ВЯРАТА, КОЯТО ВОДИ ДО ОСВЕЩЕНИЕ – VIII ГЛАВА

8. ПЕТАТА ВЪЛНА НА БОЖИЕТО ОСВЕЩЕНИЕ

“Положете всяко старание и прибавете на Твърдостта си Благочестието на Исус!”

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Едно от най-прекрасните неща, които Святият Дух може да даде като видение на сърцето ти, е да видиш Дрехата на Господ Исус Христос. За изминалите години на моето посвещение от Царя, аз имах многократно привилегията да гледам на всичката Му Святост и Съвършенство, на Преображението Му на високата планина, на Благочестието, което като слънчева светлина извира отсред всяка гънка на Дрехата Му. Когато гледаш това Небесно превъзходство и Исус го запечатва в сърцето ти с удивителни видения, то тогава непременно се влюбваш в Господа. И самият копнеж на любовта ти те кара да простираш ръцете си и да искаш да се облечеш като Него. В досегашните видения всред водите на Йордан ти видя най-вече очистването, дошло от вълните на Святия Дух. И може би си се запитал:
“Къде, в крайна сметка е Дрехата, която Исус е показал на брат Стефан в дома на Апостол Петър? Защото видях всичко друго, но не и нея!”
Истината, братко мой, ще потвърди в сърцето ти, че преди човек да облече чиста и бяла дреха, то той трябва хубаво да се измие и изкъпе. За да има чисто тяло, върху което да облече чистата си дреха.
Ето затова първите четири вълни на Божията Река са свързани с очистване и утвърждаване в Христовото Освещение. Но когато душата и сърцето вече са били очистени, то непременно следва и тяхното обличане. Обличане, за което Святият Дух повелява на всички ни с думите:
“Положете всяко старание и прибавете на Твърдостта си Благочестието на Исус!”
Нека ти кажа, че по въпроса с Благочестието Господ даде на сърцето ми много и прекрасни видения. Аз твърде ясно помня първото от тях, което беше върху живота на Божия възлюбен Йосиф. Но още тогава Исус ме предупреди, че дяволските човеци няма никога да изтърпят някой, който ходи с Дрехата на Неговата Святост и Благочестие. Тъй щото, видели Исусовата Дреха върху някого, те непременно ще поискат да го опозорят и омърсят, за да не ги смущава с Божието Благочестие. Знаел ли съм колко съдбоносна ще се окаже тази книга за Йосиф в живота ми? И можел ли съм да предполагам, че името ми и делото ми ще бъдат толкова опозорени и омърсени? Разбира се, че не, защото тогава бях в самото начало, сиреч, в кръщението ми на Божий пророк. Но днес, пет години по-късно, аз вече зная, че от устните на моя Господ не е излязла нито една празна дума. Защото всички, които приеха пророческото благовестие, бяха омърсени и опозорени от чедата на дявола. Бяха отхвърлени като проводници и последователи на ерес и лъжеучение. И мнозина от моите братя и сестри, угнетени до смърт, плакаха пред Господа и искаха Той да се намеси и да отнеме позора и помията, с които бяха омърсявани.
Ето, че моят Господ наистина се намесва! Днес и сега! В тази книга и в това видение! Защото, застанал в река Йордан досами мене и Нееман, Исус започна да ми говори, като казваше:
“Как мислиш? Не е ли време вече да облека Моя Нееман с Моята Дреха? Не е ли той с чисти нозе и чисти ръце пред Очите Ми? Не прогледнаха ли очите му? И не се ли скъса въжето на егоизма му?”
“О, Исусе!” – отговорих аз – “Какво друго да желае душата ми, освен да гледа как всякога потвърждаваш чудото на Твоето Преображение за всеки, който Те следва? Ето, аз с наслада ще гледам на Делото Ти и ще се радвам за моя брат!”
Исус се усмихна на думите ми. А след това, като бръкна в мантията Си, извади в ръката Си пергамента на Апостола Си Петър. И след това, разгънал самия пергамент пред Нееман, го запита:
“Чедо Мое, Неемане! Искаш ли Словото Ми да стане Дух и Живот вътре в тебе? Искаш ли то бъде твоята нова дреха, с която ще се явиш на Сватбата Ми?”
“О, Господи мой!” – възкликна Нееман и продължи – “Не зная дали съм достоен за Твоята Благост и дали си ме намерил за Верен на Словото Си. Но аз желая от цялото си сърце да се облека в Словото Ти и да бъда свидетел на Духа Ти!”
“Както си поискал, така и ще ти се даде!” – отговори Исус. И в следващия миг пергаментът в ръцете Му се разстла във вид на Небесна Дреха. И Той, като я полагаше върху Нееман, каза му:
“Пъхни ръцете си в ръкавите на Делата Ми и покрий гърдите си със Светлината на Сърцето Ми! И нека от днес нататък Моето Благочестие бъде Моето свидетелство в живота ти. Защото Аз няма да те оставя, но всякога ще бдя над тебе и ще те закрилям! Защото сега ще заповядам Вълна на Освещение да премине през тебе и сърцето ти да познае великата тайна на Благочестието!”
След тези думи към Нееман, Господ се обърна към мен, като ми казваше:
“Зная какво се случи с много от чедата Ми! Зная на какво омърсяване и опозоряване те бяха подложени от чедата на дявола! Но нека точно сега Моето свидетелство върху Нееман да стане свидетелство за всичките Ми благочестиви. Защото трябва отново да прочетете посланието от Апостола Ми Павел. С Моя Дух, с Моята Вяра и с Моята Дреха. Това послание, в което той казва на всичките свидетели на Благочестието:
“Както в бял ден нека ходим благопристойно, не по пирования и пиянства, не по блудство и страстолюбие, не по крамоли и зависти. Но облечете се с Господа Исус Христа, и не промишлявайте за страстите на плътта…”  (Римляни 13:13-14) 
Ето, и двамата сте облечени с Мене! Затова дочакайте петата от вълните на Моето Освещение!”
Едва изговорил последните Си думи, Исус се отдалечи от нас, като отново отиде в средата на Реката. А аз и Нееман зачакахме вълната на Божието Освещение. Не зная колко чакахме, но стана така, че край реката се събраха чедата на дявола. И като гледаха на белотата на дрехите ни, те обезумяха от ярост и започнаха да крещят, казвайки:
“Вие на най-святите ли ще се правите, а? Защо още твърдите, че Господ ви говори, след като това не е доктринално? Кой от нашите църковни лидери ви помаза, за да говорите като от Бога? Или кой от нашите пастири ви ръкоположи, та да се изживявате като пророци?”
В пълен разрез от предишното видение, тоя път от дяволските човеци ни лъхна не студен, но горещ вятър. Толкова горещ, щото дрехите ни започнаха да изсъхват от водите на Святия Дух. А когато те напълно изсъхнаха, дяволските чеда бръкнаха с пръсти в сърцата си. И като напълниха шепите си с кал, започнаха да ни замерят с нея. Така калта наистина попадна върху дрехите ни и ги омърси. Това направи Нееман да пребледнее и съвсем да се съкруши, а аз – като погледнах към Господа – извиках към Него, казвайки:
“Помощ, Исусе! Дяволските чеда ни опозоряват! Ето, белотата на дрехите ни вече е осквернена! Защо още бавиш вълната на Своето Освещение?”
А Исус със строг Глас извика към мене:
“А ти и Нееман защо промишлявате за страстите на плътта? Защо слушахте думите на дяволската ярост и позволихте на дрехите ви да изсъхнат от водите на Святия Дух? Не разбирате ли, че плътта може да омърси плът, но тя никога не може да омърси Духа Ми? Сега разбирате ли защо отново трябва да прочетете думите на Апостола Ми Павел – с Моя Дух, с Моята Вяра и с Моята Дреха? Сега разбирате ли колко сериозна е заповедта:
“Но облечете се с Господа Исус Христа, и не промишлявайте за страстите на плътта…”
Ето – не просто ви моля, но заповядвам да се потопите във водите на Духа Ми! За да очистите дрехите си и яростта на дявола да няма повече власт над вас!”
Чул всичките изобличителни и съвършено справедливи думи на Исус, аз протегнах ръцете си към Нееман. А след това му казах:
“Братко мой! Докато слушахме всичките яростни думи на дяволските чеда, дрехите ни изсъхнаха от водите на Духа! А така всичката нечистота се залепи по дрехите. Но ето, Господ от средата на реката строго смъмря сърцата ни и заповядва да се облечем с Него и да не промишляваме за страстите на плътта. Затова нека коленичим отново във водите на Йордан и да Го призовем с Неговата Вяра…”
Послушал думите ми, Нееман хвана ръцете ми. А след това и двамата се потопихме във водите на Духа, за да бъдем очистени. И ето, че точно тогава Исус извика със силен Глас, казвайки:
“Святи Душе! Надигни петата от вълните на Моето Освещение! И нека тази Моя вълна да направи свидетелите Ми не просто победители, но повече от победители над дявола!”
След думите на Господ отсред Него се вдигна висока и светла вълна. И като тръгна към нас и нарастваше, тя ставаше все по-голяма и по-голяма. А когато всичките й струи преминаха над мен и Нееман, Самият Свят Дух проговори на сърцата ни, като казваше:
“Аз съм Духът на Святостта Господна! Святост, която никой и никога не е успял да омърси, нито да поквари! Облечени с Мене, вие вече сте облечени с Исус! А облечените с Исус никога не падат в плътта, за да губят присъствието Ми и да дават шанс на противника и отмъстителя! Бъдете всякога мокри с Мен и никога не позволявайте на водите Ми да пресъхнат от дрехите ви! Защото който е мокър от водите Ми, той е скрит с Христос в Бога! А който е скрит с Христос в Бога, то той преживява в Дух и Истина тържеството на Божието Благочестие:
“Блажени сте, ако ви опозоряват за Христовото име; защото Духът на славата и на Бога почива на вас откъм тях се хули, а откъм вас се прославя…” (1 Петрово 4:14) 
Ето, докато почивам на вас, то водите Ми ви покриват! Тъй щото дори и да ви хулят, Исус да се прославя!”
След тези най-прекрасни и съкровени думи на Духа, аз и Нееман се изправихме мокри всред водите на Йордан. И ето, че онези пръски от кал, с които ни замеряха дяволските чеда, не просто че нямаха сила, но имаха обратен ефект. Защото всеки път, когато хула или позор се докоснеше до нас, дрехите ни проблясваха като Слънцето в Силата Си. Тъй щото с тази вълна на Освещение Исус наистина ни беше направил повече от победители над дявола. Защото, кажи ми братко, има ли по-голямо нещастие за дявола да гледа как непрестанните му хули и мръсотия правят Христос да свети още повече?
Ето това е надеждата, която днес Господ ти дава с това видение. Надежда, която ще те накара още по-усърдно да се изпълваш с водите на Святия Дух. За да опазиш Дрехата на Христовото Благочестие и да бъдеш свидетел на твърде чудесните думи на Духа:
“Положете всяко старание и прибавете на Твърдостта си Благочестието на Исус!”

Leave a Reply