичките си сергии. А тогава Господ го посочи, като ми каза:
“Иди в тоя храм на мерзостта, която докарва запустение. И като отвориш Небесния свитък, прочети го на всеослушание пред всички човеци, за да отнемеш мира им с дявола…”
Послушал Исус, аз с огромна и изгаряща ревност се приближих до осквернения храм. И като застанах пред тълпите и търговците, отворих Небесния свитък за прогласяването на Войната, като казах на човеците:
“Люде на всяко безумие и гибелна ерес! Господ Исус Христос, Алфата и Омегата, Първият и Последният, ме изпрати до вас. За да проглася Неговото Време за Война. Защото Той обяви Война на Вавилон и днес вдига от вас мирът ви с дявола чрез думите в Своя свитък.
Ето Святите думи на моя Бог и Цар:
“Душе на Мамон! Враже на Сърцето Ми! Аз хвърлям Огън върху всичките ти олтари и дълбок сърдечен смут сред тия, които са търгували с Божието Слово и Божието Помазание! Аз вдигам мира ти с човеците по цялата земя. И Духът Ми ще катурне масите на търговците ти, и теглилките на сребролюбците ти! Ще те гоня и изтребвам по цялата земя! Ще опожаря шатрите ти и ще съсипя бизнесите на всичките ти слуги и поклонници!
Господ на Силите рече: Война против тебе, Мамоне!”
В следващия миг Святият Дух грабна свитъка от ръцете ми, и като го превърна на Огнен вятър, вече събаряше всичките олтари на Мамон. А самият дух на сребролюбието и алчността, изскочи от олтарите си, като изкрещя:
“Война ли искаш? Нека да бъде! Да видим кого от моите ще върнеш при Себе Си…”
И ето, че Небето над осквернения храм се изпълни с Божии войни, които вече кръстосваха оръжията си с духовете на сребролюбието и алчността. А Исус, като ми даде знак да се приближа до Него, вече ми казваше:
“Нека отидем при следващия храм на осквернение между човеци и демони. За да изявиш втория свитък от прогласяването на Войната…”
Така аз последвах Господ, когато очите ми видяха и втория храм. Той беше място на вълци, които разкъсваха множества от овце, като пиеха кръвта им. А тогава Исус отново ми заповяда, казвайки:
“Иди в тоя храм на човешкото и демонично насилие. И като отвориш Небесния свитък пред всичките вълци и разкъсани овце, прочети го на всеослушание пред човеците, за да отнемеш мира им с дявола…”
И тоя път, с още по-огнена ревност в сърцето си, аз пристъпих в храма на вълците. И като застанах пред тях и разкъсваните им овце, казах им:
“Люде на всяко насилие и на всяко владеене със страх. Господ Исус Христос, Алфата и Омегата, Първият и Последният, ме изпрати до вас. За да проглася Неговото Време за Война. Защото Той обяви Война на Вавилон и днес вдига от вас мирът ви с дявола чрез думите в Своя свитък.
Ето Святите думи на моя Бог и Цар:
“Душе на Корей! Враже на Сърцето Ми! Аз хвърлям ужасно притеснение върху всичките ти вълци и смъмрям с божествена строгост всички овце, които си мъчил и разкъсвал в дните на мира, който твоите слуги са имали с тебе. Аз вдигам мира ти с човеците по цялата земя. И Духът Ми ще счупи зъбите на вълците ти и ще ги лиши от силата им. Едни от тях Божият Агнец ще заслепи като Савел по пътя към Дамаск, а на други ще прекърша вратовете, за да ги направя като че не са били. Ще те гоня и изтребвам по цялата земя и ще докарам презрение върху всичките ти кръвожадни пастири-наемници, за да ги лиша от плячката на устата им.
Господ на Силите рече: Война против тебе, Корее!”
В следващия миг Святият Дух грабна свитъка от ръцете ми. И като го превърна в остра секира, скоро започна да изкъртва кървавите зъби на вълците, и да разпръсква от тях овцете, които те бяха разкъсвали и мъчили. И ето, че духът на Корей излезе от олтара на кръвожадността си, като казваше:
“Война ли искаш? Та аз съм духът на войната и в нея е цялата ми сила…”
Така Небето над храма на Корей също се изпълни с Божии ангели, а трясъкът на мечовете и копията, с които Божиите ангели влизаха в битка с демоните на насилието, беше твърде голям. Но ето, че за трети път Господ ме извика при Себе Си, като ми казваше:
“Нека да отидем при храма и на третия от големите началници на Вавилон. Защото с прогласяването на Войната и с вдигането на мира между него и човеците, Аз вече ще водя битката Си с цялата сила на врага…”
Отново вървях след Господ, когато очите ми видяха и третия храм на демоничното осквернение. А в този храм очите ми съзряха човеци с гримирани лица и остри нокти, които се удоволстваха да оскверняват сърцата на всички останали човеци, като вършеха с тях блудства и ядяха идоложертвено. И ето, че Господ с гневен Глас ми заповяда, казвайки:
“Иди в този храм на всичката чародейна измама между човеци и демони. И като отвориш Небесния Ми свитък пред всичките гримьори и блудници, прочети го на всеослушание, за да отнемеш мира им с дявола…”
За трети път Божията ревност подпали сърцето ми. И аз, като влязох сред цялата мерзост на осквернения храм, извадих Небесния свитък на Исус, като казвах на човеците:
“Люде на всяко чародейство и коварство! Господ Исус Христос, Алфата и Омегата, Първият и Последният, ме изпрати до вас. За да проглася Неговото Време за Война. Защото Той обяви Война на Вавилон и днес вдига от вас мирът ви с дявола чрез думите в Своя свитък.
Ето Святите думи на моя Бог и Цар:
“Душе на Езавел! Враже на Сърцето Ми! Аз хвърлям мор върху всичките ти чеда и слуги, които са блудствали и съблазнявали Божиите чеда. Аз вдигам мира между тебе и човеците. И ще те направя да потънеш в забвение. Понеже всички искрени ще побягнат от грима ти, като от най-страшна чума, и от теологията ти, като от най-смъртоносна отрова. И ти вече няма да намериш сила в себе си, та да се противиш на слугите на Отца Ми.
Бягай от Меча Ми, сластолюбке, но той ще те настигне! Крий се като ехидна в дупките и пукнатините на скалите, но и там ще те намеря, за да ти въздам. Защото Моите непременно ще изхвърлят слугите ти през прозорците на Дома Ми, а тебе кучетата ще те ядат при рова на Езраел.
Господ на Силите рече: Война против тебе, Езавел!”
В следващия миг Святият Дух грабна и третия свитък от ръцете ми. И като го превърна в Меч, пробождаше сърцата на всичките гримьори и чародеи в храма на Езавел, които падаха мъртви на земята. А самият дух, като изскочи от олтара си, изпищя болезнено, казвайки:
“Да не е името ми Езавел, ако не простра нож в тая война против всички слуги на Небето, които отнеха мира ми с човеците…”
Така и този път Небето над осквернения храм се изпълни с Божии ангели, които простираха мечове, копия и стрели против демоните на страшната Вавилонска съблазън и заблуда. А тогава Господ ме призова до Себе Си. И като погали с Любов главата ми, вече ми казваше:
“Стефане! Верни и добри Ми слуго! Ти стори всичко, което трябваше да стори един пророк на Отца Ми. И сега ти казвам, че Войната с Вавилон Аз не я водя от днес, нито от мига на виденията в тази книга. Но на всички Мои казвам, че чрез свидетелството на слугата Си Господ Алфа и Омега, Началото и Краят, Първият и Последният, наистина вдигна мира между дявола и човеците. И ако някой иска да се нарече победител в Моята Война против Вавилон, то такъв нека се възкачи на Господния Хълм, като отново и отново се изпълва със Светлината от устните Ми, които говореха във всичките книги на пророка Ми! Защото с тая Светлина всички вие непременно ще се облечете в Божието Всеоръжие. За да стоите препасани с Истина през кръста си и да сте облечени в Правдата за бронен нагръдник. Защото на всички вас Святият Израилев ще излее Мир като река. И ще бъдете изведени с този Мир, докато посрещнете Жениха на сърцата си и Любовта на живота си…”
След тези Свои думи Господ вдигна ръцете Си към Хълма, като призоваваше Времето на Мира. И ето, че Святият Дух слезе над самата долина с потоците на Своето Време. А в тия потоци започнаха да се събират човеците, които бяха напуснали мерзостта на Вавилон, за да бъдат в Мир с Бога. А моят Господ, като застана на върха на Благодатния Поток, простря ръцете Си към всичките Си люде, като им казваше:
“Има Време за Война, но има и Време за Мир!
Мир на вас, Божии хора!
Защото Господ е смазал Сатана под нозете ви!
Бъдете въздигнати от Отца Ми всички вие, които се влюбихте в Небесния Ерусалим. Защото той е Градът на Мира, в който се събира всичката вяра на сърцата ви, всичките копнения на душите ви, всичките въздишки на устните ви и всичките сълзи от страдание на очите ви!
Аз, Господ Алфа и Омега, днес посетих сърцата ви с проломите на Святия Дух, в които се откриват Божиите Времена и Съдби на земята. Който е влязъл през тия проломи и е бил опитан и намерен за Верен, той непременно ще прогласи пред Небето и Земята, че е познал Алфата и Омегата, Първият и Последният, Началото и Краят!
Блажени отсега и до свършека всичките човеци, които се въздигнат в проломите на Духа Ми, за да се яви животът им пред мраморния Трон на Алфата и Омегата! Защото Моят диамантен писец ще запечата сърцата им и ще запише съдбите им във великата Книга на Живота!
Блажени отсега и до свършека човеците, които любят слугите Ми, пророците, и отдават дължимите на делото им почит и благодарение! Защото Аз изпратих пророците Си с всичката Любов и Светлина на Сърцето Си! За да свидетелстват за Мене на народите и племената! Блажени отсега и до свършека тия, които гледат на Хълма Господен и не спират да се молят за Делото Ми! Защото на такива Аз, Алфата и Омегата, съм дал да пият от Извора на Вечния Живот и да познават дълбочините на Сърцето Ми!
Аз го изговорих! Аз го изрекох!”

Leave a Reply