АЛФАТА И ОМЕГАТА I – I ГЛАВА

1. АЛФАТА И ОМЕГАТА, НАЧАЛОТО И КРАЯТ

ВИДЕНИЕ В ЗАЛАТА НА БОЖИИТЕ ВРЕМЕНА И СЪДБИ

Братко мой! Верни ми приятелю!
Така, както една малка рибка плува из дълбочините и никога не може да изпълни очите си с безкрая на морските предели, така и аз разбрах в сърцето си, че самата изява на Исус като Алфа и Омега е равна на безкрайността и безпределността, събрани в Сърцето на Царя. Също така, както една малка птичка разперва крилата си и никога не може да обходи Небето и облаците, така и аз разбрах, че да познаваш Алфата и Омегата, Началото и Края, Първия и Последния, е съвършено благоволение, слязло от Отца на Светлините.
Какво друго можех да сторя, освен да притихна под мощната ръка на моя Господ?
Така и сторих. А Той, като ме вдигна със Себе Си, даде на сърцето ми да гледа отново Небесния Ерусалим и всичката му запленяваща красота. И ето, че когато нозете ми стъпиха на златните улици на Небесния Град, Исус вдигна ръката Си и посочи към Хълма Сион, като ми казваше:
“Нека сега да заведа сърцето ти на мястото, където могат да влизат само Отец, Синът и Святият Дух. Защото това място е Залата на Божиите Времена и Съдби. Мястото, на което твоят Господ е посветил всеки удар на Сърцето Си и всичките Небесни дни на Вечния Си Живот…”
След тези Свои думи Господ ме поведе към самия Хълм. Така очите ми забелязаха как до вратата на Божието Светилище имаше още една, втора врата. Това искрено ме учуди, понеже от други видения, давани ми от Исус, аз никога не бях я виждал. Затова попитах моя Господ, като Му казвах:
“Исусе! Защо сърцето ми никога не е забелязвало тази втора врата?”
А Господ ми отговори:
“Тази врата е явна само за Отец, Синът и Святия Дух, както и за оня, комуто Троицата би благоволила да я открие. Затова и нещата, които ще видиш зад вратата, са Лична длъжност и отговорност на твоя Господ. Защото тук е мястото, където Аз определям Времената и Съдбите на всичко съществуващо, което Ми е дадено от Отца Ми!”
Думите на Исус отново ме накараха да Го попитам:
“Да разбирам ли, Господи мой, че именно тук Ти Си Алфата и Омегата, Началото и Краят, Първият и Последният?”
В отговор Господ протегна ръката Си и вече отваряше вратата, като ми казваше:
“Не просто ще разбереш това! Но ще видиш цялото Величие на божествената Сила, с която Отец, Синът и Святият Дух ръководят Божиите Времена и Съдби на земята. А ти сега Ме последвай, за да видиш всичко, което трябва да видиш…”
С огромно вълнение и трепет аз прекрачих прага на самата врата, когато нозете ми стъпиха в Залата на Божиите Времена и Съдби, която беше твърде пространна. И ето, че Господ се отдели от мен, като пристъпи напред в самата Зала. Така аз забелязах, че Той се приближи до мраморен Трон в дъното на Залата, като седна на него. В следващия миг Исус протегна ръката Си напред и ме посочи, като каза с властен Глас:
“Сега си на мястото, където твоят Господ е Алфата и Омегата, Началото и Краят, Първият и Последният. Тук, пред Моя Трон, се събират Съдбите на всички Божии чеда, които са влезли в Божиите Времена на земята. Затова гледай внимателно Небесното знамение, което ще отключа и заповядам да се яви пред очите ти…”
След тези Свои думи Господ се изправи от Трона Си. И като бръкна в Мантията Си и извади блестящ от Светлина Меч, простря го пред Себе Си, като казваше:
“Аз, Единородният на Отца, Алфата и Омегата на Божия Дух, извиквам Времената и Съдбите пред Престола Си. И сега казвам Вечните Си думи за свидетелство на цялата Ми Църква, както някога ги дадох на Соломон:
“Има време за всяко нещо, и срок за всяка работа под небето:
Време за Раждане, и Време за Умиране;
Време за Насаждане, и Време за Изкореняване насаденото;
Време за Убиване, и Време за Изцеляване;
Време за Събаряне, и Време за Градене;
Време за Плачене, и Време за Смеене;
Време за Жалеене и Време за Ликуване;
Време за Разхвърляне камъни, и Време за Събиране камъни;
Време за Прегръщане, и Време за Въздържане от Прегръщането;
Време за Търсене, и Време за Изгубване;
Време за Пазене, и Време за Хвърляне;
Време за Раздиране, и Време за Шиене;
Време за Мълчание, и Време за Говорене;
Време за Обичане, и Време за Мразене;
Време за Война, и Време за Мир…” (Еклесиаст 3:1-8)
Докато Исус говореше с властен Глас знаменателните Си думи от “Еклесиаст” пред очите ми мигновено започнаха да се случват чудни знамения. Защото при изговарянето на всеки две времена от Господ, в самата Зала се отваряше духовен пролом към земята. А след него втори, трети, четвърти, пети, образувайки своеобразен кръг в подреждането си. И ето, че когато проломите станаха четиринадесет на брой, Исус млъкна. А в следващия миг ме погледна с острия Си поглед, като ми казваше:
“Видя ли ясно какво сторих?”
“Да, Исусе! Ти изговори знаменателните стихове от “Еклесиаст”, които са свързани с Божиите Времена. А при изговарянето на самите Времена, поради думите Ти в Залата се отвориха тези духовни проломи, които слизат до земята…”
“Виж тогава продължението на знамението. Защото сега отново ще отворя устните Си, за да изявя най-съдбоносната Си Сила…”
Така Исус за втори път простря блестящия от Светлина Меч към самите духовни проломи, като казваше:
“Аз съм Алфа и Омега, Началото и Краят. На жадния ще дам даром от Извора на Водата на Живота…” (Откровение 21:6) 
Господ още не беше изговорил думите Си, когато от подножието на мраморния Му Трон бликнаха кристалните води на Святия Дух. И тия води, като се разделиха на потоци, тръгнаха напред и започнаха да се изливат в самите духовни проломи в Залата…
Видението ме оставяше без дъх. Защото в мига, когато някой поток започнеше да се излива в духовния пролом, посочен му от Исус, там над него заблестяваха снопове от Божия Светлина. И в тая Светлина започнаха да се явяват образите и съдбите на Божии човеци, живеещи на земята. Това накара Господ да се придвижи от Трона Си. И Той, като извади от Мантията Си златна Книга и диамантен писец, пристъпи до самите духовни проломи. Така Исус започна да докосва с диамантения Си писец сърцата на Божиите човеци, които се явяваха в Светлината над духовните проломи. А в мига, когато писецът докосваше сърцата им, Исус записваше делата им в златната Си Книга. Продължавайки да обхожда проломите, моят Господ докосна с диамантения Си писец всичките човешки ликове, които се явяваха в Светлината на Духа. А накрая, когато спря, Той ми даде знак да се приближа до Него, като ми казваше:
“Разбра ли онова, което видя?”
“О, Исусе! Сърцето ми е разтърсено както никога. Защото видях как от подножието на мраморния Ти Трон бликнаха потоците на Святия Дух. И самите потоци започнаха да се вливат в духовните проломи, които се явиха едновременно с думите Ти от “Еклесиаст”. И ето, че Ти извади златна Книга от мантията Си и диамантен писец в ръката Си. За да запишеш делата на Божиите праведници в Твоята Книга…”
В отговор на развълнуваните ми думи Господ с благ Глас ми каза:
“Колко от Моите разбират, че ето това – да получат даром от Водата на Живота, ще рече да Ме познават като Алфа и Омега?
Защото тогава непременно биха влезли в Божиите Времена и Съдби на земята. И Святият Дух на Отца и Сина би осветил и въздигнал сърцата им пред Алфата и Омегата.
Сега разбираш ли защо Аз съм Господ, Който е Алфа и Омега?”
“О, скъпоценни мой Господи! Сега ясно виждам и разбирам, че ако някой познае Божиите Времена и Съдби, които се откриват в стиховете на “Еклесиаста”, то такъв непременно би влязъл в духовните проломи и Святият Дух би го въздигнал пред Лицето Ти. За да те познае като Оня, в Когото се събират Божиите Времена и Съдби. Защото от Твоя мраморен Трон бликнаха водите на Духа. За да се влеят в проломите, които Ти, Господи, създаде за човешките чеда във всичката Си Благост и Милост.
Така ли да Те познавам, Спасителю мой?”
В отговор Исус докосна сърцето ми с диамантения Си писец, като ми казваше:
“Когато, воден от Мен, преминеш през всичките четиринадесет духовни пролома, създадени от Троицата в тази Зала, тогава наистина можеш да прогласиш пред Небето и земята, че си познал твоя Господ като Алфата и Омегата, Началото и Краят, Първият и Последният. Защото тези духовни проломи, които Божията Мъдрост даде на Соломон, са пълната изява на Божиите Времена и Съдби на земята. Времена и Съдби, с които Святият Дух въздига едни за Спасение и Вечен Живот, а отхвърля други за осъждение и вечна погибел…”
От самото докосване с диамантения писец на Господ сърцето ми се почувства не просто посочено от Него, но призвано да прогласи с всичкото Небесно помазание, че Той наистина е Алфата и Омегата, Началото и Краят, Първият и Последният.
Братко мой! Верни мой приятелю!
Аз те моля да бъдеш гладен за Исус! И като бъдеш гладен, да станеш още толкова жаден! Защото Той наистина се обеща да даде на жадните даром от Водата на Вечния Живот! Затова сега пий с пълни глътки тези най-сладки и чисти божествени откровения! И като преминеш с Исус и слугата Му през всичките проломи на Божието Време, намери в сърцето си Силата да прогласиш пред всичките човеци:
“Пих от Извора! Въздигнах се при Исус! Познах, че Той е Алфата и Омегата! Амин и Амин!”

Leave a Reply