“М’НЕ, М’НЕ, Т’КЕЛ, УПАРСИН!” – II ГЛАВА

II. ТАЙНАТА НА ПРОРОЧЕСКОТО БЛАГОВЕСТИЕ

Искам да знаеш, скъпи ми читателю, че докато Исус ме издигаше нагоре, в сърцето ми останаха твърде силно думите, с които Той ми говори при видението с Божията ръка. Това бяха онези думи, свързани със стиха на “Откровението”, в които се говореше, че в дните на седмия ангел Бог ще открие тайната, която е благовестил на слугите Си пророците. И затова Го попитах:
“Господи мой, защо толкова силно горят думите Ти в сърцето ми?”
А Исус отговори:
“Защото блудница, на чието чело пише “Тайна”, може да бъде поразена и унищожена само с тайната на пророческото благовестие. Меч се възправя против меч и тайна се възправя против тайна…”
“А каква е тази тайна, Господи?” – попитах отново аз. Исус се усмихна на въпроса ми, а после каза:
“Виждаш ли, момчето Ми, всичко, което досега си получавал от Небето, е било тайни, заключени и запечатани за определено време, когато Отец по Силата на Своя Суверенитет и Вечен избор е решил да даде на Църквата. Но и това не е всичко. Защото не всички ще приемат пророческото благовестие. За тях това благовестие ще си остане тайна, понеже всички те са се намерили зад челото на блудницата…”
“Как така зад челото, Господи?” – недоумявах аз. А Исус добави:
“Челото е място от главата, което изпъква най-много и се забелязва от всички. Затова и онези, които се имат за лидери, обичат да първенствуват, да бъдат в челните редици, на челно място. Те са челото на блудницата, понеже Аз не приемам някой друг да е водач на Църквата Ми, освен Мене. И ако някой въпреки това стои в челото и надига и възгордява сърцето си, а паството му го следва, то и такъв и паството му в пълна степен са под властта на Вавилон. Ето затова челото на блудницата е “Тайна”, понеже цялото това мнозинство, блъскано и завличано от човешката заблуда, е просто измамено, понеже не му е станала явна тайната, с която дяволът го владее. И за да спаси Своя Си остатък, Отец вдига полите на блудницата именно с изявата на пророческото благовестие, нежели се покаят и отвърнат от греха си онези, които са уловени от дявола. Онези, които приемат тайната на пророческото благовестие, ще бъдат скрити от дявола. Онези, които отхвърлят тайната на пророческото благовестие, ще останат под властта на другата “тайна”, която е челото на блудницата…”
От думите на Исус аз разбирах, че тайна се възправя срещу тайна, но все още пред очите ми стоеше завеса. И аз отново Го попитах:
“Как най-накратко да обясня на братята и сестрите ми каква е тайната на пророческото благовестие?”
А Исус отново се усмихна и каза:
“За онзи, който иска да я проумее тя е много простичка тайна. Достатъчно е да смириш сърцето си като Еремия. Достатъчно е да извикаш към Мен така, както извика той…”
Сякаш цял живот бях очаквал тези думи на моя Спасител. И пред очите на сърцето ми изплува светлият стих на пророка, който гласеше:
“Извикай към Мене и ще ти отговоря и ще ти покажа велики и тайни неща, които не знаеш…” (Еремия 33:3)
Тогава паднах пред нозете на Господа и Му казах:
“Ето Господи! Вземи сърцето ми и го напълни с Твоята Светлина! Вземи ума ми и го преобрази с богатството на Твоята тайнствена премъдрост…”
Тогава Исус направи пред очите ми да заблести един едничък стих от Новия Завет, който бе прекрасен ключ за разбиране на тайната на пророческото благовестие. Нека ти покажа този стих, скъпи ми читателю:
“Исус Христос е същият, вчера, днес и довека…” (Евреи 13:8)
Едва бях видял стиха, когато Господ ме попита:
“Какво ще рече, че Аз съм Същият, вчера, днес и довека?”
“Господи, за мен това в пълна степен означава, че Ти оставаш без изменение или сянка от промяна…”
“А как ти разбираш думата “вчера”? Понеже земният човек, ако днес е понеделник, ще ти каже, че вчера е било неделя. Ти така ли ще Ми отговориш?”
“Не, Исусе! Не искам да Ти отговарям като земен човек…”
“Ами отговори Ми тогава, като небесен човек…”
В този миг разбирах, че ако и да бях в небесните области, си оставах в много неща земен. Духът ми не можеше да разбере премъдростта на Господ. А Исус буквално се смили над немощта на ума ми и каза:
“Нека ти помогна да стъпиш по-високо. Помисли върху следното. Когато кажеш “вчера”, ти имаш предвид друг изминал ден, а не новият, който вече е настъпил. Така ли е?”
“Да, Господи! Така е…”
“Помисли тогава кога дойде Светлината на земята. Истинската Светлина…”
О, прекрасни Исусе! Ти наистина Си Превъзвишеният! Така, понеже Божието Помазание преливаше от сърцето ми, аз отговорих на Господ:
“Господи, Ти Си Истинската Светлина. Ти Си Денят, Който Бог Отец изпрати на земята…”
“Точно така, момчето Ми. Ето защо, откакто повярва в Мен ти влезе в Деня Господен. А в този Ден винаги е “днес”. Затова Апостолът Ми ви насърчи с думите:
“…увещавайте се един друг всеки ден, докле още е “днес”, да не би някой от вас да се закорави чрез измамата на греха…” (Евреи 3:13)
Как тогава да разбираш, че Аз съм Същият не само “днес”, но и “вчера”? Какво е това “вчера”, след като “днес” настъпи с Новия Завет?”
Отговорих:
“Господи, не остава да е нищо друго, освен Старият Завет. Ето защо Ти Си Същият, както в Новия, така и в Стария Завет…”
Исус се усмихна с такава усмивка, с която разбрах, че отговорът ми е точен. И Той продължи:
“А сега забележи, че стихът започва с “вчера, днес и завинаги”. Защо точно така Ме определи Павел? Защо започна с “вчера”?”
“Господи, аз вярвам, че Павел искаше да Те познаваме като Словото Божие, понеже Словото стана плът. И именно затова духовният прочит на неговите думи става такъв, че:
“Ти, Господи Исусе, Си Словото, което е същото, както в Стария Завет, така и в Новия и завинаги…”
Исус погали главата ми, а после ми каза:
“Ето това е тайната на пророческото благовестие. С тази тайна ти разбираш, че Бог не може да бъде изненадан, защото Словото Му е същото. А същото Слово ще отрази същото състояние на нещата във всяко време и място – вчера, днес и завинаги. Чудно ли ти е тогава, че по Волята на Отца сега си в Небесните области на Пророческия Дух? Чудно ли ти е, че сега двамата с теб ще видим през Словото на пророк Даниила днешното състояние на църквите и изсипването на Божия гняв върху рода на непокорните и закоравените? Нека всеки внимава на думите Ми, понеже в минали поколения и на други родове човеци Аз не съм ги изговарял…”
След последните Си думи Исус започна да ми разкрива видения през пророчески стихове от “Книгата на пророк Даниил”. Затова нека да се пренеса към тях.

Leave a Reply