ВЯРАТА, КОЯТО ВОДИ ДО ОСВЕЩЕНИЕ – VII ГЛАВА

7. ЧЕТВЪРТАТА ВЪЛНА НА БОЖИЕТО ОСВЕЩЕНИЕ

“Положете всяко старание и прибавете на Себеобузданието си Твърдостта на Исус!”

Братко мой! Верни ми приятелю!
Когато човек преживее няколко от вълните на Божието Освещение, то той вече престава да бъде същият. Един нов Дух, едно ново стремление, една нова надежда и един нов прицел завладяват цялото му сърце. И такъв осветен човек, имащ ръце и нозе, очи и сърце за Господ, тръгва да върви по Пътя Му и да търси всякога Съвършената Божия Воля в живота си.
Само можеш да си представиш какво става в сърцето на дявола, когато Исус спаси една човешка душа и запише името й в Книгата на Живота. Само можеш да предполагаш на какви гнусни и отвратителни отмъщения е способен Сатана, когато види, че изпуска човека от контрола си. Да кажеш, че с три вълни на Божието Освещение вече си спасен и всичко е наред с вярата ти, то значи, че наистина не познаваш безграничната дяволска ярост и всичкото му лукавство. Но за свидетелство на сърцето ти аз ще споделя с тебе, че само малцина човеци в живота ми Исус е подпечатал като напълно изцелени Неемановци, сиреч, такива, които са преживели не една, две или три, но всичките седем вълни на Божието Освещение. Колкото до останалите, които пристъпиха във вълните на пророческото благовестие, но не удържаха на натиска на противника, то такива побързаха да побягнат от Йордан и час по-скоро да забравят, че са чели книгите и са приемали Духа на Божий пратеник.
На какво са разчитали при отстъплението си и с какви аргументи са се оправдавали в скришното на сърцата си, аз не зная – Бог знае. Но точно сега искам да напомня на всички, които ще прочетат тази книга, едни най-сериозни думи на Господ Исус Христос. Думи, които гласят:
“Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият; и ще бъдете намразени от всичките народи поради Моето име. И тогава мнозина ще се съблазнят, и един друг ще се предадат, и един друг ще се намразят. И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина. Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее. Но който устои до край, той ще бъде спасен…” (Матея 24:9-13) 
Предаван ли си на мъки, братко мой? Бил ли си намразен от всички заради Христовото Име? Усещал ли си не просто хладината, но абсолютното религиозно отрицание и всичките чародейства и проклятия, с които вързаните от лъжепророка са искали да смутят сърцето ти?
Ето, казвам ти Истината в Исус и не лъжа, че през последните десет години аз усещам изпълнението на Божиите пророчески думи с всяка клетка на тялото си и с всичките фибри на душата си. Но ти виж най-вече последните думи от пророчеството на Исус:
“Но който устои до край, той ще бъде спасен…”
Разбираш ли, че в Небето няма да те качат никакви заслуги и Бог никак няма да Си спомни, че си вършил нещо за Него, ако в крайна сметка си отстъпил назад? Защото отстъплението от Бога (ако своевременно не бъде овладяно и прекратено) винаги стига до отричане от Исус и до похулване на Божия Свят Дух. Казвам ти всичко това, понеже Божият пророчески призив ще стигне до всички, но не всички ще му отговорят с послушание и покорство. За някои просто е достатъчно, че имат на представа за какво пише Божия пророк:
“Да, бе! Знаем го тоя Главчев! Чели сме го вече…”
А защо като сте го “чели” се огънахте и върнахте назад? Защо измамно решихте в сърцата си, че пророческите книги трябва да се четат, когато те трябва да се живеят? Защо останахте в търговските вертепи на дявола? Защо не измихте с водите на Святия Дух всичкия грим на Езавел, който лепне по очите ви и всичката алчност, която сърби по ръцете ви? Не затова ли, понеже днес е времето на мнозината лъжепророци:
“И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина…”
Но ето, че Господ отново удържа очите ми в безсъние, ако и да даде чрез слугата Си всичкото Слово и всичките видения, нужни за живота и благочестието. И сърцето ми, взряно в Него, чака отговор за молитвите на много сърца. За тия, които искат да се нарекат победители над дявола и над царството му. Затова нека сега отново да се върна към виденията при Божията река Йордан. Защото докле двамата с Нееман стояхме сред водите, Исус проговори на сърцето ми, като ми казваше:
“Внимавай, Стефане! Защото след трите вълни на Моето Освещение идва четвъртата. А тази четвърта вълна непременно ще бъде придружена с всичката възможна ярост на дявола. Но ти, като укрепваш Моя Нееман, придай Вяра на сърцето му. За да очаква четвъртата от вълните на Моето Освещение. Тая вълна, за която Духът Ми повелява:
“Положете всяко старание и прибавете на Себеобузданието си Твърдостта на Исус!”
А сега виж какво ще се случи над водите на Йордан…”
Докато Исус ми говореше, небосводът над реката потъмня от облаци. И тогава от високото над реката се стрелнаха стотици ята от религиозни демони. Видели мен и Нееман във водите на Йордан, те надигнаха ужасни крясъци, с които разцепваха въздуха. Така, само след миг, строени в редици, те замахаха яростно с крилата си, тъй щото образуваха силен и студен вятър. И ето, че вятърът започна да ни блъска всред самата река. Той ставаше все по-студен и все по-противен. А това накара Нееман да извика към мене:
“Божий човече! Какво ще правим сега? Как ще устоим на тоя леден вятър? И как ще спрем всичката омраза, която вее върху главите ни?”
Поискал да утеша Нееман, аз вдигнах ръка и посочих към Исус, като му казвах:
“Ако Той е устоял, то ще устоим и ние! Защото Господ е верен да ни опази и да ни защити! Затова не бой се, но уповавай на Него от цялото си сърце!”
Думите ми накараха Нееман да надигне главата си всред водите на реката и търпеливо да понася всичкия леден вятър. Но ето, че стоенето ни още повече раздразни демоните. И те, като закрещяха към черните облаци, призоваха още повече ята да се присъединят към яростта им. Така положението над реката стана нетърпимо. Понеже леденият вятър вече пронизваше самите ни кости. А това ме накара да извикам към Господ, казвайки:
“Помощ, Исусе! Направи ни да устоим! Дай ни Силата Си!”
В отговор на думите ми Исус протегна ръцете Си към двама ни, като извика:
“Гледайте на онова, което Аз ще сторя. И като Ме гледате – сторете го и вие!”
В следващия миг Господ призова Святия Дух, като казваше:
“Святи Мой Душе! Надигни Вълната на Моята Твърдост! И като покриеш с водите Си Нееман и пророка Ми – съхрани ги всред всичката човешка и демонична омраза!”
Докато Исус изричаше думите Си, една огромна вълна се вдигна отсред Него. А Той – за мое пълно учудване – се наведе и коленичи в самите води на Йордан. И тогава разбрах, че трябва да коленичим и ние. Ето защо, извърнал очи към Нееман, аз му казах:
“Братко мой! Вълна на Освещение идва към нас от Исус, нашия Господ! И понеже Той коленичи във водите на Йордан, нека и ние да коленичим като Него!”
“Не е ли колениченето страх и огъване от вятъра?” – попита ме Нееман. А аз му отговорих:
“Да има ли страх у Исус, след като Той ни дава Собствения Си Пример? Не, братко мой! Ние не коленичим от страх пред вятъра! Ние коленичим от страх пред Господа! Защото по-страшно от това да ни блъска тоя вятър е да отстъпим назад от Вярата Му! Нека коленичим, братко! Нека водите на Йордан покрият телата ни! Нека вълната на Освещението изцяло да ни покрие в Святия Дух! Защото нашето коленичене е смиряването на душите ни! Понеже какво друго да сторим всред тая сатанинска омраза?”
Въпреки воят на демоните и страшното свистене на ледения вятър, който искаше да заглуши гласа ми, Нееман ме чу… Така, хванали един-друг ръцете си, ние се потопихме във водите на реката. А само след миг Вълната на Освещението премина върху нас. И за разлика от всяка друга вълна, която би разпиляла водите си, докато утихне, тая вълна остана като воден стълп върху телата ни, тъй щото ние стояхме коленичили и скрити във водите на Духа. И ето, че чудото на Христовото Освещение започна да действа. Понеже водите на Духа започнаха да се смръзват отвън, а да ни стоплят отвътре. И тогава Самият Свят Дух проговори на сърцата ни, като казваше:
“Аз съм Живата Вода на Бога и Отца!
Аз съм Неговото присъствие в сърцата на Званите, Избраните и Верните! Когато бъдете намразени отвън, тогава непременно сте обичани отвътре! Тъй щото отвън водите Ми се смръзват и стават неразбиваем лед за дявола, а отвътре водите Ми се сгорещяват, за да ви топлят и да ви дават утеха!
Това е Освещението на Твърдостта, с което ще превъзмогнете над всичката сила на врага и отмъстителя. Това е утехата Ми за всичките Божии чеда във времето на най-голямото охладняване и на най-умноженото беззаконие!”
Братко мой! Двамата с Нееман стояхме в тоя божествен пашкул от Отеческа Благодат. И през кристала на Христовата Твърдост виждахме всичкия вятър на дявола, който не можеше да ни стори нищо. И дори когато настъпи битката и дойде личното отмъщение на дявола – пак Духът съвършено ни опази. Защото сабите и мечовете, копията и стрелите, камъните и гвоздеите на демоните – всички те се строшаваха в кристалната твърдина на Духа и ставаха като едно голямо нищо. И аз сега те моля да запомниш най-прекрасното послание от това видение:
Когато бъдеш мразен отвън – тогава си обичан отвътре!
А когато – мразен отвън – се смириш и коленичиш във водите на Духа – тогава непременно си придобил четвъртият от белезите на Христовото Освещение. Белег, за който Духът ни призовава:
“Положете всяко старание и прибавете на Себеобузданието си Твърдостта на Исус!”

Leave a Reply