МЕРЗОСТТА, КОЯТО ДОКАРВА ЗАПУСТЕНИЕ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С МЕРЗОСТТА НА ХЪЛМА ГЕВАЛ

“Ненавистникът лицемерства с устните си, но крои коварство в сърцето си; когато говори сладко не го вярвай, защото има седем мерзости в сърцето му…” (Притчи 26:24-25)

Братко мой! Верни ми приятелю!
С дълбок подтик от Святия Дух аз съм сложил за мото на това видение горните стихове от “Соломоновите притчи”. Защото днес дяволът говори съблазнително и сладко. Толкова сладко и съблазнително, щото мнозина човеци вече са му повярвали. Те никак не са внимавали на сериозното предупреждение в Божията притча. И дори, махнали с ръка, са мислели, че когато Словото говори за ненавистник, който крои коварство, то това да се отнася най-много до някой зъл човек.
Истината е, че дяволът е противникът, който ненавижда Бога и държи седем мерзости в сърцето си. Седем мерзости, които отговарят на тези седем червея, които ти видя в първото видение. И ако цитираната притча не е достатъчен аргумент за сърцето ти, то нека към нея да прибавя и пророческите думи на Исус от “Евангелието на Матея”:
“Когато нечистият дух излезе из човека, той минава през безводни места да търси покой, и не намира. Тогава казва: Ще се върна в къщата си отгдето съм излязъл. И, като дойде намира я празна, пометена и наредена. Тогава отива и взема при себе си седем други духове, по-зли от него, и, като влязат, живеят там; и последното състояние на оня човек става по-лошо от първото. Също така ще бъде и на това нечестиво поколение…” (Матея 12:43-45)
Кое е “това нечестиво поколение”, братко мой? Кои са човеците, които с всичката си страст и похот наскърбяват Святия Дух, тъй че Белият Гълъб вдига крилата Си и излита от тях, а седемте други духове идват да ги владеят? Не са ли това потомците на Гиезий, на които непременно се залепва всичката проказа на Нееман? И ако при земната болест “проказа” тялото бива разяждано от бактерии, тъй щото месата окапват и се разпадат, то какво ще ми кажеш за проказата, която дяволът е измислил в тъмното си ателие? Няма ли с нея последното състояние на човеците, отстъпили назад от Бога и от Новия Завет, да се окаже по-страшно от първото? Защото в първото те всички са били като езичника Нееман. Слепи и осквернени от болестта на греха и от разтлението на страстите в света. Но ето, че езичникът Нееман вече се спасява във водите на Йордан и всичката му проказа пада от него, като мръсна и нечиста дрипа, която той никога повече няма да облече. Но веднъж паднала, тази дрипа е отново в ръцете на дявола. И той, бесен и побъркан от ярост, че е изгубил Нееман, ще потърси други човеци, върху които да я сложи.
Ето тези други човеци са “нечестивото поколение”, за което Господ Исус ни е предупредил в Евангелието. Защото това е поколението на Вавилон. Поколението на църкви, които са имали Помазаника, но са Го проболи и разпнали. Поколението на неразумни девици, които са угасили светилниците си, за да бъдат в мир със Сатана и напълно обладани от гъстия мрак на сатанинската заблуда.
Аз не мога да стоя и просто да гледам как Сатана поглъща отстъпилите от Божието Име. Аз не мога да махна с ръка и просто да им кажа “Вървете по дяволите и нека Господ ви съди!”, понеже те никак не искат да останат сами в беззаконието си. Напротив – безнадеждно болни от Неемановата проказа – те ще поискат да докоснат стотици и хиляди човешки души, които са били здрави. За да заразят и тях и така епидемията на мерзостта да стане безконтролна и унищожителна. Тази е целта на всяка заразна болест и това е крайната амбиция на всеки червей:
Да има доволно много плът, която да гризе и доволно много сърца, в които да изцвъка гнилотата си.
А когато става дума не за един червей, но за седем, които по естеството си са най-хитрите, най-лукавите и най-успешни демони от царството на мрака, то тогава отново е дошло времето Божият пророк да развърти Меча на Всемогъщия и да ги посече до пълното им съкрушаване и ликвидиране. Тази е причината днес върху сърцето ми отново да се стоварва всичката ярост на дявола и всичките болезнени стрели на отмъщението му. Но аз нека да продължа с това, че Господ Исус ме хвана със здравите Си ръце и ме измъкна от страшното ателие на Сатана, като ме въздигна нагоре. А след това Той проговори на сърцето ми, като казваше:
“Помниш ли как преди няколко месеца дадох на сърцето ти да гледа на хълма Гевал, който е хълм на сатанинските проклятия?”
“О, Исусе! Видението от този хълм още стои пред очите ми. Понеже не мога да забравя смолистите му склонове, нито черния шатър на дявола, където Ти ми даде да го видя като трън…”
“Помисли тогава и Ми кажи:
Ако нещо пред очите на твоя Господ е определено като проклето, то какво би било то в очите на сатанинските поклонници? И би ли казал дяволът на своите си:
“О, проклети мои! Елате при мене, проклетият!”
“Не, Господи мой! Дяволът никога не би постъпил така с поклонниците си. Защото всеки от неговите е измамен от сатанински духове, че служи на Бога и на Святия Му Дух…”
“Което подсказва и следващият Ми въпрос към тебе:
Като какъв биха видели хълма Гевал всичките поклонници на дявола? И кой поглед би ги движил към измамливите благословения на лукавия?”
“О, Исусе! Всичките поклонници биха видели в хълма Гевал най-желателно място, където се придобиват користи и благословения. И в Духа на пророчествата, които Ти днес ми даваш, всичките дяволски поклонници биха имали погледа на Гиезий. Понеже пророк Елисей отказа да приеме користи и подаръци от изцеления сириец Нееман, но Гиезий не се отказа…”
“Спомни си тогава писаното в библейския разказ. Спомни си личните думи, с които Нееман се обърна към пророк Елисей. Какво каза сирийският военачалник на Божия слуга?”
“Господи мой! Възрадван, че е бил изцелен, Нееман каза на Елисей:
“Ето, сега узнах, че няма Бог в целия свят освен в Израиля; затова, моля, приеми сега подарък от слугата си…” (4 Царе 5:15) 
Но Елисей, знаейки, че е слуга и пророк на Благодатния и Свят Бог, Чиито чудеса не се купуват със земни користи и богатства, отказа да приеме предложеното му от Нееман. А тогава сириецът, като погледна към Гиезия, слугата на Елисея, отново рече на пророка:
“Ако не (тоест, ако ти не искаш) то нека се даде, моля, на слугата ти товар за две мъски от тая пръст; защото слугата ти не ще вече да принася ни всеизгаряне, нито жертва на други богове освен на Господа…” (4 Царе 5:17) 
Докато отговарях на Исус, Лицето Му се измени и стана навъсено. И тогава Той отново ме попита:
“Имаш ли очи да видиш реченото от Нееман? Имаш ли сърце да проумееш, че сириецът вече не гледа на земното си богатство като на нещо, което има голямо значение за него? Понеже именно това казва Нееман на Елисея:
“…нека се даде, моля, на слугата ти товар за две мъски от тая пръст…”
От коя пръст, Стефане? И за каква пръст става тук дума?”
“О, Спасителю мой! Думите Ти наистина са твърде дълбоки и мъдри. Защото наистина Нееман гледаше в оня миг на всичкото си земно богатство, като на пръст. Пръст, която вече не беше в сърцето му, понеже той се беше очистил във водите на Йордан…”
“Помисли тогава! Кое накара Гиезий да се завтече подир Нееман? Пръстта на сириеца или червеите в тази пръст?”
“О, Исусе! Червеите от пръстта превзеха сърцето на Гиезий. И като го развратиха, накараха го да забрави, че е слуга на Божий пророк и да се затича към земните користи и благословения!”
Следващите думи на Исус бяха твърде страшни. Понеже Той с гняв в Гласа Си и с пламъци в очите Си ме попита, казвайки:
“Ако червеите от древната пръст на Нееман събориха един Гиезий и го накараха да извърши беззаконие пред Бога, то на какво ли са способни тези червеи с последната пръст на целия свят?”
Докато аз отварях устата си да проговоря, Господ отново извика с гневен Глас:
“Не бързай да Ми отговаряш, понеже Аз ще отговоря вместо теб. И видението с хълма Гевал е отговорът, който днес давам на всичките Си чеда…”
След последните думи на Исус пред очите ми се появи хълмът Гевал. Той отново беше оня тъмен нокът, готов сякаш да се забие в Небето и да го издращи до кръв. Но този път на хълма имаше поразителни подробности. Понеже по цялото му протежение се беше излегнал не друг, но самият Гиезий, когото вече бях видял като статуя в тъмното ателие на дявола. Облечен в дреха от празнична коприна, която покриваше цялото му тяло, Гиезий се усмихваше, а ръцете му, украсени с диаманти и злато, галеха собственото му тяло с неописуемо удоволствие. Самата му глава, разположена до сатанинския шатър, беше украсена със златна корона, на която пишеше:
“Исус! Царят на царете и господ на господарите!”
И ето, че скрит за всичките човешки очи, дяволът подейства в главата на Гиезий от самия си шатър. Понеже черните му тръни изляха отровата на лъжепророка в самата глава, като я накараха да проговори. И не просто да проговори, но да извика:
“Аз съм Исус и този е хълмът Господен! Дойдете при мене всички, които не сте били благословени и аз ще ви обогатя! Вземете моето злато, моите пари, моите отворени врати и моето чудесно благоразположение към светския елит, за да станете свидетели за мене по целия свят…”
Чули гласът на Гиезий, към хълма Гевал започнаха да се струпват не стотици или хиляди, но милиони човеци. И ето, че всички те, според страстите и влеченията на сърцата си, образуваха седем гигантски върволици, които се заизкачваха към хълма Гевал, без да забелязват нито смолата на заблудата, нито змиите, които пробягваха по камънаците му. Целта на седемте върволици бе една:
Да станат част от тялото на Гиезий, чийто глас и чиято дреха те бяха припознали като Господния Глас и като Христовата Дреха!
Всичко във видението ме накара да извикам с развълнуван глас към Господа и да Му кажа:
“Ах, Исусе! Да разбирам ли, че днес духовното тяло на всички отстъпили от Твоето Име и от Твоя Завет е тялото на Гиезий?”
“Не просто това, слуго Мой! Но в действителност разбери, че такива са библейските знамения на последното време. Знамения, свързани с мерзостта, която докарва запустение, и с Вярата, която води до Освещение. И ако в Освещението на Отца днес ще се съберат людете Нееман, то в мерзостта, която докарва запустение ще се съберат людете Гиезий! И както седем вълни на Святия Дух действат в людете Нееман, за да придобият Освещението, така и седем червея, пратени от дявола, действат в людете Гиезий, за да станат изпълнители на мерзостта, която докарва запустението. Тъй щото в тази съдба на библейските знамения всеки да определи мястото си във Вечността.
Пръстните от земята да придобият пръстното, а така и червеите, които пълзят в него заедно с всичката проклетия на мерзостта, която води до запустение.
Небесните от Небето да придобият Небесното, а с него и всичките дарове и блаженства на Вярата, която ги е довела до Освещение.
И ето затова, за сетен път викам от Сион и който има уши, нека Ме чуе:
Оставете се от всяка мисъл по благата долу и всякога гледайте на блаженствата, които са горе! Защото долните всякога мислят за долното, а горните всякога мислят за горното. И не е възможно долните да мислят за горното, нито горните да мислят за долното. Понеже вече мисли не човекът, а духът, от когото е уловено сърцето му!
Блажени уловените от Моя Дух! Защото те ще превъзмогнат над съблазните на хълма Гевал, за да придобият Святостта на Хълма Гаризин!
Проклети уловените от духа на Антихрист, който е лъжепророкът на дявола! Защото те ще се отдадат на съблазните на хълма Гевал и ще похулят Духа и пратениците от Хълма Гаризин! И за да бъде всеки на мястото, което му определям, Аз ще покажа на слугата Си как действат всичките седем червея на проказата! За да бъдат нечестивите без извинение и праведните – без осъждение!
Аз, Господарят на Божиите пророци и Дъхът на устните им, все още говоря и не млъквам!”

Leave a Reply