ОКОВАНИ ЗА ХРИСТОС – III ГЛАВА

3. “ОСЪДИХТЕ, УБИХТЕ ПРАВЕДНИЯ, И ТОЙ НЕ ВИ СЕ ПРОТИВИ…”

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Не е възможно да се изпълниш със Святия Дух, а да останеш неупотребен за мисията, с която Той беше изпратен на земята. Защото, освен като Утешител и Изявител на Отца и Сина, Духът дойде и като Обвинител според правдивите думи на нашия Господ в Евангелието:
“И Той, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба; за грях, защото не вярват в Мене; за правда, защото отивам при Отца, и няма вече да Ме виждате; а за съдба, защото князът на тоя свят е осъден…” (Йоан 16:8-11)
“Брат, ами дарбите къде ги забрави?” – ще попита някой. Не, приятелю мой! Никак не съм забравил дарбите на Святия Дух! Ако Духът би поискал от нас да се изпълним с дарбите Му, то нека усърдно се молим и ще ги получим, за да послужат на братята и сестрите ни и Сам Отец мощно да провежда Волята Си в нашия духовен живот. Но нека знаем, че дарбите на Святия Дух действат, за да спомогнат да се роди Плодът Му. А Съвършеният Плод е божественото Присъствие на Господ Исус Христос в сърцата ни с всичките Му Небесни добродетели. Започнем ли да се изпълваме с Плода, то тогава ще настъпи и най-сериозното изпитание пред нашата вяра. Защото Святият Дух вече започва да обвинява света за грях, за правда и за съдба. И Плодът на Духа се явява обвинител против безплодните, (разбирай светските християни) които не искат да Го родят. А те, като насочат против Плода всичките си възможни остриета и цялата си преляла злоба, увеличават многократно злостраданието ни за Небето. Ние не искаме нищо друго, освен да износим Плода Исус Христов и да пораснем до онази зрялост и пълнолетие, с които Бог Отец ни прави наследници на Новия Завет. Но тогава против нас застават едни фалшиви наследници, които в скришното на сърцата си са направили таен завет с дявола и седемте червея на лукавството му, за които съм писал в десетки пророчески книги. Тези фалшиви наследници не искат да има Благодатен Христос в църковното събрание, понеже Той би станал явен обвинител на търговията, която носи тлъсти печалби в банковите им сметки.
Тези фалшиви наследници не искат да има Христос на Простотата и Чистотата, понеже Той би станал явен обвинител на светската теология, която е напълнила учебниците им с купища от религиозни термини и блудкави уроци със светско-научен подход, за да лиши младенците от чистото духовно мляко, от топлия Хляб и бистрата Вода.
Тези фалшиви наследници не искат да има Христос на Щедростта и Искреността, понеже Той би станал явен обвинител на алчността и лицемерието им, с които те бързат да заграбят всички общоцърковни блага единствено заради собственото си благоденствие и плътска изгода.
Тези фалшиви наследници не искат да има Христос на Божията тайнствена премъдрост и Скрита Манна, понеже Той би станал явен обвинител на всичката им религиозна простащина и безпросветност, както и на всичкото им празно бръщолевене, което бърза да свърши за тридесет минути, за да дойде времето за даренията.
Тези фалшиви наследници не искат да има Христос, Който е смирен на Сърце, Чието Иго е благо и Чието бреме е леко, понеже Той би станал явен обвинител на гордостта, високоумието и омерзителното им тщеславие.
Тези фалшиви наследници не искат да има ясно очертан Христос, придобил Образ на слуга, понеже Той би станал явен обвинител на всичкото им човешко първенствуване и доктринерско насилие.
Колко много Святи обвинения, братко мой! И всички те идват против безплодните, понеже не са се покорили на Святия Дух, а на духовете на умноженото беззаконие. Как мислиш тогава? Няма ли онзи, който има Плода на Духа, непременно да намери мястото си на Голготския Кръст, в прободеното Тяло на Христос? Ще търпи ли лукавия дявол Плодът на Духа да обвинява светските му християни? Няма ли веднага да скочи, та дано би пробол Плода с гвоздеите си и да окове приносителите Му в тъмници от яростно църковно отрицание? И как тогава да реагират приносителите на Плода? Да се страхуват от гонението ли? Да треперят от оковите ли? Да се ужасяват от мисълта, че ще бъдат анатемосани ли? Та нали фарисеите в древен Израил правиха именно това против Божия Син, понеже публично Го анатемосваха? Нали заявяваха на простолюдието, че Исус е роден от блудство и върши чудесата Си чрез силата на дявола? И ако Стопанинът на Дома нарекоха “Веелзевул”, то голямо нещо ли ще е да нарекат така и домашните Му? Ако Божият слуга Стефан Главчев нарекоха антихрист и еретик, то голямо нещо ли ще е да станат “еретици”, “антихристи” и “главчевисти” искрените Божии чеда, които познаха Гласа Господен в пророческите книги? Да отпаднете ли, братя мои, само защото смъртно ранената змия е изплюла последната си отрова против сърцата ви? Да се покайвате ли публично, че сте излезли отсред мерзостта, която докарва запустение, та последният ви плен да бъде по-страшен от първия? Не помните ли, че всеки който е сложил ръка на ралото, а гледа назад, не е достоен за Божието Царство? Аз не зная дали петнадесет години оране и изобилие в едно пророческо поприще са достатъчно убедителни за Силата на Плода Христос в сърцето ми, но ще предупредя всички наивни, колебливи и съмняващи се човеци, че ако не отстъпят от неправдата, за да се запечатат в Святия Дух, ще платят ужасна цена за неверието си. Толкова ужасна, че снагата ми настръхва само докато пиша изречението по-горе. И като зная, че дяволът ще продължи да захранва самочувствието на безплодните с една цяла “звездна” купчина от американски лъжехристи и лъжепророци, (които твърде успешно им изпразваха портмонетата, без да им дадат нищо даром) – на такива ще кажа, че тайното изтегляне и четене на книгите ми и човешкото мъдруване върху Божиите видения, без водителството на Святия Дух, няма да им донесе нищо добро.
Пак повтарям! Нищо добро няма да ви донесе тайното изтегляне и четене на книгите ми! Защото сте станали като плъхове, които ровичкат, гризат, душат, влачат и църкат, а сърцата ви са мъртвешки варосани гробници, понеже в празното ви четене и умуване не се роди Плодът на Благодарението, нито Плодът на Благоговението, нито Плодът на Щедростта, нито Плодът на Искреността. Вие си останахте едни страхливи и малодушни твари, потомци на Ахаав, вързани в тъмнината на дявола. Едни анонимни съгледвачи, които, било от сайта на “Мория” в Интернет, или от някое събиране на Божиите посветени, всякога сте търсели да заграбите, да чопнете и да откраднете от Господа. Но Бог е твърде Свят да реагира мигновено на нечестието ви, защото то се трупа за едно точно определено време, когато ще разберете колко скъпо струва удоволствието да прибавяте отровна скръб в оковите на Божий пророк. Затова повече не искам да ви мисля, нито дори да ви оплаквам, понеже не заслужавате дори и една едничка сълза от Господната зеница. Но за всички останали, които вече са усетили, че църковните гвоздеи са забити в Плода им, аз сега ще продължа с думите на моя Господ, пред Чийто Кръст оставах да пребъдвам с духа си. Ето какво ми каза Исус:
“Слуго Мой! Запомни от твоя Спасител, че Обвинението от Божия Пророчески Дух, на Когото стана приносител, е много по-мащабно, отколкото Изкуплението. И това е така, защото Небето те прати да свидетелстваш за Истината и Святостта във времето на най-умноженото беззаконие, когато Божият остатък е твърде малък. Ти беше и оставаш камъкът от Сион, който ще препъне и катурне блудницата Вавилон в дълбочините на ада. Защото тя няма никога да се откаже от търговията на знаменития си любовник, нито ще размени седемте му червея за Божия Светилник със седемте Божии Духове. И именно затова Святият Дух ще свие Присъствията Си до Кръста Господен, както ти дадох да напишеш в предишната книга. А тогава запечатаните в Духа, които се намират в Ръцете, Нозете, Ребрата и Главата на твоя Господ, ще бъдат прободени от гвоздеите, копията и тръните на църковното отстъпление. И както Аз умрях на Кръста Си, а Отец прие Духа Ми, така и вие ще умирате всеки ден за Мене, като овце на заколение. Но при все, че умирате, ще продължите да сте живи заради Правдата от Вяра и Плодът ви ще остане неуязвим. И нека всеки от окованите за Христос в дните, седмиците, месеците и годините на злостраданието си, да помни думите на Апостола Ми Яков против рода на нечестивите. Думите, които гласят:
“Дойдете сега, вие богатите, плачете и ридайте поради бедствията, които идват върху вас. Богатството ви изгни, и дрехите ви са изядени от молци. Златото ви и среброто ви ръждясаха; и ръждата им ще свидетелства против вас и ще пояде месата ви като огън. Вие сте събирали съкровища в последните дни. Ето, заплатата за работниците, които са жънали нивите ви, от която ги лишихте, вика; и виковете на жетварите влязоха в ушите на Господа на Силите. Вие живяхте на земята разкошно и разпуснато, угоихте сърцата си като в ден на клане. Осъдихте, убихте Праведния; и Той не ви се противи…” (Яков 5:1-6)
Вижте последния от цитираните стихове и нека всеки от вас да го превърне в Съвършено прибежище за злостраданието си. Защото с божествена ревност повелявам на всички ви:
Не се противете, когато блудницата Вавилон ви осъжда и убива, понеже така ще слезете от Кръста Ми и бягството ви ще се нарече отстъпление от Завета Господен! “Слезте от Кръста, ако сте Божии слуги! Избавете погубените си служения!” – ще ви подмятат хиляди шепотници и зяпачи. Но вие помнете Божия Агнец, Който издъхна на Кръста, но не склони да послуша змийския език на тълпите. “Други сте избавили и осветили, а пък самите вие сте като едни нещастници на Кръста! Слезте, за да ви познаем и приемем!” – ще викат съблазнените от Жертвата Господна. Но вие, като знаете колко скъпа е цената за Обвинението на Святия Дух, удръжте победата над дявола на Кръста. Защото сте последното Свято поколение на Сион, чиито имена са дълбоко изписани в Книгата на Живота! И накрая – помнете, че само осъдените от Вавилонската блудница се удостояват да се нарекат победители над Сатана и цялото му религиозно царство. Защото при рухването на Вавилон Аз ще проговоря в сърцата на окованите Си, за да им потвърдя в Дух и Истина стиха, за който положиха живота си на Кръста Господен:
“Веселете се за него (рухналия Вавилон), небеса и вие светии, вие апостоли и пророци, защото съда, с който вие бяхте осъдени, Бог отсъди над него…” (Откровение 18:20)
Блажени всички гонени и оковани за Правдата, които прочитат и пазят думите Ми в тази най-свята пророческа книга! Защото те ще възвеличат Плода Господен и ще бъдат най-могъщите обвинители против умноженото беззаконие в Деня на Страшния Съд!
Горко! Горко на всички скверни и извратени, които забиха гвоздеите си в ръцете и нозете на пророка Ми, и прободоха с копие ребрата му, и покриха главата му с трънения венец на хулите и гнусотиите си! Те никак няма да избегнат Пламенния Божий Гняв, който се натрупа против нечестието им!
Горко! Горко на анонимните, които тайно четяха и изтегляха от Интернет книгите на пророка Ми, като не отдадоха на Делото му заслужената почит, благодарение и щедрост! На такива казвам, че отдавна износват замъртвял Плод, Когото по Милост отгоре могат да съживят само с дела, достойни за покаяние!
Затова за последен път ще ги призова:
Елате в Светлината Ми и излезте от анонимността на мрака, който ви задържа – днес и сега! Пристъпете към Кръста Ми и помажете раните на окования Ми пророк с благоухание от лично благодарение, щедрост и жертвоготовност, та да ви съживя и възвърна към Себе Си! Но ако извърнете главите си на Моя последен призив, то и Аз ще извърна Лицето Си от вас, понеже с години ви чаках да съживите Плода Ми, убит от собствената ви гордост и черна неблагодарност!
Аз, Вечният Съдия от Сион, на Когото Отец е дал да съди живите и мъртвите, дадох тази най-свята книга на пророка Си – като знак на велика Милост към отпадналите и Съвършено насърчение за окованите! Пребъдвайте в Раните Ми, чеда на Сион! Величай и възрастявай Плода Ми, разпната Моя невясто!
Аз го изговорих! Аз го изрекох!”

Leave a Reply