ДНИТЕ НА ЗЛОТО II – IV ГЛАВА

ЗА ЦЪФТЕЖА НА БАДЕМА И ТЕЖЕСТТА НА СКАКАЛЕЦА
(ОСМАТА СЪЛЗА НА ХРИСТОВАТА СКРЪБ)

Братко мой! Верни ми приятелю!
Ако има дума, с която Господ да показа на сърцето ми състоянието на целия свят в тези последни месеци и години, то това е думата “бунт”. И тази дума, (която е дух) е превърнала битието на стотици милиони и дори милиарди човеци именно в непрестанен и ужасен бунт. Бунт против Божиите заповеди. Бунт против Божиите наредби и повеления. Бунт против съвестта. Бунт против всичко, което е свързано с Вечното и Свято Име на Бога. Да живееш всред такъв бунт и да опазиш сърцето си чисто, е възможно най-голямото изпитание, което е дошло в живота на всичките Божии чеда. Защото има нещо в този бунт, което е силно да съблазнява и лъже сърцата. И това е неговата привременна ненаказаност. Преди хиляди години Божият мъдрец записа в книгата си твърде верни и истинни думи, които гласят:
“Понеже присъдата против нечестиво дело не се изпълнява скоро, затова сърцето на човешките чада е всецяло предадено да струва зло…” (Еклесиаст 8:11) 
И за да не се чуди никой от нас как да устои на подобна съблазън, мъдрецът продължава, като казва:
“Ако и грешникът да струва зло сто пъти и да дългоденства, пак аз това зная, че ще бъде добре на ония, които се боят от Бога, които се боят пред Него; а на нечестивия не ще бъде добре, нито ще се продължат дните му, които ще бъдат като сянка, защото той не се бои пред Бога…” (Еклесиаст 8:12-13) 
Много пъти, в мигове на сърдечна слабост, аз прочитах тези библейски стихове и те извършваха чудо в сърцето ми. Тогава, извърнал глава от дългоденствието на нечестивия, аз казвах на моя Господ и Бог:
“Боже мой! Ти знаеш защо Си допуснал това нечестие. И сега Те моля да съхраниш сърцето ми в Тебе, в Твоя Свят Дух. За да не се съблазня от безнаказаното зло. Защото злото, което Ти не наказваш привременно, получава от Твоя Вечен Гняв и от Твоите Вечни наказания…”
А тогава Господ ми отговаряше с думи, които никога не бях разбирал напълно. И това са думите на мъдреца, които гласят:
“…на нечестивия не ще бъде добре, нито ще се продължат дните му, които ще бъдат като сянка, защото той не се бои пред Бога…” (Еклесиаст 8:13)
Именно в размисъл за тази “сянка” в битието на нечестивите аз очаквах водителството на Исус за осмата от горчивите Му сълзи. И ето, че Той отново дойде при мен, като ми казваше:
“Аз съм Този, Който ти даде да мислиш за сянката в битието на нечестивите. Защото сега ще говоря на сърцето ти за едно от най-страшните знамения в дните на Злото. Знамението с цъфтежа на бадема и тежестта на скакалеца. Но ти като начало Ми кажи:
Все още ли не разбираш защо дните на нечестивия са като сянка? Все още ли не проумяваш, че самата сянка в битието на злите е тяхното проклятие от Бога?”
“О, Исусе! Какво да Ти кажа и как да Ти отвърна, след като всеки стих от Твоето Свято Слово е като преминаването през врата? А там, зад вратата, сърцето ми би познало и намерило много повече, отколкото мога да понеса!”
Исус се усмихна на думите ми, а след това продължи да ми говори, като казваше:
“Приготви се тогава да понесеш едно твърде тежко знание. Знанието, че сянката в битието на последните нечестиви, ще е място, където ще настъпи цъфтежът на бадема, и ще се яви тежестта на скакалеца. А сега Ме последвай. Понеже отново ще въздигна сърцето ти в Залата на Божиите Времена и Съдби. За да ти говоря в Дух на Съвършено откровение…”
След последните Си думи Господ ме хвана със силните Си ръце, като ме въздигна нагоре. Така сърцето ми отново се намери пред мраморния Трон на Алфата и Омегата. Тогава очите ми видяха как ръцете на Исус държаха Жезъл, който Той не ми беше показвал от години. И ето, че Господ ме запита:
“Познат ли ти е този Жезъл в ръцете Ми?”
“Да, Господи мой! Това е Жезълът на Аарон, който Ти ми показа преди години, когато ме въведе на съдебния процес против духа на Корей…”
“А какви са белезите, които има този Жезъл?”
“О, Исусе! Той е разцъфнал и навързал зрели бадеми. И него Отец постави някога в стана на Израил за знак против бунтовническия род…”
“А кои са човеците от бунтовническия род? Не са ли това нечестивите, които всякога вършат зло пред Бога с всичката дързост на сърцата си?”
“Точно така е, Господи!”
“Помисли тогава какви ще да са дните на Злото и на идещия Антихрист, за да казвам за тях думите:
“…когато бадемът се разцъфти, и скакалецът натегне, и всяка охота изчезне…” (Еклесиаст 12:5) 
“О, Исусе! Това ще са дни на преливащо зло и нечестие. Дни, в които Ти непременно ще поставиш белези за знамение против нечестивия…”
“А как твоят Господ ще постави белезите Си? Явно или някак тайно? И изобщо – ще станат ли явни за нечестивите белезите на твоят Господ и свидетелството Му?”
“Не, Исусе! Те няма да ги разберат, нито ще ги видят…”
“А защо няма да ги разберат, нито да ги видят? Не затова ли, понеже дните на всичките нечестиви са като сянка?”
“Да, Господи мой! Така е…”
След последните ми думи Исус се изправи. И като постави Жезълът на Аарон встрани от мраморния Си Трон, посочи напред с ръката Си, като ми казваше:
“Сега ще те заведа на земята. За да я видиш с очите Ми в миг преди дните на Злото и миг след това. Защото именно там е сянката, която Отец Ми е хвърлил върху битието на всичките нечестиви…”
Ето, че Исус тръгна, а аз Го последвах. И когато двамата стигнахме до вратата, свързана с дните на Злото, Той отново свали Мантията Си, като ме покри с нея и отвори вратата, казвайки:
“Нека отново слезем долу!”
Така двамата с Исус вече слизахме, когато забелязах, че земята все още не беше покрита от абсолютния мрак. Това беше дрезгавина или по-скоро сянка. И самото наблюдение ме накара да кажа на Исус:
“Господи мой! Това ли е сянката върху битието на нечестивите, която вече е легнала върху цялата земя? Та не е ли тя втората духовна възраст, която е религиозният дух на Вавилон?…”
“Точно тази е сянката, Стефане. И възрастта е същата. Но ти не изпреварвай събитията. Защото има да видиш знамения, каквито никога не съм показвал на сърцето ти…”
Ето, че аз и Господ вече вървяхме по земята. Тогава Той вдигна ръка към Небето, тъй че Святият Дух на Отца слезе като Светлина над Него и Му даде гладка и окастрена бадемова пръчка. А Исус ми каза:
“Виж тази пръчка, момчето Ми. Защото сега ще я поставя за знамение против дома на Вавилонското нечестие…”
След тези думи на Исус пред очите ми се разкри и самият дом на нечестивите. Това не беше място на светска мерзост и плътска нечистота, каквито земята предлагаше в изобилие, но едно здание, в което царуваше духовната мерзост и нечистота. Ето, че Исус се приближи до входа на самото здание, като ми казваше:
“Виж сега как ще поставя Аароновия Жезъл за препънка и съблазън на нечестивите, които посещават това място. Защото на всички Мои сега казвам, че това здание е дом на отстъпилата от Името Ми църква…”
В следващия миг Господ заби със Сила Аароновия Жезъл пред самия вход на зданието. И като се отдалечи на няколко метра от него, отново ми проговори, като казваше:
“Понеже земята е в миг преди дните на Злото, то и затова работата на Моите слуги, пророците, все още не е свършила. Затова ти иди пред входа на този дом. И като държиш здраво Аароновия Жезъл в ръцете си, възпирай всеки, който би поискал да го посети…”
Думите на Исус прекомерно ме учудиха, но настоятелния Му поглед ме накара да се приближа до дома и да хвана с ръце забития в земята Жезъл. А тогава видях как към зданието се запътиха група от човеци. Това ме накара да стисна още по-силно Жезъла и да очаквам срещата си с тях. И ето, че те вече бяха при входа. А като видяха, че им препречвам пътя, та да не могат да влязат, те ми изкрещяха, казвайки:
“Махни се отсред входа, съблазнителю! Защо ни пречиш да влезем в храма?”
В отговор на думите им, аз стиснах здраво Жезъла, като им казвах:
“Господ ме е поставил да ви попреча. Понеже вътре в този храм царуват кръволоците на Сатана. Слугите на Корей, които са вълци за Божието стадо. Ето затова ви повелявам думите на Исус:
“Отстъпете от тази мерзост, която докарва запустение…”
В отговор човеците прихнаха да се смеят. А най-дръзкият изсред тях блъсна Аароновия Жезъл в ръката ми, като казваше на спътниците си:
“От тази рендосана пръчка ли да се боим? И на този нещастник ли да слушаме думите? Не! Няма да го послушаме, но ще влезем…”
Така човеците буквално ме изблъскаха, като влязоха през вратата на зданието. А Исус, като ми даде знак с ръка, ме окуражи, казвайки:
“Дръж здраво Жезъла! И да не си отстъпил от мястото си. Понеже знаменията на Злото вече започват да се сбъдват…”
Докато Господ изговаряше последните Си думи аз забелязах как дрезгавината край мен започна все повече и повече да се превръща в мрак. А тогава към зданието се приближи важен господин с черен костюм, който държеше златен жезъл в ръката си. И той, като ме видя, застанал пред самия вход, ми изкрещя, казвайки:
“Какво търсиш тук, глупако? Защо си преградил входа на моята църква?”
Думите му, остри и жестоки, никак не ме смутиха, тъй че му отговорих, казвайки:
“Не аз съм преградил входа на църквата ти, но Господ е преградил пътя на овцете Си и строго им е заповядал да не стъпват на място на мерзост и запустение!”
Думите ми накараха господина да обезумее от ярост. И той, като вдигна златния си жезъл, буквално го завря в лицето ми, като казваше:
“Този авторитет нищо ли не значи за тебе? И ти ли си тръгнал да ставаш препънка за овцете ми? Махай се оттук, защото скоро ще те накажа с жезъла си…”
Погледнах към очите на Господ, но погледът Му категорично настояваше да остана твърдо на мястото си. А тогава господинът замахна с жезъла си, като го стовари над главата ми. И с пяна на устата си, той вече ми казваше:
“Проклет от Бога да бъдеш! И той да усили десницата ми, докато те изгоня от входа на църквата ми…”
Така господинът продължи да стоварва златния си жезъл върху главата ми, докарвайки ми твърде голяма болка и унижение. Но тогава с учудване забелязах как по Аароновия Жезъл започнаха да се появяват кълнове на клончета, които твърде бързо напъпваха. И това ме накара да забравя за болката и да кажа на Исус:
“Гледай, Господи мой! Случва се чудо! Защото тази окастрена бадемова пръчка, която Ти заби със Сила пред входа на този Вавилонски дом, започва да цъфти!”
В отговор Исус се приближи до мен и до биещия ме наемник, като ми казваше:
“Жезълът наистина цъфти! Защото силата му идва от кръвта на Авел из земята. Но ти сега виж как Каин стоварва яростта си над тебе и Ми кажи:
Защо този наемник със златен жезъл никак не видя Божието знамение, което скоро ще го отпрати в дните на Злото…”
“О, Исусе! Та как да види Аароновия Жезъл, след като тъмнината наоколо става все по-голяма? Бих казал, че на този наемник всичките му дни са в сянка. И самата сянка на мрака му пречи да види Злото, което го поглъща и Божия Гняв, който се надига против него…”
В отговор на думите ми Исус погали кървящата ми от биенето глава, като ми казваше:
“Иди и предупреди всичките Ми агънца, че Жезълът на Пастиря, Който ги води по правите пътеки заради Името Си, е именно Жезълът на Аарон. Защото с този Жезъл Отец Ми счупи зъбите на вълка Корей, който е най-големият враг на Стадото Ми. И с този Жезъл Отец Ми отвори земята, та да потънат живи в ада всичките поклонници на сатанинското насилие. Но освен Жезъл, в ръката на Вечния Пастир има и Тояга. И там, където бадемът се разцъфти, непременно скакалецът ще натегне. И ако Жезълът е знамението, миг преди дните на Злото, Тоягата е знамението в самите дни на Злото. Затова гледай какво ще стори твоят Господ, за да отприщи Гнева на Бога и Отца…”
След тези Свои думи, изречени с пламенна ревност, Господ вдигна разцъфтелия Жезъл на Аарон в Десницата Си и призова Святия Дух, като казваше:
“Святи Душе! Вземи Аароновия Жезъл и въздигни в Небето всички, които се намерят опазени от него. И нека в ръката на Вечния Пастир сега се яви Тоягата…”
Докато Исус говореше, Святият Дух слезе със Светлината Си над Него. И като прибра Жезъла, даде Му желязна Тояга. А когато Десницата Господна хвана Тоягата, Исус я простря надолу, като ми казваше:
“Нека двамата с теб да слезем до водите на голямата бездна. Защото там има Зло, което копнее да влезе във времето си…”
Така, хванал желязната Тояга с едната Си ръка, и прегърнал ме с другата, Господ заведе сърцето ми далече по-долу, където очите ми за втори път видяха водите на голямата бездна. И ето, че от Небесните височини засвири тръбата на ангел, а Исус отвори устните Си и Гласът Му излезе като силен вятър с огнени пламъци. И вятърът, като прекършваше и опърляше крилата на многохилядни множества от демони, вече им казваше:
“Звездата, слязла от Небето на земята, сега отключва вашата бездна и ви заповядва:
Скоро възлезте на земята! Защото с желязна Тояга ще въздам на нечестивите. И тази Тояга ще удари и по вас, ако не се скриете в посочените от Мене и от Моя Гняв…”
В отговор на думите Му многохилядните множества зашумяха като тътен. И крилата им, опърлени от огнения вятър на Исусовите устни, изпълниха бездната с дим. Така, до един, демоните крещяха, като казваха:
“Да излезем и намерим злите по земята. И като ги намерим, да се скрием в тях, поради Тоягата на Тази Звезда, Която опърли крилата ни с Огъня на Гнева Си…”
Така, всред страшен дим и ужасен шум всичките демонични пълчища възлязоха от бездната, като бързаха да влязат във всеки, който им беше посочен от Божия Гняв. А аз, останал без дъх от самото знамение, казах на моя Господ:
“О, Всемогъщи Исусе! Не са ли тези демони онези скакалци, които възлизат от бездната, за да жилят човеците с твърде болезнено жило? Не са ли това духовете на Божието въздаяние, за които “Откровението” казва:
“И като затръби петият ангел, видях една звезда паднала на земята от небето, на която се даде ключа от бездънната пропаст. И тя отвори бездънната пропаст; и дим се издигна от пропастта като дим от голяма пещ; и слънцето и въздуха потъмняха от дима на пропастта. И от дима излязоха скакалци по земята; и даде им се сила, както е силата, що имат земните скорпии. Но им се заръча да не повредят тревата по земята, нито някое зеленище, нито някое дърво, а само такива човеци, които нямат Божия печат на челата си. И позволи им се, не да убиват тези, но да ги мъчат пет месеца; и мъката беше като мъка от скорпия, когато ужили човека…” (Откровение 9:1-5)
Чул думите от цитираните стихове, Исус поклати потвърдително главата Си, като ми казваше:
“Точно така е! Аз съм Светлата Утринна Звезда, Която мнозина нечестиви искаха да падне от Небето на земята. За да не им бъде Пример, и да не смущава мрака на битието им.
Но ето, Аз отключих изворите на голямата бездна. И всичките тези скакалци непременно ще излязат в дните на Злото, за да се сбъдне изреченото от Господ Алфа и Омега:
“…когато бадемът се разцъфти, и скакалецът натегне, и всяка охота изчезне…” (Еклесиаст 12:5)
Но Аз нека отново те въздигна горе. За да видиш каква е сетнината на оня, който окървави главата на Божий пророк, като го биеше със златния си жезъл…”
След тези Свои думи Исус отново ме прегърна. И като ме въздигна от водите на голямата бездна, заведе ме отново при зданието, където Той беше поставил Аароновия Жезъл за знамение против бунтовническия род. А тогава очите ми видяха как онези скакалци от бездната се появиха до зданието и налетяха като вихрушка през вратата му. И ето, че ужилени от скакалците, човеците панически излизаха от зданието, като крещяха от болки. Но точно тогава Исус вдигна желязната Тояга в Десницата Си, като извика с твърде властен и страшен Глас на самите скакалци:
“Да не сте посмели да излезете от телата им! Защото ще ви въздам от яростния Гняв на Бога и Отца…”
Чули страшните думи на Господа, скакалците се вкопчиха с цялата си сила в телата на човеците, като ги жилеха болезнено с опашките си. И ето, че очите ми отново видяха господина, който се беше поругал над мене със златния си жезъл. Паднал на земята и изтървал жезъла си, той държеше главата си с двете си ръце, като крещеше в ужас:
“Горко ми, горко ми! Какво ми стори, Господи? Какво е това ужасно зло в гърдите ми и гърба ми?”
И понеже Исус никак не му отговаряше, господинът погледна към прозорците на зданието си, като си каза:
“Смърт, смърт! Сладка и желана смърт! Само със смърт ще се избавя от това зло!”
Така, с обезумяло лице, той се завтече към зданието си, като се изкачваше по стълбите и етажите му, докато го видях на самия покрив. И оттам господинът вдигна главата си, като извика:
“Прости ми, Боже! Сега ще сложа края на живота си!”
И ето, че господинът наистина скочи от покрива на зданието си. А самата височина бе достатъчна, за да се сплеска при падането и да умре. Но ето, че паднал на земята, той никак не умря. Защото самият скакалец, вкопчен в тялото му, държеше сребърната му верижка и не позволяваше да се скъса, за да не попадне и той самия под Гнева на Господната Тояга. Това ме накара да попитам Исус:
“Боже, защо задържаш живота на нечестивеца и Си заповядал на скакалеца да държи сребърната му верижка, та да не се скъса?”
В отговор Исус ми отговори, казвайки:
“За да се сбъдне Моето Слово! Словото на Божия яростен Гняв против всичките нечестиви, което е казало и това:
“През ония дни човеците ще потърсят смъртта, но никак няма да я намерят; и ще пожелаят да умрат, но смъртта ще побегне от тях…” (Откровение 9:6) 
Разбираш ли сега защо Господ Алфа и Омега е казал, че скакалецът ще натегне и всяка охота ще изчезне? Не е ли охотата желание за живот? И когато тази охота изчезне, а скакалецът се вкопчи в тялото, за да стои под сянката на плътта, то какво им се пише на нечестивите при изпълнението на Божия яростен Гняв?
Да, казвам ти, смъртта непременно би била добър изход за тях. Понеже самата смърт е врата. Но ти виж какво е писано за дните на Злото. И внимателно проумей думите Ми, с които казвам:
“Когато вратите ще се затворят при пътя…” (Еклесиаст 12:4) 
Забелязваш ли, че не говоря само за една Врата, но за врати? И как разбираш това?”
“О, Исусе! Едва сега разбирам, че в дните на Злото Ти ще затвориш не само Вратата на Живота, но и вратата на смъртта. Тъй че и Животът, и смъртта ще са далече от човеците…”
В отговор на думите ми Гласът на Исус стана твърде скръбен. И Той с покрито от сълзи Лице ми казваше:
“Сега ти вече разбра каква е осмата сълза на твоя Господ. Защото това е сълза за всичките нечестиви, които живеят в сянката на нечестието си, като мислят, че Злото им не се вижда.
В тази сянка ще останат всички, които презират изпратените от Небето пророци! В тази сянка ще останат всички, които се закрепяват с жезлите на сребролюбие и користолюбие, но не и в Жезъла на Аарон! В тази сянка Отец Ми ще направи да се разцъфти Жезълът на Аарон за свидетелство против бунтовническия род! Тази сянка ще закара мнозина в дните на идещото Зло и ще ги държи слепи и безумни до изпълнението на Божия яростен Гняв!
Къде ще се намериш ти, Църкво Моя? И докога първенците и богаташите ти ще презират слугите Ми, облечени във вретище? Не знаеш ли, не помниш ли, не разбираш ли, че ако някой презре кръвта на Авел, която вика от земята, то такъв отдавна е похулил поръсената Кръв на Завета, която вика от Небето?
Но ето затова присъдата против нечестиво дело не се изпълнява скоро! За да се явят помислите на всичките сърца и да се изпита в огън всичката ви вяра!
Аз, Господ Алфа и Омега, ви явих чрез слугата Си великите и страшни съдби, които ще извършат Жезълът и Тоягата Ми!
И на всички вас казвам:
Скоро се намерете в Жезъла Господен, за да се въздигнете при Мене! Защото отпосле идва желязната Тояга! И горко на човеците, които възбудят Гнева Ми, за да я опитат!
Аз го изговорих! Аз го изрекох!”

Leave a Reply