НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – VII ГЛАВА

7. ЛЮБОВТА, КОЯТО НИКОГА НЕ ОТПАДА

Братко мой! Верни ми приятелю!
Въпреки яростта и злобата на нечестивия, въпреки всичкото зло, което претърпях, докато писах тази книга, днес съм повече от щастлив. Защото моят Господ даде на чедата Си всичкият Вечен Живот на Небето, събран в дванадесет неизразими думи. И аз днес бих повторил думите на Исус за всички, които четат последните редове на тази книга:
“Който е от Бога, той слуша Божиите думи…” (Йоан 8:47) 
От Бога ли си, братко мой?
Помисли тогава, че ако си от Бога, то този свят не е твоят дом. И думите на този свят не са от Дома на Отца. Като слуга на Господ Исус Христос, избран по благоволението на Отца, аз влязох в Дома на Отца и оттам сърцето ми видя раждането на Божиите думи и Небесният Език на Любовта. За да дам на теб и на всички Божии чеда една нова и чудесна надежда. Надеждата – да превърнат в Дух и Живот всичките неизразими думи на Божията Любов. Надеждата – да чуят лично Гласа на Отца и Сина в сърцата си. Надеждата – да възрастят до пълнолетното мъжество на Исус, усъвършенствани в познаването на Божията Воля.
С тези думи искам да ти предам и последното видение в тази книга. Защото Господ Исус отново извиси духа ми до Божието Светилище. И като отвори вратите на Светилището, пристъпи напред към Огъня, като казваше на Отца:
“Всемогъщи Мой Отче! По Твоята Съвършена Воля слугата Ти беше осветен, посветен и изпълнен с всичките неизразими думи на Твоята Любов! Благослови делото му, Отче Мой! И помажи слугата Си с Твоето Свято Миро, за да говори и занапред всичките думи на Вечен Живот от Сърцето Ти!”
Слушайки думите на моя Господ, аз паднах на нозете си. А огнените ръце на Отец се простряха от Светилището и докоснаха главата ми. И Сам Отец проговори на сърцето ми, като ми казваше:
“Аз ще докосна сърцата на Моите с всичките думи, които ти беше покорен да запишеш и явиш на чедата Ми. И днес казвам на всички ви, че тук, пред Святия Ми Престол има един Печат на Вечността.
Този Печат е Огънят!
Всеки, който се намери изпитан, проверен и одобрен от Огъня Ми, ще бъде запечатан с Любовта, която никога не отпада!
Всеки, който се намери огнен сред студените, дързостен сред страхливите, ревностен сред колебливите, ще бъде запечатан с Любовта, която никога не отпада!
Всеки, който се намери даващ сред търговци, щедър сред свидливи и благочестив сред нечестиви, ще бъде запечатан с Любовта, която никога не отпада!
Всеки, който прочете тези Мои Отечески Думи и ги положи като вечен тамян в молитвите си, ще бъде запечатан с Любовта, която никога не отпада!
Аз, Огненият, Богът на Ариил, изрекох тия съдби с устата Си!”

Leave a Reply