ЛЕГИОН – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С ГРОБИЩАТА И БЪРДАТА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
След виденията от досегашните глави аз повече нямам правото да нарека нито един от братята си слепец, и нито една от сестрите си незряща. Защото Господ е Верен да даде изобилна Светлина на всички ни. И ако с тази книга сме преживели по духовен начин чудото на Вартимей, вече оставаме без извинение, ако допуснем духа на лъжепророка да ни мами, контролира и манипулира. Целият ми съзнателен живот за Исус премина в най-страшна конфронтация с Легион и свинете му. Този сблъсък не беше по плът, за да си помислиш, че сме си разменяли юмруци и плесници. Не, приятелю мой! Това беше духовен сблъсък на Пример с пример, и на Слово със слово. Това беше сблъсък между даването и продаването, между Благодатта и търговията, между искреността и лицемерието, между молитвата и чародейството, между слугуването и първенствуването. Църковната власт в България направи всичко възможно името ми да се покрие с помия и позор, с лъжи и слухове, с гнусотии и клевети, понеже целта оправдаваше средствата. Аз пак ще те помоля да се върнеш една страница назад, за да прочетеш съдбата на Легион в думите на Вечния Съдия. Понеже Господ не му заповяда да мами християните и църквите с някакви екзотични и небиблейски послания, но му заяви, казвайки:
“Да убиеш отстъпниците не с липсата на Словото Ми, а с липсата на Примера Ми!”
И ето тук настъпи тоталната съблазън и препъване на плътските и религиозни християни, които не бяха вдигнали кръста си, за да следват Господ с неразделени сърца. Понеже те не познаваха даващото Му Сърце и никога не бяха преживявали в Дух и Истина що ще рече човек да се превърне в Жертва Господна. За тях не съществуваше ревностен Божий Син, Който да извади бич от върви, за да го стовари върху търговците в Храма. За тях не съществуваше Ходатай и Молител в Гетсимания, до Когото да се приближат с вяра, за да пият от Чашата Му. За тях не съществуваше апостолски стих от “Галатяни 2:20”, за да се съразпнат с Господ, и така да влязат в същинската Му Слава. Нищо подобно! В излъганите от духа на лъжепророка сърца на отстъпниците вече живееха “друг дух, друг Исус и друго благовестие”. Друг дух, който да ги инжектира с гордост и превъзнасяне. Друг Исус, който да ги води с теология и сребролюбие. Друго благовестие, което да ги направи царе и господари, а не слуги до придобилия Образ на Слуга и корени до Корена Давидов. Тънката измама, че купуват от търговските сергии едно наглед библейско слово, което напълно пасва на доктрините им, още повече усили нетърпимостта им към книгите на Божия Пророчески Дух. Понеже в хипнотизираните очи на измамените нямаше място за промяна, а дяволът с всичката си възможна ярост пазеше люспите, с които ги е ослепил. Тъй щото измамените наистина не усетиха, че духът на лъжепророка, който е същинският дух на Антихрист, и император на Вавилон, ги убива с липсата на Господния Пример, а не че е тръгнал да им конфискува библиите или да им спира регистрациите на църквите.
Духът на Антихрист!
Замисли се, братко мой, колко проклета и страшна съдба е затворена в името “Антихрист”! Защото това име пасва на всеки, който не иска да върши Делото и Примера на Божия Син, но им се възпротивява, за да върши обратното. Апостол Йоан в първото си послание не ни каза, че тези изроди са паднали от Марс или дошли от някое неизвестно за нас място. Нищо подобно! Други бяха думите на слугата Исус Христов! Друго заяви той, казвайки:
“Дечица, последно време е; защото както сте чули, че иде Антихрист, и понеже сега има много антихристи, от това знаем, че е последно време. От нас излязоха, но не бяха от нас; защото ако бяха били от нас, щяха да си останат с нас; но излязоха, за да стане явно, че те всички не са от нас…” (1 Йоаново 2:18-19)
Как излязоха от нас ли? Ами ето така, че когато видяха Кръста Господен, който ги призовава към себеотричане и съразпване, плюха си на петите и побегнаха назад. И като намериха в бягството си всички останали бегълци от Кръста, скоро си натрупаха учители по своите си страсти, за да стане Примерът Исус Христов не просто далечен, но невидим. И тогава вече нямаше никакъв морален проблем да си извадят сергиите и да си рекламират търговците.
А какво стана със Святата заповед на Исус, братко мой? Какво стана с тези най-святи думи, за които Той положи Живота Си и които заплати с Кръвта от прободените Си ръце и нозе? Какво стана с онова най-светло и най-благодатно послание от устните на Божия Агнец, което гласеше:
“Никой няма по-голяма любов от това щото да даде живота си за приятелите си…” (Йоан 15:13) 
Ще намериш ли сила да редактираш Святата заповед в други думи, та да заприличат на символ-веруюто на великата блудница. Защото нейната заповед не е като Христовата, но звучи ето така:
“Никой няма по-голям интерес от този – да даде парите си на търговците ми!”
И когато безумните се отвърнат от предадената на тях Свята заповед, то какво ще се случи с търговците на Вавилон? Няма ли наистина да се превърнат в големците на земята? Няма ли всяка следваща книга, която пуснат на търговските сергии, да е бестселър, който да прибави още един слой от тлъстина върху свинските им сърца? И когато безумните се отвърнат от предадената на тях Свята заповед, то с кой стих от Святото Слово ще бъдат запечатани като богоотстъпници? Няма ли това да е стихът от “Второто съборно послание на Апостол Петър”, който гласи:
“Понеже, ако, след като са избягали от светските мръсотии чрез познаването на Господа и Спасителя Исуса Христа, те пак са се сплели в тях и остават победени, то последното им състояние е станало по-лошо от първото. Понеже по-добре би било за тях да не бяха познали пътя на правдата, отколкото след като са го познали, да се отвърнат от предадената на тях света заповед. С тях се е случило това, което казва истинската пословица: Псето се върна на бълвоча си, и: Окъпаната свиня се върна да се валя в тинята…” (2 Петрово 2:20-22)
И ако за Ранната Христова Църква неизменимата съдба на свинете е била тази – да се върнат и да се валят в тинята, то такава ли ще е сетнината им при Второто Пришествие на Исус? Тиня и свине ли да идва да управлява Господ със Светиите Си или свят, който ще бъде очистен с едно твърде велико въздаяние над рода на нечестивите? Не са ли записани в “Откровението” точно тези думи, които касаят Легион и свинете му?
Ето, виж тези думи:
“И звярът биде уловен, и с него лъжепророка, който бе извършил пред него знаменията, с които измами ония, които бяха приели белега на звяра, и които се покланяха на неговия образ; те двамата бяха хвърлени живи в огненото езеро, което гори с жупел…” (Откровение 19:20) 
Да позволиш ли тогава да бъдеш измамен от хилядите лъжепророци, които вече грухтят по лицето на земята и обещават на света изцеление и просперитет от техния “Исус”? Да те лъже ли старовременната змия, че Отец на небесата е толкова съсипан и грохнал, щото са Му нужни армии от дипломирани пророци, за да победи заблудата на лъжепророка? Да търчиш ли като обсебен от конференция на конференция, за да изкупуваш от сергиите свинските лиги и фекалии на една плеяда от дяволски засенители, само защото някой ти е показал, че е напълнил библиотеката си с тях?
А изпита ли ти духа на този, който ти рекламира свинете на Легион? Позна ли “дълбоките работи на Сатана”, за да си сигурен, че Святият Дух се е възцарил в сърцето ти и те е превърнал в просветен син на виделината? Имаш ли раните на Исус на духа си, и трънения Му венец на челото си, за да си сигурен, че Отец те е превел през страданията на Сина Си, за да ти подари чрез тях и Славата? Влезе ли през наистина стеснения път и през тясната порта, преживял всичката възможна смърт по Бога, за да намериш и Живота Му? Аз не искам да плаша никой, но непременно да отрезвя всички, на които са скъпи Името, Делото и Примера на Господ Исус Христос. Защото да бих задържал тези спасителни Небесни откровения лично за себе си, то значи да държа в ръцете си здраво въже от Светлина, а никак да не го хвърля на давещите се в разбунените води на Ефрат. Но аз и този път ще хвърля въжето, даже ако трябва да понеса зловещите отмъщения на един Легион и два хиляди бяса. Понеже духът на лъжепророка дойде лично да ми се противи и да пробожда гърдите ми с ярост и болка, каквато не съм преживявал. И аз, като се уповавах само на Пресвятата Вяра, с която ме е дарил Исус, отново превъзмогнах, за да слушам Гласа Му. И ето думите, които Той започна да ми говори:
“Крепи се, възлюбен от Отца Ми! И никак да не отпада сърцето ти поради мъчителните железни шипове в гърдите ти. Защото няма по-голяма трагедия за един погубителен дух от тази – да стане явен и видим пред всички, които твоят Господ спасява с Меча на Божия Пророчески Дух. Понеже е крайно време за Моите да осъзнаят, че духът на Антихрист убива с липсата на Пример, а не с липсата на Слово. И ако до преди тази книга някои са имали извинение, че нямат Свят Дух за разпознаване на Легион и свинете му, то след прочита на тази книга извинението напълно ще се прекрати. И горко тогава на човеците, които биха потърсили думи, причини и аргументи против Мен и слугата Ми, когото истинно съм посочил като пророкът на Сион! Защото такива ще бъдат предмет на Божия Гняв и ще бъдат предадени, за да ги владее духът на мерзостта и погибелта до самото им хвърляне в ада, а отпосле и в огненото езеро!
И нека думите Ми не се сторят страшни на никой, който чете тази книга, но такъв по-скоро да забележи Благостта и Милостта, с която го посещавам, като заради него съм предал пророка Си на изкупително злострадание.
Ще узнаеш ли някога, Църкво Моя, каква цена се плати, за да те имам на Сватбата Си със светъл и чист висон? Ще узнаете ли някога, Светии Божии, колко скъпоценна е жертвата на един Божий юнец пред Святия Олтар на Отца Ми, за да ви се дадат всичката Вода, Хляб, Вино, Масло и Сол от Божието Светилище? Ще осъзнаете ли някога, чеда Божии, през какви съпротивления премина слугата Ми, за да имам основанието да ви нарека синове на виделината? И ако да бихте дръзнали да Ми отговаряте, то скоро ще кажа на всички ви да сложите ръка на устата си, и да се смирите на колене в подножието Ми! Защото само Господарят познава скръбта на слугата Си, и само слугата познава Скръбта на Господаря Си!…”
След тези думи Господ докосна гърдите ми и отне болката от железните шипове, като отново ми казваше:
“Ела с Мен, за да ти покажа какъв е прицелът на лъжепророка, и над кои той всякога е имал силата да владее…”
След последните думи на Исус пред очите ми се появи Гадаринската земя. А Господ, като посочи напред с ръката си, отново ми повели думите Си:
“Забележи тези гробища в ниската част на видението, както и бърдата, които се издигат над тях. Понеже сега двамата ще се приближим първом при гробищата, за да видиш силата на Легион…”
С вълнение последвах Спасителя, Който вече се приближаваше при гробищата, когато очите ми зърнаха и самия Легион. Безумно грозен и зловещ, той тичаше край гробовете. И като си харесаше някой гроб, вкопчваше в него мръсните си пръсти и крещеше с всичка сила. А тогава дух отсред Легиона се шмугваше в камъка на гроба, тъй щото камъкът видимо потъмняваше и се пропукваше. А след това духът отново се прибираше в Легиона, той щото изродът скачаше на друг гроб, като вършеше същото, като на предишния. И докато аз гледах потресен на всичко това, Исус ми проговори, казвайки:
“Помниш ли писаното в “Евангелието от Марк” за този Легион?”
“Да, Господи мой! Помня писаното за Легион. И то гласи:
“Той живееше в гробищата, и никой вече не можеше да го върже нито с верига; защото много пъти бяха го връзвали с окови и с вериги; но той бе разкъсвал веригите и счупвал оковите; и никой нямаше сила да го укроти. И всякога, нощем и денем, в гробищата и по бърдата, той викаше и се изпосичаше с камъни…” (Марк 5:3-5) 
Господ поклати одобрително Главата Си, а после отново ме попита, казвайки:
“Забелязваш ли, че Легион живееше в гробищата и никой не можеше да го върже с верига, нито с окова?”
“Да, Исусе! Забелязвам това!”
“А това не иде ли да ти покаже, че тези, които са искали да вържат Легион, са имали голям проблем с разпознаването и пълномощията му? Понеже никой не може да върже дух, който не познава, и против когото няма дадени пълномощия от Бога. А познавали ли са жителите на Гадарин този Легион, за да го вържат?”
“Не, Спасителю мой! Той е бил анонимен за тях!”
“А как този анонимен дух е крещял в гробищата? И видя ли ти какво той е силен да стори дори с един едничък гроб?”
“Да, Исусе! Понеже той вкопчи ръцете си в гроба, и дух излезе отсред него, като оскверни гроба. И тогава камъкът потъмня и се напука, а Легион скочи на друг гроб, за да върши същото…”
Докато още отговарях на Исус, по Лицето Му премина Гняв. И Той с ревнив Глас отново ме попита, казвайки:
“А какви, слуго Мой, са тези гробища, в които живее Легион? Защо именно в гробищата той демонстрира голямата си сила?”
Нямах никакво съмнение в отговора си, и затова казах:
“О, Господи мой! Това не са земни, но духовни гробища! И в Духа на тези пророчески видения те напълно отговарят на религиозните лицемери в църквите, които са същинският прицел на Легион. Понеже именно против такива Ти отвори устата Си в Евангелието, като им казваше:
“Горко вам книжници и фарисеи, лицемери! защото приличате на варосани гробници, които отвън се виждат хубави, а отвътре са пълни с мъртвешки кости и с всякаква нечистота. Също така и вие от вън се виждате на човеците праведни, но отвътре сте пълни с лицемерие и беззаконие…” (Матея 23:27-28) 
След цитирания от мен стих Гневът на Исус се усили. И Той с пламък в Гласа Си вече ме питаше:
“Ако Аз бях против варосаните гробници и те бяха против Мен, то ще се чуди ли още някой на какъв дух бяха тези гробници? Ще оспори ли някой, че те бяха вдъхновявани, движени и насочвани от духа на Антихрист, който е лъжепророкът на тъмното царство? Чудно ли ви е тогава, че Легион скъсва всяка верига и счупва всяка окова, тъй щото никой няма сила да го върже и укроти? Очисти ли се някога съвършено която и да било църква от гробищата на лъжепророка, та да решите, че духът на Антихрист е бил вързан?
Или нека да ви попитам така:
Може ли да бъде вързан онзи, когото Бог е заповядал да се подвизава развързан? Можете ли да отнемете мощта на онзи, на когото Бог е дал изрични пълномощия?
“Но Господи Исусе!” – ще Ми кажат изненаданите – “Нали Ти в Евангелието освободи страдалеца от Гадаринската земя, като върза Легион! Как сега казваш, че Си го пуснал да се подвизава развързан?”
А няма ли Аз във Второто Си Пришествие да освободя света от заблудата на звяра и лъжепророка, които хвърлям в огненото езеро? Как вие дръзвате да Ми казвате, че няма да освободя страдалеца, който е самия свят?”
“Но Господи Исусе!” – отново ще Ми кажат изненаданите – “А защо в настоящото време Си оставил този Легион развързан?”
А Аз ще отговоря на всички ви така:
Оставих духа на лъжепророка развързан, за да бъдат осъдени всички, които мразят Моето Слово, Моето Дело и Моят Пример!
Оставих Легион развързан, за да прибере свинете си и всички, които мразят Мен и Моята Свята заповед!
Оставих Легион развързан, за да бъде завлечен в ада целият род на нечестивите, който намрази Завета Ми и се препъна в свидетелствата на Божиите слуги, пророците!
А ти, слуго Мой, вече разбираш ли защо никой освен твоят Господ не може да върже Легион?”
“Да, Исусе! Сега разбирам, че Легион е върховното изпитание пред Църквата, ситото на дявола, съблазънта пред нечестивите! И той става толкова по-силен, колкото повече се умножава беззаконието…”
Отговорът ми напълно удовлетвори Исус и аз познах това в погледа на очите Му. Но ето, че Той отново ми проговори, като казваше:
“А сега забележи, че освен гробища, в това видение има и бърда, които изглеждат да са осветени. И освен да забележиш бърдата, проумей как в стиховете от Словото Моят евангелист Марк умишлено е събрал няколко духовни плана в библейския разказ.
Ето, виж това в писаното:
“И всякога, нощем и денем, в гробищата и по бърдата, той викаше и се изпосичаше с камъни…” (Марк 5:5) 
Първият духовен план:
“…нощем и денем…”
Вторият духовен план:
“…в гробищата и по бърдата…”
Третият духовен план:
“… той викаше и се изпосичаше с камъни…”
И като гледаш на тези три плана, проумей от твоя Господ, че първата част на първия план е духовно свързана с първата част на втория и третия. Също така втората част на първия план е духовно свързана с втората част на втория и третия. А тогава и прочитът придобива ясния смисъл за стореното от Легион, а именно:
“…нощем, в гробищата, той викаше…”
“…денем, по бърдата, се изпосичаше с камъни…”
И ако нощта олицетворява тоталната власт на дявола, свързана и с Моите думи:
“…иде нощ, когато никой не може да работи…” (Йоан 9:4) 
…то какво олицетворява Денят?”
“О, Господи! Денят показва, че е във властта на Светлината! А там духът на лъжепророкът би имал проблем, нали?”
“Разбира се, че би имал проблем, Стефане! Понеже по бърдата Легион не може да превъзмогне над осветените камъни на твоя Господ! И тогава съдбата му е да се изпосича с тях, тоест, не той да нарани тях, но те да наранят него…”
Мъдростта на моя Господ беше повече от ослепителна. И аз, като паднах в нозете Му, прегърнах ги и Му казвах:
“Благословено да е Името Ти, Исусе! Защото Твоите наистина ще превъзмогнат над духа на лъжепророка, ако стоят по осветените бърда…”
Думите ми накараха Исус да се сниши и да Ме погледне с толкова дълбок и остър поглед, щото усетих как Духът Му достига до дълбочините на сърцето ми. И тогава с Глас на Небесно посвещение Той ми проговори, казвайки:
“Слуго Мой! Моите братя и сестри не бива да остават дълго на осветените бърда, но да се издигнат далече по-горе от бърдата – на последния Господен Хълм Мория. Защото – било, че бърдата са осветени – те са все още твърде близо до гробищата в тази Гадаринска земя и остават постоянен прицел на Легион. А Съвършената Воля на Моя Отец е да се намерите в стиха на пророка Му, който отдавна е прогласил намерението Му:
“В послешните дни Хълмът на дома Господен ще се утвърди по-високо от всичките хълмове, и ще се издигне над бърдата; и всичките народи ще се стекат на него. И много племена ще отидат и ще рекат: Дойдете, да възлезем на Хълма Господен, в дома на Якововия Бог; Той ще ни научи на пътищата Си, и ние ще ходим в пътеките Му, защото от Сион ще излезе поуката, и словото Господно от Ерусалим…” (Исайя 2:2-3) 
Църкво Моя! Ти вече имаш поуката от Сион! И Словото на Небесния Ерусалим достигна до теб чрез слугата Ми!
Никак да не останеш в Гадаринската земя, в близост до гробищата на Легион, но непременно да се въздигнеш до Господния Свят Хълм, който е Хълмът на Авраам, Хълмът Мория!
Никак да не останеш в местата на запустение, но да Ме послушаш – днес и сега, когато говоря на пророка Си! Защото битката между Духа на пророка и духа на лъжепророка отдавна е спечелена в полза на Святостта и Правдата! И блажени са всички, които се намерят победители в нея!
Аз, Вечният Съдия от Сион, все още говоря и не млъквам!”

Leave a Reply