МЪДРОСТТА, КОЯТО Е ОТГОРЕ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Братко мой! Верни ми приятелю!
Искам да знаеш, че ако има нещо, което трябва да спечели нашето възхищение и преклонение, то това е Божията Мъдрост. Защото светът гъмжи от хиляди мъдрости, но всички те са обречени да се прекратят. За да остане единствената възможна Мъдрост, която е отгоре.
През изминалите години Господ Исус така промени сърцето ми, че аз започнах да възприемам Божията Мъдрост по един различен от човешките критерии начин. Защото около мен всички говореха за мъдрост от позицията на онова желание и копнеж, с който тя заприличва на своеобразен склад или съкровище. Сиреч – да търсиш мъдростта, като богатство, което да положиш в сърцето си. Подобни желания и копнежи никога не успяха да се закрепят в мен. Моето сърце отказваше да приеме мъдростта по този користолюбив начин. Нещо повече – аз все повече и повече виждах Божията Мъдрост, като невидима сила, която съвършено управлява съдбите на целия свят и на цялото човешко битие. Докато дойде миг, в който бях разбрал, че Бог е, Който задвижва и върши всичко на Небето и земята. И участието или неучастието в Неговата божествена Сила ни прави да се приближаваме или отдалечаваме от Неговата Мъдрост. Това бе твърде дълбоко знание за мен и Господ трябваше да отвори очите ми, за да го разбера напълно. Затова нека ти предам думите на моя Спасител, с които Той призова сърцето ми към прекрасната Божия пълнота. Ето какво ми каза Той:
“Аз дойдох при теб, за да дам на братята и сестрите Си един помазан и просветен поглед към Мъдростта на Моя Отец. Защото тя е, която върши всичко на Небето и земята. Чрез нея едни ще придобият Вечния Живот на новото небе и на новата земя, а други ще бъдат отсечени и хвърлени в огненото езеро. Защото на Моите не им е останало друго усилие и друга стъпка, освен усилието да станат чеда, родени и вдъхновени от Мъдростта. И Моят последен Храм, който Отец Ми ще въздигне на Святия Си Хълм чрез слугите Си, пророците, непременно ще е белязан от делата на Мъдростта.
А какви са делата на Мъдростта?”
“Господи мой! Тези дела са светли и истински. Те са белязани от Святата ръка на Бог Отец. И аз вярвам, че ако древният Соломон съгради Храма, изпълнен от пребогатата Божия Мъдрост, то и последният Соломон ще бъде изпълнен от тази Мъдрост…”
“Не просто изпълнен, но преизпълнен. Защото, ето, твоят Господ е повече от Соломон. Затова и делата Му, явяващи се в слугите Му, ще превишават многократно мъдростта на древните. И Славата на последния Божий Дом непременно ще е по-голяма от Славата на първия. Затова нека сега ти покажа първото от дълбоките видения, свързани с Мъдростта…”

Leave a Reply