ИЗЛЕЗТЕ ОТ НЕЯ, ЛЮДЕ МОИ II – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Скръбта на моя Господ и Бог продължава да прелива в сърцето ми. Всеки ден, всеки час и минута, аз усещам сълзите на Исус в сърцето си. Сълзи за това последно поколение от човеци, което толкова лекомислено се отказва от Небесното блаженство и Небесната Слава, като приема да служи на всичките мерзости на противника и запустителя.
В дните преди написването на тази втора част от пророческите видения за сетнината на блудницата Вавилон, аз усетих сърцето си намразено повече от всякога. Намразено не просто от демони и бесове, но от човеци, които не искат да се разделят с лъжовната илюзия, на която са посветили годините на живота си. Защото за мнозина облакът на Вавилонското засеняване и до днес продължава да изглежда като самото Божие Царство, и духът на Антихрист – като Святият Дух на Отца и Сина. А когато си инвестирал всичката вяра на сърцето си в една сатанинска измама, която прилича на истина, то тогава откъсването от тази измама би било твърде болезнено, да не кажа невъзможно. То е същото, като да повдигнеш тежкия похлупак на един тъмен казан, когато в него се намират всички, които наричаш “братя и сестри”. Живял или по-скоро умирал под този похлупак, ти трябва да направиш стъпките към немислимото, към онова, което дори се страхуваш да помислиш, а именно:
“Как да напусна мерзостта на запустението, след като съм вярвал, че тук всичко е от Бога? Как да превъзмогна над всеобщото отрицание и омраза, които ще предизвикам, когато повдигна похлупака на тоя казан?”
Братко мой! Има цена, която всеки от нас ще плати, за да излезе вън от блудницата Вавилон. И тази цена се плаща на едно издигнато и високо място, наречено Голгота. Място, където нашият Господ стана Пример за ония, които искат да Го последват. Място, където Той беше позор и посмешище за религиозните лидери на Вавилон. Място, където войниците на Римския дух ще забият гвоздеи в ръцете ти и нозете ти. За да не можеш да докосваш с Неговата Любов, нито да ходиш по Неговия Път, вършейки Неговите дела. Но виждаш ли, Исус беше прикован на Кръста, за да умре и възкръсне? И така да покаже на всички ни, че Пътят до Неговото Царство преминава през смърт и възкресение.
Какво става тогава с онези, които са под похлупака и в самия казан на мерзостта? Става това, че те никога няма да се съразпнат с Исус, за да вършат делата Му и да изявяват Примера Му. Но непременно ще Го прободат повторно, за да покажат с делата си, че са родени от бащата на лъжата.
“Излезте от нея, люде Мои!” – вика днес Отец към всеки от нас. Но мнозина са толкова убедени, че стоят на правилното място, щото този Божий призив ще влезе през едното им ухо и ще излезе през другото, без да се задържи в сърцето. Но не за тия, които не искат да слушат, аз пиша тази книга. Не! Тя е за другите. За тия, които повече не могат и не искат да търпят похлупака над себе си. За тия, които се задушават от гнусотата и смрадта на религиозния казан, в който насила са били вкарани. Именно заради тях Божията ревност пламтеше като Огън в костите ми и като Светлина в сърцето ми. И аз, взел тая Светлина, отново бях на молитва пред моя Господ, като Му казвах:
“Бързай, Господи Исусе! Бързай Спасителю мой! Бързай да простреш ръцете Си към онези, които погиват и се задушават от всичките грехове и беззакония на блудницата! Бързай да говориш на сърцето на слугата Си и да му изявиш всичката мерзост на блудницата и всичкия Божий яростен гняв, който ще се изсипе над нея…”
В отговор на викането ми Господ отново се сниши от Святото Си Небе, като ме докосваше с ръцете Си. Тогава Той ми каза:
“Аз наистина бързам! И самото време на блудницата бързо се стопява, понеже дните й са преброени. Но сега ти казвам, че Моите братя и сестри трябва непременно да уловят ускореното дело, което Святият Ми Дух върши по цялата земя. Защото не други, но слугите Ми пророците усилват многократно Божията ревност и завист. Тъй че Младоженецът ревнува Невястата Си с твърде силен огън. И Божията завист бърза да измъкне Сионовите пленници от мястото на всяко робство и запустение. Затова ти отново Ме последвай. Понеже ще въздигна сърцето ти и ще те поставя да гледаш отблизо на ускореното дело на Божия Свят Дух. За да видиш стъпките, които твоят Господ ще направи към местата на постоянното запустение, където блудницата е извършила всичкото си зло против Отца, Сина и Святия Дух. Защото местата на това запустение са в самия облак на Вавилон, където е религиозното царство на високопоставените.
А сега тръгни след Мене! За да видиш всичко с очите си и да го запишеш в най-радикалното послание към Моята Църква на земята…”

Leave a Reply