МЪДРОСТТА, КОЯТО Е ОТГОРЕ – V ГЛАВА

5. СТЪЛПЪТ НА МИРОЛЮБИЕТО

След думите на Господ ние се приближихме до стълпа на Миролюбието. И аз протегнах ръцете си към самия стълп, както сторих и първия път. А от допира на ръцете ми със самия стълп стана така, щото усетих в сърцето си прилив от вълни на могъщо Божие течение. Тези вълни буквално потопиха духа и сърцето ми, тъй че макар и изправен аз вече се усещах, като носен от Божията Сила. Дълбоко вътре в мен нещо започна да се променя. Сякаш една невидима ръка подреждаше отново мислите на цялото ми сърце. А с това подреждане аз почувствах неизживяван до този момент небесен покой. Чувствах такава прекрасна нагласа в сърцето си и такава утеха и нежност за душата си, щото със сигурност исках това изживяване да не свършва. Докато все така докосвах стълпа на Миролюбието с ръце, аз се обърнах към моя Господ, като Го попитах:
“Исусе! Каква е тази прекрасна хармония, която ме завладя? Каква е тази сила, която ме докосна твърде дълбоко и сякаш, че преподреди цялото ми сърце? Защото аз я усетих като вълните на могъща Божия река…”
В отговор на думите ми Исус каза:
“Това, момчето ми, е докосването от Божия Мир вътре в теб. Този Мир нахлу в дълбочините на сърцето ти, за да подреди всичките ти помисли и чувства по правилния начин. И ето, че ти сега усещаш мира в неговата най-голяма пълнота. Пълнотата, която идва чрез Мъдростта…”
“А как, Господи мой, да обясня тази пълнота на братята и сестрите си? Как да им кажа, че подобно състояние е твърде прекрасно и съвършено? Как да им покажа пътят към този стълп на Мъдростта?”
Исус се усмихна на въпросите ми, а след това каза:
“Иди и кажи на Моите, че всеки, който иска да намери пътя към стълпа на Миролюбието, трябва да положи в сърцето си Небесната Истина, че съгласието с Бога струва повече от всяко друго съгласие. Защото, ето, когато ти си съгласен с Моя Отец и Той е съгласен с теб, то тогава приоритетите в сърцето ти са подредени по правилен начин. Именно Мъдростта, Която слиза отгоре, е превъзходно силна да подреди тези приоритети. Именно подреждането доведе сърцето ти до мир и покой…”
Думите на Исус ме накараха да Му задам нови въпроси. Затова отново Го попитах:
“Исусе! А какво значи да подредим приоритетите в сърцето си?”
Исус се усмихна и на Свой ред ме попита:
“Нима не знаеш какви са приоритетите? Нима не съм научил всички ви, че първо трябва да търсите Божията Воля? Нима не ви казах да се молите с молитвата, която е заредена от Духа на Мъдростта? Ако ти се молиш на твоя Отец първом да бъде Неговата Воля, а не твоята, то тогава не простираш ли ръцете си именно към този стълп на Мъдростта? А когато Святият Дух влезе дълбоко в сърцата ви и постави всяко нещо на правилното му място, то тогава вътре във вас хаосът ще отстъпи място на хармонията. И сърцата ви изцяло ще се покорят на Сърцето на Моя Бог и Отец. Но когато маловажните неща в живота ви бъдат поставени на трон, който не им подхожда или на пиедестал, който не им подобава, то тогава те влизат в конфликт с Божията Воля. И този стълп на Миролюбието вече не може да подейства в живота ви.
Кажи Ми тогава – кое бе едно от първите дела, които Святият Дух стори в живота ти? И не Го ли изпратих Аз, за да те вдъхнови в познаването на този стълп на Мъдростта?”
Слушах Исус и трябваше смирено да призная, че думите Му са абсолютно точни и верни. Затова Му казах:
“Господи мой! Никога няма да забравя как преди осем години Святият Дух вдъхнови сърцето ми, за да напиша книгата “Съгласни в Името на Исус”. Именно тогава аз наистина преживях подобно докосване от Божията Мъдрост, макар че сега пълнотата е несравнимо по-голяма…”
“Помисли тогава какво е било докосването от Мъдростта за онези Божии люде, които бяха истински миротворци пред очите Ми? Какво бе докосването за един Даниил, който стоеше в рова с гладните и освирепели лъвове? Не допусна ли Отец Ми пророкът Му да бъде хвърлен в ямата? И изгуби ли Даниил мира в сърцето си или още повече го увеличи?”
“Увеличи го, Господи…”
“А защо го увеличи? Не затова ли, понеже знаеше, че може да уповава на Божията вярност и закрила? Не затова ли, понеже обичаше Божия Живот повече от собствения си живот и Божията Воля повече от собствената си воля? Но колко от вас разбират, че у Моя Отец няма изменение или сянка от промяна? Колко от вас разбират, че Той никога не греши в съдбите, които налага над всичките човеци? Колко от вас са способни да повярват, че Той има съвършен контрол над всяка секунда от живота ви? Да искаш ли тогава повече от онова, което Той е отредил? Или да искаш ли нещо различно от онова, което Той е заповядал?
Спомни си думите Ми! Спомни си как казах на всички ви, че и космите на главите ви са преброени. И според онова, което съм казал, си спомни думите в “Еклесиаст”, където Мъдростта говореше из сърцето на Соломон, като му казваше, че:
“…това, което е недоизпълнено, не може да се брои…” (Еклесиаст 1:15) 
Как тогава разбираш думите Ми, че Отец Ми е преброил дори космите на главите ви? Не иде ли това да ти покаже, че Той веднъж вече е видял живота на всеки човек от всяко поколение и род, за да преброи и космите по главата му? Защото само онова, което е изпълнено, то може да се брои. И ако един толкова велик Господар знае целия живот на слугите Си, то да искат ли слугите друг живот, освен онзи, които веднъж вече е видян?
Но ето, мъдри думи излизат от устата на твоя Господ! И блажени са всички, които ги приемат в сърцата си! Мъдростта на Отца Ми почита и работи за мислите на Господаря си, а не за мислите на слугите! Вие, които ходите с вяра в Моето Име, трябва да направите мислите на Господаря господаруващи в сърцата ви, а собствените си мисли да превърнете в слуги на мислите на Господаря. Защото само тогава ще имате Небесния мир и покой!
Но ако някои от вас поставят собствените си амбиции и желания над Мисълта и Желанието на Моя Отец, то тогава такива губят стълпа на Миролюбието и няма да го намерят, докато не поставят Господаря на трона, който Му подобава…”
Слушах моя Господ и сърцето ми прекрасно Го разбираше. Защото думите Му ме накараха да разбера, че всички провали и падения в живота ми са идвали точно тогава, когато собствените ми мисли са преставали да бъдат слуги и са ставали господари над сърцето ми.
Моля те да разбереш това, скъпи ми братко! Защото в това усилно време, когато беззаконието е умножено, ние се нуждаем от благословения и благодатен допир до стълпа на Миролюбието. Защото само тогава ще участваме в съвършените планове на Бог Отец и сърцата ни ще се наслаждават на Божията Сила. А сега нека премина към свидетелството от допира до стълпа на Кротостта.

Leave a Reply