ПОРТИТЕ НА ПРАВДАТА I – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С ПОРТАТА НА ЛЕВИЙ
(БИСЕРЪТ НА СЪГЛАСИЕТО)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Едва ли е възможно да удържим на депресията и напиращото зло, ако нямаме сила в сърцата си, за да се съгласим в Духа, Словото и Примера на нашия Господ Исус Христос. Казвам ти Истината от Святия Дух, че главната причина, за да устои Божият пророк и делото му да превъзмогне над Вавилон, беше и остава в това, че Бог ми прибави верния Си остатък, който слуша Гласа Му и няма никога да Го размени за поклони пред лукавия.
Как ли не се опитваха стотици вавилонски пастири да разрушат делото на служение “Мория”? Какви ли не гнусни кампании трябваше да преживее Божият пророк, докато се приближава към Господаря си през кръговете на Божиите Святи Присъствия? Какви ли не хули, лъжи и гнусотии трябваше да чуя по адрес на името си, на книгите си, и на слугуването си? Един от българските пастори заяви, че напълно ще унищожи влиянието от служение “Мория”. Друг се закани, че ще свика национална конференция, на която публично да ме заклейми като антихрист. Трети демонстративно изгори книгите ми и ме прокле в името на господаря си.
И защо беше всичко това? Кого обслужваше тази яростна истерия? Защо Божият слуга беше счетен за “вълк”? И защо служение “Мория” беше поставено под задължителна религиозна карантина, сякаш, че книгите на Стефан Главчев бяха някоя смъртоносна зараза, а не Вода, Хляб, Вино, Масло и Сол от Небето?
Ако задавам всички тези въпроси – то е, за да им отговоря с един единствен отговор:
Не е възможно никакво съгласие между Сион и Вавилон, между Христос и Мамон, между Святостта и мерзостта, и между Божия Храм и идолите!
Аз не искам да мисля къде ще отидат противниците ми, защото има Един Съдия на небесата, Който отдавна е произнесъл присъдите им!
Аз не искам да умувам, нито да правя догадки каква ще е сетнината на последните потомци на Анна и Кайафа! Но сега ти казвам, че не е възможно Божият Ерусалим да отвори Портите си едновременно за две поколения, които са абсолютно несъгласни помежду си! За едно от поколенията Небето е напълно фалшиво, а богът на когото то се кланя, е самият дявол и Сатана! И както не е възможно съгласие между Светлината и мрака, така също не е възможно те да се намерят на едно и също място по едно и също време. Пиша ти всичко това, любезни мой братко, за да отхвърлиш като заблуда всяка помисъл, че е възможно Бог да се обърне против Себе Си. Защото някои човеци измамно са се излъгали, че щом има многоразлична Божия Благодат, то е възможно различията в нея да враждуват помежду си. Но ти помисли върху следното:
Възможно ли е цветовете на Дъгата да се мразят помежду си, след като причината да ги има са Дъждът и Светлината? Възможно ли е също частите на Тялото да се мразят едни-други, след като всички те се управляват от Главата? А в тази Глава няма ли божествен Разум? Няма ли тя очи, с които да гледа и посочва Пътя за Вечното Спасение на Тялото Си?
Представи си тогава части от Тялото, които решават, че очите от Главата са им твърде неудобни, недоктринални, и непасващи на тяхното разбиране за Спасението. “Да избодем тези очи, понеже ни смущават!” – крещят едни. “Да ги покрием с позор, хула и презрение, за да не ни измъчват с тяхното зрение!” – съскат други. “Не сме съгласни, че Главата трябва да ни води с очите си!” – крещят трети.
Ами като не сте съгласни с Главата, то и Главата не е съгласна с вас! И като искате да вървите по Пътя без очи, то скоро в съдбите ви ще се яви страшната сетнина от твърде точните думи в Евангелието:
“Оставете ги; те са слепи водачи; а слепец слепеца ако води, и двамата ще паднат в ямата…” (Матея 15:14) 
Да ти казвам ли, братко мой, какво има в ямата?
Тръгни да копаеш яма, и сам ще се убедиш, че след първите няколко копки в пръста ще намериш червеи…
Червеи ли да търси Църквата на Исус, или Портите на Небесния Ерусалим, който трепетно очаква Сватбата на Агнето? Суетни, плътски и човешки видения ли да следват църковните събрания или Погледа на Божия Пророчески Дух? Как изобщо е възможно вярващите да ръкопляскат и крещят “Амин”, понеже пастирът им имал видение за нова сграда? Сградата им ли ще грабне Господ в миг на око, и при Глас на Архангел и Божия Тръба? И портата на тази сграда дали ще пасва духовно на която и да е от Портите на Небесния Ерусалим?
Знаеш ли, скъпи ми братко, колко болка и скръб пълнят сърцето ми, като гледам дълбоката яма, в която слепците заведоха слепите си стада? Знаеш ли колко ужасно непоносима е мисълта, че всичко това се случи, защото слепците имаха подкрепата, доверието, и най-вече – съгласието на паствата си? Понеже нито едно дело на множество сподвижници не би могло да се реализира, ако няма за основа съгласието. Но ако дяволът измами неразумните девици да се съгласят в нечестиви намерения и демонични каузи, то тогава самото им съгласие е станало доброволно обвързване. Всички са скочили в ямата, защото са били съгласни да го направят. Всички са приели Мамон да им бъде Исус, и са си казали по едно скверно “Амин”, за да се запечатат в мерзостта на запустението. Всички са приели Езавел да им бъде Свят Дух, и пак със съгласие са решили да покрият сърцата си с демоничния й грим. И най-вече – всички са приели Сатана да им бъде “бог отец” – за да е сигурно, че ще им подари света, понеже на него е предаден и той го подарява комуто ще…
Знаеш ли каква ще е сетнината на това нечестиво съгласие? Тя ще е такава, че безумните блудници сами ще се завържат под мрак, във вечни връзки за Съда на Великия Ден. И утре никой от пищящите и крещящите няма никак да избегне Божия Гняв, нито да се развърже от връзките си.
“Господи! Премахни тази страшна огнена верига от сърцето ми!” – ще стене не една душа от дълбочините на пъкъла. А тогава самият демон, на който е била предадена, ще й изкряска:
“Замълчи, душо проклета! Защото тази верига е съгласието ти с моята демонична измама! Не помниш ли, че възторжено ми викаше “Амин” още приживе в ямата? Не помниш ли, че със собственото си съгласие ми подари сърцето си? Как сега крещиш за промяна на сетнината си, след като ти със собствената си воля и вяра избра именно нея?”
“Но аз бях измамена от тебе!” – ще простене още по-горчиво душата. А демонът, като я стисне още повече с огнената верига, отново ще изкряска:
“Била си измамена, защото си искала да бъдеш мамена! И нямаш оправдание, защото си имала Завета на Исус, но си предпочела измамата на нашия тъмен господар! Имала си Примера, Образа и Словото на Исус, но си дала съгласието си за друг пример, друг образ, и друго слово! Понеже приживе Бог неведнъж протягаше ръка, за да те издърпа от ямата. Но ти си спомни как наричаше слугата Му, който даром ти хвърли светлото въже, за да те избави от пъкъла!
Не го ли нарече измамник и шарлатанин? Не го ли похули с езика на устата си, и с религиозната злоба в сърцето си? Не го ли прокле като еретик и съблазнител? Не се ли молеше за погублението му? И да приеме ли Бог сега да те отърве от веригата ти, след като ти лично си Го обвинила и похулила като Бог на измамата и шарлатанството, Чиито слуги на земята са измамници и шарлатани, еретици и съблазнители? Не помниш ли от Завета Господен, че хула против Святия Дух няма да се прости никога? Ето затова сега ти ме заслужаваш, и аз те заслужавам! Аз ще бъда червеят ти, който не умира, а тази верига ще бъде огънят ти, който не угасва!”
Разбираш ли сега колко съдбоносно е съгласието? И ако аз толкова пространно развих темата за него преди видението с третата Порта, то е, защото Портата на Левий е Порта на Съединението, както се превежда името му. На онова Съединение, за което Апостол Павел написа на всички ни:
“Но, който се съединява с Господа е един дух с Него…” (1 Коринтяни 6:17)
На онова Съединение, за което Апостолът Господен положи живота си, и го засвидетелства по-напред в посланието си, казвайки:
“Моля ви се, братя, за името на нашия Господ Исус Христос, всички да говорите в съгласие, и да няма раздори между вас, но да бъдете съвършено съединени в един ум и в една мисъл…” (1 Коринтяни 1:10)
И ако Бог наистина те е обвързал със Себе Си, за да спаси, освети и възвиси душата ти, то тогава се изпълни с Вярата на Исус, и бъди готов да последваш пророка Господен в твърде благодатното видение, което ще ти се разкрие. Защото аз все така оставах в Духа на пророчеството и при моя Господ в Небесния Ерусалим. А Той отново ми проговори, като казваше:
“Слуго Мой! Сърцето Ми копнее да те заведе при третата Порта на Небесния Ерусалим. Защото е Портата на Левий! Портата, която подобава на новозаветните Ми левити, сиреч, царското свещенство на твоя Господ! Затова сега Ме последвай до самата Порта…”
С вълнение и благодарност прегърнах моя Спасител, Който отново ме въздигна със Себе Си, за да ме заведе пред третата Порта. И ето, че очите ми я зърнаха. Тя беше скъпоценен бисер, който завладяваше с предел от благородство и съвършенство. А когато стъпихме пред самата Порта, Господ с вълнение ми заповяда, казвайки:
“Хайде, слуго Мой! Вземи Ключа на Давид от сърцето си и отключи тази Порта. Защото тя всякога е копнеела да я отключиш!”
Пълен с радост и щастие, които е невъзможно да опиша и изявя, аз взех Давидовия Ключ, като го пъхнах в ключалката на Портата, а след това го завъртях. Така, натиснал дръжката й, аз я отворих…
Братко мой! Едва бях отворил Портата, когато двете й странични колони просветляха от мек бисерен блясък. И от лявата колона се яви светло видение с раждащата Лия, а в дясната колона се появи светло видение с Господ Исус, събрал учениците край Себе Си. И ето, че Светлината от лявата колона вече се съединяваше със Светлината от дясната, когато сред преливащите едно в друго видения се яви Ангелът на Портата, който ми казваше:
“Аз съм Ангелът на Левий! Ангелът на Съединението!
А ти, слуго Господен, сега свидетелствай за бисерната Светлина на третата от Портите на Небесния Ерусалим. И като гледаш на раждащата Лия във видението отляво – чуй името, с което тя кръщава третия си син! И като гледаш на Исус и събраните около Него ученици – чуй думите, които Той им изговаря!”
Послушал Ангела, аз погледнах към Лия, която държеше третата си рожба. И ето, че щастливата майка проговори, като казваше:
“Сега вече мъжът ми ще се привърже към мене, защото му родих три сина. И на този, третият, Левий ще бъде името му…”
Докато още слушах думите на Лия, Светлината от другото видение мощно придърпа сърцето ми. И ето, че аз чух как моят Господ казваше на учениците Си:
“Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Отца Ми, Който е на небесата. Защото, гдето двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях…” (Матея 18:19-20) 
Едва бях чул изговореното от моя Господ, когато бисерната Светлина на цялата Порта изпълни сърцето ми, тъй щото с пламнал от благоговение глас казах на Ангела:
“Божий вестителю! Благословен да е Господ на Съединението, че е кръстил тази Порта с името Левий! Защото сега сърцето ми узна и позна, че когато ние се съгласяваме в Христовото Име, то тогава сме съединени с Бога и сме Един Дух с Него! Бог внуши на Лия да кръсти третия си син Левий, понеже знаеше как Синът Му ще ни остави благовестието на тази Порта, което гласи, че ако двама или трима са събрани в Исусовото Име, то и Самият Той е между тях! Господ Исус, проговорил на учениците Си, ги запечата в Портата на Левий – за да ги направи избран род, царско свещенство и Свят народ! Народ, който е достоен да премине през тази най-свята Порта на Съединението с Бога!”
Слушайки думите ми, Ангелът на Съединението изпълни очите си с Небесен блясък на чудесно потвърждение. А след това, свил крилата си пред Исус, Му проговори, казвайки:
“Благословено Делото Ти, Господи! Понеже Си утвърдил Своя пророк като Си му дал да носи Ключа на Давид и да пие от Скритата Ти Манна! Защото сега сърцето на слугата Ти позна бисерния блясък на третата от Портите на Небесния Ерусалим – Портата на Левий! Портата на Съединението!”
Съвършено удовлетворен от думите на Ангела, Исус кимна с Главата Си, а после ме прегърна, тъй щото двамата преминахме през Портата в самия Град. А тогава Гласът на Спасителя стана твърде Свят и съкровен. И думи проговори Господ на духа ми, които гласяха:
“Слуго Мой! Никак да не се смущава сърцето ти, че малко останаха Верните на Делото ти, и съгласните с Духа, на Който служиш. Защото сега ти доверявам, че малкото в съгласие за Господа струва повече от многото, което само се е разделило против себе си. Да, казвам ти! И тази Свята Порта на Левий не е за всички! Тя е за тези, които се съединяват с Господа и са Един Дух с Него! А в последното Ми време ти си слугата, с когото Аз и Отец Ми сме в Съвършено съгласие! Защото извърши всичко, което искахме да извършиш! И понесе всичко, което искахме да понесеш! И пострада във всичко, за което допуснахме да пострадаш! И какво още да кажа на Църквата Си, на Моето малко, но Вярно Стадо, освен Вечното благовестие от тази Левиева Порта! Вечно благовестие, с което призовавам и възвестявам:
Роде на Елиаким! Бъди наистина от Ерусалимските жители, понеже всички те са съединени с Господа, и са на Един Дух с Него! Никак да не допуснете духа на света да ограби Съгласието ви с Мене! Защото Аз ви възлюбих с връзки на Вечна Любов, и дадох ви дълбочините на Сърцето Си! Никак да не отпаднете от Съгласие с пророка Ми! Защото ако някой не е съгласен със Словото, дадено на слугата Ми, той с Отца и Сина не е съгласен! Но ако съвършено се съгласите с Мене, то и Аз съвършено ще се съединя с вас! С Мир като река, и с Любов като планина ще ви загърна! Тъй щото непременно в Деня, Часа и Мига да преминете славни през Портата на Левий! Като царско свещенство, утвърдено в слугуването Ми! Като избран род от новозаветни левити! Като Дух от Духа Ми, Пример от Примера Ми и Образ от Образа Ми!
А ти, слуго Мой, очаквай с неизказана и преславна радост срещата с четвъртата от Портите на Небесния Ерусалим! Защото това е Портата на Юда! Портата на Славословието!”

Leave a Reply