МЕРЗОСТТА, КОЯТО ДОКАРВА ЗАПУСТЕНИЕ – VII ГЛАВА

7. ВИДЕНИЕТО С МОАВ – ЧЕРВЕЯТ НА ЕГОИЗМА И СЕБЕЛЮБИЕТО

Братко мой! Верни ми приятелю!
С цялото си сърце се моля на Господ Исус тази книга да извърши делото, за което е вдъхновена от Бога. Защото ако червеите на дявола продължат да живеят в сърцата на човеците, то тогава целият свят тотално ще попадне под властта на мерзостта, която докарва запустение. Моля се още никой от Божиите просветени да не се окаже с толкова къса памет, щото да реши, че брат Стефан пише за работи, никога непотвърдени или недоказани от Святия Дух. Напротив – Сам Бог ще напомни на всички, които общуват с нас от години, че в края на 1999 година и в началото на новото хилядолетие ние им изпратихме книгата за “Личната полза и общата загуба”. Още там Господ Исус показа на сърцето ми каква е съдбата на безполезния слуга пред Неговото Съдилище. Още там аз видях как безполезният слуга изваждаше от торбата си пръст и червеи, а никак не бе умножил талантите на Господ за обща полза. И ако в тази пророческа книга аз видях нещата някак издалеч, като слуга, който тепърва прохожда и стъпва на Божия Свят Хълм, то днес съм готов да заявя Божиите Святи думи против всеки от червеите на дявола и против всичките им поклонници от хълма Гевал. Защото дяволът наистина разчита най-много на пръстта. Тя е толкова силно вплетена в битието му, щото за разумния не е трудно да открие, че дяволът е змията, която Отец прокле с думите:
“…по корема си ще се влачиш, и пръст ще ядеш през всичките дни на живота си…” (Битие 3:14) 
И днес, няколко хилядолетия по-късно, дяволът не просто яде пръст… Не! Той до такава степен е усвоил пръстта, щото с абсолютна прецизност ще улови всичките плътски човеци, които са пръст пред Лицето на Господ. За да ги направи части от проклетото тяло на идещия Антихрист. А гаранцията, че той ще успее с плътските и пръстните са именно седемте демонични червея, които дяволът е впрегнал да разработват и умножават мерзостта по целия свят.
И ако аз започвам именно с такива думи преди видението с червея Моав, то е, понеже измежду седмината червея на него се е паднала най-много пръст. Другояче не може и да бъде, след като Словото Божие ни показва, че духът на Моав е оня старозаветен Ваалфегор и още по-древният началник на Содом и Гомор, които Божият гняв погуби с огън и сяра. Но при все, че Бог погуби владенията на похотливия дух, пак самият Ваалфегор успя да пусне семето на нечестието си в Лотовите дъщери, които блудстваха с баща си в пещерата. Тъй щото едната зачена и роди Моав, а другата – Амон. Тази беше причината Ваалфегор да бъде наречен дух на Моав и да стане нарицателен за плътската похот, за егоизма и за себелюбието на човеците.
Ето за този дух ще ти говоря в това видение. Защото не е възможно някъде да има пръст и в нея да не се подвизава червеят Моав. А сега нека отново да ти предам думите, с които Господ ми проговори, миг преди да ми покаже видението с петата от върволиците на хълма Гевал. Ето какво ми каза Той:
“Слуго Господен! Знай от Мене, че всеки от силните духове на Сатана има свой печат, свой почерк и своя визитна картичка, с която подпечатва активността си. Така и червеят Моав също е оставил почерка си, подобно на предишните духове. Виж тогава петата от върволиците, която се възкачва на хълма Гевал. И като внимаваш на видението, забележи почерка на Моав…”
След тези Свои думи Господ ме приближи до самата върволица. А тогава забелязах човеци, чиито очи бяха плувнали от съблазън. Всички те танцуваха и подскачаха, като се възкачваха към Гиезиевата глава на хълма. А едновременно с танцуването и подскоците, човеците повтаряха един и същи възглас:
“Днес и сега! Днес и сега! Днес и сега!”
Думите им ме накараха да се обърна към Исус и да Му кажа:
“О, Господи мой! Забелязах, че очите на човеците са съблазнени и те всички скачат и танцуват, като викат: “Днес и сега!”
Слушайки думите ми, Исус отговори, като каза:
“Да, така е! Очите им наистина са съблазнени, понеже всички те бързат да намерят главата на Гиезий и да станат част от очите му. И в това бързане радостта за плътта им е преголяма. Тъй щото скачат и танцуват. Но ти помисли най-вече върху възгласа им. Върху тези думи “днес и сега”. Понеже те са визитната картичка на червея Моав…”
Погледнах отново към скандиращата върволица, но отговорът ми се бавеше и аз все още не разбирах. А тогава Исус отново ми проговори, като казваше:
“Ако твоят Бог е Алфа и Омега, то не иска ли всеки от червеите на Сатана да се изявява като бог? Виж тогава каква е “алфата”, сиреч, началото в кариерата на Моав, за да разбереш и “омегата” му, сиреч последните му знамения, които той върши на този хълм Гевал…”
Боже мой! Сляп ли съм бил, та да не се досетя! Разбира се, че Моав започна кариерата си като едно древно божество Ваалфегор, на което се кланяха жителите на Содом и Гомор, а впоследствие и амонците и моавците. Ето защо отговорих на Исус, като му казах:
“Господи мой! Началото на червея Моав е в градовете Содом и Гомор. И точно в тези градове е бил най-важен девизът “днес и сега”. “Днес и сега” – понеже похотливите не са искали да мислят за сетнината си. “Днес и сега” – защото ги е завличала страстта на собствената им похот. “Днес и сега” – защото са били като животни в разврата си, неспособни да размислят, че всяко беззаконие, рано или късно, се заплаща…”
Господ се усмихна на заключенията ми. И като погали главата ми, каза:
“Ето, че можеш да имаш ум Христов и да изпълваш сърцето си със Святия Ми Дух. Наистина е така! “Днес и сега” беше девизът на градовете Содом и Гомор. Но Аз искам отново да погледнеш на днешната върволица от поклонници на Моав. Защото Содом вече е сменен с Вавилон, тъй че девизът на Моав е претърпял известни демонични корекции. Виж тогава поклонниците на Моав и Ми кажи:
Имат ли те Моята Вяра? Имат ли те Моята Надежда? Имат ли те Моята Любов?”
Отново гледах към върволицата, когато Святият Дух изпълни сърцето ми с огнена ревност за Исус. И думи, като прелял поток, излязоха от устата ми, тъй щото казах на Господа:
“О, прекрасни мой Спасителю! Ревниво говоря и Те моля да зачетеш думите ми! Защото никой от тези поклонници не помни Завета Ти, нито има Твоята Вяра, Твоята Надежда и Твоята Любов! Те имат пръст в битието си! С пръст лягат и от пръст стават! В пръст ровят и с пръст се заравят! И този техен девиз “днес и сега” е унищожил Вярата, Надеждата и Любовта в сърцата им. В тяхното “днес и сега” я няма Твоята Вяра, понеже с Твоята Вяра ние изработваме не днешното и сегашното, но сетнината ни в Небето! В тяхното “днес и сега” я няма Твоята Надежда, защото с Твоята Надежда ние се надяваме за сетнината си горе, а не за днешното и сегашното. Защото ако се надявахме на Тебе само за земния живот, то от всички човеци ние бихме били най-достойни за съжаление. В тяхното “днес и сега” я няма Твоята Любов, защото девизът “днес и сега” е желанието да търсим своето си, но Твоята Любов е безусловна и тя вдъхновява Божиите чеда да не търсят своето си, но само и единствено Божието. Тяхното “днес и сега” е царуването на егоизма им и превъзнасянето на себелюбието им…”
След тези думи от устните ми, Господ отново проговори, като казваше:
“Кажи на всеки от Моите да положи в сърцето си думите, които Святият ти даде от Небето. Защото наистина на това е способен девизът “днес и сега”. И за свидетелство на всичките Ми братя и сестри, Аз сега ще простра Меча Си против червея Моав и ще го направя да излезе от потъмнелите очи на Гиезиевата глава…”
Ето, че Господ се извиси косо над главата на Гиезий. И като простря Меча Си против очите му, извика със страшен Глас:
“Яви се пред Мене, Моаве! Излез от очите на Гиезия, червею на всяка похот, всеки егоизъм и всяко себелюбие!”
Думите на Господ разтърсиха самия дяволски хълм, но върволицата на Моав не се смути, нито Го чу. Напротив – още по-съблазнени и привлечени от очите на Гиезий, те бързаха да скочат в тях и да потънат в тъмнината им. Това накара Исус да докосне с острието на Меча Си една от зениците на очите. И с още по-голяма Власт и Авторитет да извика:
“Още ли се криеш, Моаве? Още ли не излизаш, червею, най-пръстен от пръстните! На тебе повелявам: Излез пред Мене – днес и сега – да не би да ти въздам преди да ти е дошло времето!”
След тези думи на Исус острието от Меча Господен вече пробождаше зеницата на Гиезий, когато Моав изскочи от нея със светкавична бързина. И като се наведе пред Исус, каза Му:
“О, Всемогъщи! Дано би прибрал Меча Си, за да върша делото, което Ти Си допуснал да върша! Как по-скоро да изляза от тялото на Антихриста, след като делът на всичките ми поклонници е днес и сега? Днес и сега Сатана им дава користите и богатствата на света. А Ти днес и сега идваш да внасяш ужасен смут в делото ми… Благоволи да прибереш Меча Си, Всевишни! Понеже ако окото се освети, то и цялото тяло ще бъде изгубено за господаря ми!”
В отговор на думите му, Исус прибра Меча Си в мантията, а след това с гневен Глас заповяда на Моав, като му казваше:
“Яви във видение на пророка Ми как измами древния Гиезий, та толкова успешно днес да мамиш последните му потомци…”
Думите на Исус накараха Моав да пребледнее. Но гледайки зеницата, убодена от Господния Меч, той побърза да приближи ръцете си до сърцето си, тъй щото пред него се яви видение. И ето, че в това видение аз отново виждах как сириецът Нееман предлагаше на Елисей да даде от користите си на слугата му Гиезий. А тогава от една от натъпканите с користи торби, изскочи духът на Моав. И като налетя в очите на Гиезия, вмъкна се през тях и тръгна към сърцето му, като започна да го гризе в мислите му и да му шепне:
“О, окаян Гиезийе! Какво спечели ти от слугуването си до днес на този Елисей? И какво имаш досега като отплата от него? Не ти ли се живее днес? Не ти ли се пирува сега? Но ти виж, че днес е ден за живеене и сега е време за пируване! Утре друг изцелен Нееман няма да има и никога вече няма да ти се отвори такава възможност и такъв чудесен шанс, какъвто ти се отвори днес и сега! Днес и сега, Гиезийе! Днес и сега е времето да си вземеш користите! Утре ще е късно!”
Гледайки на пълните торби със сребро и всякакви користи, и на везаните дрехи, нагънати и сложени върху гърбовете на мъските, Гиезий никак не издържа на съблазънта и нашепването на Моав. Напротив – очите му потъмняха и той шепнешком си рече:
“Ето, господарят ми се посвени, та не взе от ръката на тоя сириец Нееман това, което донесе; но в името на живия Господ, аз ще се завтека подир него и ще взема нещо от него…” (4 Царе 5:20) 
В този миг Господ с гневен Глас заповяда на Моав да прекрати видението си. А след това се обърна към мен и с голяма скръб в Гласа Си ми каза:
“Днес мнозина ще напуснат Човешкия Син и ще се откажат да пострадат за Него, за да бъдат велики в Небесното Царство! И главната причина на тяхната съблазън ще бъде именно девизът “днес и сега”. Защото те ще виждат как “днес и сега” един фалшив Исус раздава наляво и надясно подаръци като дядо Коледа, само и само да се поклониш на мерзостите му. “Днес и сега” те ще видят как проповедниците от хълма Гевал ще оберат лаврите на всичкото плътско и пръстно християнство, докато те са се скитали гонени и незачетени, похулени и неприютени. И тогава в сърцата им ще се появи болезнена съблазън, та да се съблазнят в Мене, понеже не съм им дал, както светът дава. Но не казах ли Аз в Евангелието:
“Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз не ви давам както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои…” (Йоан 14:27) 
“Днес и сега” мнозина ще забравят писаното от Апостола Ми Павел, понеже на мода са излезли нови апостоли. И никой няма да си спомни, че Моят слуга писа именно против девиза на червея Моав. Спомнете си тук думите му:
“Това само казвам, братя, че останалото време е кратко; затова и тия, които имат жени, нека бъдат, като че нямат; и които плачат, като че не плачат; които се радват, като че не се радват; които купуват, като че нищо не притежават; и които си служат със света, като че не са предадени на него; защото сегашното състояние на тоя свят преминава…” (1 Коринтяни 7:29-31) 
Но кой ще помни думите на Павел, когато вече купуват, за да притежават, и си служат със света, но като напълно предадени на него? Кой ще иска да избяга от “днес и сега”, за да помисли за сетнината си? Кой, най-вече, ще си спомни, че пророк Елисей съвършено справедливо запита осквернения Гиезий:
“Време ли е да приемеш пари и да приемеш дрехи, маслини и лозя, овци и говеда, слуги и слугини?” (4 Царе 5:26) 
И ако всеки разумен би отговорил с “не” на Елисея, то кой нечестив би имал дързостта да Ми рече пред Моето Съдилище:
“Да, Господи! Време беше да приемем дрехи и пари, маслини и лозя, овци и говеда, слуги и слугини! Понеже такава бе доктрината от хълма Гевал, каквато ни я представиха нашите проповедници! Доктрината да си вземем всичко – днес и сега!”
Ето, предупреждавам ви, че червеят Моав помрачава всички очи, до които се докосне. И ако Светлината във вас е станала тъмнина, то колко ли голяма ще е тъмнината на червея, който ви е обладал? Колко ли голяма ще е станала заблудата, когато всички ръкопляскат на проповедниците от хълма Гевал, а и през ум не им минава, че това не е Моят Дух, не е Моето Слово, не е Моят Завет и не са Моите обещания?
Днес и сега Моав ще обогати мнозина, но преди това ще поиска в замяна очите им, тъй щото никога вече да не могат да Ме видят, нито да познаят ориентирите на Вечното Спасение.
Как ще си върнете погледа, слепци от хълма Гевал? Как ще си върнете Господа, отстъпници от Името Му? Вие се радвате и танцувате, крещите и тържествувате, понеже имате всичко – днес и сега! Но как ще избегнете от осъждането в пъкъла – утре и отпосле? Защото дяволското “днес” е преходно “днес” и дяволското “сега” бързо преминава! Казвам ви тогава, слепци от хълма Гевал:
Наказанието на Содомските жители ще ви се стори утеха и присъдата над Гомор – желателно място! Защото древните с червея Моав оскверняваха плътта и телата си, а последните на хълма Гевал оскверниха Моята Вяра, Моята Надежда, и Моята Любов. И на такива огненият пъкъл е съвсем справедлива отплата. Отплатата за “днес и сега”!”

Leave a Reply