ДНИТЕ НА ЗЛОТО I – II ГЛАВА

ВДИГАНЕТО НА БОЖИИТЕ ВРЕМЕНА И СЪДБИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
С цялото си сърце аз се моля на моя Господ и Бог. За да покрие със Съвършената Си Благодат и Небесна защита всички Божии чеда, които ще се докоснат до написаните тук послания. Понеже през последните седмици сърцето ми се нагледа на човешко злощастие и на лични трагедии. Аз виждах как духовния свят над моята бедна и обрулена държавица е покрит от облаци на зло. Облаци, които не дойдоха по прищявка на Небесния Отец, но бяха извикани от всичкото възможно нечестие, сторено на нашата нация от съгласие между човеци и демони. Защото в миг, когато Господ милее за всяко сърце и ни призовава да погледнем нагоре към Него, безумни държавници и политици предпочетоха да се прехласват на великия Вавилон, който се съгражда оттатък океана. В миг, когато Господ искаше да види Своята Църква в България, която да посочи към Небето и да изяви, че Той е нашият Спасител и Защитник, малки душици с голяма политическа власт сложиха подписите си под дяволски договори, които ще носят занапред на народа ни само и единствено проклятие след проклятие. А Словото Божие предупреждава всички ни с думите:
“Където няма мъдро ръководене народът пропада…” (Притчи 11:14) 
Днес сърцето ми страда и плаче за сетнините на България. Защото всичките й политици бързат да напълнят религиозните храмове по повод и без повод, но ни един не отиде далече по-горе, в Храма на Всемогъщия, за да види мерзостта, в която бяха потопени милионите отрудени и злочести хора. Говоря ти за всичко това, понеже и заглавието на тази последна пророческа книга е “Дните на Злото”. А от това Зло и от идещите му на земята дни може да ни спаси и избави само Господ Исус Христос. Не оръжията и войските на НАТО или надменната арогантност на Америка. Не модерни изтребители и самолетоносачи. Не пропаднали каузи на жестоки войнолюбци, по чиито устни още не е засъхнало млякото на Капитолийската вълчица. Но Оня, Който седи на Небесните сфери и очите Му наблюдават последните дни на погиващия свят. Името Му е Исус Христос, Алфата и Омегата, Първият и Последният, Началото и Краят.
Няколко дни аз виках към Него и чаках Гласа Му. И през тези дни за сетен път дяволът искаше да смачка сърцето ми и да прекърши вярата ми. Но ето, че Господ отново дойде при мен. И като ме погали с ръката Си вече ми казваше:
“Аз виждам всичко! И нищо на земята не може да стане, без да бъде заповядано от устните Ми и задвижено от Духа Ми. Но сега искам чрез теб да кажа на всичките Си чеда, че истинското Зло все още не е дошло. То протяга ръцете си от водите на голямата бездна и вече копнее да влезе във времето си. Но все още го възпира Святият Дух на земята. Защото във Времената и Съдбите на Алфата и Омегата все още се събират Сионовите пленници. За да бъдат избавени и укрепени, въздигнати и утешени. И ти сега ще се въздигнеш с Мене. За да видиш от мястото на Алфата и Омегата онова, което има да стане и което предстои да се случи…”
След тези Свои думи Господ ме прегърна със силните Си ръце, като въздигна духа ми нагоре. И ето, че аз отново се намерих с моя Господ в Залата на Божиите Времена и Съдби. А Той, като седна на мраморния Си Трон, протегна десницата Си напред, като ми казваше:
“Погледни към духовните проломи на Божиите Времена и Съдби. Защото в тях ще видиш заключителната сила на Божието Пророческо благовестие…”
След думите на Исус аз се обърнах и погледнах напред в Залата. Така забелязах как в самите духовни проломи се явяваха образите на хиляди Божии праведници. И Божиите Времена и Съдби въздигаха мнозина в последното време пред Трона на Алфата и Омегата. Това продължаваше постоянно, тъй че очите ми не смогваха да обгърнат, нито да изчислят броя на спасените и въздигнатите от Бог. Това ме накара да кажа с възхищение на Господа:
“Исусе! Сърцето ми се радва! Понеже виждам колко голямо и велико е станало Делото на Святия Дух в последното време. Но аз никак не зная защо ми показваш всичко това…”
В отговор на думите ми Господ ми проговори, като казваше:
“Делото наистина е велико. И съдбите на Моя Свят Дух – могъщи и Святи. Но сега ти казвам, че това е Делото на последните дни. А там, където има последни дни, следва и приключване на самото Дело. Затова гледай как Господ Алфа и Омега ще затвори духовните Си проломи на земята, за да я предаде на дните на Злото, което земните човеци толкова много обичат…”
След тези Свои думи Господ се възправи от мраморния Си Трон. И като пристъпи в центъра на самата Зала, бръкна в мантията Си и извади от там бляскав Меч. А след това с Глас на дълбока скръб и с бликнали сълзи в очите Си Исус проговори на самите духовни проломи, като казваше:
“И помни Създателя си в дните на младостта си, преди да дойдат дните на Злото, и стигнат годините когато ще речеш: Нямам наслада от тях.
Преди да се помрачи Слънцето и Светлината. Луната и звездите. И да се върнат облаците подир дъжда.
Алфата и Омегата казва: Амин!
Когато стражите на къщата ще треперят. И силните мъже ще се прегърбят.
Алфата и Омегата казва: Амин!
И ония, които мелят, ще престанат, защото намаляха.
Алфата и Омегата казва: Амин!
И на тези, които гледат през прозорците, ще се стъмни.
Алфата и Омегата казва: Амин!
Когато вратите ще се затворят при Пътя, като отслабне гласът на мелницата.
Алфата и Омегата казва: Амин!
И при гласа на птицата ще стане човек. И всичките звукове на песента ще отслабнат.
Алфата и Омегата казва: Амин!
Още, когато ще се боят от всичко, що е високо, и ще треперят в пътя.
Алфата и Омегата казва: Амин!
Когато бадемът се разцъфти, и скакалецът натегне, и всяка охота изчезне.
Алфата и Омегата казва: Амин!
Защото човек отива във вечния си дом, и жалеещите обикалят улиците.
Алфата и Омегата казва: Амин!
Преди да се скъса сребърната верижка.
Алфата и Омегата казва: Амин!
И да се счупи златната чаша.
Алфата и Омегата казва: Амин!
Или се строши стомната при извора.
Алфата и Омегата казва: Амин!
Или се строши колелото над кладенеца.
Алфата и Омегата казва: Амин!
И се върне пръстта в земята, както е била. И духът се върне при Бога, Който го е дал. Алфата и Омегата казва: Амин!…”
Докато Господ изговаряше всичките тези думи, Светлината на устните Му и сълзите на очите Му се съединяваха в Меча Му при всяко Негово “Амин”, като се превръщаха в светъл лъч, който докосваше всеки от духовните проломи в Залата. И след едно кратко време самите духовни проломи започнаха да се въздигат от земята и водите на Духа да се събират пред мраморния Трон на Алфата и Омегата. А в тези води на Святия Дух се събраха хиляди и милиони сърца и души, загърнати и осветени с всичката Божия Благост и Милост. Те вече не се намираха на земята, но на Небето. И Господ отново проговори, като ми казваше:
“Запиши и запомни, че ще има миг на силен вик от Алфата и Омегата в Святия Дух. Вик, с който твоят Господ ще призове всичките Си чеда в дните на Младостта Си, за да ги грабне при Себе Си. Този миг ще толкова дълъг, щото да го чуят всички, които любят Бога и Словото Му, и толкова кратък, щото да го пропуснат всички, които любят дявола и мерзостите му. А след този миг духовните проломи на Божиите Времена и Съдби вече няма да се намират на земята. Там ще остане единствено Времето за Раждане и Умиране, което Моят Отец е назначил за изява на двамата Си свидетели Моисей и Илия. Това ще бъде единственият пролом, с който Небето ще приеме чедата Си Израил от времената на Голямата Скръб, които са дните на Злото…”
Думите на моят Господ бяха колкото страшни, толкова и правдиви. Ето защо Го попитах:
“Исусе! Да разбирам ли, че във Времето за Раждане ще се изпълни писаното за жената в пустинята:
“И тя роди мъжко дете, което има да управлява всичките народи с желязна тояга; и нейното чадо бе грабнато и занесено при Бога, дори при Неговия престол…” (Откровение 12:5) 
“Точно така го разбирай! Но едновременно с Раждането, виж и Умирането. Понеже за дявола е записано и това:
“И позволи му да се даде дишане на зверовия образ, така щото зверовия образ да продума: също и да направи да бъдат избити ония, които не се покланят на зверовия образ…” (Откровение 13:15) 
и още:
“И когато (Моисей и Илия) свършат свидетелстването си, звярът, който възлиза от бездната, ще воюва против тях, ще ги победи и ще ги убие. И труповете им ще лежат по улиците на големия град, който духовно се нарича Содом и Египет, гдето и техният Господ биде разпнат…” (Откровение 11:7-8) 
Но не за съдбата на Израиля и Божиите свидетели ще ти говоря Аз в тази книга. Понеже ще дам на сърцето ти да види що значеха сълзите в очите Ми и Скръбта на Гласа Ми при всяко Мое “Амин”. Скръб и сълзи, с които за последен път призовавам всичките Си чеда да бъдат на правилното място, преди да дойдат дните на Злото. Понеже когато дойдат дните на Злото, никой не може и да помисли вече за дни на Доброто…”
След тези Свои думи Господ приближи бляскавия Си Меч към Лоното Си. И като ми даде знак да се си приближа до Него, вече ми казваше:
“Виж сега как сълзите на твоя Господ блестят по острието на Меча на Духа. Защото за всяко от времената Си на земята и за онези, които са го изгубили, Господ е пролял по една от най-горчивите сълзите на Сърцето Си. Тъй че четиринадесет сълзи блестят по острието на Меча Господен. За да видите в тях всичката Божия Скръб по ония последни поколения, чието безумие надвиши многократно безумието на древните…”
С огромно вълнение и трепет аз погледнах на Меча до Исусовото Лоно. Тогава видях самите сълзи на Исус. Те бяха Скръбта на Господ и парещата болка на Сърцето Му. Те бяха последния вик на Спасителя в духовните проломи на Святия Дух. Вик към всички нас, за да се намерим в Него! Вик на едно последно предупреждение към всяко човешко сърце на земята. А Светлината от самите Исусови сълзи влезе през зениците ми. И като докосна сърцето ми, потопи ме в самата Божия Скръб, тъй че паднах на нозете си, като възридах към Спасителя:
“Милостиви мой Господи! Скъпоценни мой Спасителю! Нека глухите чуят вика Ти! Нека слепите видят сълзите Ти! Нека глупавите си придобият Разум, и безумните – Мъдрост! Защото едва сега сърцето ми позна и разбра що ще рекат думите Ти от Еклесиаста да Те помним в дните на младостта си, преди да дойдат дните на Злото…”
В отговор на думите ми Господ протегна ръката Си и ме възправи на нозете ми. А след това ми каза:
“Знаеш ли, че са мнозина тези, които дават на Господ да пие от сълзите им, но са малцина тези, на които Господ дава да пият сълзите Му? Ето, Аз ще ти дам да изпиеш всяка от сълзите Ми по Меча на Духа. Защото на теб Господ е дал да оплачеш всичките безпътни и блудни поколения на земята, чиито съдби ще бъдат помрачени от дните на Злото. А сега протегни ръката си към първата от сълзите на твоя Господ…”
Погледнах на първата сълза, която блестеше на самото острие на Божия Меч. И като протегнах ръката си, взех я, като я вкусих…

Leave a Reply