СЕДМАТА ЧАША НА БОЖИЯ ГНЯВ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ТАЙНОТО СЪЗДАВАНЕ НА ПОСЛЕДНИЯ ВАВИЛОН

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Аз не зная дали някога си имал на представа що ще да рекат думите на Апостол Павел, който в посланието си към Ефесяните се молеше на Отец да ни се даде Дух на мъдрост и на откровение. Но смея да твърдя пред теб, че без поглед от свише човек остава сляп. Нещо повече – поради ограниченото ни съществуване и краткостта на земния ни живот ние никога не можем да видим или класифицираме измамите на Сатана и всичките му хитрости и заговори против Живата Църква на Исус. Още повече – когато тайната на този последен Вавилон е крита усърдно и ревниво от падналия принц. Но било, че той я крие и не иска никой да наднича в плановете му, пак няма да избяга от съдбата, която се открива в библейските стихове:
“Няма тъмнина, нито мрачна сянка, гдето да се крият ония, които вършат беззаконие…” (Йов 34:22) 
Някога старовременните пророци на Бог Отец не са чели Библията, за да си правят извадки или изводи. Не са ползвали препратки от авторитетни издания, нито са имали достъп до Интернет. Но въпреки това Божият Дух е слизал върху сърцата им. И Онзи, Който вижда в тайно, е изваждал наяве тайните помисли на князе и началници на тъмнината. А верните Му слуги, вслушани в Господния шепот, извиращ от сърцата им, са записвали Божията Воля за човешките поколения.
Как мислиш тогава? Ако някога Луцифер кроеше хитрости и злини против Божия народ, то нима не го прави и днес? Не казва ли Исус в Словото Си, че в последните времена ще излязат мнозина лъжепророци, които ще заблудят мнозина? И ако дяволът е силен да изпраща своите си, то Бог не е ли силен да го смути и съкруши с подобаващ удар от Меча на Пророческия Дух? Ето такава е и тази книга – удар от Меча на Пророческия Дух и кипяща Светлина, която ще порази тъмния въздух на нечестието.
Искам да знаеш, че и самият аз не бях подготвен за дълбочината и пълнотата, с която Исус щеше да напълни сърцето ми. Нещо повече – самото тежко знание за създаването на Вавилон от Тир, Сидон и Содом и тяхното последно въплъщение в Хоразин, Витсаида и Капернаум, ме завари неподготвен. Колкото да прелистях страниците на Новия Завет и да търсих други градове, които Исус е проклинал с “горко”, така и не намерих. Оставаха тия трите – Хоразин, Витсаида и Капернаум. Затова в молитва попитах Исус:
“Господи, как да разбирам писаното в Евангелието Ти, а именно:
“Тогава почна да укорява градовете, гдето се извършиха повечето от Неговите велики дела, за гдето не се покаяха…” (Матея 11:20) 
Това не дава ли основание на всички да смятат, че наистина Си имал предвид отделни земни градове, а не скритата духовна изява на някогашните князе на Тир, Сидон и Содом?”
А Исус ми отговори:
“Ти гледаш, но не забелязваш. Понеже не си разбрал духовното послание на писаното. А то е такова, че ако някъде градове не са се покаяли, то е, понеже жителите им са били закоравени от зло. А това зло, за разлика от земните градове, които се обръщат на пепел и прах, преминава през вековете, за да върши волята на дявола.
Помисли тогава! Ако Злото премина през вековете, то не премина ли и Моето Евангелие през вековете? И ако някога Евангелието преследваше духовете на тъмнината и ги връзваше, то не ги ли връзва и преследва и днес? Как тогава някои ще оставят думите Ми в историята и ще ги връщат две хиляди години назад, когато трябва да ги четат в Дух две хиляди години напред? Не казва ли посланието на Апостола, че вашият Господ е Същият, вчера, днес и до века? И ако Аз съм Същият, то думите Ми не са ли същите? И ако думите Ми са същите, то князете на Злото не са ли и те същите? И ако те са същите, то не са ли същите и градовете им, с които Луцифер създаде последния Вавилон? И не се ли препъна Църквата Ми именно поради активността на злите сили, които по всякакъв начин искаха да затворят думите Ми в историята, та да не ги преследват до свършека? И не затова ли се появи теологията? И не затова ли слепците обърнаха думите Ми в история? Понеже никой от тях не видя, че именно поради слепотата на книжниците и нечестието на религиозните лидери се въздигна незабелязан последният Вавилон.
Нека тогава ти дам видение, което ще те пренесе в тъмните покои на Луцифер, за да видиш онова тайно съвещание, на което се взе решение за създаването на последния Вавилон…”
След последните Си думи Господ протегна ръката Си и докосна главата ми, а пред очите ми се разкри разтърсващо видение. Защото сърцето ми виждаше самия дявол и тъмните началници на Злото. Нещо повече – усетих в сърцето си такава Сила от Бога и такова благоволение от Исус, щото за първи път стиховете от Петровото послание заблестяха в сърцето ми с цялата си пълнота. Понеже Апостол Петър заявяваше на църквите думите:
“Защото, когато ви обявихме силата и пришествието на нашия Господ Исус Христос, ние не следвахме хитроизмислени басни, а бяхме очевидци на Неговото величие…” (II Петрово 1:16) 
А Исус, като наблюдаваше размислите на сърцето ми, добави:
“Ето така и Аз ще те направя очевидец на скритото. Защото Църквата ми няма нужда от хитроизмислени басни, но от Моите очи, които днес съм положил в слугите Си пророците. Защото само с Моите очи вие можете да видите тайното и да извадите скритото на бял свят. Ето затова искам да наблюдаваш тайното съвещание на злите сили и да предадеш думите на Луцифер съвършено точно, като не пропускаш нито една подробност от самото видение. Защото всички Мои братя и сестри трябва да разберат какво се е случило в царството на мрака по време на Моята Мисия на земята…”
След думите на Господ аз започнах да наблюдавам самото съвещание на тъмните сили. Така видях да се изправя лъжепророкът с древното име Ваал, който е духът на Антихрист и да казва на Луцифер:
“Господарю мой! Вавилон вече не е онзи град, който да радва очите ти. И откакто Синът на Йеова е на земята моите сили са сериозно съкрушени. Все повече човеци отказват да признават властта на фарисеите ми и отиват под Авторитета на Месията. И синагогите ми се изпразват, защото всички търчат да слушат думите на Месията и да гледат чудесата Му. Трябва да направим нещо. Трябва да измислим съюз, който да възстанови Вавилон…”
Думите на лъжепророка раздразниха силно падналия херувим. И ето, че Луцифер се изправи и с раздразнен глас извика:
“Какво правим ние? Какво правим? Не виждате ли, че Синът на Йеова скоро ще опожари нашия свят? Не виждате ли, че бесовете напускат с крясък жилищата си, а обладаните от нас човеци стават безсилни пред Мисията Му? Вижте какво става в Галилея! Вижте ситуацията в Сирия! Вижте Завулоновите и Нефталимовите предели! Вижте стълпотворенията при Йордан! Това не може да продължи така. Това е недопустимо за величието ми…”
Тъмните началници наведоха главите си и не смееха да гъкнат пред херувима. А той, като вдигна ръката си и ги посочи, продължи да вика:
“Какво става с теб, Мамоне? Защо не помагаш на Ваал? И къде се изгуби силата ти, като Тирски цар? Къде е древната ти слава? Къде е онзи скубач на злато, с който се гордеех? Покажи го сега! Изяви го сега! А ти, Езавел? Нима ще стоиш със скръстени ръце, когато противната Светлина на Сион вече възпалява очите ми? Къде е лукавството ти? Къде е онази ефективност от времената на Ахаав? Къде е оная, която направи племето Сидон по-велико от племето Израил? И ти, Ваалфегор, защо си се смутил? И защо така тежко понасяш изцеленията и смъмрянето на бесовете ти? Не можем ли да импровизираме? Не можем ли да противостоим? Малко ли плът и егоизъм са в ръцете ни, че да се предадем? Малко ли похот и алчност са поникнали, че да не ги обединим? Малко ли коварство и лицемерие стоят в сърцата на човеците, та да се оплаквате и да отстъпваме? Не! Не! Не! Нужен е отпор! Защото името ми е дявол и Сатана…”
И като млъкна за малко, Луцифер се обърна към лъжепророка и отново закрещя:
“Ваале, аз ще смутя Сина на Йеова. Защото отново ще въздигна Вавилон. Още днес! Още сега! Още в този миг…”
А след думите си към Ваал Луцифер простря ръката си към останалите тъмни началници на Злото, като заповяда властно:
“Вижте внимателно маршрутите на Месията. Вижте градовете, които посещава и в които проповядва. А след това мобилизирайте всичките си сили, за да противостоите. Чакам от вас решения! Чакам от вас инициатива!”
След последните думи на Луцифер се изправи Мамон. И като се поклони на херувима, каза:
“Господарю мой, не унивай и не се раздразнявай! Аз имам силни позиции в Хоразин. Там всичките ми богаташи са на почит, тъй че думата им стои и се слуша, както от книжниците, така и от фарисеите. Аз няма да допусна благовестието на Месията да съсипе фронтовете ми в този град. И той непременно ще бъде като древния Тир в нечестието си…”
Думите на Мамон накараха Луцифер да се усмихне и да му каже:
“Зная, че винаги мога да разчитам на моята скала. Затова дръж здраво позициите в този град…”
Така, след Мамон, се изправи духът на Езавел. И като се поклони на херувима, каза:
“Аз също имам град, където властта ми тежи като печат. И това е Витсаида, където имам доволно много рибари, готови да поставят мрежите си за лов. Ето защо той ще е като древния Сидон и непременно ще осуети Словото на Месията. А моята съпротива непременно ще зарадва сърцето на господаря ми…”
Луцифер поклати одобрително главата си и после каза:
“Ето, че можете да действате, когато поискате. И защо трябва да крещя, когато имам толкова амбицирани началници? Направи го, Езавел! Направи го, за да въздигна отново лъжепророка си Ваал! Простри мрежите на чародейството и не пускай никого до Светлината на Месията. Защото именно за такива дела те утвърдих…”
След последните думи на одобрение от Луцифер се изправи и духът Ваалфегор. И като се поклони на началника си, каза:
“Мнозина измежду нас смятат, че след като Йеова изпепели древните ми храмове в Содом и Гомор, то никак не мога да възвърна величието си. Но те бъркат, господарю мой! Те наистина бъркат! Защото е моя всяка човешка похот и страст. И аз имам мнозина, които са толкова разгонени в похотта си, щото непременно ще бъдат буфер за служението на Месията. Виж само как действам в Капернаум и непременно ще разбереш, че силата ми е по-голяма от всякога…”
Думите на Ваалфегор накараха Луцифер да плесне с ръце и възбудено да извика:
“Хайде, на работа! Действайте, действайте, действайте! Защото чакам от вас усилна работа и впечатляващи резултати…”
И действително, тъмните началници на Злото се поклониха на дявола и излязоха от покоите му. Така и духовният поглед, който имах в самото видение, продължи да ги следва. И аз видях как около тях се събраха стотици хиляди демони, готови да изпълнят всяко тяхно нареждане. А те, като ръкомахаха и издаваха заповедите си, направиха така, щото градовете, които бяха посочили пред Луцифер за свои владения, бяха блокирани и твърде бързо повечето им жители бяха обладани от силите на Злото. А видението все така продължаваше. Защото аз вече виждах моя Господ, Който ходеше в Съвършената Светлина на Сион и нозете Му стъпваха в самите градове. Така Исус премина през Хоразин. И като простираше ръцете Си към куци, слепи и болни, изцеляваше ги. Но Светлината на Исус не докосваше обладаните от Мамон в Хоразин. И въпреки великите дела, които Исус стори там, те не се покаяха, но надъхаха тълпите да роптаят против Него и да Го изгонят от пределите на града. Същото се повтори и във Витсаида. И там Господ извърши велики дела, понеже изцели слепец, а после нахрани хиляди човеци с хляб и риба. Но и в този град отпорът на тъмнината беше впечатляващ. Никой не Го последва, нито въздаде Слава на Отца за Милостта Му и чудесата Му. Така в самото видение Исус влезе и в Капернаум. И там моят Господ извърши чудеса. Понеже изцели паралитик и накара мнозина да се чудят на властта Му. Но когато ги призова да ядат Плътта Му и да пият Кръвта Му, то тогава самите жители на Капернаум, напълно обладани от духа на Содом, извикаха:
“Тежко е това учение. Не искаме да го слушаме. Имаме доволно какво да ядем, та да вършим тая дивотия…”
Така Исус се оттегли и от Капернаум. А след това Силата на Святия Дух ме прехвърли в миг, когато Исус беше прострял ръка към градовете, които не се покаяха от Небесното благовестие. Аз виждах моя Господ, а срещу Него ухилени и самодоволни стояха Луцифер и тримата му началници. И ако и никой в това видение да не виждаше духовете на Злото, то Господ ги виждаше. И не само, че ги виждаше, но простря ръка против тях и извика:
“Горко ти Хоразине! Горко ти, Витсаидо! Защото, ако бяха се извършили в Тир и Сидон великите дела, които се извършиха у вас, те отдавна биха се покаяли във вретище и пепел. Но казвам ви, на Тир и Сидон наказанието ще бъде по-леко в съдния ден, отколкото на вас. И ти, Капернауме, до небесата ли ще се издигнеш? До ада ще слезеш! Защото, ако бяха се извършили в Содом великите дела, които се извършиха в тебе, той би и до днес останал. И казвам ви, че в същия ден наказанието на содомската земя ще бъде по-леко отколкото на тебе…” (Матея 11:21-24) 
Думите Му явно, че не направиха впечатление на събраните множества, а това допълнително ощастливи Луцифер. И той, като развя мантията си и прегърна тримата си началници, постепенно се отдалечи от Исус. А тогава Господ направи самото видение да се прекрати, като ми каза:
“Сега виждаш ли, че нещата от духовния свят са твърде различни от онова, което наблюдавате в материалния? Защото е истина, че Аз виждах тъмните князе на Тир, Сидон и Содом. Виждах амбициите на лъжепророка. Виждах и съпротивата на легионите от демони. Виждах сетнината на това допуснато от Отец Ми беззаконие. Затова я виж и ти. Виж как възрадваният дявол ще говори на началниците си…”
След тези думи Исус отново простря ръката Си към главата ми. И само след миг сърцето ми отново наблюдаваше съвещанието на тъмните сили. И ето думите, които Луцифер изговори на Мамон, Езавел и Ваалфегор:
“Знаех, че можете да Го спрете! Знаех, че ще зарадвате сърцето ми. И сега съм щастлив. Защото това е сплавта, която ще спира Неговото благовестие. Това е съюзът, който съм търсил…”
А след това херувимът се обърна към лъжепророка и като вдигна показалеца си, му каза с бавен глас:
“Това е възраждането на феникса ти от пепелта. Това ще е тайното въздигане на последния Вавилон и моята най-успешна формула против народа на Йеова…”
И като се обърна отново със щастливи очи към останалите началници, Луцифер продължи:
“Мамоне, утвърди пред лицето ми един постоянен Хоразин. Защото Хоразин ще рече “провъзгласител”. И какво друго да иска сърцето ми освен мнозина, които да прогласяват земни царства на богатство и власт, които ти ще им дадеш. Защото този твой Хоразин непременно ще е първата част от великия Вавилон, който възраждам.
Езавел, утвърди пред лицето ми една постоянна Витсаида. Защото този “дом на рибарите” непременно ще ми донесе голям улов от човешки души, които непременно ще се уловят в чародейните ти мрежи. И тази твоя Витсаида непременно ще е втората част от великия Вавилон, който възраждам.
Ваалфегоре, утвърди пред лицето ми един постоянен Капернаум. Защото този Капернаум е “утешител”, с който винаги ще утешавам сърцето си. Защото утеха за мен е всяка плът и всяка похот, която отхвърля и не приема да яде от Плътта и Кръвта на Христос. И този твой Капернаум непременно ще е третата част от великия Вавилон, който възраждам.
Онзи, който ще ви свързва от сега и до свършека, ще е лъжепророкът ми Ваал. И с неговата главна роля ще изградя един Вавилон, по-силен от древния …”
Миг след последните думи на Луцифер видението с тъмните му покои се прекъсна и аз усетих до сърцето си присъствието на Господа. А ето думите, с които Той продължи да ми говори:
“Сега разбра ли Истината? Сега разбра ли, че последната рожба на сатанинската мъдрост, наречена “великий Вавилон” е създадена от лъжепророка именно чрез Тир, Сидон и Содом. И ако тримата началници на дявола някога окупираха с властта си Хоразин, Витсаида и Капернаум, то пак това е станало, за да се изпълни писаното. Защото духът на името “Хоразин” ще рече “провъзгласител”. Този Хоразин щеше да стане препънка и съблазън за всички, които искат да обръщат Небесното благовестие в земно и така да попадат под властта на дявола. Защото духът на името “Витсаида” ще рече “дом на рибаря и риболова”. Тази Витсаида щеше да стане препънка и съблазън за всички, които обичат многото говорене и желаят да владеят чрез езика си, а така и да попаднат под чародейната власт на дявола. За да се родят поколения от чародеи, които са изкусни да задържат човешките души в мрежите си. Защото духът на името “Капернаум” ще рече “утешител”. И този Капернаум щеше да стане препънка и съблазън за всички, които не искат да умрат за плътта и земното, но си намират утешител за земните им похоти и страсти. За да се родят в него поколения от плътски идолопоклонници и съблазнители, които винаги щяха да подмамват неутвърдени души и да бъдат петна и позор.
Чудна ли ти е тогава радостта на Луцифер в самото видение? Чудно ли ти е защо принцът на тъмнината беше доволен, че от активността на Мамон, Езавел и Ваалфегор онези градове не се покаяха?
Иди тогава и кажи на братята и сестрите Ми, че днес Аз вдигам тайните на Вавилонската власт. И Божието “горко” вече се стоварва над всички, които останат под властта на Хоразин, Витсаида и Капернаум. А колкото до самото “горко”, то приготви се да го видиш във виденията, които ще ти дам. Защото в тях ти и всичките Ми братя и сестри ще видят как Господ беше отхвърлен не от древните, но от последните Хоразин, Витсаида и Капернаум. За да дойде върху тях и “горкото”, с което предупредих всички ви…”

Leave a Reply