ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА I – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО В ХРИСТОВОТО СЪДИЛИЩЕ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Изпълнен с огромно помазание и с прекрасното присъствие на Святия Дух, аз очаквах водителството на моя Господ Исус. И ето, че Той наистина се сниши над сърцето ми. И като ме докосна с ръката Си, започна да ми говори, като казваше:
“Последвай Ме, слуго Мой! Защото сега ще те въздигна до Моето Съдилище. Там непременно ще видиш веригата, за която ще свидетелстваш с всяка страница на тази пророческа книга…”
След тези Свои думи Господ ме въздигна нагоре, тъй щото пред очите ми се появиха светлините на Небесния Ерусалим, а след това и самото Христово Съдилище. И ето, че Исус се приближи до вратата на Съдилището и вече я отваряше, казвайки:
“Влез след Мене! Защото сега те въвеждам на едно твърде Свято и чисто място. Мястото, където твоят Господ е Вечен Съдия и Мъздовъздател…”
След тези думи на Исус, аз пристъпих след Него. Така очите ми видяха просторна зала, която имаше вид на амфитеатър. В самия център на залата беше разположен мраморен трон, покрит от червено покривало. А пред трона беше поставена продълговата маса, направена от чист рубин. Там, край трона и по протежение на дължината на масата имаше и други тронове, които също бяха покрити с червено покривало. Но не това беше най-същественото от видението. Най-същественото в него ми посочи Господ, Който вдигна ръката Си напред, казвайки ми:
“Виж веригата, която е поставена върху рубинената маса. И като я гледаш, кажи Ми какво те впечатлява в нея?”
Послушал Господ, аз погледнах към веригата на масата. И тогава забелязах, че тя имаше дванадесет брънки, направени от чисто злато. Самите брънки на веригата изглеждаха като живи. Те видимо пулсираха, като в един миг се свиваха, а в друг се разширяваха. Това ме накара с голяма изненада да кажа на Исус:
“Господи мой! Тази верига изглежда като жива. Понеже всичките й златни брънки ту се свиват, ту се разтягат. Как да разбирам това чудо, Исусе?”
В отговор на въпроса ми, Господ се приближи до масата и взе веригата в ръцете Си. А след това ми отговори, казвайки:
“Тази верига не е обикновена, понеже и личността, която ще бъде вързана с нея, също е необикновена. Дяволът е дух, Стефане! А един дух може да бъде вързан само с Дух! Земни вериги не биха го вързали, нито биха го удържали. Ето затова ти виждаш, че брънките на веригата са като живи. Но Аз сега ще направя знамение пред очите ти. Защото ти непременно трябва да разбереш как и откъде са били събрани брънките на веригата, която ще върже старовременната змия, която е дявол и Сатана…”
След последните Си думи Господ откачи първата от златните брънки на веригата. И като я вдигна над главата Си, поклони й се като казваше:
“Златна брънко на Божията Святост!
Върни се на мястото, откъдето си била взета, за да послужиш за осъждението и връзването на врага Господен!”
След думите на Исус в самите Му ръце се появи сияйно видение. И ето, че златната брънка се намери върху гърдите на Святата мантия на Небесния Отец, при самото Му Лоно. Миг след това Господ откачи и втората от златните брънки на веригата. И като я вдигна над главата Си, за втори път се поклони, като казваше:
“Златна брънко на Божията Любов!
Върни се на мястото, откъдето си била взета, за да послужиш за осъждението и връзването на врага Господен!”
След тези думи на Исус, ръцете Му отново просияха. И ето, че златната брънка се намери в самия Огън на Божия Свят Олтар. Миг след това второ видение Господ откачи и третата от златните брънки на веригата. И като я вдигна над главата Си, за трети път се поклони, като казваше:
“Златна брънко на Божията Мъдрост!
Върни се на мястото, откъдето си била взета, за да послужиш за осъждението и връзването на врага Господен!”
След тези думи на Исус ръцете Му пак просияха. И ето, че третата златна брънка се намери при огнените камъни, поставени на Божия Свят Хълм. А тогава Господ откачи и четвъртата от златните брънки на веригата. И като я вдигна над главата Си, поклони й се, казвайки:
“Златна брънко на Божията Истина!
Върни се на мястото, откъдето си била взета, за да послужиш за осъждението и връзването на врага Господен!”
Така, за четвърти път, се появи сияние в ръцете Господни. И тогава видях, че четвъртата златна брънка се намери на един от запалените златни светилници пред Божия Свят Олтар. А миг след това видение Господ вече откачваше и петата от златните брънки на веригата. И като я вдигна високо над главата Си, поклони й се като казваше:
“Златна брънко на Божията Благодат!
Върни се на мястото, откъдето си била взета, за да послужиш за осъждението и връзването на врага Господен!”
В едно с думите на Господ, ръцете Му просветляха силно. И там, във видението сред пръстите Му, аз видях как петата златна брънка потъна сред водите на Реката на Живота. А Исус, за да продължи да изумява сърцето ми, откачи и шестата от златните брънки на веригата. И като я вдигна над главата Си, поклони й се, като казваше:
“Златна брънко на Божията Милост!
Върни се на мястото, откъдето си била взета, за да послужиш за осъждението и връзването на врага Господен!”
След думите Му, сиянието отново се появи в ръцете Му. И тогава видях, че шестата златна брънка се намери върху полите на Отеческата мантия. А Господ, без да се бави, откачи и седмата от златните брънки на веригата. И като я вдигна над главата Си, поклони й се, подобно на предишните шест, като казваше:
“Златна брънко на Божията Вярност!
Върни се на мястото, откъдето си била взета, за да послужиш за осъждението и връзването на врага Господен!”
След тези думи на Господ, всред сиянието на ръцете Му, аз видях как златната брънка се намери закачена върху един от клоните на Дървото на Живота. А тогава Исус отново протегна ръце към веригата, като откачи и осмата от златните брънки. И като я вдигна над осанката Си, поклони й се, казвайки:
“Златна брънко на Божието Смирение!
Върни се на мястото, откъдето си била взета, за да послужиш за осъждението и връзването на врага Господен!”
Докато Господ говореше, сиянието отново беше в ръцете Му. И ето, че осмата златна брънка, се спусна надолу от Небесния Ерусалим. И като намери водите на морето, падна в тях. Тя падаше дълго, докато стигна до самото дъно, където се намери в разтворената шепа на Небесния Отец.
В този миг Исус ми се усмихна и ми даде знак да продължа да внимавам и да гледам на знамението Му. Така Господ откачи и деветата от златните брънки на веригата. И като я вдигна над главата Си, поклони й се, казвайки:
“Златна брънко на Божията Справедливост!
Върни се на мястото, откъдето си била взета, за да послужиш за осъждението и връзването на врага Господен!”
В този миг ръцете на Исус се озариха от сияние. И ето, че деветата брънка се смали и съвсем скоро се превърна в пръстен, който се намери върху показалеца на Господната десница. А Господ, без никак да се бави, разкачи и десетата от златните брънки на веригата. И като я вдигна над главата Си, поклони й се, като казваше:
“Златна брънко на Божието Опрощение!
Върни се на мястото, откъдето си била взета, за да послужиш за осъждението и връзването на врага Господен!”
След тези думи на Исус, ръцете Му за сетен път просияха. И ето, че в сияйното видение пред очите ми, аз видях как златната брънка се намери пред Божия Олтар, върху поръсената при Завета Христова Кръв. Докато гледах с възторг на видението, Господ вече откачваше единадесетата от златните брънки на веригата. И като я вдигна над главата Си, поклони й се, като казваше:
“Златна брънко на Божията Неподкупност!
Върни се на мястото, откъдето си била взета, за да послужиш за осъждението и връзването на врага Господен!”
Така, в едно с Исусовите думи, ръцете Му отново просветляха. И във видението, явило се сред тях, аз видях как златната брънка се намери сред несметните скъпоценности на Божията Съкровищница. А Исус, като протегна ръце към последната брънка на веригата, вдигна я над главата Си. И като й се поклони, казваше й:
“Златна брънко на Божията Неизменност!
Върни се на мястото, откъдето си била взета, за да послужиш за осъждението и връзването на врага Господен!”
Така, за последен път ръцете на Господ просияха. И ето, че във видението, открило се сред тях, аз видях как последната златна брънка се намери сред разтворените страници на Книгата на Живота.
Бях онемял! Бях безкрайно изумен, че брънките на веригата, която щеше да послужи за осъждението на дявола, бяха взети от най-святите и благословени места в Небесното Царство. И понеже не знаех що да река, Господ отново ми проговори, като казваше:
“Това ли те учудва? Ти още нищо не си видял. Но сега ти казвам, че преди да върже беззаконния дявол, Съдията ще изпрати ангела Си при него с всяка от златните брънки на Отеческия Суверенитет. Така непременно цялото Небе, (а и цялата земя, поради свидетелството на пророка Ми) ще бъде запознато с ужасно дълбоката и неизцелима поквара на дявола. Поквара, с която той ще откаже да се поклони на златните брънки на Божия Суверенитет, поставени върху подноса на Неговата Правда. И този дявол, като изплюе отровата си върху брънките, ще усили многократно пламъците на Божия Яростен Гняв. А тези похулени златни брънки ще бъдат хвърлени в пламъците на Гнева, където ще се съединят в огнена и страшна верига за Сатана. Тази верига, с която той ще бъде вързан и хвърлен в бездната, за да не мами вече народите…”
“О, Спасителю мой! Сърцето ми е прекомерно удивено от това, че в ръцете Ти се появяваха видения и всяка златна брънка отиде на мястото си, откъдето е била взета. Но как да разбирам тези прекрасни места на Божия Суверенитет?”
А тогава Господ отново ми проговори, като казваше:
“Разбирай местата на златните брънки така, щото да проумееш, че преди да падне от мястото си, Луцифер е засенявал от всяко място на Божия Суверенитет. Но от мига, когато той се възгордя и повлече бунтовните след себе си, всяко от местата на Божия Суверенитет го обвинява като престъпник и беззаконник, който вече не е достоен да обитава на Небето.
Ето затова Отец Ми, Премъдрият и Пресвятият, ще го изпита за последен път със златните Си брънки. И ти, слуго Мой, ще станеш свидетел на всеки от дванадесетте съдбоносни изпита.
А сега пребъдвай в молитва пред Мен и укрепи сърцето си в твърдостта, която ти давам. За да устоиш на всичкия натиск, с който дяволът ще поиска да спре писането на тази най-свята от Божиите пророчески книги…”

Leave a Reply