ДЕНЯТ НА СТРАШНИЯ СЪД – IV ГЛАВА

4. ДЕНЯТ НА СЪДА ПРЕЗ МИЛЕНИУМА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Аз не зная дали наистина осъзнаваш каква книга е попаднала в ръцете ти и с какво послание Господ посещава сърцето ти. Но тук и сега искам да те предупредя, че Слово от Скритата Манна не може да се погълне наведнъж, нито да се проумее от един единствен прочит. Ние трябва да имаме вярата на древните израилтяни, които се уповаваха на Бога и безрезервно приемаха духовния авторитет на пророк Моисей. Те викаха към Бога в пустинята, за да им даде храна. И тогава Всевишният им наваля манна от Небето. Нещо повече – изричната заповед, дадена на израилтяните беше тази – да изяждат онова, което им е дадено за Деня, но да не го прибират от земята, нито да го складират на тъмно, понеже ще червяса. Ето така и аз ще предупредя всички в тази пророческа книга да я четат само през Деня, тоест, в присъствието на Святия Дух. И нека никой от читателите да не излиза от Деня, за да носи това пророческо слово на човеци от нощта и тъмнината. Защото тогава непременно ще се сблъска с яростната съпротива на червеите, запленили сърцата на нечестивите.
Може би ще ме попиташ защо тогава Моисей заповяда на Аарон да вземе от манната и да напълни златната стомна, която беше прибрана в Ковчега на Завета. Нямаше ли риск и тогава манната да червяса?
Истината е, че Словото от Бога се прибра в Пресвятото място, изпълнено от сгъстено Божие присъствие. Така, че манната, прибрана в Златната Стомна, не просто че не можеше да червяса, но щеше съвършено да се освети и запази за идните поколения. Именно по тази причина Апостол Павел щеше да напомни на всички ни в посланието си:
“Защото, братя, желая да знаете, че, макар да са били бащите ни всички под облака, и всички да са минали през морето, и в облака и в морето всички да са били кръстени от Моисея, и всички да са яли от същата духовна храна, и всички да са пили от същото духовно питие, (защото пиеха от една духовна канара, която ги придружаваше; и тая канара бе Христос), пак в повечето от тях Бог не благоволи; затова ги измори в пустинята…” (1 Коринтяни 10:1-5) 
И така, братко мой, още веднъж ще те предупредя, според както ме води Святият Дух, да благоговееш пред Скритата Манна на Господ Исус Христос и да не я споделяш в общение с нечестиви човеци, обладани от червеи. Защото именно червеите са причина за прекратяването на Божието благоволение върху древните богоотстъпници. Те са причината за Божия гняв и върху последните богоотстъпници.
И понеже говоря за червеи, то нека сега да ти напомня за една пророческа книга, която написах преди година и половина и тя стана достояние на Божиите чеда. Това е книгата за “Мерзостта, която докарва запустение”. В нея ставаше въпрос за същите червеи, за които ще се отнася видението, което предстои. Това са духовете на Едом, Мамон и Молох, на Езавел и Корей, и на Моав и Амалик. Седем червея, които са “седемте по-зли духове”, които влизат в човешкото сърце, за да го омърсят и разрушат.
За всички, които общуват със служение “Мория” в последните десет години, тези духове не могат да бъдат никаква изненада. Три от тях бяха изобличени и пронизани от Меча Господен по уникален начин. Понеже Господ даде на пророка Си да присъства на три съдебни процеса – процесите против Езавел, Корей и Мамон. И понеже става дума за съдебни процеси, случили се на Господен Съд, то тук и сега е мястото да ти кажа, че това е Съдът на Господ Исус Христос през времето на Милениума. Защото именно през Милениума ще се сбъднат пророческите стихове от двадесета глава на “Откровението на Йоана”, които гласят:
“И видях престоли; и на тия, които бяха насядали на тях бе дадено да съдят; видях и душите на ония, които бяха обезглавени поради свидетелстването си за Исуса, и поради Божието слово, и на ония, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото си и на ръката си; и те оживяха и царуваха с Христа хиляда години…” (Откровение 20:4)
Какво или кого ще съдят Господните съдии през времето на Милениума? И изобщо за каква Небесна привилегия и чест става дума в пророчеството на Апостол Йоан?
Истината е, че при Второто Пришествие на Господ Исус Христос ще има страшен сблъсък, при който Небесните войски на Верния и Истинния ще сразят войските на звяра при мястото, наречено Армагедон. Това ще бъде духовното и физическо унищожение на всички антихристи, които са приели белега на звяра, числото на името му и образа му в сърцата си. Именно тогава човекът-Антихрист и лъжепророкът, който е духът на Антихрист, ще бъдат хвърлени живи в огненото езеро, което гори с жупел. А Христос и Божиите Светии ще се установят в едно световно владичество, което ще продължи хиляда години. Както би могъл и сам да се досетиш, от този момент нататък светът никога повече няма да е същият. Всички форми на светско управление ще рухнат – били те монархически, републикански, демократични, авторитарни или тоталитарни. А наместо тях нашият Господ ще установи божествената теокрация, сиреч, управлението на Небето над цялата земя. И ако допреди пришествието на земята е имало доволно много политически лостове за контрол върху човеците, то от мига на Милениума, цялата власт и контролът върху целия свят ще бъдат предадени на Христос и Божиите Светии, посочени да бъдат съдии. Именно тогава ще се сбъднат думите, написани от Апостол Павел в “Първото послание към Коринтяните”:
“Или не знаете, че светиите ще съдят света? Ако, прочее, вие ще съдите света, не сте ли достойни да съдите ни най-малките работи? Не знаете ли, че ние ще съдим ангели? а колко повече житейски работи…” (1 Коринтяни 6:2-3) 
Искам още веднъж да прочетеш внимателно думите на Апостола. Той ясно казва, че “светиите ще съдят света”. Но освен това Павел подчертава и приоритета на Божиите Светии, като Господни съдии – “Не знаете ли, че ние ще съдим ангели? а колко повече житейски работи…” Така става ясно, че основната длъжност на Божиите съдии ще бъде свързана именно с осъждението на ангели. И както по-напред в тази книга вече казах, а тук ще повторя, това са именно падналите ангели, държани под мрак във вечни връзки за Съда на Великия Ден (Виж Юдово, 1 глава, 6 стих). А като вземем на предвид библейската правда, че един ден пред Господа е като хиляда години (Виж 2 Петрово 3 глава, 8 стих), то за Милениумът наистина остава да е времето за Съда на Великия Ден.
Аз благодаря на моя Господ, че дари Църквата Си с видения от три съдебни процеса, които ще се случат именно през Милениума. Но едновременно с това те моля да си представиш какво се случва в сърцата на тези паднали със Сатана ангели, които знаят, че са осъдени и с ужас очакват присъдата на Вечния Съдия.
Мислиш ли, че духовете на Езавел, Корей и Мамон просто биха се примирили със съдбата си, за да чакат стъписани времето на Съда?
Ако мислиш така, то много малко познаваш сърцата на престъпниците.
Нищо подобно, братко мой! В оставащото им време до Съда, тези паднали ангели ще се стремят да завлекат колкото е възможно повече човеци, за да не са сами в осъждението си. Те ще измамят не просто стотици или хиляди, но милиони и дори милиарди, за да ги завлекат в драмата на собственото си проклятие от Бога.
Мамон, ковчежникът на дявола, ще отвори цялата си световна съкровищница и ще пръска като обезумял злато и сребро, скъпоценни камъни и стотици милиарди банкноти, за да купи всичките продажни съвести на алчните и користолюбивите човеци.
Езавел, чародейката на дявола, ще впрегне всички чародейни устни за тотален умствен и сърдечен контрол върху плътските човеци. Тя ще гримира човешките сърца с грима на фалшивата си теология и демоничните си доктрини.
Корей, насилникът на дявола, ще впрегне всичките кръволоци по цялата земя. Светските вълци – за да водят жестоки войни за политическа и икономическа изгода. Църковните вълци – за да насилват над всички църкви и да ги поставят в постоянна зависимост и контрол от няколко най-големи вълчи глутници.
Молох, съблазнителят на дявола, ще разпали огъня на всяка любов към света и всичко светско. За да накара отстъпилите от Христос църкви да заприличат на светски партии и на лъскави земни царства.
Едом – лукавият разменител на дявола, ще приготви червени ястия, кое от кое по-привлекателни и пожелавани, за да се осъществи масовото отричане от Небесното първородство в Името на Исус, за сметка на всякаква светска и политическа изгода.
Амалик – духът на всяко користолюбие, ще накара хиляди църковни богаташи да се вживеят в притчата на Исус, и да бъдат досущ като оня безумец, който тръгна да събаря старите си житници, за да си построи още по-впечатляващи от тях, като забрави за глада и пределното изтощение на сиромасите и онеправданите.
Моав – духът на плътската похот, още повече ще стегне редиците на религиозното християнство, за да го накара още по-усърдно да жертва на идоли и бесове, докато се помрачи и последната искрица на вяра в Бога и на общение със Святия Му Дух.
А сега си представи за какво число от демонични връзки може да става дума. Понеже всичките световни поклонници на седемте сатанински червея, ще бъдат вързани в сърцата си именно от тях. И ако някой от тези поклонници би възроптал против Съдията, че не е прострял ръката Си, за да го опази, то няма ли тогава пророческите свидетелства от Хълма Мория да бъдат не просто Свещеното обвинение на Христос, но и напълно справедливия Божий Гняв, който ще сполети нечестивите?
Знаеш ли с колко страшна болка и неописуемо злострадание се заплащат видения против началства и власти на нечестието? Знаеш ли, че всеки от тези седем червея лично е идвал да отмъщава на сърцето ми, понеже Мечът на Пророческия Дух го е пронизал и направил явен за Божиите чеда? Знаеш ли, че тримата най-големи в царството на мрака – змеят, звярът и лъжепророкът – отмъщаваха на сърцето ми в последните седмици и месеци?
И ако аз ти задавам тези въпроси, то не е, за да се хваля, а за да те предупредя за сериозността на всичко, което предстои. Защото Милениумът непременно ще дойде и Съдът непременно ще се състои. А колкото до нещо повече от това, то нека сега да продължа с видението, което ми даде Исус. Ето какво ми каза Той, когато хвана в ръката Си вторият от Мечовете, който беше забит във вода:
“Слуго Господен! Страх и трепет, като гигантска буря, сега нападат седалището на беззаконието и скритите в нечестието си червеи на Сатана. Защото дойде времето Съдията да им проговори – не като на противници, а като на осъдени ангели. Дойде времето да вдигна Меча Си и да накарам да закипят от ужас всичките води на нечестието, които направиха пълноводен гнусния на Сърцето Ми Ефрат. Защото днес казвам на седмината страшни и велики в царството на тъмнината:
Горко ви, духове на нечестие! Защото Милениумът Ми наближи, и свитъците на присъдите ви, вече се разтварят в ръцете на Съдията! Треперете червеи, поради Скритата Манна, чрез която ще направя явен Съда Си над вас! Опълчете се против Съдията, но силата ви няма да удържи, а ще се стопи в сърцата ви, поради вечните връзки, с които сте пазени за Съда на Великия Ден!
Ето, Аз вече въвеждам пророка Си в Съда на Милениума! И като му посочвам престола, на който ще седи до Мен, явявам в сърцето му плановете Си!”
След тези последни думи Господ докосна с ръка главата ми, тъй щото сърцето ми беше пренесено напред, в бъдните години и във величествения Милениум на Исус. Така аз видях, че Господ вече ме водеше из улиците на съградения за Него Ерусалим. И ето, че Съдията ми посочи високо здание, което ми изглеждаше много познато. Така ние влязохме в него и аз видях, че това беше мраморна зала, в която огромни колони държаха прозрачен покрив, направен от особен кристал, който се пречупваше като дъга. В самия център на залата имаше рубинена маса, около която бяха разположени десетки тронове. А докато аз гледах, Господ отново ми проговори, като казваше:
“Гледай слуго Мой! Защото това място е познато на сърцето ти. Ти идваше тук, когато описа виденията със съдебните процеси против духовете на Езавел, Корей и Мамон! И сега ти казвам, че ако в миналите видения ти беше просто наблюдател, то на Своето Си време в Милениума Господ ще те направи да бъдеш един от съдиите Му. Защото измежду слугите на Царя в последното време, в твоето сърце Аз написах най-много обвинителни присъди против Вавилон, против духовете му, и против самият Сатана. Но сега искам да покажа на сърцето ти онази невидима сфера, която служеше за извеждане на обвиняемите пред Съдията. Защото в нея е заложено бъдещото осъждение на нечестивите човеци при Страшния Съд на Моя Бог и Отец…”
След последните Си думи Той с властен Глас извика, казвайки:
“Ангели на Съдията! Скоро донесете в Моето Присъствие духовната сфера, в която ще се осъществява разпитът и осъждението на нечестивите духове!”
Послушали думите Му, в съдебната зала влязоха ангели, които се приближиха до Исус, носейки духовната сфера в четирите й краища. И ето, че аз видях как в най-горната част на сферата имаше духовна мембрана. Тя завършваше във външната си част с вързан за нея диамантен писец, чийто връх беше готов да пише върху разтворена книга. Това ме учуди, тъй като не можех да си обясня мембраната, нито писеца с книгата. А Господ, като ме погледна, каза:
“Не се учудвай на това, което виждаш. Защото сега ти казвам, че във времето, когато нечестивите духове бъдат изправени пред Съдията, за да отговарят за делата си, тази духовна мембрана ще трепти от изповедите им. И Отец Ми, Сърцеведецът, като издири всичките човешки сърца, които са били свързани някога с разпитваните паднали ангели, ще заповяда на диамантения писец да пише върху осъдителната книга, която е поставена на върха на сферата. Така, с изповедта на всеки нечестив дух, ще се съберат и огромно число от обвинителни присъди, които ще касаят човеците, свързани с него…”
Думите на Исус ме изумиха. Ето защо отново Го попитах:
“Но каква е тази книга, Исусе?”
А Господ ми проговори, казвайки:
“Виж писаното, слуго Мой! Виж как Апостол Йоан е казал:
“Видях и мъртвите големи и малки, стоящи пред престола; и едни книги се разгънаха; разгъна се и друга книга, която е книгата на живота; и мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите…” (Откровение 20:12) 
Виждаш ли, че освен Книгата на Живота, се разгръщат и едни други книги? Знай тогава, че книгата на демоничните изповеди, поставена на върха на сферата, е просто една от “другите книги”. Но за свидетелство на Моята Църква предупреди, че няма нищо тайно, вършено от демони или човеци, което да не стане явно. Тъкмо обратното – Апостолът Ми Павел написа на всички ви, че Господ не съди явните, но тайните дела на човеците.
Ето, спомни си думите му:
“…в деня, когато Бог чрез Исуса Христа ще съди тайните дела на човеците според моето благовестие…” (Римляни 2:16)
А къде да станат явни тези тайни дела, ако не на Съда през Милениума, където осъдените ангели ще изповядат цялата си кариера за Сатана от мига на падането им от Небето? Знаеш ли колко сърдечни връзки ще бъдат изобличени и осветени пред Съда на Милениума? Знаеш ли колко тайни поклони пред Сатана ще станат явни? Защото, колкото до явния си живот, дяволските поклонници искат да дадат добра представа на човеците. Тъй щото да спечелят тяхното възхищение и ръкопляскане, почит и уважение. Но там, пред Страшния Съд, Отец ще осъди нечестивите именно според написаното от диамантения писец на Божията Правда върху книгата на демоничните изповеди…”
Думите на Исус ме накараха да коленича пред Него и да Му кажа:
“Ах, Господи мой! Простри спасителните Си ръце към всичките Божии чеда! И накарай всички да си спомнят сериозното предупреждение на пророк Исайя:
“Освободи се от връзките по шията ти, пленена дъщерьо сионова!…” (Исайя 52:2) 
Едва чул думите ми, Господ пламна от огнена ревност. И с огнени светкавици в очите Си Той гневно ми проговори, казвайки:
“Мълчах ли Аз през всичките години, в които блудницата уголемяваше тялото си и вършеше гнусните си безобразия?
Мълчах ли Аз, когато безумни пастири продаваха сърцата си за една тлъста банкова сметка, за да проповядват оттам насетне словото на сатанинската съблазън?
Мълчах ли Аз, когато чародеи, надъхани с всичката възможна злоба и нечестие, те заляха с вълни от хули, лъжи и проклятия?
Мълчах ли Аз, когато Господните стада се завеждаха в плен от наемници, а всяка от овцете им умираше от глад?
Не дадох ли чрез тебе един пълноводен Гион и една горчива Мера? Не дадох ли на верните Гласът на Архангела и Звука на Тръбата? Не посочих ли на искрените и истинските пътят на Святото общение с Мен, което започва след Гетсимания и Голгота, по пътя на Възкресението и Възнасянето, та чак то Венецът на Славата? Не ви ли дадох четирите кодранта на Спасението, за да не останете в тъмницата, но да възвеличите Господа – било в живот или смърт? Не изпепелих ли свитъка на старовременната змия в адските й покои? Не разруших ли стените на съблазняващия камък? И най-сетне – не се ли явих на Църквата Си като Скъпоценния от Сион? Какво повече да иска Сионовата дъщеря, за да се освободи от връзките по шията?
Но ето, казвам ти, че ти трябва да понесеш Кръста на великата Ми Скръб! Тази Скръб, че Младоженецът призова на Сватбата Си всички, но ще се явят малцина! Тази Скръб, че Скъпоценният от Сион призова всички към Стените Си, но ще се съградят малцина! Тази Скръб, че Последният Ной влезе в Ковчега Си, но ще Го разпознаят малцина!
А колкото до нещо повече, казвам на всички ви:
Във времето на Моя Съд през Милениума ще бъдат осъдени всичките паднали ангели! И след осъждането си ще бъдат хвърляни в огненото езеро! Изповедите на тези осъдени ангели непременно ще послужат за последните и най-страшни обвинения в Деня на Страшния Съд!
А колкото до Страшния Съд на Отец Ми и всички книги, свързани с него, то ще дам за тях на слугата Си видения в нова книга!
Тя ще бъде последното свидетелство, с което Съдията вика и предупреждава преди времето на Съда!
Блажени човеците, които приемат пророк в името на пророк, защото такива награда на пророк ще получат! Блажени духовните победители над дявола и омразните му духове, понеже такива ще имат Сила от Мене да проумеят Скритата Манна!
Блажени човеците, които не престават да Ме слушат, докато още говоря чрез слугата Си! Те непременно са чистите по сърце, които съм осветил и оправдал пред Моето Съдилище! Аз го изговорих! Аз го изрекох!”

Leave a Reply