ЛЕГИОН – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Като възлагам всичките си упования на моя Господ Исус Христос, аз се надявам тази пророческа книга да те намери скрит в присъствието на Божия Свят Дух, понеже зарядът й е разрушителен ураган за силите на мрака и лукавството. И както много други книги, които написах, и тази беше родена и извикана в съществуване с цената на голямо страдание и страшно угнетение.
Само преди два месеца Господ даде на всички ни твърде знаменателните видения от книгата за “Сляпата дъщеря на Бога”, с която Мечът Господен разпори люспите на старовременната змия, която е дявол и Сатана. А отмъщенията от лукавия заради тази книга дойдоха против сърцето ми като буря от отровни стрели, чиито остриета трябваше да понасям и претърпявам ден след ден, и седмица след седмица. Дори за самия себе си бях приел мисълта, че духът ми няма да удържи по-голям товар на пророчески видения от вече понесения. Но както сам се досещаш – човек предполага, а Господ разполага. И щом Той разполага – далеч да бъде от слугата Му да определя доколко или докога да бъде натоварван с тежката мисия за Спасението на човешките души. Истината е, че аз следвам съдбата си с превръзка на очите, тъй щото да бъда сляп за себе си, но зрящ за виденията на моя Господ и Цар.
И така, братко мой, нека ти кажа как се роди тази книга. Докато все още продължаваше бурята от дяволска ярост против сърцето ми, аз получих обаждане по телефона, в което една сестра ми споделяше как в някаква църква първом приели пророческите книги на служение “Мория” от еди кой си брат, който им ги оставил за четене, а после ги унищожили, като проклели името и делото ми. Сякаш, че това беше най-важната новина, за която трябваше да бъда информиран във времето на личното си злострадание. Тоест, тази жена беше решила в сърцето си, че това е твърде сериозен факт, за да ми бъде спестен. Тъй и тъй брат Стефан си пребъдва като жертва в Кръга на Солта, още малко зло върху кървящото му сърце ще му бъде от голяма полза…
Аз нямах никакво желание да питам тази загрижена за книгите ми сестра дали някога е прочитала в Дух и Истина споделеното от Апостол Павел, който говореше за онези противници на Евангелието, които дяволът е бил силен да изпраща, за да притурят тъга в оковите му. Аз дори не бих тръгнал да я укорявам как си позволява да угнетява сърцето ми с още потоци от скръб, сякаш, че до ден днешен съм бил в абсолютно неведение каква е съдбата на книгите ми в църквите на Вавилонското тщеславие. Но аз непременно щях да падна на колене и да попитам моя Господ и Бог защо се случва всичко това. Защо братя и сестри, които до сегашното време трябваше вече да се нарекат просветени от виделината, продължават да носят пророческите книги на неправилни места, а никак не искат да се покорят на апостолската препоръка:
“И каквото си чул от мене при много свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни и други да научат…” (2 Тимотея 2:2)
Понеже вярвам и зная, че Сам Исус ревнува за делото на слугата Си и пази сърцата на просветените Си. И както можех да предполагам, въпросът ми разпали ревността на моя Господ. А Той, снишил се до духа ми, започна пламенно да ми говори, казвайки:
“Как мислиш, слуго Мой? Може ли някой да унищожи слово, което не е хартия, но Свят Дух? И ако някой е силен да изгори или скъса хартията, сиреч, носителя, то има ли той власт да убие сърцето на пророка, сиреч, приносителя? И ако целият църковен Вавилон не успя да те поклати, нито да те убие през всичките тези години, то как тази неразумна жена е решила да те притеснява със суетните ярости на помрачени книжници и религиозни лицемери? Имала ли е тя Вярата Ми, с която казах, че Небе и земя ще преминат, но Моите думи няма да преминат? Имала ли е благоразумието да ти спести гъбата с оцета, когато още не е разбрала колко дълбоко са забити гвоздеите в ръцете и нозете ти? И най-вече:
Имал ли е страх от Бога и водителство от Моя Свят Дух онзи безумец, който категорично е нарушил Святата Ми заповед, с която предупредих всички ви в Моето Евангелие:
“Не давайте свето нещо на кучетата, нито хвърляйте бисерите си пред свините, да не би да ги стъпчат с краката си и се обърнат да ви разкъсат…” (Матея 7:6)
За земни кучета и свине ли ви говореше вашият Господ в тази Свята заповед или за противниците на благовестието? Животински твари ли имах в предвид или чедата на лукавия, които той праща да се смесват с вярващите, за да извращават пътищата им в гибелни ереси и бесовски учения? И ако този безумен човек, воден от собствената си религиозна амбиция, е хвърлил Святите Ми видения на кучетата, и Моите бисери пред свинете, то няма ли Аз да му потърся сметка за безумието? Няма ли строго да издиря помислите му, пътищата му, и всички онези причини, които са го накарали не да събира с Мен, но да разпилява за дявола? Допитал ли се е той до Мен, когато е давал пророческите книги от Сион на нечестиви човеци, чужди на Сърцето Ми, и странни на Живота Ми? Спазвал ли е безумецът свещения принцип на слугуването, тъй щото винаги да бъде на някое място втори, след Господаря си? И да запълниш ли ти, слуго Мой, липсата му, поради унищожените книги, като му напечаташ нови? Няма ли тогава Сам Аз да те смъмря, че угаждаш на човеци, а не на своя Господ?
Ако някой не Ме пази в сърцето си, ти ли ще Ме опазиш вместо него? Ако някой не Ме послуша в духа си, ти ли ще Ме послушаш вместо него? Ако някой Ме скверни, омърсява и пробожда в обхода с неблагочестиви и покварени човеци, ти ли ще осветиш Образа Ми вместо него? Ако някой напусне пътеките на Святостта, за да ходи по широкия път на мерзостта и запустението, то ти ли ще умилостивиш Отец Ми да му покаже милост, или той трябва да преживее дълбоко смирение, водещо до спасително покаяние?
Не разбира ли Църквата Ми, и не проумяват ли Моите, че днес е време на битка между пророка и лъжепророка, когато всеки с изповедите на устата си и с вярата на сърцето си определя сетнината си за Вечността? И ако да бихте Ми казали, че сте вдигнали Вярата за щит, то от какво да ви опази този щит? От Моите изобличения или от сатанинските заблуждения? От Меча Господен или от двуострия език на змията? Трябва ли Вярата в Бога да ви пази от Бога? Трябва ли броненият нагръдник на Правдата да ви пази от Святите свидетелства на един жертвен юнец на Отца Ми, който принесе живота си на Божия Свят Олтар, за да ви яви Царят на Сион всичките Си думи на Вечен Живот?
“О, да не бъде, Исусе!” – ще Ми извикат Верните. Но ето – именно това се проповядва в църквите на омразното на Духа Ми тщеславие, чиито пастори са свикнали да гледат само до директорския кабинет на някой угоен религиозен шеф, но не и далече по-горе – към Трона на Отца, където Човешкият Син стои отдясно на Силата. А колцина от вас биха Ми отговорили с Дух на мъдрост и на откровение какви са имената на тъмната троица на земята?
“О, Господи Исусе!” – ще Ми кажат мнозина със самочувствие на просветени:
“Змеят е Сатана, звярът е Антихрист, а третият е лъжепророкът!”
Ами явете Ми името на лъжепророка, за да заявя за всички вас в Съвета на Светиите и пред духовете на усъвършенстваните праведници, че наистина сте поколение на виделината!
Кажи Ми името на лъжепророка, Църкво Моя! Кажете Ми името на лъжепророка, люде Мои, които петнадесет години храних и осветявах чрез Словото, дадено на пророка Ми! Кажете Ми името на този противник Господен, за когото в Откровението на Моя Апостол и пророк Йоан е записано:
“И звярът биде уловен, и с него лъжепророка, който бе извършил пред него знаменията, с които измами ония, които бяха приели белега на звяра, и които се покланяха на неговия образ; те двамата бяха хвърлени живи в огненото езеро, което гори с жупел…” (Откровение 19:20) 
Но ако нямате Силата на Духа, чрез Когото да заявите името на лъжепророка и да изобличите делата му, то тогава замълчете всички пред Святостта Ми, и се снишете в смирение и на колене пред Лицето Ми! Защото Господ вашият Бог се нагледа на човешки страхове и предателства, гнусотии и отстъпления, кражби и лъжи, лицемерия и сквернословия, безумия и убийства!
Ето, люде Мои! За сетен път ще въздигна пророка Си в Моята Святост, Величие и Мощ, за да му дам ясно да прогласи пред Небето и земята, пред ангели и демони, пред Светии и нечестиви, и пред всичките началства, власти и сили, кой е лъжепророкът и как е наречен от Вечното и Свято Евангелие на Христос!
Блажен и Свят онзи човек, който пребъдва на къщния покрив на Вярността, както го правеше слугинята Ми Раав, за да съхрани и опази помазаното Слово, с което днес Господ воюва за душата му – с Дъха на устните Си и с Пламенния Меч в десницата Си!
Аз, Господ и Бог Исус Христос, все още говоря и не млъквам!”

Leave a Reply