КНИГИТЕ НА СТРАШНИЯ СЪД – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С КНИГАТА НА ЖИВОТА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Измежду многото велики и дълбоки тайни, които Господ може да открие на сърцето ти, най-дълбока и най-велика си остава тайната, свързана с Книгата на Живота. Защо смятам така?
Именно защото става дума за необикновена Книга. За Книга, която няма да намериш в нито една библиотека, нито ще купиш от която и да било книжарница. Защото това е Книга, която може да чете само и единствено Всемогъщият Бог. В нея се записват имената на всички, които са били спасени от Господ Исус Христос и преобразени духовно от Святия Дух на Божието Слово.
Преди да ти разкрия видението, аз искам да изложа пред теб размишленията, които Святият Дух роди в сърцето ми. И така – аз те моля да погледнеш на собствения си живот, за да видиш как – искаш или не – името ти се записва в много книги. Като се започне от общинския регистър при раждането ти и се премине през всички други етапи от съдбата ти – училище, университет или пък работно място. Навсякъде ти трябва да фигурираш с името си – като личност и гражданин от обществото.
Изобщо – името става словесна изява на личността ти. То присъства в дипломата ти, в личната ти карта, в телефонния указател. Човек дотолкова свиква с тази утвърдена система, че вече не обръща внимание къде и как се записва името му. Но характерно за всички тези списъци, в които присъстват човешките имена, е това, че те малко или въобще не се интересуват от същността на човека. За тях е важно само името. Църквите, влюбени в светските модели, също не изостават по назад по отношение на имената. В много от тях се правят списъци и се издават членски карти на християните. А на по-маститите и по-привилегированите имената им се записват под ведомости за заплати.
Но виждаш ли, братко мой, че в един момент измамата става пълна?
Защото за някои хора факта, че са записани в църковен списък, става равносилен на Спасение и Вечен Живот. А отписването им от този списък вече се превръща в лична трагедия. Аз не смятам тук да ти напомням до какви уродливи измерения достига записването на човешките имена. Защото непременно бих ти напомнил как в Америка една от най-могъщите секти, именуваща се “Мормони”, изцяло се е специализирала да създава списъци с човешки имена и да поглъща със заблудителното си влияние хиляди по хиляди. Но точно тук искам да ти напомня коментарът на Господ Исус, когато учениците Му възрадвани дойдоха при Него и Му казаха:
“Господи, в Твоето име и бесовете се покоряват на нас…” (Лука 10:17)
А тогава Спасителят им отговори:
“Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, и на скорпии, и власт над цялата сила на врага; и нищо няма да ви повреди. Обаче, недейте се радва на това, че духовете ви се покоряват; а радвайте се, че имената ви са написани на небесата…” (Лука 10:19-20) 
Знаеш ли, братко мой, колко далечни са тези Христови думи за днешните църкви, претъпкани от тщеславни поклонници? Знаеш ли, че живеем във време, когато църквите предпочитат да се радват на изгонването на бесове, а не на това дали имената на членовете им са записани в Книгата на Живота? И ако има причина това да е така, то е, понеже вярващите се взират в нищо незначещи земни списъци. Били то списъци за библейски училища, за екскурзии, за помощи или за заплати.
Но защо ти е на теб да се радваш, че името ти фигурира във всякакви земни списъци, ако Господ не го е записал в Книгата на Живота? Защо му е на току-що пръкналото се презвитерче или на ухиления старейшина да си слагат бели табелки на черните сака, където са цъфнали имената им заедно със скъпоценните им постижения в църковната йерархия? За да се превъзнасят над братята и сестрите ли? Или да покажат, че техните имена струват много повече за Святия Дух, отколкото името на скромната вдовица, седнала на последния ред в събранието?
Нека ти кажа, че с видението в тази книга Исус ще вдигне толкова високо летвата за записване в Книгата на Живота, че на мнозина това ще им подейства стресиращо или угнетяващо. Но по-добре стрес и угнетение сега, отколкото ужасна изненада след Грабването на Църквата. Защото след Грабването земните човешки списъци ще си останат на земята. А във времето на Голямата Скръб от бездната ще изпълзи един амбициран и арогантен “човек на греха” и “син на погибелта”, който няма да има никаква друга длъжност пред пълзящия си баща, освен да прави списъци. Така е и записано в “Откровението”:
“И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата или на челата им; за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белег името на звяра, или числото на неговото име…” (Откровение 13:16-17)
А единственият начин да не се намериш в това време и пред този въплътен дявол, е днес и сега името ти да бъде записано в Книгата на Живота. Не в някоя земна книга, земен компютър и земен регистър, но горе на Небето.
Аз непременно ще ти припомня, че в много пророчески книги Господ ми даваше да свидетелствам за Книгата на Живота. Аз ще те предупредя, че както може да има записване в тази Книга, така може да има и изличаване от нея. И тогава за човека ще е без значение в коя религиозна деноминация се е нарекъл християнин. Защото в крайна сметка нас ни спасява Господ Исус Христос, а не църквите – каквито и да са те и които и да са те.
А сега нека вече да ти разкрия и видението, което Исус даде на сърцето ми. Аз все така седях на трона си пред Страшния Съд, когато Исус се приближи до Великия и Преславен Престол на Съдията, като взе от масата пред него Книгата на Живота. И ето, че Той се приближи, носейки Книгата в десницата Си. А след това я разтвори на масата пред мен, казвайки:
“Ето, слуго Мой! Сега разтварям пред теб Книгата на Живота! И ти, като я гледаш, кажи Ми какво ще видиш в нея!”
С вълнение погледнах към разтворената Книга, когато видях как от страниците й блести едно и също Име, написано в поредица от постоянно нарастващи числа на години. Ето защо отговорих на моя Господ, казвайки:
“О, Исусе! Ти вече Си давал на сърцето ми да види Книгата на Живота! И сега я виждам по абсолютно същия начин, както във видението от книгата за “Песента на Божия слуга Моисей”. Защото в тази Книга навсякъде блести едно и също Име – Името Исус…”
Господ се усмихна на думите ми, а след това ми проговори, казвайки:
“Да, така е! Аз наистина съм ти показвал Книгата на Живота неведнъж. Но сега ще направя нещо ново за теб. Защото ще ти дам диамантения Си писец и ще заповядам да посочиш с него върху което име си избереш…”
След тези думи Исус бръкна в мантията Си и извади диамантен писец, като ми го подаваше. Взимайки Господната принадлежност в ръката си, аз усетих как Святият Дух не просто ме изпълни, но преизпълни. Той премина през пръстите на ръката ми, като направи диамантения писец да заблести със слънчеви лъчи. И ето, че аз прострях писеца към Книгата на Живота, посочвайки едно единствено Име Исус, изсред многото имена. А тогава стана знамение. Защото, докоснато от писеца, Името пламна и се превърна в искрящ Дъх. А тогава – в Дъха на Името или някак под него – се появи земното име на спасения човек. Виждайки знамението, аз дръпнах изненадан писеца, а тогава Дъхът отново се запечата в Книгата, а земното име се превърна в Името Исус. Погледнах учуден към Господ, а Той ме подкани, казвайки:
“Докосни с писеца друго име! Докосни едно, две, три имена! Докосни всичките от страницата, ако искаш…”
С вълнение отново протегнах диамантения писец, а слънчевият му връх докосваше следващото Име Исус. Но и то, подобно на предишното, пламна и се превърна в искрящ Дъх, а под него се появи земното име на спасения човек. А когато писецът се отдръпна и от него, Името Исус отново се запечата в страницата на Книгата. Вече знаех, че което и Име Исус да посочех с писеца – знамението щеше да се повтаря и повтаря. Ето защо казах на моя Господ:
“Исусе! Видно е, че всички записани в Книгата на Живота, са запечатани с Твоето Име. Но видно е още, че запечатващата сила се дължи на искрящия Дъх. Понеже с Дъха се появява Името Исус и с Дъха това Име покрива земното име на спасения човек…”
“Точно така е, слуго Мой! Ето това исках да видиш, почувстваш и проумееш – че с искрящия Дъх Моето Име се запечатва върху земното име на човека, за да остане записан в Книгата на Живота.
Но ти сега Ми кажи:
Какво е тук искрящият Дъх? И защо именно Дъхът запечатва Името Ми?”
Слушах премъдрия въпрос на Исус, а Святият Дух трептеше в сърцето ми с предела на всяко изпълване. Ето защо се усмихнах на Спасителя и Му отговорих, казвайки:
“О, Исусе! Ти Си Небесният Адам, по Чийто Образ Отец ни осиновява и ни прави участници на божественото естество. И ако първият Адам се роди след като Бог вдъхна в ноздрите му жизнено дихание, то и потомците на Небесния Адам ще се родят от Божия Дъх. Защото Този искрящ Дъх е Святият Дух, Дъхът на Бога и Отца, изговорил Божието Слово!”
Слушайки думите ми, Господ се усмихна и ме прегърна с двете Си ръце. А след това с развълнуван Глас ми проговори, казвайки:
“Блажен си, слуго Мой! Защото сега сърцето ти се докосна до тайната на Книгата на Живота. Тази тайна, че Отец вдъхва Святия Си Дух в сърцата ви, когато повярвате на Божието Слово. Защото именно Словото е преобразяващата и новораждаща Сила на Божия Дъх, която ви прави да бъдете съобразни с Образа на Божия Син, за да бъде Той първороден между много братя.
Сега разбираш ли най-сетне защо при докосване от диамантения писец Името на Исус се превръща в искрящ Дъх, а под него се появява земното име на спасения човек?”
“Да, Господи мой! Сега разбирам всичките Ти думи! Но в мен остава пречудно благоговение към писеца Ти! Какво е той, Господи?”
В отговор на въпроса ми, Исус взе писеца от ръката ми. И като го вдигна пред очите ми, проговори със съкровен Глас, казвайки:
“В този писец е скрито Моето ново Име, което ще научите, когато се съберете при Мен. Но за свидетелство на Църквата Ми напиши, че Аз за вас съм Верният и Истинният.
Вярност и Истина са същината на писеца Ми!
Вярност, с която изпитвам всички, които искат да Ми бъдат Верни, та да ги запиша в Книгата на Живота!
Истина, с която проверявам доколко Образът Ми в човешките сърца е станал пълнолетен и Съвършен!
Ето затова с Вярност и Истинност ще ви призове Оня, Чието Име е Верен и Истинен!
Последвайте Ме със слугата Ми в останалите видения на тази най-свята пророческа книга! За да видите и проумеете останалите шест книги, освен Книгата на Живота. Защото в три от тях човеците ще се нарекат оправдани, изкупени и спасени. А в другите три човеците ще се нарекат проклети, нечестиви и осъдени!
Аз, Вечният Съдия на Страшния Съд, говоря чрез пророка Си!
Блажени човеците, които внимават на думите Ми!”

Едно мнение за “КНИГИТЕ НА СТРАШНИЯ СЪД – I ГЛАВА

Leave a Reply