НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА II – VI ГЛАВА

6. НЕИЗРАЗИМАТА ДУМА “МЪДРОСТ”

(Видение за Любовта, която не безобразничи)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Огънят от Божието Огнище все така гореше в сърцето ми и аз не исках да си представя, че мога да бъда нещо друго за моя Господ, освен въглен, който да дава Живот и Светлина. Но ето, че Господ отново ме посети с Присъствието Си, като ми казваше:
“Ела, Стефане! Защото имам да ти говоря още много. Понеже има още огнени думи на Моята Любов, които искам да изявя на Моите братя и сестри. Защото наистина е чудесно да си въглен в Огнището на твоя Бог. Но колко по-чудесно е да разбереш как след думата Смирение идва думата на Мъдростта…”
Думите на Исус бяха голяма наслада за духа ми. И аз, обърнал сърцето си към Него, Му проговорих, казвайки:
“Говори ми, Господи! Дай ми да видя и усетя Огъня на Мъдростта…”
В отговор Господ ме докосна с ръцете Си, като ми казваше:
“Мъдростта е петата от огнените и неизразими думи на Моята Любов! И тази пета дума Апостолът Ми Павел потвърди в посланието си, като записа:
“Любовта, която не безобразничи…”
Кажи Ми тогава! Как ти разбираш това – Любовта Ми да не безобразничи?”
Огънят на самата Божия дума вече се разпалваше в цялото ми същество, а в самите му пламъци блестяха твърде много отговори и истини. Ето защо отговорих на Исус, казвайки:
“Господи мой! Когато някой е изпълнил сърцето си с Твоя Образ, то той е станал свидетел на Твоята Любов. И аз зная, че най-святата задача и длъжност на тази Любов е никога да не изгуби Образа Ти. Понеже ако някой остане без Образа Ти, то на такъв делата биха станали безобразие, сиреч, дела без Твоя Образ…”
Господ се усмихна на думите ми и допълни казаното от мен:
“И ето тук е силна Мъдростта, момчето Ми. Понеже водените от Моята Мъдрост никога не губят Образа Ми, за да вършат безобразия. Но ако някой не иска Моята Мъдрост, то такъв човек непременно ще изгуби и всичката Ми Любов и Присъствие.
Ето, Аз отново ще те поставя във видение. В същото видение от предишната огнена дума. Ти пак ще бъдеш жив въглен от Моето Огнище, приел Образ на слуга. За да видиш какво се случва с тези, които искат Образа Ми и ония, които не го искат…”
След последните Си думи Исус отново ме постави в Огнището Си до останалите живи въглени. А след това вдигна ръка и извика с повелителен Глас, казвайки:
“Нека се приближат до Огнището Ми човеците, които искат да станат пастири по Божието Сърце…”
Чули Гласа на Господ, към Огнището се приближиха четирима човеци. Ето, че Исус докосна сърцата им, като полагаше в тях Образа Си. А след това посочи живите въглени, като им казваше:
“Човешкият Син не дойде да Му слугуват, но Той да слугува на всичките! И на вас, които искам да пасете агънцата Ми, дадох като Небесен Дар Образа Си. Ето с Този Образ Аз ви призовавам и ви заповядвам:
Влезте в Огъня Ми и се изпълнете с Любовта Ми. А след като пламнете – вслушвайте се в Мъдростта, която всякога съхранява Образа Ми в човешките сърца, понеже ги пълни със страх и трепет във вършенето на Божията Воля…”
Чули заповяданото от Господ човеците вкупом извикаха “Амин”. А след това започнаха да пристъпват, за да влязат. И ето, че първият дори не успя да докосне с крайчеца на ногата си Огнището, когато бързо отскочи назад. И като се хвана за опареното, извика на другите:
“Тая работа не става така! Не я разбирам аз така вярата. Дали наистина чухме призив да дойдем тука? И даже да чухме призив, то какъв дух ни е говорил? И какво значи това, че човек, определен и отделен за пастир, ще ходи да слугува на всички? Та къде му е тогава авторитета?”
Останалите, които все така правеха крачки към огнището, се спогледаха, но не му отговориха нищо. Ето, че вторият вече стъпваше всред въглените, като извика от болка. Но стиснал зъби, той си каза:
“Дай ми сила, Господи! Искам да съхраня Образа Ти и не ще се откажа от него…”
В отговор Исус протегна ръката Си към Образа Си в сърцето му, като му придаде вяра. И ето, че Огънят тръгна по нозете на човека, като го гореше и пламъците му пълзяха нагоре, към Образа на Исус. А когато и Образът пламна, човекът коленичи в жарта и с пламенно лице извика на Господа:
“Исусе! Любов моя! Да служа на Твоите е Живот за мене! Направи ме най-малък, за да опазя всякога Образа Ти!”
В този миг останалите двама, видели, че човекът гори и устоява, също направиха крачки, като стъпваха в Огъня. Но когато пламенните езици нападнаха на нозете им и се качваха към сърцата им, те с пищене излязоха от Огнището, като си казваха:
“Все сме си мислели, че ще служим на Бога с радост и удоволствие, а то какво излиза? Едни пламенни езици, които все едно и също повтарят:
“Умирай, слугувай! Умирай, слугувай! Умирай, слугувай!”
Но ние няма никак да умрем, а ще живеем! И ще бъдем пастири, които служат за респект и авторитет, а не прислужници, които ядат последни на масата. Не го щем този Огън! Не го щем!”
Със свито сърце гледах на ужасните изповеди на човеците, а тогава Исус ме попита:
“Кажи Ми какво повече можех да сторя от онова, което сторих? Дадох ли Образа Си на тия човеци?”
“Да, Исусе! Даде го на всичките!”
“Посочих ли им Огнището Си, където Образът се изпълва с пълнолетното мъжество на Христа? И дадох ли им Мъдростта, за да имат страх от Бога и да не изгубят Образа?”
“Да, Исусе! Ти им даде всичко!”
“Защо тогава те презират Огъня Ми? Защо първият дори не стъпи в Огнището, а другите двама побързаха да излязат? И да остане ли Образът Ми в сърцата на тия отстъпници, когато те не искат да любят с Моята Любов и да слугуват с Моето Смирение и Мъдрост?”
“О, Исусе! Да не бъде!” – извиках аз.
“И няма да бъде! Понеже Аз ще Си върна Огъня в Огнището, а тия ще оставя да вършат безобразията си…”
След тези Свои думи, с гневни очи Исус протегна ръка към отстъпниците и с показалеца Си заповяда на Огъня да се отдръпне от тях. И ето, че огнените езици вече се отдръпваха от човеците. Но заедно с отдръпването си, те отнемаха от сърцата им и Образа на Исус. А това ме накара искрено да извикам:
“Господи, гледай! Образът Ти си отива заедно с пламъците! И тия човеци остават без Образ!”
“Точно така е, момчето Ми. Ти правилно го рече – те остават без Образ! И сега вече би трябвало да разбереш защо Моята Любов не безобразничи…”
“О, Исусе! Сега разбирам, че ако някъде царува Мъдростта, то там Образът Ти остава съхранен и непокварен. И ония, които имат Образа Ти, стават Твои слуги, които Ти служат със страх и трепет. Но ако някъде не царува Мъдростта, то там непременно е дошло безумието, което кара плътските и егоистичните да отхвърлят Образа Ти и да се втурнат да вършат безобразия…”
“Иди тогава и кажи на Моите да напуснат всяко място, където се вършат безобразия. Защото на такова място няма Огнище, което да топли, и въглени, които да дават Живот и Светлина.
Ето, люде Мои! Истина ви казвам! Мнозина са били призовани от Небето да пасат агънцата Ми и да приемат Моя Образ, който е Образ на слуга. Но ако мнозина са били призовани, пак само малцина са били одобрени. А останалите, като са искали да бъдат господари, а не слуги, са изгубили Образа Ми и са станали насилници над Стадото. И с това тяхно безобразие Вавилон наедря и се напълни, а Църквата Ми отново стана малко стадо!
А колцина днес ще бъдат като този Мой Верен пастир, който претърпя на Огъня Ми и Ме призова да Му бъда Образ в сърцето? Казвам ви, че той никак няма да изгуби Наградата си. Понеже възлюби неизразимата дума на Моята Любов – Мъдростта, която пази Образа Ми и не безобразничи…”
Братко мой! Не знаех дали да плача за отстъпилите или да се радвам за този ревностен човек, който се превърна в жив въглен и стана пастир по Божието Сърце. Но сега ти казвам, че земните модели и представи за църкви и пастири са една голяма измама и едно голямо безобразие. Защото няма по-голямо безобразие от това – да изгубиш Образа на слуга и да си утвърдиш образ на насилник и грабител. А на такива сетнината от Бога е съвършено справедлива. И именно за тях ангелът в Откровението казва:
“Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си, той ще и да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева Му; и ще бъде мъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред Агнето…” (Откровение 14:9-10)
Амин и Амин!

Leave a Reply