НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА I – III ГЛАВА

3. НЕИЗРАЗИМИТЕ ДУМИ НА БОЖИЯТА ЛЮБОВ

Братко мой! Верни ми приятелю!
При все, че ти със сигурност си прочел достатъчно пророчески книги, дошли от Хълма “Мория” и сърцето ти е било изпълнено с благодарност и възхищение от нашия Господ Исус, пак сега аз те моля да пристъпиш към пророческите видения в тази книга с нагласата, че наистина влизаш в първия си учебен час на първия учебен ден. Казвам ти това, понеже собственото ми сърце се намери твърде малко и нищожно пред Святата Благодат и Небесна Светлина, с които Исус ме докосваше този път. Нещо повече – както у всеки първокласник въпросите са много повече от отговорите, така и в мен се родиха много въпроси, които побързах да задам на моя Господ. Така, стоейки до Него в Небесната стая на Апостол Павел, аз не издържах и Го попитах:
“Исусе! Как да обясня водителството Ти на всичките Ми братя и сестри? И как да им засвидетелствам, че наистина има един чудесен Небесен Език, който Ти искаш да научим? Та нали мнозина биха ми казали, че Ти ги разбираш и така – докато говорят земния си майчин език? Защо тогава да се посветят в научаването на Небесния, след като достатъчно добре Ти ги разбираш и в говоренето на земния?”
Слушайки въпросите ми, Господ се усмихна. А погледът Му към мен бе такъв, щото разбрах, че думите ми са били въплъщение на абсолютната наивност. Но ето, че Той ми проговори, като казваше:
“Защо смяташ в сърцето си, че Аз ви разбирам, когато говорите земните си езици? Не е ли по-вярно друго, а именно – че говорите земните си думи в Святото Присъствие на Ходатай, Който милостиво въвежда изговореното от вас пред Престола на Отца Ми? И самият факт, че ти сега говориш с Мен, а Аз те слушам, не го ли отдаваш на Святия Дух, в Чието Присъствие ти ставаш разбираем за Мен, а Аз ставам разбираем за теб?”
Думите на Исус бяха твърде дълбоки, за да Му отговоря в първия момент. Но после, като се замислих, в сърцето ми изплуваха категоричните думи от апостолското послание. Ето защо отново казах на моя Господ:
“Исусе! Павел каза на всички ни, че Святият Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания. И фактът, че той ги нарече неизговорими, не иде ли да покаже, че Святият Дух превежда нашите земни думи на самия Небесен Език пред Тебе, а също така и превежда Твоя Небесен Език, за да стане разбираем за нашата немощна плът?
Ето така разбирам, Господи мой, че всяка Твоя дума на Вечен Живот влиза в сърцата ни чрез Святия Дух. И ако не е Той, то нито една наша молитва не би преминала и възлязла пред Тебе и Отца…”
Този път думите ми удовлетвориха Исус. И Той, като протегна ръката Си и ме погали, продължи да ми говори, като ми казваше:
“Вярно е това, което казваш, момчето Ми. Но сега, за свидетелство на цялата Ми Църква, ти казвам, че Съвършената Воля на Отец Ми не е да бъдете странни и пришелци, сиреч, чужденци, но наистина да се намерите като Небесни хора, които говорят Небесния Език. Понеже докато Святият Дух превежда вашите земни думи на Небесния Език и Моите думи на земния ви език, то и до този момент, вие оставате другоезични за Царството. Но когато се посветите да научите Небесния Език, то тогава ще започнете да чувате Истинските Небесни думи в сърцата си…”
“Но как, Господи, ще стане това? Къде се крие разковничето на Небесния Език?”
В отговор Господ посочи с показалец пергаментите на Павел и пламналите в тях Небесни думи, като ми казваше:
“Огънят е разковничето! Огънят е Небесното перо на Твореца, с което Той пише всичките Си думи в сърцата ви. И не каза ли Йоан Кръстител, че Аз ще ви кръстя със Святия Дух и с Огън?
Ето, тайна изговарят устните Ми и нека всеки да я проумее:
Святият Дух идва, за да ви роди като младенци, но именно Огънят прави младенците да проговорят! Отец Ми е Дух и Неговите поклонници в Дух и Истина трябва да Му се покланят! А да се покланяте на Отец Ми ще рече да Му позволите да изпише в сърцата ви всичките огнени думи на Своята Свята Любов!
Огънят изписва Небесните думи, Църкво Моя!
А думите, изписани с Огън, пламтят в сърцата, които ги имат! И тези сърца наистина се научават и проговарят неизразимите думи на Божията Любов…”
Думите на Господ все повече разпалваха и запленяваха сърцето ми. А аз, останал с още въпроси, отново попитах Исус, като Му казвах:
“А защо, Господи мой, Павел написа в посланието си, че на човек не е позволено да изговори тези думи? Та нали Ти искаш именно това – всички човеци да заговорят на Небесния Език?”
В отговор Господ посочи с показалеца Си сърцето ми, като ме попита:
“Кой живее в това сърце – ти или Аз? Кой царува в това сърце – ти или Аз? Кой трябва да се покланя на Отца и да Му говори от това сърце – ти или Аз?”
“О, Исусе! Ти царуваш в сърцето ми!”
“Ами щом Аз царувам в сърцето ти, то не човекът Стефан, но Аз ще изговарям Небесните Си думи. Защото ако за човека Стефан те остават неизразими, то за Мен те са единствените, с които мога да общувам с Моя Отец! Разбирате ли Ме, люде Мои? Разбирате ли думите на Апостола Ми Павел? И проумявате ли най-сетне голямата разлика между земните и Небесните думи? Ето, явявам ви я:
Земните думи са думи, които се казват, а Небесните думи са думи, които се доказват! Не е голямо нещо да казвате, че обичате! Защото сте казали земни думи на земни човеци. Но истински превъзходното е да доказвате, че обичате, понеже тогава земното у вас е отстъпило на Небесното, и студът на земята е отстъпил пред Огъня на небесата. Ето затова всичките Небесни думи ще останат неизговорими и неизразими за земните човеци. Но ако някой има Моя Огън в сърцето си, той ще се покори на Огъня, за да бъде служител на Огнения Пламък. Не казва ли за това псаломът, в който хвалителят говори на Отца Ми:
“Който правиш ангелите Си силни като ветровете. И слугите Си като огнения пламък…” (Псалом 104:4) 
Ето, казвам ви, че слугите на Огнения Пламък всякога говорят Небесните думи на Божията Любов. И днес, когато вече съм осветил сърцата ви чрез свидетелството на пророка Си, Аз заповядвам на всички ви да пристъпите към Мене. За да ви направя огнени, пламенни, любящи! Затова ще дам на слугата Си да докосне всичките пламенни и неизговорими думи от пергаментите на Павел. Тогава самият Огнен Пламък ще ви яви свидетелството на Божията Любов и думите на Небесния Език!
Блажени и Святи всички, които проумеят делото, което Аз върша чрез пророка Си! Блажени и Святи човеците, които се молят за благоуспяването на тези видения, за които подготвям сърцето на слугата Си! Аз го изговорих! Аз го изрекох!”
Братко мой! След последните Си думи Исус докосна най-вътрешното на сърцето ми. И духът ми започна да изговаря всяка от дванадесетте огнени думи от пергаментите на Павел. Така за първи път в живота си разбрах, че Господ ми дава да говоря на Неговия Небесен Език.
Имай търпението, любовта и вярата на Светиите, за да дочакаш пълната пророческа изява на Божиите думи. И като знаеш, че за тези думи се плаща скъпа цена – моли се и бъди усърден за Делото, което Исус е силен да извърши за Своята Невяста! Амин и Амин!
Авторът

Leave a Reply