ПОВЕЛИТЕЛЯТ НА МУХИТЕ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ДОМАШНИТЕ НА ВЕЕЛЗЕВУЛ

Братко мой! Верни ми приятелю!
Знаеш ли какво значи да бъдеш погнусен от нещо?
Нека ти кажа, че ето това – да бъдеш погнусен – ще рече цялото ти същество да се възпротиви и разбунтува на онова, което някой иска да натрапи на очите ти и обонянието ти. Мнозина изобщо не знаят защо Господ ни е дал обоняние, но аз ти казвам, че обонянието служи, за да различиш онова, което благоухае, от това, което смърди. И ако мислиш, че имаш обоняние само за земните неща, то аз ще ти кажа, че такова обоняние има и собственият ти дух. Но едва тогава, когато сърцето ти почувства аромата и благоуханието на Небесното, ти ще имаш силата да се погнусиш от Вавилонското.
Каква е разликата между тях ли?
Тя е твърде очебийна. Защото Божиите ухаят отвътре, а са противни отвън, а Вавилонските ухаят отвън, но са противни отвътре.
Как да разбираш това? Ето как:
Истината и Святостта са Божиите благоухания отвътре! И за да спре силата на тези благоухания, Веелзевул опозорява и омърсява отвън.
Мерзостта и гнусотата са сатанинската смрад отвътре. И за да не усещат човеците тази смрад, Веелзевул парфюмира отвън!
А сега ти сам прецени къде ще се съберат повече поклонници.
Дали при омърсените и опозорените или при парфюмираните?
Но ето тук проумей и разбери, че гнездата на Веелзевулските мухи не са отвън. Те са отвътре! Също така проумей и разбери, че Божието Свято помазание и водителство не е отвън. То е отвътре! Тъй че Духът на Истината идва към сърцето ти, за да ти посочи Божието домочадие и домашните на Веелзевул, като ти казва:
“Божието домочадие е чисто отвътре и омърсено отвън! Ако Господ Исус Го нарекоха “Веелзевул”, то колко повече Неговите?
Домашните на Веелзевул са гнусни отвътре, но парфюмирани отвън! Ако Вавилон нарече дявола “Господ”, то колко ли повече вавилоняните ще се имат за Господни люде?”
Но ти сега внимавай твърде много, понеже Живото Евангелие на Исус всякога е пълно с неподозирани дълбочини и тайни. Затова нека и аз да продължа с думите, които Исус започна да говори на сърцето ми преди самото видение. Ето какво ми каза Той:
“Казвам ти Истината, че мнозина не познават Моето Евангелие, нито внимават на думите Ми. Те четат Словото, но сърцата им бягат между редовете, като зайци, подплашени от ловците. Тъй че никой не спира, за да размисли. И като размисли, да проумее. И като проумее – да види…”
“А какво не виждат и не проумяват мнозина, Господи мой?”
На този мой въпрос Исус замълча. А след това, като докосна главата ми, даде ми и самото Си видение, като ми казваше:
“Виж сега Божията Свята нива. Защото именно тя е Евангелието, в което вие трябва да пуснете корените на вашата вяра. Именно тук ти ще видиш какво не проумяват, нито разбират мнозина…”
Вече гледах към самата Божия нива и всичките житни класове в нея, когато забелязах как всред житата се появиха двама човеци. Без всякакъв срам, те свалиха гащите си. И като клекнаха всред класовете, започнаха да се облекчават… За някой онова, което виждах, може да се струва смешно или противно, но то по-скоро беше гнусно и ужасно. Защото това не беше нивата край някой селски път, където са попаднали човеци на зор.
Не! Това беше Божията Свята нива, Евангелието на Господ Исус Христос, Неговият Нов Завет.
Онова, което виждах, не можеше да се обясни по плът, но имаше само и единствено духовно обяснение. Така, свършили мерзостта си, човеците вече се изправяха и вдигаха гащите си, когато единият каза на другия:
“Точно тук ли трябваше да вършим това?”
А другият му отговори:
“Не сме първите, които са го правили, нито ще сме последните. Но затова пък сега ще проявим благоразумие, за да не ставаме съблазън на класовете…”
Така вторият, след последните си думи, бръкна в торбата си и извади малка лопатка. И като загреба с нея от почвата на самата нива, направи малка ямичка всред житата. А след това повторно загреба с лопатката собствената си гнусота и я постави в ямичката. И като покри гнусотата си с вече изровената пръст, стъпи върху покритото и го замачка с нозете си, като казваше на първия:
“Стори като мен и така никой няма да разбере какво си вършил тука…”
И ето, че първият взе лопатката от втория и направи същото, което му бе дадено като пример. Така и двамата, оставили гнусотиите си в Божията Нива, вече ги бяха покрили с пръст от самата Нива. И като тъпчеха с крака върху заровената гнусота, казваха си един на друг:
“Никой не е безгрешен, нали? А това, което ние сторихме, е по Закона!”
Гледайки на стореното от двамата, погнусата се надигна в сърцето ми, тъй че попитах Господ:
“Исусе! Как да разбирам стореното от тези човеци? Та те оставиха гнусотата си в Божията Свята Нива. След това решиха, че могат да измамят Божиите чеда и да покрият гнусотата си със стихове от Твоето Слово, като дори решиха, че това е по Закона…”
В отговор Исус ми каза:
“Ако дяволът е наречен лукав, то не е ли стореното от тези човеци връх на неговото лукавство? Защото Законът на Моя Бог и Отец наистина казва чрез устата на Моисей:
“Да имаш тъй също място вън от стана, гдето да излизаш по нужда; и да имаш между оръжията си малка лопатка, та когато клекнеш вън, да се обърнеш и да изровиш с нея и да покриеш онова, което излиза из тебе. Защото Господ твоят Бог ходи през сред стана ти, за да те избави и да предава неприятелите ти пред тебе; затова станът ти трябва да бъде свят, за да не види Господ нещо нечисто в тебе и се отвърне от тебе…” (Второзаконие 23:12-14) 
Но ти сега виж и нека да видят всички Мои, че тези двамата не излязоха по нужда вън от стана, но сториха беззаконието си вътре в Моята Свята Нива. И като използваха лукавството на Веелзевул за лопатка, заровиха гнусотата си в Моята Нива.
Няма ли Сърцето Ми да се отвърне от такива? Няма ли Душата на Отец Ми да се погнуси от човеци, които покриват греховете си в Църквата Ми и оправдават беззаконията си чрез лукаво подбрани стихове? Но ето – гнусотата им стои покрита в Нивата Ми! И никой изсред Моите не иска да види как Господ вече е заявил против Веелзевул и домашните му, като е казал:
“И тъй, не бойте се от тях; защото няма нищо покрито, което не ще се открие, и тайно, което не ще се узнае…” (Матея 10:26) 
Кажете Ми тогава – какво покриха тези човеци в Нивата Ми? Не покриха ли собствените си гнусотии, като използваха лопатка? Ако са верни думите Ми, че няма нищо покрито, което не ще се открие, то колко от вас разбраха, че именно поради това Веелзевулско беззаконие Аз изрекох думите Си в Евангелието? Защото мнозина, вдъхновени от Веелзевул, са оставили изпражненията на грешните си помисли и съблазнени сърца в Моята Нива. Заставайки на амвоните, такива са бълвали гнусота след гнусота и изпражнение след изпражнение. И след това – с лопатката на Веелзевул са покривали нечистотиите си. А неутвърдени житни класове, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, са викали “Амин” и са тъпчели покритото, за да не мирише и да не смущава.
Но ето, казвам на всички ви:
Няма нищо покрито, което не ще се открие! Няма нито една човешка мерзост и гнусота, извършени в Святата Божия Нива, които да не станат явни и изобличени. Защото ако тези покриха гнусотиите си с лопатка, та да излъжат вярата на човеците край тях, то те не могат да излъжат Оня, Който ги вижда. Защото идва денят и днес е времето, когато Човешкият Син се връща за Своята Църква. И за Него пророкът Му Йоан Кръстител каза:
“Лопатата е в ръката Му, и Той здраво ще очисти гумното Си, и ще събере житото Си в житницата, а плявата ще изгори в неугасим огън…” (Матея 3:12) 
Как мислите, люде Мои? Защо пророкът Ми Йоан видя Лопата в ръката Ми? Не затова ли, понеже преди това беше виждал лопатки в ръцете на нечестиви фарисеи и книжници, побързали да извършат гнусотиите си в Божията Нива? И ако Аз наистина ще очистя здраво гумното Си, то да оставя ли в него мерзостите на Веелзевул? Не знаете ли, че тези, които търпят изпражненията на първенците в Нивата, стават най-лесна плячка за мухите?
Но ето, вижте това, за което днес говоря на пророка Си…”
След тези думи на Исус аз отново гледах във видението. И ето, че привлечени от изпражненията, край двамата човеци долетяха хиляди мухи. И като накацаха върху онези житни класове, които търпяха миризмата на гнусотиите, направиха ги скоро да изсъхнат и да се изронят зрънцата им. Тогава наистина разбрах, че всеки компромис с Божията Святост и Истина, е равносилен на самоубийство. Защото ето това – да казваш “Амин”, когато някой насочва погледа на сърцето ти към светски користи и съблазни, а не към Царя на Сион, значи своеволно да признаваш, че искаш да се насадиш в неговите изпражнения, а не в Святата Нива на Бога. Тогава, ако и да си мислиш, че четеш Библията и пребъдваш в Евангелието, пак духовно си бил отделен от Божието Свято Присъствие, за да попаднеш под Божия яростен Гняв. Защото няма такова нещо – Господ да потвърждава с Духа Си изпражненията на сребролюбци, теолози и пастири-наемници. Те могат да вдигат библиите си и да ги развяват в събранието, като викат “Алелуя” и призовават за “Амин”, но са пропуснали малката подробност, че пред Христовото съдилище ще ни изпита Словото-Дух, а не библиите, които те са използвали като лопатки за гнусотата си.
Отново ти казвам, братко мой! Горко на тези, които съблазняват!
Горко на тези, които клякат, за да вършат гнусотата си в Името на Бога. Защото такива няма да омърсят Бога, но ще паднат в онази пропаст на нечестие, от която излизане няма.
А сега разбери какви са най-дълбоките думи на Исус против Веелзевул и домашните му. Защото книгата ще продължи с Божието Съвършено водителство върху тази тема.

Leave a Reply