ПОРТИТЕ НА ПРАВДАТА II – НАЧАЛО

“ИЗДИГНЕТЕ, ПОРТИ, ГЛАВИТЕ СИ…”

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
По Волята на моя Господ, Който царува прославен в Небесния Ерусалим и озарява със Светлината Си Небето и земята, аз започвам описването на втората част от виденията за “Портите на Правдата”. Нека да започна с това, че много книги, давани ми от Бога, предизвикваха трусове в духовния свят. И тези трусове се дължаха не на нещо друго, а на неописуемият ужас и тоталният страх, които нападнаха сърцето на дявола. Защото, дори лишен от разум, Сатана разбира, че дните му са преброени, и краят на омразното му господство и насилие над човешкия род вече се вижда. А щом Господ е стигнал дотам, че да разкрива на слугата Си най-дълбокото от Скритата Манна и да въвежда с вяра Своите през Портите на Небесния Ерусалим, то тогава за клеветника на душите ни не остава нищо друго, освен да свие съкрушен крилата си, да поскърца със зъби, и да се стопи, сякаш никога не е бил.
Но този осъден дявол май изобщо не иска да се съобразява с приближаващия край на управлението му. Защото и след първата част на виденията с Портите той реши да заложи на отдавна изтъркания си похват да се прави на силен и ужасен. Да лъже себе си и демоните си, че има шанс да сполучи против Божия Пророчески Дух. Да напомпва с ярост и безумие целия тъмен духовен свят и да го изпраща на вълни против Хълма Мория и против сърцето на Божия слуга. Да цвъка нечистотии и всякаква езическа гнусота, та дано би помрачил Светлината и Благодатта, които Исус щедро излива от Небесния Ерусалим.
Внимаваш ли в това, което пиша, братко мой? И отворени ли са духовните ти очи, за да забелязваш гнусните знамения, с които лукавият се опита да реагира против Портите на Правдата?
Нека да ти споделя точно тук за тези знамения, защото те бяха демоничният отзвук на началствата и властите на нечестието, които владеят над религиозно-езическата България.
В ден и час, когато Исус ни вика при Себе Си и ни повелява да бъдем родът на Елиаким, който преминава през Портите на Небесния Ерусалим, един вмирисан и брадясал клир от православни лидери направи гнусна и незапомнена отпреди демонстрация на идолопоклонство, събирайки на едно място три “свещени” икони на идола си Богородица. И като ги постави пред портата на най-големия си храм в София, призова целокупното религиозно езичество да им се покланя, като на най-святи и божествени посредници между човеците и Христос. Това, разбира се, не мина без съпровождащи сътресения. Защото, (по една или друга причина, известна само на Бога), София осъмна от взривове на армейски склад, пълен с боеприпаси, а в същия ден се регистрира и земетресение от трета степен по скалата на Рихтер.
“Защо така навързваш събитията? Всичко това стана напълно случайно!” – ще възрази някой. Ами който иска – нека да го смята за случайно. Но аз ще ти кажа, че обясненията на нещата, като случайности, е човешка слабост да се повярват Божиите закономерности. Защото след тези злощастни събития в столицата на България моментално се намериха достатъчно лукави религиозни интерпретатори, които изопачиха Истината и побързаха да заявят, че само поради иконите на идола Богородица взривовете край София не са убили нито един човек, а са предизвикали само счупване на прозорци, керемиди и врати. Така дяволът постигна ефекта, който търсеше. Защото от гнусни религиозни провокатори, призоваващи българската нация да се кланя на идоли, православните козли изведнъж се покриха с ореоли на Божии праведни застъпници. И онази порта на най-големия православен храм в София изведнъж стана твърде притегателна.
Какви бяха тези знамения и кой всъщност ги предизвика?
Истината е, че срещу Портите на Небесния Ерусалим дяволът възправи портите на ада. И другояче не би могло да бъде. Защото за Сатана е твърде важно сърцата на човеците да са обърнати към неговите порти, а не към Портите на Божия Град.
Още при писането на първата част от виденията в тази книга, аз получих изрично потвърждение от моя Господ, че лукавият ще се възпротиви с всичкия си възможен бяс на Небесния Ерусалим. И самото потвърждение от Исус беше придружено с видение, което Спасителят ми заръча да запазя за втората част на книгата. А именно в това видение се открива една най-прекрасна тайна, свързана с Божиите Порти. “Каква е тази тайна, братко?” – ще ме попиташ ти. А аз непременно ще ти запиша Господните думи, с които тя беше изявена. Ето какво ми проговори Исус още в самото начало на най-благодатните Си видения:
“Слуго Мой! Нека Небето изпълни сърцето ти, и Божията тайнствена премъдрост духа ти! Защото ти казвам, че всеки от рода на Елиаким, който премине през Портите на Небесния Ерусалим, ще преживее в Дух и Истина великата им тайна. А тази тайна гласи, че когато влезеш през някоя от Божиите порти, тогава и тази порта влиза в тебе! Тъй че всеки, който премине през портите на Небесния Град, сам става порта на Бога, запечатан с Духа и Силата, които я изпълват!
Така за Моите остава една неизменима и най-благодатна съдба за Небето – преминавайки през Портите на Небесния Ерусалим да бъдат утвърдени и те самите като Порти на Святия Дух. Но Аз сега нека те заведа до Моя Град, за да видиш това съвсем отблизо със сърцето си…”
След тези Свои думи, казани ми още в началото на книгата, Господ ме издигна, за да ми покаже Съвършено действащото Божие чудо, което съпътстваше преминаващите през Портите на Божия Град.
Така, застанал с Исус пред дванадесетте Порти, аз наистина забелязах, че в мига, когато Божий праведник преминаваше през някоя от Портите, то тогава Святият Дух събираше цялата бисерна Светлина от самата Порта. И като я смаляваше, запечатваше я в сърцето на Божия поклонник. Тъй щото отпосле този свидетел на Небесния Ерусалим щеше да свети със Светлината на Портата в тъмнината на света. Самото видение беше толкова благодатно и пресвято, щото в оня миг аз едвам успях да проговоря на Исус, казвайки Му:
“Какво ми даваш да видя, скъпоценни мой Господи? И какво е това чудо, при което сърцето на всеки от Твоите става Порта на Небесния Ерусалим?”
А тогава Божият Син ми проговори, казвайки:
“Небесният Ерусалим е Дух Господен! Той е Църквата на Отца, Сина и Святия Дух! Без значение дали едни от вас са още на земята, а други са при Мен на небесата – всички вие сте Моят Град и сърцата ви са обиталища на Троицата!
А не казах ли Аз в Евангелието:
“Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие…” (Матея 5:14) 
А защо Градът не може да се укрие, слуго Мой? И защо той е виделината на света?”
“О, Исусе! Градът не може да се укрие поради Портите, с които свети и привлича!”
“А какво повече да иска твоят Господ от слугата Си? И какво повече да искат Моите от Мене, освен да ги направя Порти на Града Си? Не разбирате ли, че ето тази е великата тайна на Ерусалимските Порти, запечатани с имената на Израил – да превръщат в Порти всички Божии праведници, които преминат през тях? А когато вие станете Порти, то няма ли тогава великият псалом на Божието Слово да стане съдба за сърцата ви? Няма ли да се сбъдне писаното:
“Издигнете, порти, главите си, и бъдете издигнати вие, вечни врати, и ще влезе Царят на славата. Кой е Тоя Цар на славата? Господ могъщият и силният, Господ силният на бой. Издигнете, порти, главите си, и бъдете издигнати вие, вечни врати, и ще влезе Царят на славата. Кой е Тоя Цар на славата? Господ на Силите, Той е Царят на славата (Села)…” (Псалом 24:7-10) 
Ето, Аз наистина ще вляза през Портите Си и ще възвелича стократно делото на пророка Си! А ти, слуго Мой, запечатай това видение в сърцето си, за да го дадеш на Моите във времето, когато ще ти дам да пишеш втората част на виденията за Портите на Правдата!”
Ето, братко мой! Верен да изпълня Волята на Исус, аз запечатах това видение в сърцето си, и сега го явявам на теб и на цялото Божие домочадие. И като зная, че дяволът ще продължи да диша насилие и ярост против всичките Божии чеда, моля моя Господ с думите:
“Святи мой Спасителю! Утвърди в Небесната Си Благодат всички, които Те следват и Ти се покоряват с вяра! Дай им Твоята Твърдост, за да не се страхуват от дявола, на когото дните са преброени, но да въздигнат умовете и сърцата си към Портите на Града, чиито дни всякога ще бъдат неизброими, и чието управление и царуване ще бъде вечно – без да премине в друг дух и друг род, освен в Рода на Всемогъщия Отец, на Святия Дух, и на прославения Цар на Небесния Ерусалим, Който Си Ти!”
Готов ли си, братко мой?
Въздигна ли вярата на сърцето си до Небесния Ерусалим?
Последвай тогава Божия пророк в най-благодатните и Святи видения, с които Исус е идвал в живота ти! Амин и Амин!

Leave a Reply