АЛФАТА И ОМЕГАТА I – VIII ГЛАВА

8. ВРЕМЕ ЗА РАЗХВЪРЛЯНЕ НА КАМЪНИ И ВРЕМЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА КАМЪНИ

Братко мой! Верни ми приятелю!
Иска ми се да вярвам, че с виденията в тази книга Господ наистина докосва сърцето ти с диамантения Си писец. Колкото до мен, аз вече зная, че никой няма да изтрие написаното от Исус в моето сърце.
Защото кой би могъл да изтрие написаното върху камък? Кой би могъл да махне божествения печат на Святия Дух върху твърдостта в сърцата ни?
Истина е, че има един владетел на мрака, чието време безвъзвратно намалява. Истина е, че той ще стори всичко според силата си, за да смачка, разруши и убие много сърца.
Да, но само тия, които веднъж вече са му били предадени!
Преди две хиляди години той надъха цяло множество от фарисеи, като ги накара да съберат камъни и да ги хвърлят върху главата на дякон Стефан. Така Верният последовател на Исус издъхна в болките си. Но преди да бяха хвърлили камъните върху него, той повдигна главата си към Небето и каза на всичките човеци:
“Ето, виждам небесата отворени, и Човешкият син стоящ отдясно на Бога…” (Деяния 7:56) 
Нямаше как да не си спомня тази случка от “Деяния на Апостолите”, след като духът ми отново стоеше в Залата на Божиите Времена и Съдби. И аз, гледайки на Исус, Който е Алфа и Омега, дръзнах отново да отворя устните си и да Го попитам:
“Господи мой! Защо даде на сърцето ми да размишлява за дякон Стефан и стореното с него? Не затова ли, понеже там имаше Време за Разхвърляне на камъни и Време за Събиране на камъни?”
“Точно така е, момчето Ми. Аз исках да подготвя сърцето ти за този седми духовен пролом. Понеже, както вече казах на всички ви, времената на дявола са обърнати обратно спрямо Времената на Бога. Затова ти видя как при дякон Стефан фарисеите първо си събраха камъните, а след това ги хвърляха върху главата му.
Но сега искам да помислиш не за времената на дявола, но за Времената на Бог. Защото в този седми духовен пролом се намират Времето за Разхвърляне на Камъни и Времето за Събиране на Камъни.
Как мислиш? Защо има Време за Разхвърляне на Камъни и Време за Събиране на Камъни?”
“О, Исусе! Аз вярвам, че Божиите Камъни се разхвърлят по земята, за да извършат определена работа за Бога и Отца. И едва тогава, когато я свършат, ще дойде Времето Отец да Си ги събере…”
“Помисли тогава отново върху дякон Стефан. Защото и той, по силата на призванието и избирането му от Бога, беше скъпоценен Камък от Сион. И като гледаш с вяра на случилото се с него, кажи Ми:
Кой на кого всъщност счупи главата? Фарисеите ли счупиха главата на дякона или дяконът счупи главите на фарисеите?”
Мъдростта в устните на Господ беше толкова голяма, че с вълнение в гласа си едвам успях да Му кажа:
“Господи мой! Сега сърцето ми е просветено от Тебе и аз виждам, че дякон Стефан счупи главите на фарисеите. Защото Камъкът в сърцето му беше Ти. И тия фарисеи се спънаха в Камъка и главите им се пръснаха. За да се сбъдне писаното в Евангелието:
“И който падне върху тоя камък ще се смаже; а върху когото падне, ще се пръсне. И главните свещеници и фарисеите, като чуха притчите Му, разбраха, че за тях говори…” (Матея 21:44-45) 
“Значи, както вече си убеден, дякон Стефан беше един от Камъните на Отца, Сина и Святия Дух. Камък, който препъна религиозната гордост на фарисеите и счупи главите им. Но ти сега виж другото знамение, което е записано в Моето Слово. Защото, след като се препънаха в Камъка от Сион, фарисеите вдигнаха камъни в ръцете си, та да убият Моя свидетел.
А умря ли дякон Стефан?”
“О, Исусе! Словото Ти казва, че той коленичи и извика със силен глас:
“Господи, не им считай тоя грях…” (Деяния 7:60) 
И като им каза това, Стефан заспа…”
Господ се усмихна на последните ми думи, а след това отново започна да ми говори, като казваше:
“Сам виждаш, че Стефан не умря, но заспа…
А защо той не умря, но заспа?”
“Исусе! Аз зная, че причината за това е Камъкът от Сион, Който Си Ти. Ако някой вярва в Тоя Камък и Го люби в сърцето си, то такъв има Вечен Живот. Ето затова Словото Ти казва, че дякон Стефан не умря, но заспа…”
“А кой друг, като имаше Камъка от Сион, заспа на Него и видя стълба към Небето и Господ на върха на стълбата…”
“О, Спасителю мой! Това беше Яков…”
“Разбираш ли колко близко един до друг са Яков и Стефан?
Защото единият имаше Камъка, на Който заспа и видя Небето отворено и Господ на върха на стълбата. И другият имаше Камъка, на Който заспа и видя Небето и Човешкият Син, стоящ отдясно на Бога и Отца.
Сега, най-сетне, проумяваш ли какви ще са Божиите Времена за Разхвърляне на Камъни и за Събиране на Камъни?”
“Да, Господи мой! Сега ясно виждам и разбирам, че Ти ще разхвърляш по цялата земя Камъните от Сион, които са Твоите свидетели. А след като ги разхвърляш, ще дойде Времето да Си ги събереш…”
След последните ми думи Господ се изправи от мраморния си Трон. И като посочи към седмия духовен пролом, отново ми каза:
“Нека двамата с теб да влезем в тоя духовен пролом. За да видиш със сърцето си как на земята идва Времето за Разхвърляне на Камъни, а след това и Времето за Събиране на Камъни…”
Така Исус хвана ръката ми и ме поведе след Себе Си. И ето, че само след миг нозете ми вече стъпваха в самия духовен пролом, когато Святият Дух погълна мен и Господ в Себе Си. Но този път Той никак не ни свали на земята, а аз скоро се видях пред Хълма Сион и очите ми забелязаха огнената ковачница на Отеческата Мъдрост. А там, пред самата ковачница, блестяха хиляди скъпоценни Камъни. И докато аз гледах с възхищение на Камъните, Господ се отдели от мен и пристъпи към Хълма на Бога и Отца, като извика със силен Глас:
“Отче Мой и Боже Мой! Разхвърляй с Вечната Си Сила тия Мои Камъни по цялата земя. За да свидетелстват за Нас и да бъдат ориентири за Пътя на Вечното Спасение…”
В отговор на Исусовия Глас от самия Хълм се протегнаха огнените ръце на Бог Отец. И Той, като вдигна всичките Камъни отпред ковачницата на Мъдростта, вече казваше на Исус:
“Възлюбен Мой Сине! Аз ще изсипя Камъните по цялата земя. За да служат за препънка на гордите и за стъпване на смирените…”
А Господ, като ме погледна с огнен поглед, вече ми казваше:
“Ела и заеми мястото си сред Камъните на Моя Бог и Отец. Понеже си един от тях, утвърден и посочен от Моя Бог и Отец…”
След тези думи на Исус Святият Дух ме въздигна и постави в пламтящите длани на Бога и Отца. А само след миг сърцето ми полетя към земните места и аз с удивление видях как Камъните на Бога и Отца слизаха плавно по долините и хълмовете на цялата земя. И ето, че Святият Дух постави и мен в попрището ми, като ми казваше:
“Ще стоиш на Пътя Господен и никак няма да се отместиш от него. Тъй, че едни ще се спънат в свидетелството ти и ще се съблазнят поради острите ти ръбове, но на други непременно ще послужиш като камък за стъпване. За да се утвърдят в познаването на Бога и Отца и да познаят Времената на Алфата и Омегата…”
Погледнах на Господния Път, на който ме постави Святият Дух и така забелязах, че той беше толкова стеснен, щото едвам да се събере един Камък с остри ръбове. Това ме накара да извикам с гласа си и да призова Исус, като Му казвах:
“Господи мой! Какво Си ми сторил? Та Ти Си ме поставил да стоя така, щото искам или не, да се срещна с всички, които вървят на тоя Път…”
В отговор на думите ми Господ отново се яви пред мен, като ми казваше:
“Помниш ли книгата за долината Ахор и видението, което ти дадох с Игрището на Живота? Нямаше ли там остри и бели Камъни, с които Отец Ми да изпита сърцата на човеците?
Казвам ти, че ще стоиш на тоя Път, понеже си слуга на Отца Ми, пророк от Неговите пророци. Камък от Неговите Камъни, с които Той ще препъне едни и ще утвърди други. Затова стой на Пътя и приеми, че това е животът ти, съдбата ти и всичкото ти служение за Небето и Небесния Цар…”
Не се наложи да стоя дълго, понеже на Пътя се появиха не един и двама, но цяла процесия от човеци. И те, като ме видяха отдалеч, казаха си един на друг:
“Какъв е тоя, че така е препречил Пътя? Явно, че е поставен, за да съблазнява, но ние няма да му позволим това и ще го отмахнем от Пътя, за да продължим нагоре…”
Така двама-трима от човеците се приближиха при мен. И като се опитаха да ме поместят, нараниха дланите си до кръв в острите ръбове на Словото, дадено ми от Исус. Това ги накара да извикат:
“Скоро да се отмахнеш от Пътя, понеже пречиш и съблазняваш! Чуваш ли?”
Думите на човеците ме накараха да им отговоря:
“Аз ли преча и съблазнявам? Не сте ли вие пречка и съблазън на Божия народ? Какви са тези раници на гърбовете ви? Какви са тези дрънчащи кесии на поясите ви? Не сте ли пълни с користите на Ахан? И нима мислите, че ще занесете в Небето сребърници и земни блага?
Аз няма да се махна от Пътя, понеже не поставих сам себе си на него, но бях поставен от Исус, моят Господ. А вие, ако искате да продължите, стъпете на ръбовете ми и се възкачете, за да продължите…”
Думите ми никак не се харесаха на човеците. И те, като се изпълниха с ярост, изкрещяха в лицето ми:
“Ти ли си, който ще ни съдиш, когато си нямаш църква и пастир? Скоро да се отместиш от Пътя, понеже ние имаме начин да те отместим…”
Въпреки яростните гласове мирът ми от Исус оставаше непокътнат. Затова отговорих на безумните, като им казах:
“Благословен да е Господ, Спасителят ми, че ми даде привилегията да се грижа за Неговата Църква, на която Той е Пастир. А колкото до вашите заплахи, те никак не ме плашат. Отместете ме, ако можете…”
Като по даден сигнал от дявола човеците мигновено вдигнаха камъни в ръцете си и започнаха да ги хвърлят върху мен. Но ето, че камъните се пръсваха, а аз стоях цял. И след като камъните не им помогнаха, яростните вече си казваха един на друг:
“С камъни няма да стане. Нека го опозорим с кал и мръсотия. Така непременно той ще предизвиква отвращение във всеки, който го види…”
Така, само след миг, върху мен се изсипа всичката помия и нечестие на човешки хули, лъжи и клевети. Но и това никак не ме отмести от Пътя. Тогава човеците отново закрещяха против сърцето ми, като казваха:
“Не виждаш ли, че вече си опозорен и омърсен, бе? Не виждаш ли, че името ти е сравнено със земята? На какво още разчиташ, че да препречваш Пътя? Нима мислиш, че някога ще заблестиш като Божиите генерали? Нима мислиш, че Господ ще ти даде да бъдеш толкова титулуван и продаван като тях?”
Думите на човеците ме накараха да им кажа:
“А що щете вие при камък, опозорен и омърсен?
Вървете при вашите камъни, при ония, които наричате “генерали”. И като стъпите на тях, продължете според както вярвате. Но за мен по-добро би било в тоз час да умра, отколкото Господ да допусне да бъда титулуван и продаван като тях. Било опозорен или омърсен, аз ще стоя на мястото си. Било, че името ми е покрито от всичката ви помия и клевета, аз няма да помръдна от Пътя. Защото ако вие се съблазнихте в Пророческия Дух на моя Господ, то други ще Го обикнат. Ако вие се спънахте и похулихте Божието Име, то други ще се възкачат, за да прославят Отца, Сина и Святия Дух…”
След последните ми думи човеците се обърнаха назад от Пътя. И с последните си хули и крясъци те вече ми казваха:
“Сега разбрахме, че си нечестив и че Пътят, на Който стоиш, е гибелна заблуда. Затова всякога ще се молим Господ да прокълне името ти и да отсече всичките ти думи…”
Ето, че останах самотен на Пътя. Но Господ в голямата Си Благост и Милост отново се яви до мен, като ми казваше:
“Измежду всичкото злострадание на земята, най-тежък е жребият, който Отец Ми е определил за слугите Си, пророците. Но ти никак да не отпадаш. Напротив – крепи се, възлюбен от Отца Ми! Понеже Господ вече събира Сионовите пленници, за да им даде всичката Си Благост и Милост. И дъждът, последният дъжд на Святия Дух, вече вали на земята. Тъй, че колкото мръсотия и позор да изсипят върху тебе, Духът всякога ще те прави да блестиш и привличаш Божиите чеда на Божия Път…”
След тези думи на Исус аз усетих как Святият Дух измиваше с утеха цялото ми сърце. А очите ми видяха как на Пътя се явиха Божии чеда, привлечени от Пророческия Дух на моя Господ. Те не просто, че ме приближиха, но се възрадваха на всичкото Божие изобличение, колкото и остри да бяха ръбовете ми. И като стъпваха с вяра върху изобилието от всичките свидетелства, давани ми от Царя, продължаваха нагоре, като казваха на Исус:
“Благодарим Ти, Господи, че Си поставил слугата Си на Пътя Си. Благодарим Ти, че Си му дал да износи мнозина, за да прогледнем и да чуем Гласа на устните Ти…”
А след това, като се обръщаха към мен, казваха ми:
“Благодарим ти, братко, че никак не се уплаши от яростта на Вавилон, но устоя и остана на Пътя. Нека Бог да те постави толкова по-високо, колкото по-високо издигна нас със свидетелството на сърцето си…”
Чул думите на братята и сестрите ми, Господ отново застана до мен на Пътя. А след това ме погледна с дълбоките Си и прекрасни зеници, като ми казваше:
“Има време за Разхвърляне на Камъни. Но има и Време за Събиране на Камъни! И сега ти казвам, че когато върху Камъните от Сион стъпи и последната душа, записана в Книгата на Живота на закланото Агне, то тогава непременно Отец ще въздигне теб и всичките Си други Камъни. Но дотогава ти оставаш на Пътя Ми! Блъскан и мразен, благославян и обичан, съблазън и препънка за едни, пример и вдъхновение за други.
Защото Аз, Господ Алфа и Омега, поставих сърцето ти в едно от най-славните Времена, заповядано от Моя Бог и Отец. Времето за Разхвърляне на Камъни! Времето, в което Бог ще познае сърцата, които Го любят и ще отсече завинаги сърцата, които Го мразят!
Аз, Алфата и Омегата, Началото и Краят, Първият и Последният, заповядвам на всичките Си братя и сестри да изпълнят сърцата си с копнеж по Божиите Времена на земята. За да се въздигнете при Мене в проломите на Святия Дух и сърцата ви да бъдат записани в Божията Книга!
Ето, диамантеният писец е в ръката Ми! Блажени човеците, които Божият Свят Дух утвърди като Камъни на Сион! Защото те са живите потомци на Яков и Стефан! Защото върху плочите на сърцата им Господ ще напише Името Си! За да Ми бъдат украшение и Вечна Слава! Аз го изговорих! Аз го изрекох!”

Leave a Reply