ИЗЛЕЗТЕ ОТ НЕЯ, ЛЮДЕ МОИ I – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ДВЕТЕ ЖЕНИ НА ЛУКАВИЯ

Братко мой! Верни ми приятелю!
Колкото и дълбоки да са думите на моя Господ, аз вече зная, че Святият Дух е потвърдил на сърцето ти какви са хълмовете на блудницата и как тя съблазнява човешките сърца. Но сега, воден и подбуден от Исус, аз искам да утвърдиш още повече сърцето си в отношението към блудницата Вавилон.
Когато човеците чуят думата “блудница”, то в сърцата им изниква онази представа за жена, която е останала без морални устои, без вярност към съпруга си, без всякакъв свян и срам. В това отношение ние трябва да разберем коя всъщност е блудницата, от която Бог ни заповядва да излезем. Имаше години в моя живот, когато ми беше втълпявано до втръсване, че блудницата е самият свят, който лежи в лукавия.
“Ние сме Църквата на Исус, а светът е блудницата!” – ето така звучаха възторжените речи на не един и двама пастори, качили се на амвона срещу съответен трудов договор. Тъжното е, че на подобна констатация повярваха мнозина. Вярвал съм и аз. Но когато Исус просвети очите на сърцето ми, аз видях нещо друго, а именно, че блудницата е жена, която изневерява на мъжа си, когато потърси леглата и любовта на чужди мъже. Кажи ми тогава, братко мой, може ли светът да е блудница, след като Господ никога не е бил негов съпруг? Може ли светът да изневерява на Бога, след като никога не Го е познавал, нито е бил в заветни отношения с Него? И ако Апостол Йоан заявява на всички ни:
“Знаем, че ние сме от Бога; и целият свят лежи в лукавия…” (I Йоаново 5:19)
…то това не иде ли да ти покаже, че най-нормалното за една жена е да лежи в леглото на мъжа си? Ето така целият свят лежи в лукавия, защото той е предаден на лукавия и лукавият също му е предаден. Всъщност – става дума наистина за съпружески отношения. И в това отношение светът на езичниците не се явява блудница, но законна съпруга на падналия княз.
Коя тогава е блудницата и къде да я намерим?
Ето въпросът, който би задало всяко будно сърце. Ето въпросът, който и аз зададох на моя Господ. Не защото не зная отговора, но за да може този отговор да получат всички, за които Исус милее. А сега чуй и отговорът, който Господ ми даде. Защото Той дойде към сърцето ми и започна да ми говори, казвайки:
“Моята Църква всякога е била Невяста на Сърцето Ми! Невяста, която се е сгодила с Годеника си и с трепет очаква времето за Сватбата. Как мислиш тогава? Как трябва да пребъдва една Невяста, която очаква Сватбата с Годеника си?”
“О, Исусе! Тя трябва да пребъдва в Свята непорочност, в чистота, в благоразумие и най-вече – във Вярност към Годеника си!”
“Виждаш ли колко хубаво го рече? Във Вярност, Стефане! Именно във Вярност! Защото Вярността е категоричният белег и свидетелство, че тази Невяста не е предала сърцето си, нито е обърнала погледа си към други мъже, освен към Любимия, на Когото се е заклела във Вярност. Кажи Ми тогава:
Днес в църквите за Вярност ли се проповядва?”
“Господи мой! В църквите се проповядва за вяра в Тебе!”
Тук Исус реагира гневно, като ми казваше:
“Аз не те питам за вярата. Аз те питам за Вярността. Защото не е голямо нещо да вярваш, че има Бог. Но истински голямото е да Му останеш верен. Тъй че отново те питам:
Проповядва ли някой за Вярност на Моята Невяста?
Защото където има Вярност, там има и Святост. Но ако Вярността е изчезнала, то и Святостта се е изгубила…”
Слушах въпросите на Исус и това ме накара да наведа главата си. А след това да Му кажа:
“Господи мой! Във всички църкви цари такова самочувствие, че са девици, щото предметът на Вярността сам по себе си става излишен. И в такива църкви посочват света и го наричат блудница Вавилон. Тъй че за тях да не остава друго, освен че са невести на Младоженеца…”
В отговор на думите ми Лицето на Исус се смръщи още повече. И Той, с Глас на голяма ревност, вече ми казваше:
“Сега ще дам видение на сърцето ти. Видение, с което ще бъдат съкрушени и изобличени много сърца. Видение, с което всички Мои ще разберат, че има голяма разлика от света и блудницата Вавилон. Видение, с което Господ ще каже на всички ви, че блудница Вавилон са всички църкви, в които има вяра, но няма Вярност! Затова гледай на нещата, които ще ти покажа и ги запиши на книга…”
В следващия миг Господ докосна с ръка главата ми, а пред очите ми се разкри видение. Аз се намирах с Исус в някаква стая, в която бе събрано всичкото великолепие на твърде силен цар. Всъщност – самата стая олицетворяваше собствените му покои. И там, в нея, имаше огромно легло с копринени завивки, обиколено от прозрачни падащи завеси. Господ протегна ръка и посочи към леглото, като ми казваше:
“Сега доведох сърцето ти при самото брачно ложе на Сатана. Защото тук, на това ложе, той лежи с жената, която му е предадена и посочена, за да я владее. Затова виж как жената ще влезе в покоите на дявола, за да дочака мъжа си…”
И действително, че след думите на Исус в покоите на Сатана влезе и самата жена. Богато украсена, със скъпоценни камъни и бисери по дрехата си, тя побърза да се приближи до самото легло. И като отметна падащата завеса, отпусна тялото си върху копринените завивки. А след това извика, като казваше:
“Любими мой! Ела при мене! Ела при съпругата си…”
В отговор на викането й, вратата на стаята се отвори и при нея се приближи самият Сатана. Така той застана до леглото. И като прокара острите си нокти по самите завивки, вече я питаше:
“Готова ли си за мене? Ще ми доставиш ли радостта, за която копнея?”
А тогава жената му отговори:
“Каква искаш да бъда за тебе тази вечер? Политика или търговия? Война или спортен форум? Или може би олимпиада? Кажи каква ме искаш, любими?”
Слушайки думите й, дяволът я погали с ръка, като й казваше:
“Бъди каквато искаш, но най-вече – страстна. Чуваш ли? Искам от тебе страст, страст, страст! Страст, която да ме подлуди! Страст, която да ме направи щастлив…”
Без да чака повече, жената протегна ръце към дявола, като му казваше:
“Всичко ти давам, любими съпруже! Вземи ме, защото съм твоя!”
В следващия миг дяволът се нахвърли върху жена си. Но колкото и ласки да получаваше от нея, той никак не се чувстваше щастлив. И въпреки, че любовната им игра продължи повече от час, пак това никак не задоволи дявола. Така накрая той се извърна от леглото си. И като хвана жена си и я стисна с острите си нокти до кръв, той я хвърли на метри от леглото си, като й изкрещя:
“Защо си толкова студена? Защо не можеш да заченеш семето ми? Защо винаги от утробата ти излиза съвест, която убива семето ми, преди още да е заченало? Нито търговията ти е като търговия, нито политиката ти е като политика, нито войните ти са като войни!”
След тези свои думи, хванал с ръце темето си, дяволът падна на коленете си пред леглото, като викаше към Небето:
“Ах, Всевишни! Защо Си ми дал тази студена жена? Тя нито ме задоволява, нито ме радва, нито ме обича истински! Но знаеш ли сега какво ще сторя? Именно това, което вършат всичките незадоволени съпрузи. Те никога не остават длъжни на студените си съпруги, но прибягват до услугите на блудници. Тъй че ще намеря именно такава жена. Блудница, която няма да търгува с моето, но с Твоето. Блудница, която няма да прави политика с моето, но с Твоето. Блудница, която няма да убива моето, но Твоето…”
В следващия миг, прострял косматите си ръце надолу, дяволът изкрещя с твърде силен глас:
“Намерете ми блудница и я докарайте в леглото ми. Страстна, огнена, пъшкаща, развратна. Пълна с вяра, а не с езическа студенина. Защото нея ще сложа в леглото си, и в нея ще излея семето си…”
В отговор на дяволския крясък, собствената му жена побягна ужасена от покоите му. А след едно много кратко време в самите покои влязоха приближените на Сатана духове, които разпознавах прекрасно. Това бяха Мамон, Езавел и Корей. Хванали с ръцете си жена, те я водеха при лукавия, като му казваха:
“Чухме болката на гласа ти и претърсихме цялата земя. И сега водим в покоите ти жената на мечтите ти. Огнена и страстна, пъшкаща и развратна, както ти я искаше. Пълна с вяра, а не с езическа студенина. Защото който от нас се допря до нея, намери се недостатъчен, за да я задоволи в страстите й. Вземи я, княже! Твоя е! И въздигни нея, вместо онази яловата!”
Думите на тримата големи в царството на мрака твърде много се харесаха на дявола. И той, като простря ръце към блудницата, вече й казваше:
“Ела, любов моя! Люби ме, както искам, и всичко мое ще бъде твое!”
Едва чула гласа на дявола, блудницата скочи върху него в леглото му. И като го обви с бедрата си, с треперещ от възбуда глас вече му казваше:
“Твоя съм, принце! Твоя, твоя, твоя! Ах, люби ме! Ах, обладай ме! Ах, влез дълбоко в мене, както и аз влизам в тебе с вяра!”
В следващия миг, разтопен от щастие, дяволът вече й казваше:
“Ще оставя жена си, езичницата, и на тебе ще се посветя докрай! Защото ти си политиката, която искам да водя. Защото ти си търговията, която искам да имам. Защото ти си сладката война на сърцето ми против Оня, Който е на небесата. И в твоята утроба ще излея семето на всичкия си сладостен разврат…”
Едва ли можеше да има нещо по-противно от онова, което виждах в самото видение. Но то беше твърде истинско, за да не е Истина. Ето защо, дълбоко погнусен, аз извърнах погледа си от покоите на Сатана, като казвах на моя Господ:
“Исусе! Не ми давай повече да гледам на тази гнусота, защото сърцето ми не може да я понесе…”
В отговор на думите ми Господ със строг Глас ме попита:
“Ще има ли още заблудени, които да твърдят, че светът е блудницата, която лежи в лукавия? Ще има ли още извратени, които да твърдят, че светът е способен да задоволи амбициите на дявола? Ще има ли още безумни, които да твърдят, че езичници, лишени от вяра, могат да задоволят падналия, който повече от всичко иска вяра в самия него?”
“О, Исусе! Аз вярвам, че с това видение от покоите на дявола всички Божии чеда ще разберат коя е блудницата. Защото тя не е светът на езичниците, но онази отстъпила от Името Ти църква, която се влюби във всичките користи и измами на лукавия. Защото тя е блудницата Вавилон. И на нея Сатана подарява целия свят. Защото нейните търговци станаха големците на земята. И в сърцата на нейните чеда се ражда образа на звяра и числото на името му…”
“Точно така е, момчето Ми. Защото никой не може да стане антихрист в сърцето си, ако преди това не е имал Христос, Когото повторно е пробол и разпънал. Затова и Апостолът Ми Йоан казва твърде истински думи за чедата на блудницата:
“Дечица, последно време е; защото както сте чули, че иде Антихрист, и понеже сега има много антихристи, от това знаем, че е последно време. От нас излязоха, но не бяха от нас; защото ако бяха били от нас, щяха да си останат с нас; но излязоха, за да стане явно, че те всички не са от нас. А вие сте помазани от Светия и знаете всичко…” (I Йоаново 2:18-20)
Знаеш ли всичко, Църкво Моя? Помазана ли си от Святия така, както са помазани пророците Ми, за да разделиш Истина от заблуда и Духа на Бога от духовете на дявола? Ето, казвам ви, че три са жените на този свят. Жената на Бога, която е Святата Му Църква. Жената на дявола, която е светът на езичниците. И третата – блудницата Вавилон, която отговаря на отстъпилата църква, която е изгубила Вярността към Небесния Жених и се е отдала на непрестанно блудство с княза на този свят. И ако жената на дявола е била твърде студена към него, за да не може да роди образа на звяра, нито числото на името му, то блудницата Вавилон в пълна степен е родила от семето на лукавия. Затова всичките земни царе всякога са блудствали с тази блудница – за да спечелят благоволението на дявола и да бъдат в мир с него. Всички други жени на този свят, били те други религии, учения и култове, са твърде незначителни, за да наклонят везните.
Затова казвам на всичките Си братя и сестри:
Последвайте Ме в следващите видения, които ще дам на пророка Си! Защото в тях ще видите всичкото зло, което блудницата е извършила против Бога и всичките Божии чеда. За да имате силата не просто да излезете от нея, но да я отхвърлите завинаги от сърцата си! Аз, Господ и Бог на Моята Невяста, все още говоря и не млъквам!”

Leave a Reply