ОКОВАНИ ЗА ХРИСТОС – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С ГОСПОДНАТА ПРИСЪДА ВЪРХУ РОДА НА НЕЧЕСТИВИТЕ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Нека никой никога да не излъже сърцето ти, че да бъдеш християнин е едва ли не най-обикновеното нещо на света. Защото за мнозина принадлежността към Христос се е превърнала в един вид традиционна мода. Тъй де, християнин съм! Да не съм мюсюлманин, я! Тази мода няма силата да промени духовно онзи, който я приема. Той може да стигне само дотам, щото два пъти годишно да посети някой религиозен храм, да запали свещ и да счете в сърцето си, че е отдал дължимото на Божия Син. Само че Господ никъде в Евангелието не заповяда да Му палят свещи, нито да Го припознават в рисувани идоли. Друго заповяда Исус – който иска да Го последва, да се отрече от себе си, да вдигне кръста си и така да Го следва. Но ти трезво помисли, братко мой, че когато се отречеш от себе си, приемаш Него. И тогава примерът, който явяваш на човеците, радикално се променя. Защото Примерът е Той. А Този Пример е силен не само да привлича, но и да обвинява. Не казвам да съди, но да обвинява и те моля да внимаваш в Духа на думата. Защото когато се явиш Верен сред неверните, и Истинен сред лъжците, ти се превръщаш в мъчителен трън за съвестите им, понеже виждат в теб Образ, който те самите не притежават. И като не могат да превъзмогнат конфликта, породен от сблъсъка на духовните различия, мигновено те обявяват за неудобен, неразбираем и твърде отвратителен за собствените им разбирания. Ти им ставаш едно невидимо обвинение, един Божий показалец, който ги призовава на покаяние и отричане от живота на греха или човешката религия, която няма нищо общо с Божията Истина. Да ти казвам ли тогава, че всички белези от Живота на Исус ще станат белези и за твоя живот? Да те предупреждавам ли, че ще преживееш тотално отхвърляне и религиозно отрицание, пред които земните ти човешки проблеми ще изглеждат като малки и незначителни драскотини? Но именно тогава ще разбереш, че Кръстът, който Исус ти е заповядал да вдигнеш, когато Го следваш, не е твой, но е Неговият. И този Кръст не просто се носи, но той самият те приближава до Божия Син, правейки те съобразуван с Неговите страдания и осветен в Неговия Образ. За религиозните Кръстът не е никакъв проблем, защото те отдавна са му намерили материален заместител. И за тях е напълно достатъчно да посетят първото църковно павилионче, за да си купят кръстче с верижка, за да си го носят като медальон на врата. Но ти отново се замисли за Верните и Истинни Божии чеда, които блестят като светила на Сион всред опакото поколение на света. Защото те носят Кръст, който светските и религиозни човеци няма да пожелаят. Те явяват Примера, който светските и религиозни човеци няма да приемат. Те живеят в Духа, Когото светът не познава, нито може да види. И ако да би казал, братко мой, че предъвквам отдавна написани и изречени истини, пак Святият Дух ще те убеди, че в книгите си Божият пророк е вървял от Слава в Слава, за да достигне до привилегията да пише за окованите за Христос. Защото именно те са Живото Слово, Заветът, който светът и християнската религия не искат да приемат.
Какво тогава да сторим ние? Да се откажем ли от кръстните Рани на Спасителя, само защото мнозинството не иска да споделя Примера Му? Да се откажем ли от даващите ръце на Исус, които Римският дух прободе с гвоздеи, само защото днес е времето на търговците, които Сатана прави големците на земята? Да се откажем ли от Святите нозе на Исус, вървящи по пътеката на Святостта, само защото християнството си намери евтин и пространен път, който води към ада? Да се откажем ли от окървавената глава на Разпнатия, в която се впиха тръните на сатанинската ярост, само защото духът на Езавел издигна по върховете на религиозната йерархия величия с кухи глави, в които проклети змии мътят ехиднини яйца? Да се откажем ли от прободените ребра на Последния Адам, от които изтече Свят Дух, само защото надписът на Пилат е въздигнал по земята царе с тъмни религиозни мантии, а ясно очертаният Христос масово се отхвърля и презира? Който иска – нека се отказва и да отстъпи назад от Кръста, като най-проклет сред проклетите. Но аз, като слуга Господен, нямам друго богатство в сърцето, освен Раните Исус Христови! Нямам друг извор за душата си, освен Раните Исус Христови! Нямам други слънчеви лъчи за духа си, освен Раните Исус Христови! Всичко Свято, благоуханно, скъпоценно и Вечно получих от тези Рани! Милостта и Благостта, Мъдростта и Помазанието, Ревността и Благоволението, Истината и Любовта – всички те изтекоха от Раните на Исус като Свят Дух за сърцето ми. И ако по Волята Божия съм се родил във времето на най-умноженото беззаконие и най-страшния бунт на света против Бога, то и това противоречие ще претърпя, дори прибавените ми от Господ последователи да са едно към милион. Защото подарените ми от Небето минути ще се превърнат в часове, часовете в дни, дните в години, а годините в цял един живот на посвещение и слугуване, докато накрая Бог покрие делото ми с воал на нетление и ме прибере при Себе Си през Раните на Исус. А времето ще продължи да тече и ще премине през Милениума, за да дойде мигът на Истината за всички сърца и души от Сътворението до Края. Мигът на Страшния Съд, където Вечният Съдия ще направи явни всички тайни. От тайното и невидимо страдание на слугите Си, станали жертвени юнци пред Божия Свят Олтар до тайните грехове на беззаконните, които дяволът е лъгал, че няма да има сетнина за нечестието им. А когато тайна се срещне с тайна, то тогава ще се случат събития, за които Господ никога и никъде не ми е давал да пророкувам. Понеже Той отново въздигна духа ми при Себе Си и проговори в дълбочините на сърцето ми, като казваше:
“Верни и истинни са помислите ти, слуго Мой! Защото наистина при Страшния Съд Аз ще явя тайна против тайна. Едната тайна непременно ще бъде злостраданието на жертвените Ми юнци, а другата тайна ще изяви тайните грехове на нечестивите. И както всеки благоразумен би се досетил – между двете тайни има дълбока духовна връзка. А тази връзка се изявява в това, че именно тайните грехове на нечестивите бяха същинската причина за злостраданието на Господните слуги. Те бяха цялата възможна мярка на нечестието против Святостта, сиреч, максимумът на сатанинската съпротива против свидетелите на Сион. Но както съм казал в Евангелието Си, така и ще бъде. Защото с каквато мярка мери някой, с такава ще му се отмери. И с каквато съдба съди, с такава ще бъде съден. А сега Аз ти давам това видение заради всичките Ми оковани, които трябва да се изпълнят с Вяра и търпение, за да издържат. Те трябва да видят и запомнят какъв е смисълът и сетнината на собственото им оковаване заради Мене. А ти сега гледай, слуго Мой, и запиши всичко, което ще видиш, на книга…”
След последните Си думи Исус хвана ръката ми и я приближи към Сърцето Си. А тогава духът ми се обля в Светлина и пред очите ми мигновено пробягаха столетията на цяла епоха, тъй щото се видях с моя Господ при Стената на Страшния Съд. А там Той отново ми проговори, като казваше:
“Виж Страшния Ми Съд в онзи момент, когато Вечният Съдия явява тайната на слугите Си против тайните грехове на беззаконните. Тайната на окованите против тайната на палачите им…”
С вълнение погледнах към видението, когато видях как Господ простря жезъл към жертвените Си юнци, като извика със силен Глас:
“Святи Душе, издири всичкото злострадание на слугите Ми във времената, когато са пострадали за Мене на земята.
Издири оковите, в които бяха оковани, и гвоздеите, с които бяха приковани от нечестивите! Издири всичките нечестиви думи от хулите и проклятията против слугите, които бяха Мои нозе на земята! Издири всички чародейства и опозорявания против слугите, които бяха Мои ръце на земята! Издири всички постановления и запрещения против слугите Ми, които бяха Мои ребра на земята! Издири всичката злоба, завист и ярост против слугите Ми, които бяха Мои очи на земята и Ум Христов за изкупените! И като издириш всичкото им злострадание – яви пред Вечния Съдия гвоздеите и веригите, с които дяволът упражняваше угнетителния си съд над Святостта…”
Докато Исус говореше, лъчи излязоха от жезъла Му, та се простряха към сърцата на Божиите жертвени юнци. И тогава тежки железни вериги и остри кървави гвоздеи преминаха през лъчите, като се събираха в огромен и ужасяващ куп пред Вечния Съдия. А Господ, изпълнил с Пламенен и Свещен Гняв очите Си, извика с още по-силен и гръмовен Глас, като казваше на ангелите Си, събрани на хиляди легиони над огненото езеро:
“Святи служители на Господното възмездие! Възлезте над този куп от сатанински нечестия и злотворства, за да извършите Страшния Съд над Сатана и целия му род! Нека всяка верига намери нечестивото сърце, което дяволът е употребил, за да оковава и угнетява Моите свидетели! И нека всеки гвоздей се превърне в извор от пламенен жупел, който вечно да бълва огнени стрели върху главата на нечестивия, дръзнал да пробожда Ръцете и Нозете Ми!
Веригите ви никога не ще се развържат, роде на нечестивите! И жупелът от пламналите извори над вас няма никога да свърши! Защото дойде времето съдът, с който вие съдехте пратениците на Святостта, Аз да отсъдя над вас! Защото дяволът, който ви мамеше, сега е при вас в езерото! Лишен от разум, но пълен с лукавство, той ви спести Истината, че с осъждането на Моите жертвени юнци и оковаването им в тъмница, вие сами оковахте и осъдихте себе си! С дамгосването на Моите, като лъжци и еретици, вие сами дамгосахте себе си! И със злобата и злотворството на непокаяните си сърца сами показахте от кого сте родени и на чий дух служите!
Извършете Святата Ми присъда, Божии ангели! И нека димът от разорението на нечестивите да се издига за вечни векове пред Агнето и всичките Му Светии!”
След последните пламенни думи на Съдията, легионите от Божии ангели прелетяха над огромния чудовищен куп от окови и кървави гвоздеи. И всеки от тях взимаше по една верига и по един гвоздей, а след това прелиташе до огненото езеро, заставайки над нечестивия, когото лъчите на Святия Дух му посочеха. И като го връзваше с веригата и го дамгосваше с гвоздея, въздигаше се фронтално над него, за да му определи вечен дял от огън и жупел. А когато всичко това приключи, Господ погледна към самия дявол в центъра на езерото, като се сниши над него. А там Исус, докоснал с ръце Главата Си, извади от нея трънения Си венец и вече го поставяше върху главата на дявола, казвайки му:
“Огнена нека бъде короната ти, Сатано! И според болката от тръните, които заби в Главата на Човешкия Син, нека пламъци в чудовищна болка прояждат главата ти!”
След тези Свещени думи, Господ извади гвоздеите от Ръцете и Нозете Си, с които беше окован на Кръста, както и римското копие, с което бяха прободени Ребрата Му. И като ги събра в пламенен облак над лукавия, изрече присъдата над него, която гласеше:
“Огнен нека бъде жупелът над туловището ти, дяволе! И пламнали стрели като дъжд нека неспирно валят над тебе за вечни векове! За да помниш всякога гвоздеите, които заби в Ръцете, които те сътвориха! За да помниш всякога Нозете, които не успя да отклониш от попрището им! За да помниш всякога Ребрата, които раждаха Живот, въпреки убийствата ти!”
Гневът на Вечния Съдия все повече се усилваше. И ето, че третия път Той докосна утробата Си, като извади от нея черните вериги, с които лукавият беше оковавал Христовите първоапостоли, раждали първите чеда на Благовестието. А след това ги простря над Сатана, като извика с толкова силен Глас, щото вълните на езерото се вдигнаха като кръгла стена, в която освен дявола попадаха звярът и лъжепророкът, както и седемте червея на сатанинското лукавство. И Господната присъда се яви в Свещените думи, които Исус възвести, казвайки:
“Огнени нека бъдат веригите ти, дяволе, поради всичкия мъчителен огън, с който оковаваше първите Ми свидетели и ги предаваше на злострадание! И звярът и лъжепророкът нека се привържат към тебе, за да те утешават, ако могат! И седемте червея, с които разврати земята, нека от твоята верига никога да не се отърват! В обща огнена верига проклети бъдете, защото бяхте същинският ужас в земята на живите!”
С тези гневни и свещени думи Вечният Съдия окова дявола и останалите духове на лукавството му. И когато приключи, кръглата стена на вълните се плисна върху осъдените, покривайки веригите им. А след това Исус се въздигна във висината, при Съдийския Си Трон, където ми проговори, казвайки:
“Иди и кажи на Моите, че никое злострадание за техния Господ не е напразно, но е плащането на същинската цена, за да бъде осъден дяволът с целия му род от нечестиви.
Радвайте се в оковите Ми, Божии люде! Приемете съдбата си с Мир, и отреденото за вас със смирение! Защото тази тайна на вашето злострадание непременно в Деня на Страшния Съд ще се яви против тайните грехове на нечестивите! И тогава ще разберете, че не просто всеки ден, но всяка минута и секунда от вашето оковаване напълно си е струвала цената!
А колкото до това – кои отсред вас Аз съм посочил, за да бъдат оковани за Мене, то последвайте Ме в следващото видение, което ще дам на пророка Си!
Аз, Вечният Съдия, все още говоря и не млъквам!”

Leave a Reply