НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – IV ГЛАВА

4. НЕИЗРАЗИМАТА ДУМА “РАДОСТ”

(Видение за Любовта, която не се радва на неправдата, а се радва заедно с Истината)

Братко мой! Верни ми приятелю!
Аз сега се моля на моя Господ Огънят Му от тази пророческа книга да извърши съдба в сърцето ти. Съдба, която да те издигне високо. Съдба, която да те постави далече по-горе от местата на дяволската мерзост и запустение. Защото още малко и ние ще бъдем изменени завинаги. За да отидем в един нов свят на Правда, Светлина и Любов. Когато аз мисля за този свят, Огън на Радост запалва сърцето ми. Радост, че ще се явя пред моя Господ и Той няма да се срамува от делото ми, но ще ми въздаде от Вярността Си.
Днес измамата на дявола е накарала много човеци да търсят радост, вън от Бога. И такива, като преследват всичката възможна суета и измама на света, са готови да се радват на онова, което преминава. Без да размислят, че самата им радост е измамата на измамения плътски човек. Но Святото и Вечно Слово на Бога не говори за такава радост. И когато Апостол Павел е записал в посланието си:
“Радвайте се всякога в Господа; пак ще кажа: Радвайте се…” (Филипяни 4:4)
…той е имал на предвид именно Радостта в Господа, а не радостта на демоните, които завличат човешките души към ада.
Когато Исус дойде към сърцето ми, за да ми покаже десетата от неизразимите думи на Любовта, Той изглеждаше по-различно от когато и да било. От цялото същество на Исус се разпръскваха искри. Те излизаха от зениците Му, от ръцете Му, от устните Му. Сякаш някаква невидима електрическа мълния караше Спасителят да искри и да свети по един прекрасен и неизразим начин. Това ме накара с възхищение да Го попитам:
“Защо изглеждаш така, Господи мой? Защо цялото Ти тяло искри?”
А Исус с усмивка ми отговори:
“Аз идвам от тържеството на Божията Радост! За да ти дам да преживееш в Дух и Истина една от най-прекрасните думи на Любовта Ми. Думата Радост. Дума, която Апостолът Ми Павел записа в посланието си, като каза:
“Любовта не се радва на неправдата, но се радва заедно с Истината…”
Как мислиш тогава? Кой е белегът на Радостта, който всякога се явява в Огъня?”
“О, Господи мой! Без всякакво съмнение това са искрите. Понеже сега аз виждам как Ти искриш. Искрят очите Ти, искрят устните Ти, искрят ръцете Ти…”
“А ти виждал ли си искри в Огъня? И изобщо – кога искрите се появяват в едно огнище?”
“О, Исусе! Искрите се появяват тогава, когато огнището лумва от внезапен порив. Понеже при всяко силно лумване на Огъня, към Небето се издигат искри…”
Думите ми накараха Господ да ме погали с искрящата Си ръка, а след това да ми каже:
“Точно така е! Искрите наистина се появяват при лумването на Огъня. И понеже искам да дам на Моите да изпитат истинската и неземна Радост в сърцата си, то сега ще те направя свидетел на онази апостолска изповед, която гласи:
“…но пристъпихме до хълма Сион, до града на Живия Бог, Небесния Ерусалим, и при десетки хиляди тържествуващи ангели, при събора на първородните, които са записани на небесата, при Бога, Съдията на всички, при духовете на усъвършенстваните праведници, при Исуса, Посредника на Новия Завет, и при поръсената кръв, която говори по-добри неща от Авеловата…” (Евреи 12:22-24) 
След тези думи Господ хвана сърцето ми, като ме въздигна нагоре. Ето, че само след миг пред очите ми се разкри Небесният Ерусалим. И аз видях едно огромно и неизброимо число от ангели и Божии праведници, които стояха наредени в голям кръг около буйно разпален Огън. Видели Господ, те започнаха да се радват, а Огънят в средата на кръга видимо развълнува огромните си пламъци. Така Исус премина с мен край всички тях, като ме приближаваше до Огъня. А накрая ми каза:
“Виждаш ли този разпален Огън и кръгът от Моите свидетели около него? Ето, казвам ти, че това е Огънят на Святият Дух, Който е на земята, за да издирва, осветява и спасява човеците. Но ти сега седни в подножието Ми и гледай на онова, което ще се разкрие пред очите ти…”
С вълнение седнах и се загледах в гигантския Огън, който пламтеше и озаряваше лицата на всичките Исусови свидетели. И ето, че не след дълго Огънят започна да лумва и издига искри към Хълма Сион. А при всяко лумване, през редиците на Божиите свидетели и ангелите преминаваше Радост. Толкова чиста, толкова завладяваща и прекрасна, щото моето сърце й се отдаде. И вълни на непознато и невкусвано щастие запалиха цялото ми същество. А Огънят отново и отново лумваше, като издигаше стотици и хиляди искри. И нова Радост отново преминаваше през целия кръг от тържествуващи ангели и Божии праведници. Това ме накара да се обърна към моя Господ и да Го попитам, казвайки:
“Боже мой! Защо даваш на сърцето ми това тъй чудно и неизразимо щастие? Как да си обясня тия искри, които всеки път лумват в Огъня на Святия Дух и предизвикват това неспирно тържество от Радост?”
В отговор, искрящ както никога, Господ се изправи като ми казваше:
“Върви след Мене, за да влезеш с твоя Господ в Огъня. Защото сега ще ти дам да докоснеш една от хилядите искри, които правят цялото Небе да се радва и тържествува…”
Послушал Исус, аз станах и тръгнах след Него, като вече влизах в Огъня на Святия Дух. Тогава настъпи ново лумване на Огъня, а край мен и Него полетяха хиляди искри. И Господ, прострял мигновено ръката Си, хвана една от искрите, като я положи в дланта Си. А след това с нежен и любящ Глас ми каза:
“Докосни искрата! Виж смисъла на Небесната Радост и изпълни сърцето си с неизразимата дума на Моята Любов…”
Братко мой! Едвам бях протегнал ръката си и докосвах искрата, когато през сърцето ми премина видение. И ето, че аз виждах човек, паднал на колене пред постелката си. Той гледаше към Небето и плачеше в скръбта си, като казваше на Исус:
“Прости на мен грешния, Господи! Прости ми, че не Те познавах и вървях по път на смърт и зло! Прости ми, че ръцете ми бяха оръдия на злото, а езикът ми – острие на неправдата. Спаси ме, Господи! Поръси ме с Кръвта Си. Защото искам да бъда Твой! Сега и във Вечността!”
Човекът все така плачеше в горестта на сърцето си, когато Самият Свят Дух на Господа събра сълзите му и ги прибра в Огъня Си. И само след миг, въздигнал сълзите му в Небето, при Исус, Посредника на Новия Завет, и при поръсената Кръв, Святият Дух положи сълзите му в Огъня, разпален пред кръга от свидетели. И самите сълзи, предали всичката си болка и покаяние на Огъня, се превръщаха в тази едничка и скъпоценна искра, която светеше в дланта на Исус…
Самото видение ме остави без дъх. То ме накара да падна в нозете на Господ и да Му кажа:
“О, Исусе! Едва сега разбирам Радостта! Едва сега разбирам що ще рекат искрите на Огъня! Защото тук, на Небето, настъпва тържество дори и поради един грешник, който се кае. И не каза ли Ти, Исусе в притчата Си, че оня стопанин, като намери изгубената си овца, свиква приятелите си и им каза:
“Радвайте се с мене, че си намерих изгубената овца. Казвам ви, че също така ще има повече радост на небето за един грешник, който се кае, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние…” (Лука 15:6-7) 
В отговор на думите ми, Господ погали главата ми и ме възправи на нозете ми, като казваше:
“Сега виждам, че наистина разбра какво са искрите на Огъня и къде се намира Истинската Радост. А на всички Мои, които искат да доставят Радост на Господаря Си, Аз казвам:
Търсете изгубените Ми овце! И като ги намерите, доведете ги при Мен! За да имате сладката привилегия да бъдете посочени от Мене в Моя Ден. И на всеки от вас лично да кажа:
Влез в Радостта на Господаря си!
Тази е Моята Радост!
Тази е огнената и неизразима дума на Моята Любов!
Дума, която прави Огънят в Сион да лумва и разпръсква искрите на Вечното Спасение! Блажени, които проумеят и разберат как лумва Огънят Ми и как се издигат искрите му!”
Братко мой! Верни ми приятелю! Господ е давал много видения на сърцето ми. Но днес, след това най-прекрасно от прекрасните и най-живо от живите Му видения, аз искам да ти кажа:
Не се радвай на неправдата, но се радвай заедно с Истината! Участвай в Делото Господно със сълзи на очите си! Защото оня, който сее със сълзи, с радост ще пожъне, носейки снопите си! Амин и Амин!

Leave a Reply