ДЕНЯТ НА СТРАШНИЯ СЪД – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С НОВИТЕ ГЛЪТКИ ОТ СКРИТАТА МАННА

Братко мой! Верни ми приятелю!
Аз не зная дали можеш да си представиш колко голяма е привилегията да бъдеш от Господните съдии през времето на Милениума. Но сега ще ти кажа, че тази привилегия в никакъв случай не може да бъде изненадваща новина за просветените Божии хора. Още Апостол Павел в “Първото послание към Коринтяните” написа на всички ни:
“Или не знаете, че светиите ще съдят света? Ако, прочее, вие ще съдите света, не сте ли достойни да съдите ни най-малките работи? Не знаете ли, че ние ще съдим ангели? А колко повече житейски работи…” (1 Коринтяни 6:2-3) 
Когато Христовият слуга заявява, че ще съдим ангели и житейски работи, той казва именно това, което прочитаме. И не е нужно много да напрягаме умовете си, за да проумеем, че ангелите, които ще съдим, много отдавна са станали демони и бесове, ръководени от Сатана. Ето тези демони и бесове не могат да понесат писането на тази пророческа книга. Не просто редовите демони и бесове, но началствата и властите на нечестието, в което е затънал светът. А ако Господ се е обещал да ни направи съдии, седящи на златни престоли, то какъв ли трябва да е животът ни за Него преди получаването на Небесната привилегия? Каква ли трябва да е вярата ни, за да влезем в Радостта на Господаря си?
Нека ти кажа, че ако днес Исус допуска в живота ни злострадание и страшно гонение, то причината може да бъде само една:
Ние трябва да станем свидетели на Сион и обвинители на Вавилон!
Ти знаеш ли що ще рече да станеш обвинител на Вавилон?
Това е делата на вярата ти в Бога могъщо да обвиняват църковните богоотстъпници и да жилят нечистите им съвести. Това е да бъдеш като трън за тщеславието и себеправедността им, които са причина те да не могат да те понасят. Това е с цената дори на физическия си живот да се намериш в правдивите стихове на “Откровението”, които гласят:
“Горко, горко на великия град, в който всички, които имаха кораби по морето, се обогатиха от скъпоценностите му; защото в един час запустя! Веселете се за него, небеса и вие светии, вие апостоли и пророци, защото съда, с който вие бяхте осъдени, Бог отсъди над него…” (Откровение 18:19-20) 
Не можеш да очакваш, че с живота си ще обвиняваш мнозина в отстъпление и скрит сатанизъм, а те няма да реагират. Не можеш да си пожелаеш лукса да живееш необезпокояван от демони, ако Господ вече е положил в сърцето ти словото, с което ще ги съди и осъди през времето на Милениума. Но ето затова днес Исус ще ти даде благословен достъп до Скритата Си Манна. Защото всички пророчески книги, които си получил от Хълма Мория, са Свещеното обвинение на Вечния Съдия против блудницата Вавилон, и против цялото демонизирано земно християнство, което се поклони на змея, звяра и лъжепророка, като ги нарече “Отец, Син и Святи Дух”.
А сега, братко мой, нека ти разкрия и самото видение, при което Господ ми даде да пия отново от Златната Стомна със Скритата Манна. Ето какво ми каза Той:
“Слуго Мой! Запиши думите Ми на книга. И нека сега отворят сърцата Си всички, които храня, възрастявам и утвърждавам в Словото на Божия Пророчески Дух. Защото казах в предишни книги, но тук отново ще повторя, че вие сте най-здравото и най-твърдото поколение против дявола, което се е раждало по лицето на земята. Родили сте се в най-усилното време на умножено беззаконие, за да бъдете скъпоценни и непоклатими камъни до Камъка от Сион. Вие сте посочени за преден фланг и първи фронт при Моето Пришествие, когато непременно ще накажа света за злините му и нечестивите за всичкото им нечестие. И ако Аз непременно съм ви видял като победители, то тогава се пригответе да приемете божественото Ми обещание:
“На тогова, който победи, ще дам от скритата манна…” (Откровение 2:17)
И като последвате Мен и слугата Ми, запишете в сърцата си всичките скъпоценни думи и видения в тази пророческа книга. Защото тя е дадена за свещениците на Бога и Отца, и за съдиите, които ще застанат до Вечния Съдия…”
След тези последни думи Господ протегна ръката Си, като докосна главата ми. И ето, че аз духовно се пренесох в Неговата стая, където сърцето ми отново съзря Златната Стомна със Скритата Манна. Поставена върху кедровата маса, тя ме теглеше с невидима сила. А тогава Исус се усмихна и ми проговори, като казваше:
“Зная, че очакваш да ти позволя да отпиеш от Златната Стомна. Но преди да го сторя, Аз искам да видиш какво ще извадя от мантията Си…”
Ето, че Спасителят бръкна в мантията Си и извади Меч. А след това, вдигнал го в десницата Си, го стовари и заби в самото дърво на масата, тъй щото от удара хвръкнаха Небесни искри. Това искрено ме изненада и аз отворих устата си, за да възкликна. Но Исус повторно бръкна в мантията Си и извади втори Меч, който също надигна и заби върху масата, тъй щото още повече искри хвръкнаха настрани. А докато аз не можех да си обясня действията Му, Той за трети път бръкна в мантията Си и извади трети Меч, като го надигна високо над главата Си. И като обви около дръжката му двете Си ръце, стовари и него върху масата, тъй щото този път не просто хвръкнаха искри, но пламна огън. Едва тогава Той взе Златната Стомна и я поднесе в ръцете ми, като казваше:
“Пий, слуго Мой, от Скритата Манна на твоя Господ! И нека онова Святото, което е в Стомната, да просвети сърцето ти и да отвори очите ти, за да разбереш какво представляват Мечовете на Съдията, приготвени за Неговия Съд…”
С вълнение взех в ръцете си Златната Стомна, като я надигнах и отпих от нея. И ето, че Манна с дъх на мед и кориандрово семе се разля из целия ми дух и изпълни дълбочините на сърцето ми. И взрив от Светлина се разпръсна в мен, тъй щото усетих, че се разтварям в Святата Истина и Вечната Правда на Сион. А зениците ми, просветени както никога, отново погледнаха към Мечовете на Съдията. Видял духовното ми преображение, Исус вдигна ръка и посочи към масата, като ме попита:
“Какво виждаш, Стефане?”
Погледнал Мечовете, аз побързах да отговоря на Господ, казвайки Му:
“О, Исусе! Виждам как първият Меч е забит в камък, вторият Меч е забит във вода, а третият Меч е забит в огън…”
“Точно така е, слуго Мой! Но ти сега простри десницата си и докосни всеки от Мечовете, като започнеш от първия. Така те ще проговорят на сърцето ти и ще ти явят длъжността си към Съдията…”
Сърцето ми започна да прелива от блаженство поради пречудното благоволение на Исус. А Той, като се усмихна, просто одобрително поклати главата Си, а очите Му настойчиво ме подканиха да изпълня заповедта Му. Така аз прострях ръката си, като докоснах първия Меч, забит в камък. А тогава искри преминаха по пръстите ми, а Мечът ми проговори, казвайки:
“Аз съм Съдът на Святия Дух и Божието Слово!
Аз съм Христовото Съдилище и през мене постоянно преминават всички, които трябва да бъдат одобрени за Божието Спасение или отхвърлени и заклеймени като Божии отстъпници! Одобрените, преминали през мене, утвърждават имената си в Книгата на Живота! Неодобрените, осъдени от мене, биват изличени от Книгата на Живота! А аз стоя забит в камък, защото изпитвам Твърдостта на Божиите Светии!”
Послушал Святите думи на Меча, аз паднах на коленете си, за да му се поклоня. А след това отново се изправих и докоснах втория Меч, забит във вода. И ето, че повторно искри преминаха през пръстите ми. А Мечът ми проговори, казвайки:
“Аз съм Съдът на Съдията Христос и на посочените от Него за съдии през Милениума! През мене ще преминат всички ангели, които не опазиха своето достойнство, но напуснаха вечното си обиталище в Сион, за да бъдат вардени за времето на осъждението им! Аз стоя забит във вода, понеже чрез мене Съдията ще накаже всичкото нечестие на великата река Ефрат, и на всички останали реки и води на световното и сатанинско нечестие!”
За втори път аз паднах на коленете си, като се поклоних на Меча поради твърде Святите и велики думи, които излязоха от протежението му. А като се изправих, протегнах десницата си и към третия Меч, забит в огън. Този път през пръстите ми преминаха не просто искри, но огнен пламък. И чрез пламъка Мечът ми проговори, като казваше:
“Аз съм Съдът на Бог Отец! Страшният Съд след свършека на старото небе и старата земя! Аз съм Съдът, който ще съди мъртвите, събрани пред Престола на Всемогъщия! Аз съм последният Съд, с който приключва всичко старо, преди Отец да подари Скинията Си на човеците и те да бъдат Негови люде, а Той да бъде техен Бог! Оправданите от мене според писаното в Божиите книги, биват записани в Книгата на Живота! Осъдените от мене според писаното в Божиите книги, биват хвърлени в огненото езеро, което гори с жупел! Блажени всички човеци, които бъдат оправдани от първия Меч, за да не чакат времето на последния!”
Тежките и огнени думи на третия Меч ме притиснаха да падна по лице в присъствието на Господ и пред нозете Му. А Исус, като ме хвана с ръцете Си и ме възправи, ми проговори, казвайки:
“Разбра ли сега какви са трите Меча на Господния Съд, слуго Мой?”
“Да, Исусе! Разбрах всичко!
Божият Съд започва от Божието домочадие чрез първия Меч на Духа и Словото, който е Твоето Съдилище!
Божият Съд продължава с втория Меч през Милениума, когато Ти и Твоите съдии ще осъдите демоните и бесовете на Сатана!
Божият Съд приключва с третия Меч след хилядата години, когато Отец поразява старото небе и старата земя, а смъртта и адът предават мъртвите си, за да бъдат съдени според написаното в Божиите книги…”
Исус ме погледна, а очите Му бяха пълни с толкова божествена строгост и отговорност, щото едвам удържах лъчите Му. И тогава Той ми проговори, като казваше:
“Между многото съдбоносни видения, които е получавало сърцето ти, това последно видение е най-съдбоносното. В него Съдията даде на сърцето ти да познае времената и съдбите на Неговия Съд. Защото всяко време на Господния Съд е Ден, в който се изявяват делата на демони и човеци. От Деня на Христовото Съдилище до Деня на Страшния Съд. И сега ти казвам, че Аз лично ще те заведа в Деня на всеки от Мечовете. За да свидетелстваш със Скритата Манна за Христовото Съдилище, за Съдът на Милениума, и за Страшния Съд на Моя Бог и Отец.
Блажени човеците, които внимават, когато Съдията им говори от вратите на сърцата им. Блажени човеците, които нямат причина против Меча на Съдията, нито Мечът има причина против тях! Те наистина ще се нарекат Господни съдии! Една последна Южна царица и едни последни Ниневийски мъже, които ще осъдят света за нечестието му, и падналите ангели за насилието и лукавството им. А сега, слуго Мой, пребъдвай в молитва пред Лицето Ми! За да може Скритата Манна още повече да обнови ума ти и просвети сърцето ти относно дълбоките съдби на твоя Господ и Бог!
Аз непременно ще те посетя и ще ти дам да видиш как действат Мечовете на Господния Съд! Първите два ще опишеш в тази книга, а последният – в нова пророческа книга!”

Leave a Reply