МЪДРОСТТА, КОЯТО Е ОТГОРЕ – IV ГЛАВА

4. СТЪЛПЪТ НА ЧИСТОТАТА

След думите Си Исус отново хвана ръцете ми и само след миг ние се намерихме пред мраморните стълпове на Мъдростта. А Господ ми посочи първият стълп, който бе стълпът на Чистотата, като каза:
“Докосни го! И нека сърцето ти се допре до пълнотата, която ти дава Моят Отец и Бог…”
След думите на Исус прострях ръце към първия стълп и го докоснах…
В следващия миг из всичките ми вътрешности и жили се разля такова божествено присъствие, че ръцете ми мигом побеляха и сърцето ми потръпна от неизказана радост. Аз се усещах чист, както никога преди. Нещо повече – самата чистота нахлу с такава сила в мислите ми, щото вътре в себе си усетих едно прекрасно състояние, което нямаше земен аналог. Това бе вяра, която с всеки изминал миг ставаше все по-малка и едновременно с това – все по-силна. Това ме учуди и смая. Всичко в мен се свиваше, а аз ставах все по-свободен и блажен. И там, където вярата освобождаваше пространство, настъпваха вълните на Божията Любов. И аз усещах как сърцето ми много повече иска да люби, отколкото да вярва. Да, братко мой! Чувствах се любящ, а не вярващ. Малък, а не голям. И онова прекрасно учение на Спасителя стана толкова естествено и разбираемо за сърцето ми, щото в един миг се питах дали това все още е стълпът на Чистотата. А Исус, като се усмихна и ме докосна с ръка, каза:
“Забеляза ли какво стори Чистотата на Мъдростта в сърцето ти?”
“Да, Господи мой! Тя сякаш, че се разшета вътре в мен, тъй че смали вярата ми, а освободи място на Любовта. И това искрено ме учуди и смая. Освен това Ти стана много по-достъпен за ума ми и сърцето ми. И учението Ти стана така достъпно и простичко, че човек би бил блажен да Те следва с този допир от Мъдростта…”
“Точно така, момчето Ми. Защото всички трябва да помните как Моят Апостол и служител Павел ви предупреждаваше да не загубите Простотата и Чистотата, която дължите на Мен. Чудно ли ти е тогава, че там, където е Чистотата, идва Простотата? А Простота и Чистота ще рече Любовта да превъзхожда вярата, и делата да превъзхождат думите. Защото вярващите са мнозина, а любящите – малцина. Онези, които презрат Чистотата, тръгват да търсят растеж за вярата си, като предават сърцата си на мъдрост, която не е Моята. И никой от тях не разбира, че тогава вместо стълпа на Мъдростта, намират примките на мъдруванията. А не предупреди ли същият този Мой Апостол, че мнозина ще се извратят в мъдрувания и несмислените им сърца ще се помрачат? Но ако Аз съм ви завещал толкова чисто и просто учение, то защо мнозина Ми викат: Господи! Господи! – а не вършат онова, което съм заповядал?
И ето това е чистотата, момчето Ми:
Да оставиш Господ да вярва вместо теб, а ти да посветиш сърцето си на Неговата Любов! Защото Господ твоят Бог има вяра, повече от твоята. И не ти трябва да Го впечатляваш с твоята вяра, а Той да те впечатли с Неговата. Когато се оставиш на Неговата вяра, то тогава цялото ти сърце се изпълва с онази Любов, която е свидетел на Простотата и Чистотата.
Спомни си тогава кои в Евангелието бяха човеците, които се нуждаеха от Чистота? Кои Ми се молеха да ги очистя? Не бяха ли това прокажените?”
“Така е, Господи мой…”
“Кой от вас разбра Духа на Моето Евангелие? Кой от вас проумя, че именно прокажените са свидетели на духовната нечистота? И ако искате още мъдрост за сърцата си, то проумейте и разберете, че всички онези, които преминаха в празни и безплодни мъдрувания, изгубиха първият от стълповете на Мъдростта. Защото развратиха сърцата си с мъдрост, която не слиза отгоре, но е земна, животинска, бесовска. И като изгубиха Простотата и Чистотата, която дължат на Мен, те попаднаха под властта на лъжепророка. За да лъжат и мамят всички човеци, че Господ иска от тях дипломи и образование, кариери и постове, когато всичкият копнеж в Сърцето на Отца Ми е бил този – да възлюбите ближните си така, както Аз ви възлюбих! Сега разбра ли какъв е допирът от този първи стълп на Мъдростта?”
“Да, Исусе! Сега разбрах, че там където е Чистотата на Мъдростта, там идва и Простотата. За да оставим Ти да вярваш, а ние да любим…”
Исус се усмихна на думите ми, а очите Му заблестяха радостно. И Той добави към думите ми, като каза:
“Нека всички Мои си спомнят думите Ми! Нека всички прокажени знаят, че по времето на пророк Елисей бяха мнозина нечистите, но само един се очисти и той беше сириецът Нееман. Така и днес са мнозина онези, по които лепне проказата на човешкото мъдруване и бесовска мъдрост, наречена теология. Но свидетели на този първи стълп на Мъдростта ще се нарекат само онези, които като Нееман се покорят на пророческото слово, за да преживеят очистващо и съживяващо покаяние. Колкото до останалите, които презряха първия стълп на Божията Мъдрост, те никак няма да намерят пътя към Дома на Мъдростта.
А сега нека да се приближим към втория от стълповете на Мъдростта. Защото това е стълпът на Миролюбието…”

Leave a Reply