“М’НЕ, М’НЕ, Т’КЕЛ, УПАРСИН!” – V ГЛАВА_6

6. ЗАЛАТА НА КАМЕННИЯ БОГ

Още с влизането в тази зала аз забелязах, че тя се различаваше от другите, по това, че тук имаше множества от каменни тронове на които седяха каменни човеци. Всички те бяха като замръзнали в изображенията си. И в цялата зала имаше само един поклонник, който сновеше и тичаше от трон на трон, за да се покланя и целува нозете на седящите върху каменните тронове човеци. Всичко това ме смути достатъчно много, за да не мога да си го обясня. Защото докато в другите зали имаше един бог и много поклонници, то тук картината беше обратната – имаше много богове, а само един поклонник. Гледайки самото видение вече знаех, че няма да го разбера без благодатната намеса на Господ. Затова се обърнах към Исус и Го запитах:
“Господи! Какво е това недоразумение? Та тука аз виждам само един поклонник, който тича като финикиец от трон на трон, за да се кланя и целува краката на каменните богове…”
А Исус ми каза:
“Това е залата на тщеславния дух и не е никак чудно, че наблюдаваш всичко това. И този тука, който се кланя на каменните богове, просто повтаря греховете на своите вдъхновители. В него има много, както от Аарон, така и от Саул…”
Казаното от Господа за Аарон и Саул ме накара да напрегна всичките си мисли и да си спомня с какво тези човеци са разгневявали Господа. Досетих се, че за Аарон бе това, че той изля златното теле, а за Саул бе това, че се подведе по користолюбивия дух на поданиците си, така щото при битката с амаличаните той допусна израилтяните да се нахвърлят на користите им, които бяха мерзост за Господа. Така ми стана ясна цялата картина на онова, което виждах в каменната зала. Ето защо казах на Исус:
“Господи, ако правилно съм Те разбрал, то грехът на Аарон и Саул е този, че за тях името на Господното общество струва повече от Името на Самия Бог. И както Аарон се подведе от исканията на Израиля, та им изля златното теле, така и Саул се подведе от същите искания, та допусна израилтяните да приберат користи, които са мерзост. А когато не владееш над някого, но този някой те владее, то непременно онзи, който те владее, ти става бог… Така ли е?”
А Исус ми каза:
“От каквото бъде победен някой, на това и роб става. И днешната тотална трагедия на много църкви е именно тази, че пастирите бързат да угаждат на църквите си, вместо на Бога. Църквите им искат пари и богатство. И пастирите проповядват за пари и богатства. Църквите искат лъскави проповеди за огромно самочувствие. И пастирите проповядват такива проповеди. Църквите искат златни телета. И пастирите им ги изливат. Църквите искат користите на целия свят. И пастирите допускат тези користи в Храма. И ако помислиш докъде ще стигне всичко това, то ще ти стане ясно защо този един единствен поклонник търчи от трон на трон, за да се кланя и целува крака, тръгнали по пътя на света, а не по пътя на Бога. Затова днес ти ще видиш църкви, които вярват на църкви, както и човеци, правещи изповеди, че вярват в църквата, а не в Онзи, Който проля кръвта Си за тях. Виж това във видението, което ще ти се разкрие в тази каменна зала…”
И действително, братко мой, Господ направи във видението да се разкрие ново видение. Аз виждах две голи жени, които безсрамно се прегръщаха и целуваха. След тях във видението видях голи мъже, които правеха същите гнусотии и безобразия. Затова извиках към Господ:
“Моля Те, Исусе! Прекрати това видение! Та това си е направо блудство!”
А Господ каза:
“Тази каменна зала е пълна именно с такива блудства. Защото когато църква се влюби в друга църква и двете започнат да си отдават почести и хваления една към друга, то тогава камъните на едната църква считат камъните на другата за богове и камъните на другата считат за богове камъните на първата. Но ето именно това прави тщеславният дух. Той прави възможно блудството на църква с църква и на пастири с пастири, както и видя от видението. Стават ли ти вече по-ясни думите на Апостол Павел? Става ли ти ясно защо той, пишейки за Божия гняв, изяви и това:
“Затова Бог ги предаде на срамотни страсти, като и жените им измениха естественото употребление на тялото в противоестествено. Така и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разжегоха се в страстта си един към друг, струвайки безобразие мъже с мъже, и приемаха в себе си заслуженото въздаяние на своето нечестие. И понеже отказаха да познаят Бога, Бог ги предаде на развратен ум да вършат това, което не е прилично…” (Римляни 1:26-28)
Така днес тщеславните църкви отказват да познаят Истинския Бог и да отдадат Славата само на Него, а наместо това си отдават слава една на друга. А това непременно води до блудство както на жени с жени, така и на мъже с мъже. И никой от тях не си даде сметка, че за естественото употребление на Тялото Христово е нужно да умрат човешките амбиции, да умре егоизма, за да остане онази чиста и ревнива вяра, с която служителят Ми Павел изповяда:
“…защото ревнувам за вас с божествена ревност, понеже ви сгодих с един мъж, да ви представя като чиста девица на Христа…” (II Коринтяни 11:2)
Чиста девица е онази Моя Невяста, която гледа към Мен, а не към други девици. И чисти пастири са онези, които знаят и помнят, че Църквата не е тяхна, но Божия. Когато забравят това, тогава не пастирят владее църквата, но църквата владее пастира и той търчи като поклонник на каменни богове, за да целува краката на всички, които го владеят. Защото тогава целият този храм вече не е Храмът от живи камъни, вградени в Духа за Божие обиталище, но храм от каменни богове, вградени във Вавилон, за обиталище на духа на Антихриста. Ето защо кажи на всичките Ми братя и сестри да търсят само Мен, само Мен, само Мен. Защото блудството на пастири с пастири и на църкви с църкви днес е по-силно от всякога и тази каменна зала е триумфът на Вавилон над народа и обществото на Бога. С нейното разглеждане приключва и духовният поглед, който ти дадох върху цялата активност на Вавилон. А далеч да бъде от Господ вашият Бог да свидетелства на която и да е от мерзостите на дявола. Нещо друго ще направя Аз. Нещо, за което ви говорят пророческите стихове от Даниил. Защото вече Милостта Ми над обществата, покварени от Вавилон, е изчерпана, поради голямото презрение към слугите Ми, пророците. Затова нека отново те върна горе, в небесните места, за да видиш нещата, които ще извърши Божията ръка…”
След думите Си Господ просто направи видението със залите на боговете да се прекрати и аз отново се намерих в небесните области на Божия Пророчески Дух, където щях да видя най-голямото Божие знамение против Вавилон. Но преди това Исус ме просвети, за да разбера, че именно случилото се с Валтасар е образ и сянка на последното време.

Leave a Reply