ДНИТЕ НА ЗЛОТО II – III ГЛАВА

ЗА СТРАХА И ТРЕПЕТА ОТ ВИСОКОПОСТАВЕНИТЕ
(СЕДМАТА СЪЛЗА НА ХРИСТОВАТА СКРЪБ)

Братко мой! Верни ми приятелю!
За нещата, които сега ти предстои да прочетеш, Господ ми е давал да говоря многократно. Защото отново става дума за страха. И то не кой да е страх, но страхът от високопоставените, сиреч, от лидерите на религиозното царство Вавилон. Преди много години Господ говореше на сърцето ми в книгата за Лаодикия и Филаделфия, като ми сподели, че има духовни послания, изречени от устните Му, които са като билет за Спасението и Вечния Живот.
Да, братко мой! Именно билет, сиреч, свидетелство за достоверност, че имаш право да отпътуваш там, накъдето си се запътил. Представи си тогава как се е разиграла следната трагедия:
Влакът на Спасението вече пристигал, а на гарата имало стотици хиляди и милиони посрещачи. Една малка част от тях били разумни, а останалите – неразумни. И ето, че разумните направили това, което неразумните пропуснали. Те платили цената за билета в Спасителния влак. И Сам Господ подпечатал техния билет със Силата на Святия Си Дух. А самият печат на Исус върху сърцата на разумните бил този:
“Гледайте на Мене, за да видите влака на Спасението. Защото Аз съм Прицелът на всичката ви вяра. Който вярва в Мене, той търси Мене. А който търси Мен, той гледа на Мен в Евангелието…”
Така, подпечатани от Господ, разумните стояли на гарата, очаквайки жадувания влак. И ето, че влакът наистина пристигнал. И всички онези разумни човеци, гледайки на Исус, Го видели в прозорчето на локомотива. А когато влакът спрял за един кратък миг на гарата, те влезли във вагоните. Тихо, кротко и смирено.
Но какво ставало в останалото време с неразумните?
Истината е, че те продължавали да стоят на гарата и не видели пристигане на никакъв влак. Понеже били учени и научени от църковните си лидери, че ако Господ дойде с влака Си, то непременно около Него ще има една огромна свита от високопоставени. Точно така неразумните пропуснали качването във влака. Понеже прицелът им не бил Исус, а църковните кариеристи и всичката религиозна йерархия на света.
Както вярно можеш да предположиш, влакът взел разумните пътници твърде бързо, в миг на око. А след това потеглил толкова незабелязано за неразумните, колкото незабелязано и пристигнал. Но неразумните, понеже никак не усетили нито идването на влака, нито неговото отминаване, продължили да стоят на гарата, като си казвали един на друг:
“Няма нищо страшно. Ние все още чакаме влака и непременно ще го дочакаме. За да видим Исус и всичките ни царе около Него в слава. Такава е нашата вяра и такива са инструкциите отгоре…”
Ето, че съвсем скоро на гарата се появил друг влак. Шумно рекламиран и с мнозина високопоставени във вагоните си, той вече спирал на гарата. А тогава от локомотива се появил един, който досущ по всичко приличал на Исус. В съгласие с инструкциите отгоре, този “спасител” се появил на гарата с цялата си свита от високопоставени. Така започнало едно покланяне пред него и свитата му, в което участвали всички посрещачи. Всеки от тях първом се покланял на “спасителя”, а след това и на свитата му, като бързал да се качи във вагоните на влака и да седне щастлив в купето си. Скоро влакът се напълнил, а “спасителят” влязъл в локомотива и дал нареждане за потегляне…
Ето така, накратко, изглежда трагедията, която ще постигне всичкото охладняло църковно мнозинство на земята. Но аз отново искам да помислиш върху билета, с който трябва да платиш цената за качването в истинския влак. Защото върху този билет са напечатани твърде важни думи на Господ, които мнозина са пропуснали да прочетат. И тези думи гласят:
“А на вас, Моите приятели, казвам: Не бойте се от тези, които убиват тялото, и след това не могат нищо повече да сторят. Но ще ви предупредя от Кого да се боите: Бойте се от Онзи, Който, след като е убил, има власт да хвърля в пъкъла. Да! Казвам ви, от Него да се боите…” (Лука 12:4-5) 
Имайки този билет в сърцата си, преди хиляди години, трима младежи влезли в огнената пещ на цар Навуходоносор, като отказали да се поклонят на златния му образ. И за тях този високопоставен Вавилонски цар и седмократно нагорещената му пещ не били никак страшни, понеже те почитали в сърцата си Великото и Страшно Име на Живия Бог.
Имайки този билет в сърцата си, и ние днес трябва да разпознаем всичките потомци на Навуходоносор и разпалените им пещи на любов към света и дявола. Защото днес те са изпратени от Сатана именно с тази цел – да всяват страх, респект и ужас в поклонниците си. Но аз нека сега отново да те направя свидетел на видението, което Исус разкри на сърцето ми. Защото Той отново ме въздигна в Залата на Божиите Времена и Съдби и започна да ми говори, като казваше:
“Сега ще ти покажа седмата от горчивите Си сълзи. Защото това е сълза, която съм пролял за всички, които гледаха нагоре, но не и далече по-горе. И за всички тях, които отиват в дните на Злото, твоят Господ каза:
“Още, когато ще се боят от всичко, що е високо, и ще треперят в пътя…” (Еклесиаст 12:5) 
Как мислиш тогава? В колцина днес е останала вярата на Седрах, Мисах и Авденаго? И колцина са човеците, които помнят и знаят от Кого трябва да се боят…”
“О, Исусе! Сърцето ми се свива от въпросите Ти. Понеже очите ми виждат поколения, вързани от измамен страх. И те в пълна степен са земни и плътски, понеже погледът им стига до облака на Вавилон и до началствата и властите на нечестието в небесните места, но не и по-нагоре…”
“Значи, както сам си разбрал, такива човеци не могат да пробият завесата на религиозното засеняване, но остават под властта и силата й. Но ти помисли върху друго и Ми кажи:
Ако някой гледа нагоре, но не и далече по-горе, то от какво се впечатлява сърцето му?”
“О, Господи! Такъв се впечатлява от религиозната кариера и власт, която духът на Антихрист е дал на високопоставения. А такава кариера и власт са силни да изкушават и съблазняват. Понеже някога същият дух заведе и Тебе на една висока планина и поиска поклона Ти, за да ти даде всичката власт и богатства на света. Но в този миг на съблазън Ти гледаше далече по-горе – на Отца и на Святото Му Име…”
“Значи, както сам се убеждаваш, страхът от високопоставените е дълбоко свързан и с желанието да бъдеш високопоставен.
Помисли тогава още по-дълбоко върху думите Ми и Ми кажи:
Ако някой не гледа нагоре, но далече по-горе, то той не би ли видял Човешкия Син, стоящ отдясно на Отца? И ако някой гледа на Човешкия Син, то няма ли такъв да поиска да Му угоди, та и той да седне до Сина в Царството на Отца?”
“Така е, Исусе! Защото това е силата на нашата вяра – да гледаме на Тебе, да уповаваме на Тебе, да се преобразяваме като Тебе…”
“А на това дело кой е способен? И ако някой гледа на Мене, то такъв няма ли да поиска да върши Моите дела и да показва Моят Пример?”
“Да, Господи! Ако гледаме на Тебе, то непременно Ти Си нашият Пример и Прицел!”
“Помисли и Ми кажи: Беше ли високопоставен твоят Господ, докато вършеше Божието Дело на земята? Седна ли твоят Господ на религиозния трон в Ерусалимския Храм и прогласи ли се за първи свещеник в Синедриона? Понеже ако бих сторил всичко това, то Волята на Отца Ми щеше да иска всички да сте високопоставени…”
Думите на Исус твърде много развълнуваха сърцето ми. Ето защо тихо Му отговорих, като казах:
“Господи мой! Ти не беше високопоставен! Ти прие образ на слуга, послушен до смърт на кръст. И на всички, които приемаха Духа Ти и Примера Ти, Ти казваше:
“Вие знаете, че управителите на народите господаруват над тях, и големците им властват над тях. Но между вас не ще бъде така; но който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител; и който иска да бъде пръв между вас, ще ви бъде слуга; също както и Човешкият Син не дойде да Му служат, но да служи, и да даде живота Си откуп за мнозина…” (Матея 20:25-28) 
В отговор на цитираните от мен стихове Гласът на Исус стана твърде сериозен. И Той, като докосна с ръка сърцето ми, каза:
“Забележи още веднъж думите Ми:
“Човешкият Син не дойде да Му служат, но да служи, и да даде Живота Си откуп за мнозина…”
Помисли тогава:
Вместват ли се в Моите думи високопоставените? Вместват ли се в Святите Ми критерии тези, които управляват цели църковни деноминации? Те ли служат на мнозината или мнозината им служат? И ако тази демонична мерзост започва на ниво “църква”, където овцете дават живота си за пастира-наемник, то какво ли ще е запустението във върховете на религиозната йерархия?”
“О, Исусе! Та тогава всички църкви, уловени от демоничната мерзост, скоро биха се превърнали в една сатанинска пирамида, където по-ниските камъни работят за благоденствието на тези над тях, а тези над тях, за благоденствието на още по-горните. И така, докато се стигне до самия връх…”
Господ слушаше с твърде голямо внимание думите ми. А след това отново ме попита:
“А на върха? Кой ще стои на върха? Кой скоро ще излезе от водите на голямата бездна, та тази пирамида наистина да бъде напълно завършена?”
“О, Исусе! Това ще е човекът-Антихрист…”
След последните ми думи Господ се изправи от мраморния Си Трон, като ми казваше:
“Нека тогава да ти покажа този, който скоро ще седне на върха на църковно-светската пирамида. Защото времето му вече идва твърде скоро. Така непременно Моите ще видят и ще разберат, че силата, която свързва всичките камъни на пирамидата, е именно страхът от високопоставените …”
След последните Свои думи Исус отново ме заведе при вратата в мраморната Си Зала, под която се откриваха дните на Злото. А след това свали Мантията Си и ме загърна, като ми казваше:
“Нека слезем долу! В мрака на света, който в дните на звяра е Содом и Египет пред Лицето на Отца Ми…”
Така Господ отвори врата и ние слязохме в самата тъмнина. И този път, както и при предишните видения, тъмнината прозираше, тъй че очите ми започнаха да забелязват подробности. Тогава видях, че двамата с Господ слизахме над една огромна пустиня, където очите ми съзряха страшния силует на висока пирамида. Това ме накара да попитам Исус:
“Тази ли е пирамидата на дявола, Господи мой?”
“Точно така, момчето Ми. Тази е пирамидата. Но сега Аз ще те въведа вътре в нея. За да видиш явлението на този, който излиза от бездната, за да засени и помрачи целия свят…”
След тези Свои думи Господ хвана здраво ръката ми, тъй че двамата с Него влязохме през врата в подножието на пирамидата, като попаднахме вътре в нея. А Господ отново проговори, като казваше:
“Забележи какво е устройството на самата пирамида. И като начало виж камъните в основата й…”
Докато Господ ми говореше, Светлината от устните Му освети самата вътрешна основа на пирамидата. А тогава видях, че това бяха десетки хиляди църкви, уподобени на камъни. Те се свързваха една с друга и нямаше как да напуснат мястото си, понеже бяха част от пирамидата. Но ето, че Исус отново ми проговори, като казваше:
“А сега вдигни погледа си нагоре и забележи как камъните ще започнат да се променят в състава си…”
Послушал Исус аз повдигнах погледа си от основата, като го плъзнах нагоре. Така видях, че ако камъните в основата бяха просто камъни, то тези над тях вече бяха сребърни. Това показваше повече благосъстояние и заможност. Но със сребърните камъни нещата не свършваха. Защото когато погледнах още по-нагоре във вътрешността на пирамидата, аз забелязах, че камъните вече ставаха златни. И това ме накара да кажа на Господа:
“Исусе! Виждам, че светските църкви са поставени в пирамидата така, че колкото по-близо са до върха, толкова по-заможни и състоятелни стават те. Тъй че ако в началото те са просто камък, то при върха се превръщат в злато…”
“Не си видял абсолютно всичко!” – ми отговори Господ и продължи:
“Нека те издигна досами върха на пирамидата, за да видиш как изглеждат първите десет камъка, върху които ще стъпи самият връх…”
Ето, че Исус ме издигна със силните Си ръце досами върховете на пирамидата. А тогава забелязах, че над златните камъни стояха десет камъка от черен диамант, явно избрани от дявола за непосредствена опора на самия връх. А това ме накара с вълнение да кажа на Господа:
“О, Спасителю мой! Не са ли тези черни диаманти онези десет царе, които за един час получават власт заедно със звяра, според както е записано в “Откровението”?”
“Ето, че не просто наблюдаваш, но и разбираш. Но сега искам да видиш същинското знамение, което ще се случи в пирамидата, когато се яви човекът-Антихрист…”
След последните думи на моя Господ се случи и самото демонично знамение. Защото звярът, обвит от измамна неонова светлина, стъпи върху десетте си черни диаманта и извика със силен глас надолу, по протежението на пирамидата:
“Аз съм бог! И няма други богове, освен мене! Аз съм спасението на света и неговото бъдеще! Изповядайте ме като единствен бог на небето и земята, за да ви наситя с блага и да ви покажа милост. Който ме изповяда, той ще се спаси! Който не ме изповяда, ще воювам против него с меча, който излиза от устата ми..”
Докато звярът говореше, стана така, че измамната му светлина разтресе десетте камъка под него. И те от своя страна разтресоха златните камъни под тях. А след това ехото на гласа му се подхвана от камъните надолу, тъй че не след дълго гласът му отекна от самата основа на пирамидата. И ето, че като по даден сигнал камъните на пирамидата отвръщаха на ехото на звяра, като му казваха:
“Кой е като тебе, господи? И кой може да воюва против тебе? Кой няма да се бои от името ти и да го прослави?”
Дочул думите на тази самоубийствена изповед, аз ги намерих за твърде познати. И това ме накара да кажа на Исус:
“Господи мой! Не даваш ли на сърцето ми да види изпълнението на стиховете от тринадесета глава на “Откровението”? Защото и там е записано, че когато Антихрист отвори устата си, за да говори горделиво и богохулно, то мнозина ще му се поклонят и ще кажат:
“Кой е като тоя звяр? и кой може да воюва против него?” (Откровение 13:4)
“Точно така е, момчето Ми. Точно това ти давам да видиш. Но Аз сега искам да проумееш нещо повече от това, което виждаш. Понеже има причина всички тези камъни да потреперят от демоничното ехо на зверовия глас. Има причина човеците да се преклонят под засеняването на звяра. Знаеш ли коя е тази причина?”
Можех ли да не знам коя е причината, след като сърцето ми беше преизпълнено от думите на Исус?
Разбира се, че не! Ето защо казах на моя Господ:
“Исусе! Има една причина всички светски църкви да се поклонят на Антихрист. И тази причина е страхът от високопоставените. Тази е причината Ти, Алфата и Омегата, да кажеш за дните на Злото:
“Още когато ще се боят от всичко, що е високо, и ще треперят в пътя…” (Еклесиаст 12:5) 
“Иди тогава и предупреди с думите Ми всичките Божии чеда!
Иди и разгласи посланието Ми на църкви и вярващи!
Защото Първият и Последният, Алфата и Омегата, казва на всички ви, че силата на сатанинското засеняване е в страха от високопоставените! И всеки, който се страхува от високопоставени, ще стане част от пирамидата на звяра!
Но Аз строго заповядвам на всички ви:
Господ на Силите – Него прославете и от Него се страхувайте всякога! Защото да се страхувате от Мен ще рече да не се страхувате от дяволските слуги, но да приемете образ на безполезни слуги и да се смирявате повече от всичките човеци! Защото който се смири под мощната ръка на Отец Ми, той ще бъде възвисен своевременно! Далече по-горе от високопоставените – като жертвен юнец пред Престола на Отца Ми! И далече по-ниско от нископоставените – като един, в когото Аз приемам образ на слуга!
За да разберете в Дух и Истина думите на Божията Мъдрост:
“Наистина нископоставените човеци са лъх, а високопоставените лъжа; турени на везни те се издигат нагоре; те всички са по-леки от суетата…” (Псалом 62:9) 
Но ако някой има в сърцето си страх от царе, а не страх от Царя, страх от началници, а не страх от Пастиреначалника, то на такъв Сам Господ е проклел сетнината му. За да се намери в стиховете на Моето възмездие, когато ще въздам на звяра и на всичките му първенци. Защото ще има ден, когато тази пирамида, изградена от много други малки пирамиди, непременно ще рухне. И за този ден на възмездие Господ Алфа и Омега вече е казал:
“И в оня ден Господ ще накаже във височината войнството на високопоставените, и на земята земните царе. И ще бъдат събрани, както се събират затворниците в тъмницата. И ще бъдат затворени в тъмницата, и след дълго време ще бъдат наказани…” (Исайя 24:21-22)
Аз, Началото и Краят, Първият и Последният, предрекох тези съдби с Гласа на устата Си…”

Leave a Reply