СЕДМАТА ЧАША НА БОЖИЯ ГНЯВ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО В ХРАМА НА ВСЕМОГЪЩИЯ

И така, братко мой, след докосването ми от Исус духът ми и сърцето ми отново се извисиха нагоре, до Небесните селения на Святия Дух. Тогава за първи път от общението си с Господ аз видях целият Хълм Сион в едно необикновено раздвижване. Защото пред Храма на Всемогъщия Бог и Отец бяха строени десетки хиляди ангели. Видът им ме порази. Защото те бяха екипирани за битка. Всеки от тях носеше в дясната си ръка меч, а в лявата – копие. А там Исус ми каза:
“Наблюдавай внимателно всичко, което ще видиш и го запиши на книга. Защото това е пророческо видение при изпълнението на Божия Гняв. И ти си призован от Всемогъщия точно в мига, когато предстои въздаянието над Вавилон с последната седма чаша на Божия Гняв. Затова сега пристъпи с Мен, за да видиш онова, което ще се случи…”
След думите на Исус пристъпих след Него и нозете ми застанаха пред самия Храм на Отца. А от Храма долетя Гласът на Всемогъщия Бог, Който казваше:
“Ето, Седящият на Престола издава Гласа Си. Защото дойде времето да се изпълни всичката съдба над нечестието и над нечестивите. Затова изпращам седмия Си ангел да излее чашата на Моя Гняв и заповядвам пълно съкрушаване на Вавилон и ония, които живеят в него…”
След думите на Отца от Храма Му излезе седмият ангел. Той носеше в ръцете си огромна златна чаша, в която кипеше Светлина. Това беше чудно за мен. Защото Светлината в чашата реагираше така, сякаш, че под нея гореше силен огън, а тя самата имаше свойствата на течност. И вътре в чашата се въздигаха огромни блестящи мехури, които се разпукваха и разпръсваха на стотици искри. И това се повтаряше постоянно. Очите ми за първи път виждаха кипяща Светлина и затова се обърнах с въпросителен поглед към моя Господ. А Той ми каза:
“Аз никога не съм ти давал да видиш Гнева на Отец Ми. Защото той е страшен и не може да се понесе. Но не Аз, а Отец Ми те призова тук, за да бъдеш възвестител на Волята Му за църквите по целия свят. Затова Той ти е дал и Силата да издържиш на всичко, което ще видиш…”
След думите на Господ аз отново погледнах на седмия ангел. А той, като вдигна чашата на Божия Гняв пред хилядите Небесни войни, извика със силен глас:
“Алелуя! Хвалете Всемогъщия Отец! Защото Той царува от века и до века! Алелуя! Въздайте на Вавилон! Защото Бог Си спомни за него да му даде чашата на Пламенния Си Гняв…”
След тези думи седмият ангел погледна към земята и към издигащите се кули и върхове на Вавилон. И като се стрелна надолу с чашата, стана така, че десетките хиляди ангели го последваха. А Исус, като ме погледна с остър поглед, каза:
“Сега е моментът да те заведа и да видиш с очите си що ще рече въздаяние над Вавилон…”
След думите Си Той просто ме прегърна през кръста, тъй че и двамата полетяхме след Небесното множество. Така ние се приближихме до седмия ангел, който още държеше в ръцете си чашата с кипяща Светлина. Но ето, че пратеникът на Отца вече влизаше в земните места. И като се спря, хвана чашата и я изля върху тъмния въздух над земята. В този миг Небето над главата ми се разтрепери и аз дочух Гласът на Отец, Който казваше:
“Сбъдна се!”
Не зная как да ти опиша въздействието от самото изливане на кипящата Светлина. Защото то ще е равносилно на това да видиш как някой докосва тънка хартия с жар, взета от печката. Хартията мигом пламва и ти виждаш как огънят я поразява пространно, тъй че от мястото на пламването огънят мигновено се разпространява върху цялата хартия. Ето така самата кипяща Светлина, попаднала върху въздуха, мигновено се разпространи навсякъде. И очите ми видяха стотици хиляди и милиони демони, които крещяха от ужас и търсеха да се скрият. Но самата Небесна армия зад седмия ангел започна да преследва демоните, като простираше над тях мечовете и копията на Божието въздаяние. А от сблъсъка на Божиите ангели със силите на мрака и тъмнината, произлязоха светкавици и силни гръмове, а Небесното множество продължаваше да слиза надолу, към самия град Вавилон. Гледайки всичко това аз за първи път разбирах по съвършен начин виденията на Апостол Йоан, които той беше записал в шестнадесетата глава на Откровението. А тогава Исус, като протегна ръка напред и сочеше града с показалеца Си, ми каза:
“Наблюдавай какво ще се случи с Вавилон! Защото именно затова ти се дава видението…”
Погледнах натам, накъдето сочеше ръката Господна и забелязах, че Небесното множество се раздели на три ята, които се докосваха с общ център в средата. В самия център на ятата стоеше седмият ангел, който видимо направляваше духовната атака против силите на Злото. И тези три ята, извадили и прострели напред Божиите мечове и копия, просто се врязаха в самия Вавилон, тъй че от врязването им земята потрепери страшно. И планините и хълмовете около Вавилон се разбягаха настрани. Огромният град на високопоставените поради врязването на Божиите мечове и копия се разцепи на три части, а от ударната вълна, която последва, се разрушиха най-представителните градове на народите. Виждах как падат небостъргачи, пламваха магистрали и се взривяваха красиви зали и постройки. Така всичко пред очите ми бе един ужас, какъвто не може да се пресъздаде от нито един земен режисьор или сценарист. А Исус продължи да ми говори, като казваше:
“Ти все още нищо не си видял в това видение. Защото в него има знамение, Стефане! Къде е знамението и какво успя да видиш?”
“Господи Исусе! Сърцето ми е ужасено. Аз никога не съм имал и най-малка представа, че е възможен такъв Божий гняв и такова въздаяние над Вавилон…”
А Исус ми отговори:
“Когато нечестието на света и неговите църкви не просто се е събирало, но се е трупало и Отец Ми никак не е реагирал на тщеславните, но ги е оставял да ходят по упорствата на сърцата си, то непременно гневът е бил приготвен за едно точно определено време и час, когато ще бъдат съборени всички големи небостъргачи и ще рухнат всички лъскави офиси и ще пламнат всички широки магистрали. Но не това е знамението. Знамението е другаде. Затова си спомни какво видяха очите ти, миг преди Небесното множество да вреже мечовете си в земята…”
“Господи, това множество се раздели на три лъча, които имаха общ център, тъй както някой би разделил кръг на три равни половини, тъй че самите разделителни линии бяха и в постройката на Божиите войни, а центърът на кръга беше мястото на тяхното ръководене от седмия ангел. Ето защо видът на Господните ята приличаше на символа на автомобилната марка “Мерцедес”. Така те се врязаха с копията и мечовете във Вавилон, като го разделиха на три части. И именно това сега виждат очите ми…”
“Те все още не са видели най-важното, момчето Ми. Защото ако “Мерцедес” е кола за високопоставени, то може ли някой да бъде издигнат високо, ако не се поклони на Луцифер? Така и символът на този автомобил е играел точно определена роля на земята, като съблазън на високопоставените. Но това е най-явното, което виждаш при разделянето на Вавилон на три части. Скритото ще ти стане явно само след миг. Затова Ме последвай и наблюдавай реакцията на Вавилонските жители…”
След последните Си думи Господ ме приближи до разделения на три нечестив град. И аз бях толкова близо над него, щото очите ми видяха човеци, тичащи сред пушеци и дим. Те гледаха на ужаса, и като се навеждаха над рухналите сгради, взимаха пепел и я хвърляха на главите си, като плачеха с думите:
“Горко ни сега! Горко ни! Кой от нас е вярвал, че това може да се случи на великия град! Горко на тебе, граде велики! Защото инвестирахме всичко в теб, и всичко изгубихме в един миг! Горко ни! Горко ни! Горко ни!”
А Исус, като ме гледаше с твърде сериозен поглед, ми каза:
“Виждаш ли сега как жителите на Вавилон оплакват горкото си? Виждаш ли как плачат и жалеят за съсипването на всичките си земни инвестиции и кариери? Виждаш ли как не могат да понесат мисълта, че лъскавите им зали и салони са станали на прах и развалини, а мерцедесите им на купчини от непотребно желязо? Виждаш ли, най-вече, че самите високопоставени всред Вавилон жалеят и викат:
Горко ни!
И ако Аз преди две хиляди години заявих на човеци, завладени от същия противен на Отец Ми дух, “Горко ви”, то защо дори и две хиляди години не стигнаха на Божиите отстъпници, та да повторят думите Ми, както го правят в това видение? Защо, когато днес трябва да викат “Горко ни” те се надпреварват да викат “Алелуя”, без дори да помислят, че “Алелуя” не е дума, но изява на Дух?
Но ето затова всички, които са викали думата “Алелуя”, а не са се упражнявали в Духа на Алелуя, непременно ще поръсят главите си с пепелта от собствения си крах. Но и това не е знамението. Затова виж отново, че Вавилон се раздели на три части, за да се сбъдне именно писаното за него:
“И великият град се раздели на три части, и градовете на народите паднаха; и Бог Си спомни за великия Вавилон, да му даде чашата с вино от яростния Си гняв…” (Откровение 16:19)
Защо “на три части”? Защо не на четири или пет, но именно на три? И ако ти видя в самото видение, че във всяка от частите на града има човеци, които да си поръсват главите с пепел и да викат “Горко ни!”, то това не иде ли да ти покаже, че още отначало Божият Гняв се е трупал против нечестието на три части, които събрани заедно образуват Вавилон? Кои са тези три части? Кои са тези три места, върху които иде “Горко” от Божия Гняв?
Защото именно съюзът между трите е родил Вавилон. И те трите са се сплотили и съединили, за да бъде нечестието им още по-голямо. Но когато е дошло Божието въздаяние, то тогава последният Вавилон отново се е разделил на онези три части, които са го образували.
Кои са тези три места? Защото върху всяко от тях е имало пророчески белег от устата на твоя Господ, Който го е предупредил с “Горко”…”
Братко мой! Не зная дали някога напълно ще мога да предам как от устните на Исус излиза Светлината. Но този път тя беше по-силна от когато и да било. Затова, като паднах на коленете си и прегърнах нозете на Исус, Му казах:
“Господи Исусе! Прекрасни и мъдри мой Спасителю! Тези три места на Вавилон са именно Хоразин, Витсаида и Капернаум. Защото на едно единствено място в Твоите Евангелия Ти събра тези три части заедно, като заяви против тях:
“Горко ти Хоразине! Горко ти, Витсаидо! Защото, ако бяха се извършили в Тир и Сидон великите дела, които се извършиха у вас, те отдавна биха се покаяли във вретище и пепел. Но казвам ви, на Тир и Сидон наказанието ще бъде по-леко в съдния ден, отколкото на вас. И ти, Капернауме, до небесата ли ще се издигнеш? До ада ще слезеш! Защото, ако бяха се извършили в Содом великите дела, които се извършиха в тебе, той би и до днес останал. И казвам ви, че в същия ден наказанието на содомската земя ще бъде по-леко отколкото на тебе…” (Матея 11:21-24) 
А Исус, като се усмихваше, докосна с ръката Си главата ми и каза:
“Виждаш ли, момчето Ми, че думите, които ви говоря, Дух са и Живот са. Но има мнозина, които не вярват. Те са готови да вярват на теология, география и история, но не и на Господ, Който е Алфа и Омега. И затова не са разбрали най-същественото от Моето предупреждение, а именно, че с тези Мои думи Аз определих още тогава съдбата на последния Вавилон. И ако в края Отец Ми отново го разделя на три части, то е, за да покаже на всички, че думите на Сина Му са били Дух, а не плът, и пророчество, а не история. И пред очите на Отец Ми всякога е възлизало беззаконието на Хоразин, Витсаида и Капернаум.
Забележи тогава, че когато говоря за Хоразин и Витсаида, Аз напомням и за Тир и Сидон. А когато говоря за Капернаум, напомням за Содом. Защо ли направих това напомняне? И защо казах, че наказанието на тези трите ще е по-голямо отколкото на древните им вдъхновители?”
“Господи, Ти непременно Си видял, че какъвто е бил някога духът на Тир, такъв ще е и на Хоразин, но този път беззаконието му ще е много по-тежко и осъдително. Ти Си видял, Исусе, че какъвто е бил някога духът на Сидон, такъв ще е и на Витсаида, но този път беззаконието му ще е много по-отвратително и омерзяващо. И пак Ти Си видял, Господи, че какъвто е бил някога духът на Содом, такъв ще е и на Капернаум, но този път беззаконието му е било толкова ужасно, щото всичките му поклонници да слязат в ада. И така разбирам, че пророческите Ти думи против Вавилон наистина са били пълни. И великият земен град наистина се е разцепил на три, а именно – на Хоразин, Витсаида и Капернаум, за да дойде върху всеки от трите Твоето и на Отец въздаяние…”
Исус се усмихна на отговора ми и очите Му заблестяха. А после каза:
“Наистина Ми отговори съвършено точно, момчето Ми. И нека това не те превъзнася. Защото не си ти, но Святият Дух в устата ти даде потвърждението пред Лицето Ми. Защото не за теб, но за онези, които погиват от беззаконието на Хоразин, Витсаида и Капернаум, Аз дойдох с видение към сърцето ти. Затова вече не просто казвам, но повелявам и заповядвам на всички Мои, които са верни, а не вярващи, и звани, а не самозвани, да Ме последват в пълното изобличение и оголване на блудницата Вавилон. Защото твърде скоро Аз ще разделя Вавилон на трите му части.
Блажени тогава онези, които не се намерят сред Хоразин!
Блажени онези, които не се намерят сред Витсаида!
Блажени също всички, които са се отделили от Капернаум!
Защото Хоразин е последният Тир на земята, който умножи беззаконието на търговците в Храма Ми.
Защото Витсаида е последният Сидон на земята, който хвърли върху мнозинството чародейните си мрежи и въздигна на почит теолозите.
Защото Капернаум е последният Содом на земята, който направи плътските още по-плътски и земните – още по-земни.
Защото тия трите са местата на другия дух, другия Исус и другото благовестие. И горко на всички, които се намерят всред тях! Затова сега ще дам чрез пророка Си видения върху тайното създаване на последния Вавилон и върху горката, настигнали Хоразин, Витсаида и Капернаум. За да измъкна всички, които чуват Гласа Ми и са записани в Моята Книга на Живота…”
След последните Си думи Господ направи видението със седмата чаша на Божия Гняв да се прекрати, а аз седнах да запиша всичко, с което Исус беше напълнил сърцето ми.

Leave a Reply