НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА II – I ГЛАВА

1. “ГОСПОДИ, ПРИ КОГО ДА ОТИДЕМ?”

Братко мой! Верни ми приятелю!
Няма да е никак пресилено, ако ти кажа, че днес човешкото битие е задръстено от хиляди и милиони думи на смърт. Тези думи така са се вплели в човешките съдби, щото са станали не просто словесен речник, но дух. И когато човек изговаря всичките думи от този речник, той съзнателно или несъзнателно се обвързва с духа, от когото те са родени и вдъхновени. Това е достатъчна причина всеки от нас да вика със сълзи на очите си към Бога. И в този вик да събере всичката си възможна вяра, надежда и любов. За да моли Исус за освобождение от всичките думи на смърт и беззаконие, излезли от устата на дявола през последните шест хилядолетия и напълнили не просто земята, но човешките сърца.
Аз ще те помоля да си спомниш от Евангелието как Господ се възкачи на един хълм и започна да проповядва огнените думи на Своята Любов. Думи, говорещи за Неговата Плът и Неговата Кръв. Думи, говорещи за Неговата Съвършена Любов. Думи, говорещи за Неговото Небесно Царство. Думи, които земните човеци не понасят и никак не искат да допуснат в сърцата си. Какво се случи тогава, при изговарянето на огнените думи от устните на Исус? Случи се това, което е записано, а именно, че едни се съблазниха в Него, казвайки:
“Тежко е това учение; кой може да го слуша?” (Йоан 6:60) 
А мнозина други, не искайки да сторят място в сърцата си на огнените Му думи, просто отстъпиха от Него:
“Поради това мнозина от учениците Му отстъпиха, и не ходеха вече с Него…” (Йоан 6:66) 
И ето, че накрая Господ се обърна към дванадесетте, като ги попита с думите:
“Да не искате и вие да си отидете?” (Йоан 6:67)
А тогава Симон, наречен Петър, Му отговори, казвайки:
“Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот, и ние вярваме и знаем, че Ти Си [Христос, Син на Живия Бог] Светият Божий…” (Йоан 6:68-69) 
При кого да отидеш, братко мой? Задавал ли си някога този въпрос в сърцето си? И изпитвал ли си искрена и истинска нужда от Исусовите думи на Вечен Живот?
Ето, казвам ти, че мнозина днес въобще не знаят при кого отиват и защо отиват. Те са готови с часове да слушат думите на всяка човешка измама и лицемерие, но не и да понесат гонението от дявола, за да отидат при Господ и да слушат Неговите думи. Ето тук ти вече разбираш, че Исусовите думи имат нещо повече от всички останали думи. Те имат Присъствието, Огъня и Светлината на Святия Дух! Тъй че, когато приемеш в сърцето си думите на Исус, ти си приел Духа и Огъня на Исус!
Знай тогава, че всяка дума от Исус е Огън от Отца. Огън, който идва да живее в сърцето ти и да промени съдбата ти. Огън, който идва като личен свидетел на Божия Вечен Живот. Тъй че докато Огънят е в тебе и ти си в Огъня. А тогава и Божият Живот е в тебе, понеже и ти си в Живота. Казвам ти всичко това, за да имаш чудесното насърчение да прочетеш тази книга и да изпиташ с Дух и Истина що ще рече да заживееш неизразимите думи на Божията Любов, родени в Божия Огън.
“Господи, при кого да отидем?” – попита някога Петър.
И аз днес ти казвам с цялата си любов!
Иди при Господ Исус Христос! Иди при всичките Му думи на Вечен Живот! И като пожелаеш Огъня Му – стани огнен като Него! Защото Той е Същият – вчера, днес и до века! Амин и Амин!

Leave a Reply