АЛФАТА И ОМЕГАТА II – III ГЛАВА

3. ВРЕМЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ВРЕМЕ ЗА ИЗГУБВАНЕ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Когато сърцето ти тръгне да търси нещата на Бога, то тогава съдбата ти непременно ще попадне в духовния пролом, който сега ще разкрия на сърцето ти. Истина е, че Словото на нашия Господ ни насърчава по всякакъв начин да търсим Него и Неговото Царство. Истина е също, че самото търсене подлага на изпитание всичката ни Вяра, всичката ни Надежда и всичката ни Любов. Защото самото търсене е не нещо друго, но дълбокото желание да намерим. Защото оня, който търси, той и намира. Както и Исус ни казва това:
“Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори, защото всеки, който иска, получава; който търси, намира; и на тогова, който хлопа, ще се отвори…” (Матея 7:7-8)
Помнейки именно тези думи на Господ, аз застанах пред Него в Залата на Божиите Времена и Съдби, където по Собствената Си Воля Той беше въздигнал духа ми. И понеже въпросите в сърцето ми бяха много повече от отговорите, аз дръзнах да попитам Исус, като Му казах:
“Господи мой! Чувствам се леко объркан в размислите относно този девети духовен пролом. Понеже, като помня думите Ти в Евангелието, виждам, че там Ти ни говориш за Търсене и Намиране. А ето, че този пролом на Святия Дух е за Търсене и Изгубване.
Но къде остава Намирането, Господи?”
Исус се усмихна и по Лицето Му аз познах, че Той беше очаквал да Му задам тези въпроси. И ето, че моят Господ започна да ми говори, като казваше:
“Знаеш ли, че много Мои чеда искат именно това – като влязат във Времето за Търсене, мигновено да попаднат на Времето за Намиране. Но ето, че такова Време за Намиране просто няма.
Ще речеш ли тогава, че който търси, не намира?”
“Не бих могъл да Ти река такива думи, Исусе! Защото Ти Си ни казал, че който търси, той и намира. Но аз все още не разбирам защо вместо Време за Намиране до Времето за Търсене стои Времето за Изгубване. Как да разбирам това?”
В отговор на думите ми Гласът на моя Господ стана твърде сериозен. И Той отново ми проговори, като казваше:
“Аз познавам човешките сърца, ако и те да не Ме познават. И сега ти казвам, че до Времето за Търсене всякога ще стои Времето за Изгубване. А колкото до Намирането, то приеми, че то е по-скоро Небесна Награда или Сетнина, а не Време.
Понеже кой би се подвизавал във Времената и Съдбите на Святия Дух, ако случаят му даваше възможност мигновено да намери?
Но ето така Алфата и Омегата изпитва всяко сърце на земята. А сега ще дам и на теб същия изпит. Затова нека да отидем при тоя духовен пролом. За да видиш какви са Времената за Търсене и Изгубване…”
След тези Свои думи Господ се изправи от мраморния Си Трон и тръгна към деветия духовен пролом, а аз Го последвах. Така отново нозете ми стъпиха с Исусовите в потока на Святия Дух. А само след миг Духът ни погълна, като ни свали в земните места. И ето, че и този път аз и Исус стояхме на Господния Хълм на земята. А тогава Господ простря ръката Си надолу от Хълма, като ми казваше:
“Сега ще поставя сърцето ти така, като че никога не е намирало. И ти ще слезеш под самия Господен Хълм, където ще те пресрещне Времето за Търсене. Тогава ти влез в самото Време и започни да търсиш, според както ти дава Святият Дух.
Разбра ли думите Ми?”
“Да, Исусе! Ще сторя всичко, според както Ти ми заповядваш…”
В следващия миг Господ докосна сърцето ми, тъй че усетих как ръката Му се напълни с всичко, което някога бях имал от Него. А аз, слизайки надолу от Хълма, вървях известно време без да се спирам. И ето, че пред очите ми наистина се появи Времето за Търсене. То беше като Врата на самата пътека, по която вървях. И от самата Врата ме погледна Ликът на Исус, Който ми казваше:
“Влез във Времето за Търсене, сине човешки! И като посветиш сърцето си на Търсенето, върви, докато Ме намериш. Аз ще те чакам горе на Хълма…”
Без никак да се бавя аз прекрачих през самата Врата, когато усетих сърцето си, заредено с Вяра. И тази Вяра, като разтърси всичките ми мисли, ме накара да започна да търся. Нещо повече – бях твърдо убеден, че не просто ще търся, но ще намеря. Така аз вървях по пътеката под Хълма и очаквах всеки момент тя да извие нагоре, а сърцето ми да се възрадва, че е намерило Исус. Но противно на очакването ми пътеката беше равна. Тя просто обикаляше Господния Хълм, но не възкачваше на самия него. Така аз направих цяла една обиколка около Хълма, когато забелязах, че нозете ми отново бяха на изходната позиция, от която тръгнах. Това ме обезпокои, понеже разбрах в сърцето си, че търсенето ми не беше дало никакъв резултат. Но решил никак да не губя оптимизма си, аз отново тръгнах по пътеката, като си казвах:
“Търси, Стефане! Исус ти е обещал, че който търси, намира. Така и аз ще намеря. Да, непременно ще намеря живота си за Него…”
Отново вървях по пътеката, като напрягах очите си, та дано бих забелязал нейно отклонение, което да ме възкачи нагоре. Но колкото и да гледах пътеката си оставаше равна. И след едно дълго вървене и взиране, нозете ми отново попаднаха на изходната позиция, където ме беше пресрещнало Времето за Търсене. Положението ми беше твърде жалко, дори нетърпимо. Понеже, колкото и да търсех по тая пътека, аз просто бях направил поредната обиколка около Хълма. Това ме накара да падна на колене пред моя Господ и да Му се помоля, казвайки:
“Господи мой! Ти ме призова да вляза във Времето за Търсене. Но ето, че колкото и да търся, никак не намирам. Дай ми водителството Ти, за да издържа изпитанието Ти…”
В отговор на молитвата ми, пред сърцето ми отново се появи Вратата на Времето за Търсене. И ето, че Господ Исус отново ми казваше:
“Търси, сине човешки! Продължавай да търсиш, докато Ме намериш. Аз те чакам горе, на Хълма!”
Можеше ли Исус да ме насърчава да търся, а аз толкова бързо да се откажа?
Разбира се, че не! Ето защо отново се изправих и тръгнах по пътеката, решен непременно да намеря начин да се възкача на Хълма. Така нозете ми за сетен път тръгнаха по пътеката, а очите ми се взираха в нея, та дано биха намерили някаква следа или послание, което да ме отведе на Хълма. Но и този път аз просто направих обиколка под Господния Хълм, без никак да намеря начин да се възкача при Исус…
Братко мой! Когато многократно си търсил, а всеки път усилията ти удрят на камък, то тогава сърцето попада в плен на чрезмерна скръб. Защото обиколките ми под Хълма вече ставаха десетки и нозете ми се изнуриха от ходене, а аз никак не намирах път към върха. Това ме доведе до пълно отчаяние и когато отново попаднах на изходната позиция, просто се свлякох на коленете си и възридах, като казвах на Господ:
“Исусе! Скъпоценни мой Господи! Търсих, търсих, търсих. Но не намерих пътя към Хълма. Въртя се в кръг, Боже! И вече виждам, че е безсмислено да Те търся, понеже не Те намирам…
Как да Те намеря, Исусе? Какво да сторя, за да изпълня Волята Ти?”
В отговор на думите ми пред очите ми отново се появи Вратата. А от нея Господ вече говореше на сърцето ми, казвайки:
“Докога да ти повтарям, че Аз съм горе, на Хълма? Докога да гледам как се изнуряваш? Разбираш ли, че Аз не съм там, където Ме търсиш? Аз съм горе…”
Въпреки, че думите на Исус и този път оставаха привидно същите, сърцето ми усети внезапна промяна. Защото моят Господ не ме чакаше долу на пътеката, за да Го намеря там. Не! Той ме чакаше горе, на Хълма! Това ме накара да повдигна главата си от самата пътека и да погледна нагоре. О, чудо! Над самата ми глава имаше втора Врата, пламтяща от Огън. А там, зад Огъня, стоеше моят Господ. Това ме накара да извикам с вълнение:
“Откога, Исусе, тази втора врата стои отгоре над сърцето ми?”
В отговор Господ ми каза:
“Тя стои там от мига, в който влезе във Времето за Търсене. Но понеже ти бе прекалено зает да се взираш в Търсенето по пътеката, то и затова не я забеляза…”
С още по-голямо вълнение аз попитах Господ:
“Но каква е тази огнена Врата над сърцето ми, Исусе?”
А Спасителят ми отговори:
“Тази огнена Врата е Времето за Изгубване. И тя е, с която ти можеш да се възкачиш при Мен на Хълма…”
“Но защо трябва да премина през нея, Господи?” – попитах отново аз. А Исус с твърд Глас ми отговори, казвайки:
“Защото Алфата и Омегата, Първият и Последният, е казал за тази Врата думите:
“Който намери живота си, ще го изгуби; и който изгуби живота си, заради Мене, ще го намери…” (Матея 10:39) 
Братко мой! Докато гледах на огнената Врата, която беше Времето за Изгубването, аз наистина проумях грешката си. Защото бях влязъл във Времето за Търсене с неправилен мотив. Понеже исках да намеря моя живот за Исус, а не Неговия Живот в мене. А Той беше стоял над сърцето ми и беше чакал да погледна нагоре и да видя, че не мога да намеря, без да съм изгубил. Това ме накара да протегна ръце към Исус и да Му кажа:
“Преведи ме през тази огнена Врата, Господи! Защото колкото по-нищожен е моят живот за Тебе, толкова по-скъпоценен е Твоят Живот за мене. Ето, отричам се от себе си и искам да изгубя живота си за Тебе. Дай ми да вляза през Времето за Изгубване…”
След последните ми думи Исус простря ръцете Си през Вратата, а аз ги хванах. И ето, че Господ започна да ме издърпва през Времето за Изгубване. А тогава огнените пламъци на Вратата ме нападнаха със смърт. И тази смърт започна да пояжда всичко в мене. Мислите ми, намеренията ми, плановете ми, мечтите ми, самочувствието ми – всичко гореше и се превръщаше на пепел, която падаше долу. А когато вече не остана нищо, което бях считал за ценно и скъпоценно, освен Него, Господ вече беше издърпал духа ми и сърцето ми през Вратата. Тогава с благ Глас Той ми проговори, казвайки:
“Сега разбра ли защо до Времето за Търсене стои Времето за Изгубване?”
“Да, Исусе! Сега разбрах, че Времето за Търсене иде да ни убеди, че никак няма да намерим, докато не изгубим. Защото Времето за Търсене е пред очите ни, а Времето за Изгубване – над сърцата ни…”
В отговор Исус отново ми каза:
“Иди и предай на всичките Ми братя и сестри, че очите Ми и до днес виждат как мнозина от вас обикалят отдолу, под Хълма Господен, и никак не искат да повдигнат главите си нагоре.
Държейки на неумрелия си егоизъм, мнозина човеци искат да съгласят Моето с тяхното, Небето със земята, грехът със Святостта, благата на света с блаженствата на Небето. И никой не иска да разбере, че няма и не е възможно такова нещо – да търсиш и да намериш, без да изгубиш. Затова отсега и до свършека неумрелите ще обикалят в кръг и ще търсят, без никак да намерят.
Но ето – огнената Врата на Времето за Изгубване всякога ще стои над сърцата ви. И ако вие наистина сте влюбени в Мене, та да мислите за онова, което е горе, то тогава непременно думите на Апостола Ми ще станат съдба за сърцата ви:
“Мислете за горното, а не за земното; защото умряхте, и животът ви е скрит с Христа в Бога…” (Колосяни 3:2-3) 
Кажи Ми тогава! Кога видя Вратата на Времето за Изгубване?”
“О, Исусе! Аз я видях, когато размислих в сърцето си, че Ти ме чакаш горе. А тогава Ти ме издърпа пред Времето за Изгубване и аз умрях в Огъня на Вратата…”
В отговор Господ простря ръка и докосна с показалец сърцето ми, като ми казваше:
“А щях ли Аз да живея вътре в сърцето ти, ако ти живееше за себе си? Щяха ли думите Ми на Вечен Живот да достигат до братята и сестрите Ми, ако Господ не беше предал на смърт стария Стефан?
Ето, Алфата и Омегата говори на цялото Божие домочадие!
И на всички вас казвам думите Си:
Измежду многото духовни проломи на Святия Дух, тоя пролом на Времената за Търсене и Изгубване е най-голямото изпитание за сърцата ви. Защото мнозина търсят и не Ме намират, а малцина изгубват живота си, за да Ме намерят…”
Братко мой! Верни ми приятелю! Ако до днес и ти си обикалял под Господния Хълм, а сърцето ти не е успявало да намери Исус, то покори се на думите Му и погледни нагоре. Тогава непременно ще видиш, че не ти си чакал Господа, но Той те е чакал. И като е протягал ръцете Си през Огъня на Любовта Си е искал да те въздигне при Себе Си. Защото ето това са посланията на Времето за Търсене и Времето за Изгубване.
Когато търсиш Неговото, идва миг да разбереш, че трябва да изгубиш своето! Когато изгубиш своето, дошъл е мигът да намериш Неговото!
Амин и Амин!

Leave a Reply