ТРАПЕЗАТА НА МЪДРОСТТА – IV ГЛАВА

4. СМЕСЕНОТО ВИНО НА МЪДРОСТТА

Братко мой! Верни ми приятелю!
Човекът може да преживее много докосвания от Бога. И сърцето му може да се наслади от красотата на много видения. Но сега, когато вълнението пулсира с Огъня на Отец в сърцето ми, аз вече зная, че преживях най-истинското и най-прекрасното видение и докосване от моя Господ. Защото във всички други видения Той стоеше до мен и хранеше сърцето ми с Благостта и Светлостта Си. Но във видението с Жертвения Агнец на Кръста Той не беше до мен, а вътре в мен. И този път Неговият Живот беше не моето съзерцание и наслаждение за сърцето ми, но самото участие на духа ми в Живота на Божия Син.
Да, братко мой! Защото, зает да давам отговори на много търсещи от Бога сърца, дойде мигът да намеря Отговорът на собственото си сърце.
Защото Той е бил Отговорът!
Той е бил Причината и Смисълът!
Той е бил Фокусът на всичкото гонение върху мен!
Той е бил и Прицелната точка на търсещото ми сърце!
Аз не искам да наливам в ничие сърце от моето свидетелство, но горещо се моля на Исус – Той Самият да влезе в сърцата, за да им даде Собственото Си свидетелство. Тогава Верните непременно ще разберат, че пътят към Сион преминава през Кръста. И този Кръст не може нито да се заобиколи, нито да се прескочи. Защото именно чрез Кръста Верните ще намерят достъп до Обяда на Бог Отец и до жертвените Му юнци.
Сега нека отново те върна към видението в Божието Светилище. Защото аз и Мъдростта стояхме пред Огъня и Светлината на Отца. И Небесната девойка коленичи пред самото Светилище, като казваше на Всемогъщия:
“Отче мой! По Твоята Съвършена Воля слугата Ти бе въведен пред Святия Ти Олтар. И Твоят Пречист Агнец бе положен в сърцето на слугата Ти, за да стане Жертвата на Твоя Син и жертва на Твоя слуга…”
В отговор на думите на Мъдростта из самия пламтящ Огън се протегнаха две огнени ръце, които ме хванаха, а аз усетих че се изгубвам във вълни от Любов и Светлина. Тогава Гласът на Отец започна да извира изсред собствените извори на духа ми, като ми казваше:
“Сега разбра ли колко дълъг е пътят на Божия пророк?
Разбра ли колко е труден върхът на Кармил?
Защото, ето, твоето служение пред Лицето Ми остави бразда в Сърцето Ми и Аз те възлюбих като Собствения Си Син. Защото при всичкия вятър на злоба и човешко отрицание ти никога не се отказа да следваш Гласа Ми и да вършиш онова, което Ми е угодно. Ето, в Святото Си Име се заклех и написах с ръката Си постановление, че непременно ще докосна, привлека и спася мнозина от изток и запад чрез сладкото благоухание на слугата Си. Защото ще ти дам смесеното вино на Моята Мъдрост. За да укрепя отпадналите и да дам Живот на мъртвите.
И, ето, Стефане! Влез отново пред Моя Свят Олтар, за да видиш съвършените дела на Мъдростта Ми! И да дадеш на народа Ми от смесеното вино на Моята слугиня…”
След тези думи на Бог Отец аз отново видях как огнените ръце ме поставят до Небесната девойка. А тя, като се усмихна, хвана ръката ми и тръгна към Святия Олтар на Отца. А че очите ми отново видяха същата зала с огромната маса във формата на буквата “П”. Но този път в самата зала имаше много повече жертвеници, отколкото при първия път. Това учуди сърцето ми и затова попитах Мъдростта:
“Кажи ми, защо този път жертвениците са толкова много? При влизането ни първия път тук беше само жертвеникът с Божия Свят Агнец, а сега очите ми виждат много повече…”
В отговор на въпроса ми Небесната девойка посочи с ръка към самите жертвеници, като ми казваше:
“При първото ти влизане пред Божия Свят Олтар ти трябваше да видиш твоя Господ Исус, като Жертвен Юнец. Но сега прицелът на видението е такъв, щото да разбереш какво е смесеното вино, което аз приготвям за Обяда на Моя Бог и Отец. Затова наблюдавай онова, което сега ще направя пред сърцето ти…”
След последните си думи Мъдростта се приближи към огромната маса и взе от нея една от златните чаши, които бяха поставени пред всеки от столовете. И като се приближи към жертвеника на който беше поставен Божият Агнец, тя приближи чашата към самия улей на жертвеника, като освободи пътят за Кръвта от Вечната Жертва. Ето, че кКръвта на Исус започна да се влива в чашата, а аз гледах с твърде голямо благоговение в сърцето си на онова, което Мъдростта вършеше пред очите ми. А когато очаквах тя да напълни чашата до горе, стана така, щото Мъдростта затвори пътя на Кръвта и вдигна чашата към себе си. След това се приближи към мен, като ми каза:
“Ето, Стефане! Това е виното на твоя Господ и Спасител! Опитай го и виж как Силата Божия ще го потвърди в сърцето ти…”
С треперещи от вълнение ръце аз взех подадената ми от Мъдростта златна чаша, като я поднесох към устните си и отпих. И ето, че Кръвта на Исус се разля вътре в мен, тъй че самата тя извика Божията Сила. А пред очите ми отново изникна видението с Голготския Кръст и аз виждах как от прободените ръце на Спасителя течеше Кръвта на Спасението ми. Затова съвсем тихо казах на Мъдростта:
“Всевечна слугиньо на моя Бог и Отец! Това вино е Кръвта на Исус! И то ми дава опрощение на греховете ми, Спасение и Вечен Живот. Вкусвайки самото вино аз видях как пред очите ми се яви Кръстът на Голгота…”
Мъдростта се усмихна на думите ми и отново пое с белите си ръце златната чаша. А след това, като я постави на масата, взе друга златна чаша, като ми казваше:
“А сега нека отида при другите жертвеници. За да ти дам да опиташ и от кръвта на другите юнци…”
След тези свои думи Небесната девойка се приближи до първия от другите жертвеници. И като освободи кръвта на жертвата, отново поднесе златната чаша към улея, тъй че кръвта потече в чашата. И когато чашата бе пълна до половина, тя отново спря кръвта при улея на жертвеника и се приближи до мен, като ми казваше:
“Отпий сега и от това вино. И виж как Силата Божия ще го потвърди в сърцето ти…”
Вълнението ми се надигаше с всяка изминала секунда. И затова, като протегнах ръце, взех чашата от ръцете на Мъдростта, като побързах да я поднеса към устните си и да отпия. И ето, че кръвта от втората чаша се разля вътре в мен, а аз се усетих твърде странно. Това не беше кръвта на Исус, но въпреки това в нея имаше твърде голяма сила. И вътре в сърцето ми Огънят на Отца пламна твърде силно, тъй че пред очите ми се яви видение, в което аз виждах как един млад и прекрасен младеж принасяше на Небето от даровете на ръцете си. Той държеше младо и съвършено бяло агне, току що заклано, като казваше на Отца:
“Отче мой! Приеми приноса ми! И благослови труда на ръцете ми! Защото по Твоята Свята Воля Ти Си запазил живота на човешките чеда и пак чрез Твоята Свята Воля ще ги спасиш от злото…”
Миг след думите на младия човек иззад гърба му изскочи друг, който с коварство и изненада заби нож в гърба му, тъй че кръвта на младия поклонник на Бога рукна… И тази беше кръвта, която аз отпивах от самата чаша. А Мъдростта, без да чака отговора ми, взе трета чаша и се приближи към друг от жертвениците, като отново я напълни с кръвта на жертвата. И като се приближи към мен, отново каза:
“Отпий и от тази чаша! За да разбереш смисъла на смесеното ми вино…”
Едва оставил втората златна чаша, аз протегнах ръка и взех от третата чаша, като побързах да отпия и от нея. И този път вкусът на кръвта беше същият, както при втората чаша. А Божията Сила отново изпълни сърцето ми с Огън и Светлина, тъй в духа си вече виждах мъж с гъста брада, който държеше свитък в ръката си. И докато с бързи крачки мъжът тръгваше от светилището до олтара, стана така, щото иззад гърба му отново изскочи тъмен човек с коварни и злобни очи, като го нападна и повали на земята. В следващият миг злият вече забиваше остър нож в гърба на Божия мъж, тъй че мъжът изохка и изпусна свитъка от ръката си. Така от тялото му рукна кръв… Тази бе кръвта, която аз отпивах от третата чаша. А благоговението и преклонението ми пред Мъдростта и Божията Сила в сърцето ми станаха толкова големи, щото аз паднах в нозете на Мъдростта, като извиках:
“Сестро моя! Любов моя! Аз познах вкуса от виното във втората и третата чаша, защото моят Небесен Баща ги потвърди в сърцето ми. Защото с втората чаша ти ми даде да пия от кръвта на Авел, а с третата – от кръвта на пророк Захария, който беше убит между светилището и олтара. И това е виното, което моят Небесен Баща всякога е изливал в сърцето ми, за да стане животът ми като на един от Неговите пророци…”
“Точно така е! Защото кръвта на Божиите пророци е Божият Пророчески Дух, Който предупреждава от земята, докато Кръвта на Исус е Святият Дух, Който спасява от Небето. И ако Исус ви даде пример с Кръвта Си, та да пожелаете Неговото страдание, пророците на Отец също ви дадоха примера си, та да пожелаете и тяхното злострадание. И не каза ли Апостол Яков на всички ви:
“Братя, вземете за пример на злострадание и на твърдост пророците, които говореха за Господното име…” [ (Яков 5:10)]
И ако Исус се прекланяше пред Своя Небесен Отец и вършеше съвършено Волята Му, то не каза ли Сам Той на всички Свои никак да не пренебрегват жертвените юнци на Отца. Не каза ли Той на всички ви, че както пиете от Неговата Кръв, която ви дава Спасение и Вечен Живот, така трябва да пиете и от кръвта на Божиите пророци. Защото и едната и другата кръв хвалят и изявяват Отца в Един Дух. Затова и Спасителят предупреди, като каза:
“Затова, ето, Аз изпращам до вас пророци, мъдри и книжници; едни от тях ще убиете и ще разпънете, а други от тях ще биете в синагогите си, и ще ги гоните от град в град; за да дойде върху вас всичката праведна кръв проляна на земята, от кръвта на праведния Авел до кръвта на Захария, Варахиевия син, когото убихте между светилището и олтара. Истина ви казвам: Всичко това ще дойде върху туй поколение. Ерусалиме! Ерусалиме! Ти, който избиваш пророците, и с камъни убиваш пратените до тебе, колко пъти съм искал да събера твоите чада, както кокошката прибира пилците си под крилата си, но не искахте!” (Матея 23:34-37) 
А искат ли днес човеците кръвта на Праведния и праведната кръв на пророците? Искате ли смесеното вино от Трапезата на Моя Отец?
Защото, ето, казвам ви, че никой, който презира кръвта на праведните, няма Кръвта на Праведния! Защото в кръвта е Животът, а в Живота е Духът! Защото скъпоценна е пред очите на Моя Отец кръвта на пророците Му! И смесеното вино ще рече да се покорите на Онзи, Който предупреждава отдолу, за да намерите Онзи, Който спасява отгоре, за да изпълните писаното:
“Внимавайте, да не презрете този, Който говори; защото, ако ония не избегнаха наказанието, като презряха Този, Който ги предупреждаваше на земята, то колко повече не щем избегнем ние, ако се отървем от Този, Който предупреждава от небесата!” (Евреи 12:25)
След тези свои думи Небесната девойка се приближи при трите чаши. И като изсипа съдържанието от втората и третата в първата, взе пълната първа чаша, като ми казваше:
“Ето, Стефане! Това е смесеното вино, което Отец Ми иска да дадеш на народа Му! Защото в това последно време има едно благовестие за Небето и то е пророческото благовестие. Само с пророческото благовестие човеците ще вкусят от Кръвта на Божия Жертвен Агнец, но и от кръвта на всичките Божии юнци, които благоухаят пред Божия Олтар! Само с пророческото благовестие човеците ще дойдат на Обяда на Отца и ще насядат на Небесната Трапеза с Господ своя Бог!
Затова нека отново те въведа пред Божието Светилище. За да чуеш думите, които Бащата изпраща към всичките Си синове…”
След тези думи Мъдростта хвана ръката ми и така двамата с нея излязохме от Божия Олтар, за да застанем отново пред Божието Светилище. А тогава слугинята на Отца отново коленичи пред Огъня и Светлината на Отца като Му казваше:
“Отче мой! Положих златната чаша със смесеното вино в сърцето на слугата Ти, според както Ти ми заповяда. И ето, че сега слугата Ти стои пред Лицето Ти, за да чуе думите Ти…”
В отговор на изреченото от Небесната девойка, Отец проговори от самото Си Светилище, като ми казваше:
“Аз съм Изпълващият всичко във всички! Аз бях в Моисея! Аз бях и в Еремия! Аз бях във Давид! И пак Аз бях в Соломон! А както бях в тях, така и днес съм в теб с Духа Си!
Ето, изпращам те сред всички, за да явиш какво е говорил Гласът Господен! Защото днес вашият Бог и Отец поглежда от Святото Си обиталище и казва на всичките човеци:
Ето, приготвих Обяда Си! Юнците Ми са заклани на жертвениците пред Моя Свят Олтар! Дойдете на Сватба! И знайте, че чашите на Младоженеца и Невястата непременно ще бъдат пълни със смесеното вино на Мъдростта Ми! Който пие от това вино днес, той ще го пие и в Деня на Сватбената Вечеря! А който отхвърли Святите Ми думи в тази книга от Сърцето Ми, той ще пие виното, приготвено в линовете на Гнева Ми! Аз го изговорих! Аз го изрекох!”

Leave a Reply