НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – III ГЛАВА

3. НЕИЗРАЗИМАТА ДУМА “СЕБЕОБУЗДАНИЕ”

(Видение за Любовта, която премълчава всичко)

Братко мой! Верни ми приятелю!
Преминавам към деветата от неизразимите думи на Божията Любов с ясното съзнание, че там, където пламти Огънят на Незлобието, непременно ще се разпали и Огънят на Себеобузданието. Другояче не би могло и да бъде. Затова нека да ти предам думите на моя Господ, Който вече говореше на сърцето ми, казвайки:
“Ако Незлобието е силно да не държи сметка за зло, то непременно трябва да познаеш и Себеобузданието. Понеже за тази Моя неизразима дума Апостолът Ми Павел писа в посланието си:
“Любовта, която премълчава всичко…”
Кажи Ми тогава кои са нещата, които ти би премълчал?”
“О, Исусе! Това са всичките остри, зли и жлъчни думи, които дяволът би изпратил против сърцето ми…”
“А какви са думите на дявола? Не са ли те заредени с неговия огън, както и Моите думи са заредени с Моя Огън?”
“Точно така е, Господи! С думите си дяволът подклажда огъня на всяка ярост, злоба и омраза…”
“Знай тогава, че Себеобузданието е Огънят на Господ, който обезсилва и омаломощава огъня на дявола. И Аз сега ще те поставя във видение, в което ти напълно ще разбереш как Моят Огън побеждава дяволския…”
След тези Свои думи Господ постави видение пред сърцето ми. Аз отново стоях на Господния Път, а Огънят на Себеобузданието пламтеше в сърцето ми. И ето, че и този път дяволът ме забеляза. И като изкрещя към всичките си демони, посочи ме с ръката си, като казваше:
“Идете против живота на този и го опожарете с моя огън. Да видим тогава ще задържи ли той тия пламъци от Небето…”
Чули заповедта на началника си, стотици демони се събраха край него, като разпалваха дъха си от дъха на дяволските устни. Така те размахаха с ярост крилата си и побързаха да издухат огъня си в сърцата на посочени от дявола човеци. А човеците, с пламнали от огън сърца, дойдоха против мене на Пътя, като ми изкрещяха:
“Антихрист! Еретик! Лъжепророк! Господ да прокълне делото ти, понеже съблазняваш всички с книгите си!”
Искам или не, аз трябваше да видя как огнените им думи идват като въжета против сърцето ми. И ето, че точно тогава аз усетих как в краищата на въжетата на дяволския огън се появиха железни куки, които се забиха в плътския ми човек. И демоните, като опънаха въжетата, започнаха да дърпат плътта ми, та дано тя би реагирала по някакъв начин. Ставаше нещо подобно, както е при пиратите в морските битки. Там има специална атака, с възгласа:
“На абордаж!”
При такава атака пиратите хвърлят въжета, на чиито краища има куки. А когато куките се закачат върху корпуса на атакувания кораб, то тогава пиратите издърпват въжетата, за да скочат на кораба, който искат да превземат и разрушат. Ето така дяволът искаше да превземе и разруши плътския ми човек. И аз трябваше да усетя как “себе”-то ми се опитва да реагира. То ставаше все по-силно и силно, тъй че призовах Исус, като Му казвах:
“Господи мой! Думите на дявола дърпат плътския ми човек. И аз усещам, че себелюбието иска да превземе сърцето ми…”
“Ами обуздай това себелюбие!” – ми отговори Господ и продължи:
“Имаш Огъня на Себеобузданието! Какво повече можеш да искаш от Мене?”
В този миг аз мислено насочих всичкия Огън от Исус против железните куки, които дърпаха плътта ми. А демоните на лукавия, виждайки нещата, които върша, надъхаха още повече човеците, а те с още по-голяма ярост и злоба се приближиха към мен, като викаха:
“Отговори бе! Нямаш ли чест и достойнство да се защитиш? Не е ли мълчанието ти съгласие, че наистина си лъжепророк и антихрист? Ако не си такъв, непременно ще се защитиш. Иначе всички ще видят колко си гузен…”
Този път куките на дявола се опънаха твърде силно. И плътският ми човек, почти разкъсан, застана против сърцето ми, като охкаше болезнено:
“Позволи ми да се защитя пред тези хулители! В противен случай излиза, че съм гузен!”
А Огънят на Себеобузданието тихо ми нашепваше с пламъците си:
“Истинската Любов на Исус премълчава всичко! Помни тази Любов! Помни как злите човеци казваха на твоя разпнат Господ:
“Ако си Христос, слез от кръста и избави Себе Си!”
Но ти, бидейки охулван и разпъван от злите, на хулата им не отвръщай, но предавай делото си на Този, Който скоро ще съди живите и мъртвите…”
Ето така, братко мой, Огънят на Исус и плътския ми човек влязоха в схватка. И аз, за сетен път призовах Господ, като Му казвах:
“Спасителю мой! По-скоро бих умрял, отколкото да отговоря на тия хулители. Ти Сам ни предупреди, че ще бъдем мразени, хулени и наричани с всякакви зли думи поради Тебе. Усили Огъня Си, Исусе! Не позволявай на нечестивия да завлече плътта ми на територията на хулителите. Дай ми Силата Си да премълча на всичко, както и Ти, Господи премълчаваше…”
След последните ми думи Господ се приближи като докосна с ръка сърцето ми. А тогава Огънят на Себеобузданието се усили още повече. И пламъците му, като нападнаха на демоничните куки и въжета, започнаха да ги прегарят. Така накрая железните куки се стопиха в самия Огън, а въжетата изхвърчаха настрани. Това накара надъханите човеци да се спогледат и да си кажат:
“Тоя или е ням, или е ненормален. Явно няма и думица да изкопчим от него. Затова да го оставим на Господ да го убие…”
Ето, че почувствах огромно облекчение. Понеже плътта ми се върна под робството на духа, а Огънят на Себеобузданието тържествуваше във всичките ми помисли. Точно тогава Исус ми проговори, като казваше:
“Иди и предай това видение на всичките Ми братя и сестри. Иди и им дай посланието на Господ, че Огън се възправя против огън. И ако Огънят на Господ гори в духа на човека, огънят на дявола търси плътта. Така също Огнените думи на Моята Любов горят в сърцата на Моите, а думите на дявола идват против плътта. Но ако вие всеки ден поробвате плътския човек и го обуздавате с Моя Огън, то тогава никое от огнените въжета и никоя от огнените куки на дяволските думи няма да успее против вас. Но напротив – Огнени и любящи – вие ще превъзмогнете над дяволския огън и ще омаломощавате думите му, докато те напълно изчезнат…”
Премълчавай Злото, братко мой! И нека Огънят на Себеобузданието стане най-съвършеният защитник на сърцето ти! Амин и Амин!

Leave a Reply