ПОЛЕТЪТ НА ГЪЛЪБИЦАТА – IV ГЛАВА

4. СКРИШНИТЕ МЕСТА НА СТРЪМНИНИТЕ

Братко мой! Верни ми приятелю!
След малко ти ще затвориш тази книга. И аз зная, че словото от нея няма да има съдбата на хилядите и милиони други думи, които си слушал през живота си. Защото в човешките думи има една нещастна обреченост. Те излизат от празни сърца, за да влязат напразно в празни сърца. А думите на Исус, думите на Този най-прекрасен и превъзвишен наш Спасител, идват от Сион, за да те заведат в Сион. Сам Бог казва:
“Така ще бъде словото Ми, което излиза из устата Ми; не ще се върне при Мене празно, но ще извърши волята Ми, и ще благоуспее в онова, за което го изпращам. Защото ще излезете с радост, и ще бъдете изведени с мир; планините и хълмовете ще запеят пред вас радостно, и всичките полски дървета ще изпляскат с ръце…” (Исайя 55:11-12)
Когато Божиите планини и хълмове запеят радостно пред сърцето ти, то тогава нозете ти наистина са се отправили нагоре – към Святостта на Исус. Защото днес са пълни долините и низините, а не хълмовете и височините. И докато долината на Еномовия син гълта отстъпниците с огъня на Молох, хълмът на Мория и Хълмът Сион все още чакат да бъдат покорени.
Вслушай се тогава със сърцето си в призива на Възлюбения. Вслушай се със сърцето си в думите на онези благодатни устни, които казват:
“…в скришните места на стръмнините нека видя лицето ти, нека чуя гласа ти; защото гласът ти е сладък, и лицето ти прекрасно…” (Песен на песните 2:14)
Знаеш ли какво значи сладък глас и прекрасно лице? Знаеш ли какво значи Възлюбеният да види такава Съвършената Си Гълъбица?
Нека ти кажа, че има един сладък глас и едно прекрасно лице – и това са Гласът и Лицето на Моя Господ. И ако Той е видял Гълъбицата Си така, то непременно всички, които са били в тази Гълъбица, са намерили съдбите си в стиховете на Апостола:
“Но знаем, че всичко съдейства за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение. Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя а които предопредели, тях и призова; а които призова, тях и оправда, а които оправда, тях и прослави. И тъй, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Оня, Който не пожали Своя Син, но Го предаде за всички ни, как не ще ни подари заедно с Него и всичко? Кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли, Който ги оправдава? Кой е оня, който ще ги осъжда? Христос Исус ли, Който умря, а при това и биде възкресен от мъртвите, Който е от дясната страна на Бога, и Който ходатайства за нас? Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? скръб ли, или утеснение, гонение или глад, голота, беда, или нож? (защото, както е писано. “Убивани сме заради Тебе цял ден; Считани сме като овци за клане”). Не; във всичко това ставаме повече от победители чрез Този, Който ни е възлюбил…”  (Римляни 8: 28-37)
А сега виж, приятелю мой, че когато си от Неговата Гълъбица, ти си повече от победител. И тук, в това отношение, ще ти разкрия последната от тайните, които ми изяви Исус. Защото ето какво ми каза Той:
“Аз съм видял Съвършената Си Гълъбица като Себе Си. И всички в нея са повече от победители, понеже са превъзмогнали над дявола и триумфират над него.
Кажи Ми тогава! Какво е характерно за победителите?”
“Господи, за тях е характерно, че биват прославяни и стават много известни…”
“Виж тогава къде Моята Гълъбица се прославя и става известна. Защото именно това ти спестих в началното видение…”
След думите на Господ духът ми буквално бе изстрелян от Силата на Святия Дух, тъй че аз и Исус гледахме полета на Съвършената Гълъбица. Тя се издигаше нагоре и нагоре, докато стигна светлините на Сион. Тогава стотици хиляди и милиони ангели започнаха да пеят, а множества от духове на усъвършенствани праведници започнаха да ръкопляскат на Гълъбицата. А Исус, по-възрадван и развълнуван от всякога, се приближи към нея и устните Му изговориха думите:
“Много дъщери са се държали достойно, но ти надмина всичките. Прелестта е измамлива и красотата е лъх; но жена, която се бои от Господа, тя ще бъде похвалена. Дайте й от плода на ръцете й. И делата й нека я хвалят в портите…” (Притчи 31:29) 
А след тези Си думи Господ отново се приближи към мене, като каза:
“Ето тук, всред самия Сион се прославят Моите и стават известни за жителите на Небето. Виж тогава как стоят нещата на земята и в света. Понеже и там се подвизават прославяни, чиято прелест е измамлива и красотата им лъх…”
След думите Си Господ отново хвана духа ми и двамата с Него бяхме над земните царици и наложници. Всички те бяха натруфени съблазнителни проститутки, а хиляди и милиони земни човеци край тях не преставаха да им викат “Слава” и “Победа”. Земни репортери и журналисти се блъскаха около цариците и търсеха всяка възможна минута, за да ги интервюират. А цариците, по-горди и самовлюбени от всякога, вдигаха ръце към небето и с мазни гласове измърморваха:
“Алелуя! Алелуя! Алелуя!”
Бях погнусен от гледката и затова извърнах главата си. А Господ ми каза:
“Сега става ли ти по-ясно защо искам Моята Съвършена Гълъбица далече по-горе, в скришните места на стръмнините?”
“Да, Исусе! Сега разбирам, че Истинските Ти победители никога няма да получат славата и одобрението на света. Те никога няма да извършат нищо за да ги захвалят човеците, понеже не искат да получат привременната, а вечната награда. Понеже онези долу тичат за тленния си венец, а Твоята Гълъбица се подвизава за нетленен!”
Исус ме прегърна, а в погледа Му имаше такива вълни от Любов и Светлина, каквито човек не е способен да понесе и преживее. И Той тихо и развълнувано ми каза:
“Аз ти дадох за Моите най-дълбокото от Сърцето Си. Затова иди и им кажи, че ще разпалят толкова повече Любовта Ми, колкото по-скришом вършат делата си. Така непременно ще разберат, че пътят е стръмен и сочи Небето. Защото днес е времето, когато отстъпилата църква ще става все по-явна за света, а Моите – все по-скрити.
Днес е времето, когато отстъпилите ще търсят всичко лъскаво, което е предмет на човешкото одобрение, за да запълнят сърцата си с измамно благочестие и високоумие. А Моите, като гледат на Мене, ще се оттеглят в тайно, по високите хълмове на Святостта, за да изкупят с молитвите на плача и риданието си мнозина чеда за Сион. И всред скришните места на стръмнините Младоженецът непременно ще разкрие цялата Си Любов и цялото Си Сърце пред Невястата!
Ето, ида скоро! И към всеки от вас отправям съдбоносните Си думи:
“Щете ли да лежите всред кошарите, когато крилата на гълъбицата са покрити със сребро, и перата й с жълто злато?” (Псалом 68:13)]
Онези, които са внимавали на думите Ми, вече знаят как да Ми отговорят! Аз го изговорих чрез слугата Си!
Аз положих думите Си в сърцето му!”

Leave a Reply