НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – VI ГЛАВА

6. НЕИЗРАЗИМАТА ДУМА “НАДЕЖДА”

(Видение за Любовта, която на всичко се надява)

Братко мой! Верни ми приятелю!
Ето че стигнах до последната от неизразимите думи на Любовта. Дума, която Господ разкри на сърцето ми с разтърсващо видение. Но нека не изпреварвам събитията, а да започна оттам, че Исус отново беше до мен и ми говореше, като казваше:
“Сега е време да усетиш Огъня на последната от неизразимите Ми думи, записана от Апостола Ми Павел в посланието му. Защото това е думата Надежда. Дума, за която той написа:
“Любовта на всичко се надява…”
След тези Свои думи Исус докосна с ръка сърцето ми. Тогава в мен премина Огън, който се разгоря с всичката си сила. В следващия миг пламъците на самия Огън започнаха да ме издигат нагоре. Чувствах се така, сякаш, че бях балон, напълнен с топъл въздух, който бърза да се издигне към Небето. И при все, че стоях неподвижен при Исус, пак сърцето ми усещаше издигането твърде реално. Това ме накара да попитам Господ:
“Какво ми стори, Исусе? И защо толкова категорично Огънят Ти започна да ме издига нагоре?”
В отговор Спасителят посочи с ръка към Небето, като ми казваше:
“Надеждата е твърде съкровена дума, която носи в себе си необикновен заряд от Огън. А зарядът й е такъв, че благодарение на Надеждата вие можете да кажете, че не просто ще бъдете в Любовта Ми, но ще пребъдвате в нея. Как мислиш тогава? Има ли разлика между позицията “да бъдеш” и позицията “да пребъдеш”?”
“Да, Исусе! Разлика има. И сърцето ми я усеща така, щото аз виждам в пребъдването постоянното подновяване и изпълване с Твоя Огън. Както един стопанин хвърля дърва в печката, за да пребъдва топлината й, така и ние трябва да се научим да се зареждаме постоянно с Твоя Огън, за да пребъдем в него…”
Господ се усмихна на думите ми, а след това протегна ръка и докосна главата ми, като ми казваше:
“Нека тогава да те въведа във видение, което всичките Ми братя и сестри трябва да разберат. Защото в това видение Господ ще дари с Огъня на Надеждата всичките Си чеда. Тези, които приемат Огъня Ми, ще превъзмогнат над умноженото беззаконие и ще оцелеят, за да стоят пред Мене в Слава. Онези, които не приемат Огъня Ми, ще замръзнат, понеже няма да имат подновяване в Огъня Ми. А сега виж това…”
След последните думи на Исус пред очите ми се разкри видение, което наподобяваше едно голямо и пространно море, в което плуваха стотици кораби. На всеки от корабите имаше стотици пътници. Вътрешно бях убеден, че всеки от корабите, които виждах, беше църква. А и Господ ми потвърди това, като ми казваше:
“Ето, момчето Ми. Сега виждаш морето, което отговаря на света, който лежи в лукавия. И насред това море плуват корабите, които отговарят на църквите, които се наричат с Моето Име. Виж тогава какво ще сторя. Защото сега ще призова всичките Си църкви да се изпълнят с Огъня на Любовта Ми. Понеже морето охладнява с всеки изминал час и без Огъня никой не би могъл да оцелее…”
След тези Свои думи Исус се възвиси над морето. И като протегна ръцете Си към всичките кораби, извика с твърде силен Глас:
“Както Отец възлюби Мене, така и Аз възлюбих вас; пребъдвайте в Моята Любов. Ако пазите Моите заповеди, ще пребъдвате в Любовта Ми, както и Аз опазих заповедите на Отца Си и пребъдвам в Неговата Любов…” (Йоан 15:9-10) 
Въпреки силния Глас на Исус, никой от корабите не реагира на Призива Му. И аз, като гледах, заплаках, понеже сърцето ми прекомерно се наскърби. Но Господ се приближи към мен, като ми казваше:
“Недей да скърбиш, понеже имам на земята Църква, която е чула Призива Ми. Затова сега ще те приближа съвсем близо до корабите, за да разбереш защо повечето никак не чуха Гласа Ми, нито се отзоваха на Призива Ми. А след това ще видиш и Избраната Ми Църква, която наистина чу Гласа Ми и се покори на Призива Ми…”
Така Господ ме прегърна и сниши над самите кораби. И аз, като ги гледах, не видях на тях нито искрица от Огъня на Божията Любов. Това ме накара да попитам Исус:
“Господи мой! Защо не виждам дори искрица от Огъня на Любовта Ти? На какво се надяват тия кораби, за да оцелеят в студеното море?”
“Ти правилно Ме попита на какво се надяват. Защото наистина става дума за надежда. Виж тогава котвите на тия кораби и Ми кажи: Къде са хвърлени те?”
“О, Исусе! Всичките котви на тия кораби са хвърлени в морето, сиреч в този свят. Така излиза, че църквите се надяват на този свят, а не на Тебе!”
“А какво ви каза Моят Апостол за Истинската Надежда, която дава пребъдването в Любовта? Спомни си думите му, които гласят:
“…да имаме голямо насърчение ние, които сме прибягнали да се държим за поставената пред нас надежда; която имаме за душата като здрава и непоколебима котва, която прониква в това, което е отвътре завесата; гдето Исус като предтеча влезе за нас, и стана първосвещеник до века според Мелхиседековия чин…” (Евреи 6:18-20)
За коя завеса говореше Апостолът Ми? Къде трябва да проникне котвата на Моята Истинска и Вярна Църква?”
“О, Исусе! Апостолът Ти говореше за завесата на плътта. Тъй че, ако някой е разпнал плътта заедно със страстите й, непременно да хвърли котвата си оттатък завесата, сиреч, в самото Небе. Защото само от Небето ние бихме получили Огъня Ти и бихме пребъдвали в него…”
“А тези кораби, които виждаш, в Небето ли са хвърлили котвите си и от Първосвещеника Исус ли очакват Огъня си?”
“Не, Господи мой! Те са заложили на света. Те се надяват на бизнеса на света, на търговията на света, на образованието на света, на титлите на света и на всичко, що е в света…”
“А ще опази ли това море корабите, които са хвърлили надеждите си в него? И ще се спасят ли корабите от идещия студ?”
“Не, Исусе! И сега виждам, че тези кораби наистина са обречени…”
“Виж тогава един кораб, който не е обречен, понеже не е от света, ако и да спасява в света…”
Докато Исус ми отговаряше, Духът мигновено ни премести напред в морето, където видях кораб, покрит от Божията Светлина, чиито краища дори не се докосваха до вълните. И ето, че видели Господа и Святото Му Присъствие, човеците възлизаха на палубата на кораба, като викаха:
“Господи Исусе! Благословено да е Името Ти! Благословени слугите Ти, които идват в Твоето Име…”
Възгласите накараха Исус да се усмихне и да протегне ръцете Си към кораба. А след това да им извика, казвайки:
“Пребъдвайте в Моята Любов, както и Аз пребъдвам в Любовта на Отца Си! Въздигнете Надеждата си при Мене!”
В отговор на Призива Му, настойникът на Божиите люде на самия кораб хвана котвата в ръцете си. И като я завъртя с всичка сила над главата си, хвърли я нагоре, към Господа. И ето, че Исус хвана хвърлената котва, а след това с развълнуван Глас Ми каза:
“Видя ли, Стефане? Видя ли Силата на Моята неизразима дума? Разбра ли Надеждата, с която Моят слуга хвърли котвата нагоре?”
“Да, Исусе! Защото сега виждам и зная, че по веригата на тази котва Ти ще изпращаш вълни от Огън към този кораб. Защото всичките човеци в него са възложили Надеждата си на Тебе. И самата им Надежда е проникнала отвъд завесата, понеже те са разпнали плътта и страстите й, за да уповават на невидимото, а не на видимото, и на блаженствата горе, а не на богатствата долу.
Ти Си тяхното богатство, Господи! Ти Си тяхната Надежда!
Техният Огън и тяхното Вечно благословение!”
Докато изговарях последните си думи Господ докосна котвата до Сърцето Си. А тогава Огънят Му премина през веригата на котвата, като стигна до кораба и го направи пламенен и огнен. И ето, че Исус отново ми проговори, като казваше:
“Виж сега какво ще се случи с морето. Защото то непременно ще замръзне и ледени айсберги ще заплуват всред вълните му…”
След думите на Господа над самото море се изви силен северен вятър. И като скова всичките кораби в студ и мраз, въздигна ледените си вълни и носените по тях скали от лед. Така айсбергите, насочвани от вълните, се стоварваха върху корпусите на замръзналите кораби, които се разрушаваха и пълнеха с ледена вода. А човеците, хванали се панически за веригите на котвите си, никак не искаха да приемат крушението и разрушаването на служенията си. Но един единствен кораб, пълен с Божия Огън, продължаваше да кръстосва морето. И студът и айсбергите нямаха власт над него, понеже Огънят на Господ стопяваше ледовете и спираше ветровете, преди още да бяха стигнали до кораба. Тогава Господ отново ми проговори, като казваше:
“Това видение, което ти дадох е с последната от неизразимите думи на Моята Любов. Думата Надежда. Дума, която ще накара всичките Ми братя и сестри да разпнат плътските си помисли и страсти. След това, хвърлили котвата, да проникнат оттатък завесата, за да се надяват на Мене.
Защото Аз днес съм там! Пълен със Светлина и Огън! И готов всякога да ви покрия с Моята Любов.
Ето, люде Мои! Моят Апостол Йоан ви писа:
“Възлюбени, сега сме Божии чада, и още не е станало явно какво ще бъдем; но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще Го видим както е. И всеки, който има тази надежда на Него, очиства себе си, както е Той чист…” (I Йоаново 3:2-3)
Ето, люде Мои! Моят Апостол Павел писа на всички ви:
“И тъй, остават тия трите: Вяра, Надежда и Любов; но най-голяма от тях е Любовта…” (I Коринтяни 13:13) 
Затова ви казвам:
Оня, който има Моята Вяра, той непременно ще хвърли котвата на Моята Надежда в Огъня на Моята Любов!
Блажени и Святи всички, които заговорят на Небесния Език на Любовта! Блажени и Святи всички християни, които изпълнят сърцата си с неизразимите и Огнени думи на Божията Любов!
Те непременно ще се намерят като свои сред свои си на Хълма Сион и в Небесния Ерусалим! Като съграждани на Светиите и като членове на Божието Семейство! Като братя на Първородния и като чеда на Единия Баща, Комуто е Вечна Слава от века и довека!
Ето, Аз ви чакам да заговорите с Мене!
С Моите думи на Моя Небесен Език!”
След тези Свои Святи и пречисти думи Господ прегърна сърцето ми и ме въздигна нагоре. За да ме въведе в Божието Светилище и там да чуя последните думи на моя Небесен Отец.

Leave a Reply