“М’НЕ, М’НЕ, Т’КЕЛ, УПАРСИН!” – IX ГЛАВА

IX. М’НЕ, М’НЕ, Т’КЕЛ, УПАРСИН

Ето, скъпи ми читателю, и последната глава на тази книга. Дали ще й повярваш аз не зная, защото има Един, Който докосва и убеждава, променя и изгражда. От мен се искаше да стоя в покорство пред Него и да поема отговорност с името си за съдържанието на книгата. Останалото е изцяло в предузнанието на Бога, според Неговата промисъл. За разлика от други книги, в които Исус отдалеч приготвяше сърцето ми, тази бе написана на един дъх, като едно цялостно изживяване, като един духовен маратон из областите на Божия Пророчески Дух. И Господ постъпи така, за да зашемети лукавия и да не му даде възможност да смущава и атакува. Благодаря на Исус за това. А сега за най-главното.
Исус отново беше при мен. И отново ми говореше. Ето какво ми казваше Той:
“Сега ще ти покажа самият надпис “М’не, М’не, Т’кел, Упарсин”, за да го прочетеш не с твоите, но с Божиите очи. Защото Отец Ми има спор с Вавилон и скоро ще му даде да изпие чашата с виното на яростния Му гняв. Преди всичко знай, че нищо не е така, както изглежда, че е. Измамата на дявола е построена върху способността на човешките възприятия. Тя е така направена, защото онези, които обичат да разчитат на онова, което виждат, вкусват, слушат и докосват, веднага да я пожелаят в сърцата си. Затова всеки на земята би искал да вярва в бог, който решава проблемите на живота му. Бог, който е изобилен откъм пари и наслаждения. Бог, който за удобство наричаш Исус, за да бъдеш в крак със съвременните религии. Ето затова и този Вавилон, който се е уголемявал през цялата история на човечеството, винаги за удобство на човешкия ум е бил категоризиран като Небесно царство и Рай, за да излъже и поквари колкото е възможно повече човеци. Затова стесненият път стана широк, и тясната порта – като триумфалната арка в Париж. Но било, че човеците си създадоха мисловни идоли или други просто им ги натрапиха, Евангелието Ми остана. Било, че някои забогатяха, понеже “Исус” им дал просперитет, а други си построиха палати, за да станат “Авраамови” чеда, тясната порта си остана тясна и стесненият път си остана стеснен. И когато с Отец Ми виждахме затлъстяването на сърцата и изместването на фокуса от Словото, Ние знаехме, че непременно идва време, когато надписът ще бъде написан и болезненото разделяне ще бъде осъществено. Затова днес Моята ръка написа по стените на всички тщеславни дворци за свидетелство на всичките им царе:
“М’не, М’не, Т’кел, Упарсин”! Мне, Мне – преброени дни на царство, лишено от Божието Помазание!
Аз, Господ и Бог Исус Христос, вече преброявам дните на вашето царство и ги свършвам. Аз Господ и Бог Исус Христос, заявявам против вас, че вие не сте Моя избран род, царско свещенство, и Свят народ. Затова ръката Господна вдига от вас Маслото на Помазанието, защото сърцата ви копнеят за друго помазание. Помазание не за златните улици на Небесния Ерусалим, но за златните телета на земния просперитет. Аз, Господ и Бог Исус Христос, отброявам онзи един час, в който звярът, на когото служите и когото обичате, ще издигне десетте си царе. Всички вие, които му се покланяте сега, ще му се поклоните и после. И понеже два пъти ръката Господна написа “М’не”, то нека бъде за свидетелство против вас, че онова, което съм заповядал, непременно ще се сбъдне и закрепи, според както съм го изрекъл.
Аз, Господ и Бог Исус Христос, заповядвам на всичките Свои последователи:
Напуснете всяко място, което е лишено от Моето Помазание. Защото дните на такова място са преброени. Онзи, който остане да се храни с непомазано от Мен слово, самоволно определя мястото си сред поклонниците на последния Валтасар, чиито грехове и беззаконие са много по-големи от тези на първия Валтасар.
Аз, Господ и Бог Исус Христос, заповядвам на всичките Свои последователи:
Изхвърлете всяка книга, на която не свидетелства Маслото Ми, но има типичния за света дух на теология, философия и психология. Защото това е част от храната, част от виното, което се пие на пиршеството на Валтасар.
Аз, Господ и Бог Исус Христос, ви заповядвам да напуснете Вавилон сега, защото никой, освен Отец Ми, не знае кога ще настъпи краят на преброяването и началото на въздаянието. Онзи, който не направи това сега, ще изгуби възможността да го направи после.
Т’кел – царство, претеглено на Божиите везни и намерено за недостатъчно. Царство, което завинаги е изгубило Моето Посвещение!
Аз, Господ и Бог Исус Христос, заявявам против всички тщеславни църкви, че пътищата на човека изглеждат прави в собствените му очи, но Отец Ми е, Който претегля духовете. И понеже в изминалото време бяхте претеглени и опитани във всичко, то заради поклоните на мнозина пред нозете на дявола, Аз вдигам от такива Хлябът на Посвещението и оттук нататък проповедите им и всичкото им свидетелстване ще бъде яйца на ехидна и лешояд, мед що звънти и кимвал що дрънка. Такива няма да намерят нито Манната Ми, нито Хлябът от Светилището, понеже банките станаха техните светилища и високоумието на сърцата им – техния хляб. Затова червеите от такъв хляб никога няма да липсват по трапезите на тщеславните пиршества и плесента на светския дух ще бъде вечната им паяжина. Понеже Хлябът, Който слиза от Небето, се яде даром, докато бълвочът и помията на тщеславието са сложени на везни. Затова с каквато мярка мерихте на Господ, с такава и Господ ви отмери. И понеже Ме сложихте на везни и Ме продавахте за сребърниците на Мамон, то затова и Аз ви сложих на везните като ви намерих недостатъчни. Ако бяхте давали даром, то даром щяхте да получите. Ето защо осъждението Ми ще тежи върху вас, понеже презряхте Любовта, която не търси своето си.
Аз, Господ и Бог Исус Христос, заповядвам на всичките Свои последователи:
Напуснете всяко място, където е отнет Хляба на Посвещението. Защото не е възможно за сърца, намерени за недостатъчни, да проповядват Моето Спасение. Не е възможно търговци с везни да имат Моя Образ. Затова към любящите любящ ще се явя, но към търговците – търговец ще бъда.
Аз, Господ и Бог Исус Христос, заповядвам на всичките Свои последователи:
Никога повече не правете греха да приемате Моето от везни срещу пари. Който приема от везни и срещу пари, слага сам себе си на везната, на която ще бъде претеглен и намерен недостатъчен. Търсете истинските Ми слуги, които дават даром, защото в такива положих Духа Си и сърцето Си.
Упарсин (П’рес) – разделено царство, от което е отнето Божието Освещение. Царство, лишено от Моята Кръв!
Аз, Господ и Бог Исус Христос, заявявам против всички тщеславни църкви, че вдигам Освещението Си от такива и за тях не остава вече жертва за грехове, понеже съгрешаваха и съгрешават самоволно. Затова ще извадя от властта на мерзостта, докарваща запустение, всичките Си верни, които чуват Гласа Ми, а останалите няма нито да каня, нито да изобличавам. Понеже, ако с Кръвта Ми над сърцата им не се покаяха, то колко по-малко ще се покаят без Кръвта Ми върху тях. Праведният нека и занапред бъде праведен и святият нека и занапред да бъде свят, и който е неправеден нека и занапред да бъде неправеден и нечистият нека и занапред да бъде нечист.
Аз, Господ и Бог Исус Христос, заповядвам на всичките Свои последователи:
Излезте изсред тщеславните, и отделете се. И не се допирайте до нечисто. И Отец Ми ще ви приеме и вие ще бъдете Негови синове и дъщери и Той ще бъде ваш Бог. Не се впрягайте заедно с тщеславните, защото какво общо да има между Мен и Мамон, и между Моята Истина и теологията? Какво споразумение да има Небесният Ерусалим с Вавилон? Бягайте отсред Вавилон, люде Мои, та да спасите всеки живота си! Бягайте отсред всичките шест бога на великата блудница и раздерете сърцата си, а не дрехите си, за да ги напълня с Моята изпепеляваща Любов!
Само така ще устоите до края! Само така ще възвеличите Силата на Моята кръв! Колкото до псетата, чародеите, блудниците, убийците, идолопоклонниците и всеки, който обича лъжата и лъже, то от такива отдавна е отнето Божието Освещение.
М’не, М’не, Т’кел, Упарсин!
Помазанието, Посвещението и Освещението са трите стълби към Моето Небе и Моя Град. Вавилон не притежава тези стълби, защото Аз заявявам против него и неговите общества, които навсякъде в света са регистрирани като Мои. Но не светът, а Отец е Този, Който подпечатва с Духа Си Своите. Не светата регистрация, но Святият Дух свидетелства на Званите, Избраните и Верните.
И ако някой презре Словото Ми в тази книга, то го е направил, защото и Аз съм презрял такъв в сърцето Си. И ако някой изхвърли или изгори тази книга, то го е направил, защото и Аз съм заявил против него думите Си “М’не, М’не, Т’кел Упарсин”! И ако някой след прочита на тази книга тръгне отново по пътя на греха, то е, защото никога не е бил записван от Отец Ми в Книгата на Живота! Ето, ида скоро! Блажени онези, които познават възклицанието на тръбите! Те всякога ще пребъдват в Светлината на Лицето Ми!
Амин и Амин!”

Едно мнение за ““М’НЕ, М’НЕ, Т’КЕЛ, УПАРСИН!” – IX ГЛАВА

  1. Tsvetanka Mircheva

    Господи Святи ,Благодаря Ти за Откровенията ! Моето място е,коленичила пред Нозете Ти Господи на сърцето ми! Амин и Амин!

Leave a Reply