СЕДМАТА ЧАША НА БОЖИЯ ГНЯВ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
По Волята на Единствения Господ и Бог на Небето и земята, аз ти предавам пророческите послания на тази книга. По Волята на Онзи, Който създаде Църквата от Собствената Си Плът и я изкупи от света със Собствената Си Кръв аз ти предавам Неговите думи в това Небесно пророчество, като те моля с цялото си сърце да се смириш и поклониш на Ръката, която изкупва живота ти от рова и погибелта на нечестивия свят.
Истина е, че става нещо знаменателно в живота на последните Христови последователи. Истина е, че сърцата им са наситени от Божиите думи повече от всякога. Истина е, че за последните двадесет века Църквата не е получавала такова изобилие от изворите на Божия Пророчески Дух. Но има и една друга истина – колкото печална и жестока, толкова и предопределена. И това е истината, че днес е най-голямото отстъпление от Завета и Учението на Господ Исус Христос. Отстъпление, дошло чрез онези, за които любовта към парите, титлите и лесния начин на живот са били винаги много по-важни и притегателни от Кръста и раните на Разпнатия Божий Син. Отстъпление, което Господ ще накаже със Силата на Своя справедлив Гняв. Гняв, който се е трупал и все още се трупа против цялото нечестие на погиващия свят и влюбената в него тщеславна църква.
За последните няколко месеца Небесната Благодат и помазание върху сърцето ми се увеличиха многократно. Господ Исус започна да ме посещава буквално през седмица, за да излива в сърцето ми Небесното Слово, дадено за изобличение, поправление и освежаване на Неговите братя и сестри. Аз не искам да аргументирам това със някакви собствени хвалби и заслуги. Защото плодът в сърцата и ефектът от Божието докосване над моите приятели и сподвижници е повече от осезателен. Но сега думата ми е за друго, а именно:
Ако Господ Исус с такава Благодат и изобилие излива откровения и разпечатва тайните на Словото Си, то това не иде ли да покаже, че Той не просто е близо до вратата, но вече влиза? И ако далечните Светлини на Сион станаха близки, а златните престоли на Милениума оживяха пред очите ни, то това не иде ли да покаже, че именно сега е моментът още повече да се закрепим и утвърдим в Него?
Разбира се, че е така! И ето затова моят прекрасен Спасител все още не е спрял да излива чрез слугата Си. Напротив – ще го прави до момента, до който сърцето на Луцифер стане напълно съкрушено и князът на тъмнината – разголен и разсъблечен пред очите на праведните.
Тази книга, която държиш в ръцете си, ще разкрие на сърцето ти такива дълбочини и пророчески тайни, щото няма да е пресилено, ако ти кажа, че и най-непросветеният и най-глупавият ще се намерят като просветени и разумни пред Божиите очи. И именно такъв е прицелът на Пророческия Дух. Прицел, за който натискам спусъка точно от този момент…
Братко мой! Верни ми приятелю! Искам да ти споделя, че има една граница в нашите умове, която трябва да прескочим. Има един предел, който трябва да превъзмогнем. И този предел или тази граница са нашето пълно доверие и пълна искреност към Господа. Доверие и искреност, с които да Му кажем, че Той е Началото и Краят, Алфата и Омегата, Първият и Последният. Защото Той събира в Себе Си всичко, което ни е нужно. Той ни даде Живота Си, записан в Евангелията, за да знаем и да сме сигурни във всеки миг от нашето духовно израстване, че нито можем да притурим, нито можем да отнемем от божествеността на Неговите думи. Било, че едни ще прогледнат в тях, а други още толкова ще ослепеят, тези думи все така ще стоят, за да извършат всичката съдба, заради която са изговорени от устните на Царя. Ето затова те моля да заживееш именно с убеждението, че Евангелието на Господ Исус Христос не е просто Животът на Първия и Последния, Началото и Краят, Алфата и Омегата.
Не! Самото Евангелие е Алфата и Омегата! То е Словото, което стана плът! То е диханието на Твореца, което оживява пред очите на вярващото сърце, за да го съедини завинаги с Живота на Вечно Живия.
Защо ти говоря всичко това? И какви изводи трябва да си направиш от тези думи? Нито повече, нито по-малко – изводите, че:
Евангелието разкрива не само Началото и Краят, с които духовно се определи нашият Господ! Евангелието разкрива и началото и краят на самата Христова Църква!
Не е ли твърде пресилено това? И успял ли е нашият Господ да каже всичко и да предвиди всичко в църковната история? Успял ли е да види краха и загниването на една отстъпила църква, която е станала блудница и е потърсила с нескрита похот и алчност богатствата на света, вместо съкровищата на Небето? Успял ли е да види нечестието на вълците в овчи кожи, които вият от амвоните си и сочат гузно с пръст Господните пратеници, като ги обиждат с думите, които идеално пасват на собствените им извратени сърца? Успял ли е Господ да види тази разправа на Вавилон с неудобните за него, този угнетителен съд против Божиите пророци, на който винаги има доволно много съдии и лъжесвидетели?
Разбира се, че е успял, братко мой!
И именно това е записано в “Откровението”:
“Горко, горко на великия град, в който всички, които имаха кораби по морето, се обогатиха от скъпоценностите му; защото в един час запустя! Веселете се за него, небеса и вие светии, вие апостоли и пророци, защото съда, с който вие бяхте осъдени, Бог отсъди над него…” (Откровение 18:19-20)
Да се страхуваш ли тогава от съда, с който днешните тщеславни църкви осъждат всички, които се отказват от Вавилонските им доктрини? Не разбираш ли, че днес все още е времето на Вавилон, силата на Вавилон, уголемяването на Вавилон. И неговите кораби все още кръстосват по света, за да събират жетвата на дявола. Но аз имам добра новина за теб. И тя е тази, че чрез пророческото послание на тази книга Исус ще хвърли огън в нивите на тщеславието. И загубите на Сатана наистина ще се окажат големи. Защото преди да е успял да пожъне всичко сърповете на жетварите му ще ударят на камък. И този камък са именно пророческите послания, изпратени от Небето да разрушат Вавилон.
Нека сега ти разкрия каква беше моята среща със Спасителя Христос. Защото Той отново беше до мен и докосна сърцето ми с благодатните Си ръце, като ми каза:
“Укрепи сърцето си и Ми позволи да направя още по-благословен извора ти. Защото сега искам да дам на Моите Верни най-дълбоките тайни на Словото Ми. Защото силата на Вавилон е в незнанието на човеците и в глупостта да вярват всичко, що им се проповядва и предлага. И ето затова “Откровението” казва, че на челото на блудницата е написано “Тайна”. Понеже всички отстъпили следват не явния, но тайния дявол. Но когато Истината освети тайните му и направи скритото да се открие, то тогава дяволът разтреперан бяга. И именно тогава Светлината свети в тъмнината, а тъмнината не може да я схване. А днес Моите чеда имат нужда и жажда именно от разпечатване на тайни. Затова и тайната, която сега ще разкрия пред сърцето ти, ще бъде отговор на молитвите на много сърца и на сълзите и въздишките на много души. Това ще е тайната на седмата чаша на Божия гняв, с която идва триумфът на Светлината над тъмнината и на Правдата над нечестието. Затова Ме последвай във виденията на тази книга. Защото чрез теб ще Ме последва и Моят жив остатък в това време на развала и гнилота…”
След последните Си думи Господ протегна ръката Си и докосна главата ми. А тогава пред очите ми се разкриха покъртителни видения и се разкриха тайни, осветени от величествения блясък на Меча на Божия Пророчески Дух.
Братко мой! Верни ми приятелю! Бъди благословен с прочита на тази книга! И бъди убеден, че тя ще е онова пророческо Христово благоухание, което докарва на едни Живот, а на други – смърт. Аз казвам “Амин” на Живота, който Господ Исус ще съхрани в сърцето ти!
Авторът

Leave a Reply