ГОСПОДНАТА ГОДИНА – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Верен да бъде наша могъща опора до свършека на стария свят, и Истинен да ни упътва във всяка Правда на Словото Си, Господ отново дойде към сърцето ми, за да ме посвети във възможно най-дълбоките тайни, които Сам Той е запазил скрити до последните времена. Аз много се надявам, че отзвукът от последната книга за “Търпението и Вярата на Светиите” е все още твърде силен и благодатен в сърцата на Божиите чеда, защото виденията в тази книга ще започнат точно от там, където свърши предишната. И нека всеки да види и осъзнае това като знак за съвършено водителство и изобилна Благост от Небето.
Преди да пристъпя към виденията в тази най-благословена и Свята книга, аз искам, образно казано, да наплискам с вода очите на всички, които все още са сънливи и не могат да направят верният прочит на последните събития, които се случват по най-горещите точки на света.
Виждаш ли, мили мой братко, че глобализмът вече действа по целия свят? Проумяваш ли, че дяволът, който разделя и владее, вече е започнал да предава властта и силата си на Антихриста, който ще възлезе от бездната? Мислиш ли, че тези обществени вълнения, които преминават през арабските страни, са нещо друго, освен сливането на западното и източното море? Точно като ефекта на плочки от домино диктаторските управления там вече рухват под натиска на всеобщото негодувание, а този задействан сценарий няма никакви изгледи скоро да спре. Какво всъщност се случва? Случва се това, че народите от източната цивилизация са съблазнени от демокрациите на западната цивилизация чрез активната роля на глобалната мрежа Интернет. Мюсюлманите вече искат сами да правят избора на държавното си управление. Защото е едно да те управлява пожизнено утвърден шейх или емир с фамилията и наследниците си, а съвсем друго – избраник на обществените настроения. Друг е въпросът, че поради тоталното чародеяние на блудницата Вавилон новите лидери от Изтока ще станат още по-удобни за манипулация и контрол от лидерите на Запада, които имат в Африка и Близкия Изток своите икономически, политически и откровено сатанински интереси. А амбицията на дявола е именно тази – да докара народите на целия свят под властта на звяра, на мнимия и фалшив Исус, който ще осъществи глобалния си контрол, за да се намерят всички под сянката му.
Източното и западното море се сливат! Без значение дали това ни харесва или не! Расовите, религиозните, политическите, социалните и културни различия все повече ще се заличават между Изтока и Запада, било с цената на ужасни сътресения и народни вълнения, било с цената на икономически изтощения и политически ултиматуми.
Къде ще се намерим ние? И какво ще се случи с всички нас, които сме Звани, Избрани и Верни на Господ Исус Христос? Ще потънат ли съдбите и животите ни всред възхода на погибелта, или ще сполучим да бъдем въздигнати там, където тъмната троица няма власт и сила?
Казвам ти Истината, приятелю мой, че от мига, когато Исус ми даде да хвърля Котвата Му в стъкленото море, а духът ми преживя преобръщането, за да стъпвам духовно в небесните места, аз нямам никакво притеснение за личната си съдба и сетнина. Тъкмо обратното – сърцето ми започна да преживява пълнотата на едни най-древни библейски стихове, които почувствах като чудна награда от Господа. Самата награда беше врата за толкова изобилни откровения и тайни, щото цяла планина от Светлина и Благодат се яви пред мен. А самите стихове гласяха:
“И Енох ходи по Бога и не се намираше вече, защото Бог го взе…” (Битие 5:24) 
Виждаш ли как става дума за “ходене по Бога”? Но какво значи да ходиш по Бога? Току така ли човек тръгва да ходи по Бога? Не трябва ли първом да превърне надеждата си в здрава и непоколебима котва, която прониква в онова, което е оттатък завесата? Не трябва ли да стъпва с духовните си нозе по небесните места, пълен със Святия Дух? Аз не бих те излъгал, че едва в последната пророческа книга съм започнал да стъпвам в небесните места, защото стъпките ми в Бога продължават вече седемнадесет благодатни години. Но непременно ще се възрадвам, че Сам Исус засвидетелства това на Църквата Си по един пречудно божествен начин. Защото всички ние трябва да станем поколението в Духа на Енох, ако искаме да бъдем участници в Грабването, та да не преминем през смърт. Понеже пак за древния Божий човек са записани думи в “Посланието към Евреите”:
“С вяра Енох бе преселен, за да не види смърт, и не се намираше, защото Бог го пресели; понеже преди неговото преселване беше засвидетелствано за него, че е бил угоден на Бога…” (Евреи 11:5)
Какво е преселването? Не е ли преместване от едно на друго място за живеене? И какво значи да “не се намираш” на някое място, понеже Бог те е преселил? Не е ли категорично доказателство, че си напуснал измеренията на земното битие, за да живееш вечно в Небесното Битие на Всемогъщия Бог?
Знай тогава, братко мой, че самата ми награда от Исус, сиреч, тази планина от Светлина и Благодат, беше Енох… Не просто името “Енох” или малкото стихове в Библията, които споменават за него, но Духът на Енох! Този Дух, с Който последователят на Христос може да плати цената на древния Божий слуга, за да получи и неговата сетнина. И ако някой би решил да заяви, че сведенията за Духа на Енох са много оскъдни, то такъв нека в тоз час замълчи и сложи ръка на устата си. Защото една планина от Божия тайнствена премъдрост не може да бъде оскъдна, но е изобилно скъпоценна. А Златната Стомна със Скритата Манна непременно ще се окаже много по-дълбока, отколкото съм мислил и предполагал. Защото през всичките изминали години от Кръга на Солта моят благ Учител и Спасител ми даваше многократно да пия от нея. И ако дяволът в настоящето време бърза да потопи света в разорение и погибел, то нека не мислим, че Господ ще стои със скръстени ръце. Тъкмо обратното – Той на всички ни е заявил в Евангелието:
“И ако да не се съкратяха ония дни, не би се избавила ни една твар; но заради избраните, ония дни ще се съкратят…” (Матея 24:22)
Как се съкращават дни, знаеш ли? Отговорът е, че те могат да се съкратят само със Сила от Небето. Защото голямата Сила ще придаде могъщо ускорение на Божиите люде във въздигането им до Престола на Бога и Отца. И както е известно – бързата скорост свива времето от началната до крайната точка. Апостол Павел насърчава всички ни именно за това. Ето думите му:
“Не знаете ли, че, които тичат на игрището, всички тичат, а само един получава наградата? Така тичайте, щото да я получите…” (1 Коринтяни 9:24)
Каква е Наградата ни? В какво се състои тя? Прочети отговора по-долу и завинаги го положи като печат на сърцето си:
Духът на Енох е награда за Званите, Избраните и Верните!
Всеки ред и изречение от тази пророческа книга ще бъде наситен и пропит от Духа на Енох! Всички видения ще разкрият пред сърцето ти най-великите Небесни изисквания на Бога и Отца, за да бъдем точно ние поколението, което няма да премине през смърт, но ще бъдем грабнати живи, за да се съединим с Господ в Славата Му!
И ако Верните на Господ Исус Христос следваха пророка Му в последните седемнадесет години, за да възрастят в пълнотата на Единородния от Отца, то нека пророческите видения в тази книга да им бъдат запечатване в поколението на Грабването!
Вечният и Прославеният, Който е Амин и Истински свидетел на това Небесно послание, нека въздигне Верните Си в ослепителната Светлина на Своята тайнствена премъдрост! За да бъдат поколението в Духа на Енох и в Силата на Илия! Амин и Амин!

Leave a Reply